Bostadsbubblan, Robin Hood och korrupta ekonomer

Dagens gästskribent är Åke Sundström

Finanspolitiska rådets ordförande, professor Harry Flam, förnekar att vi befinner oss i en  bostadsbubbla här. Men han säger samtidigt att bopriserna av helt andra skäl kan falla med 30 procent eller mer. T ex om räntorna stiger. Han medverkade också  häromkvällen i ett ”vetenskapsprogram” på SVT,  där Avanzas f d chef  gav mer korrekta svar än den förmente experten, professorn.

Flams motsägelsefulla besked – prisfall men ingen bubbla – förbryllade läsare och TV-tittare, men förklaras av hur han valt att definiera själva begreppet bostadsbubbla: att en prisuppgång drivs av spekulation om ytterligare prisuppgångar. Ibland kan det vara så, men i detta sammanhang stämmer det inte alls.

Med hjälp av en irrelevant definition ger Flam läsarna intrycket att det är fel att tala om en bubbla. Politiker ogillar att förknippas med bubblor, ordet har med all rätt en negativ klang, så bort med det! Hans uppdrag må vara att granska politikerna, men i stället sprider han  dimridåer för att avlasta regering och riksdag en tung skuldbörda.

En prisbubbla föreligger när rådande priser kraftigt överstiger det normala marknadspriset.  Allt bedömt utifrån gängse teorier om prisbildningen på en fri marknad, d v s när priser (och även räntor) styrs av samspelet mellan utbud och efterfrågan, inte – som nu i bl a bopolitiken –  av statliga interventioner.

Vår bostadsmarknad är ingalunda fri, utan i högsta grad reglerad (allt sedan f d folkpartiledaren Bertil Ohlin på 50-talet stoppade Tage Erlanders förnuftiga propå att äntligen avskaffa den hyreskontroll som ifördes krigsåret 1940).  Numera döljs den statliga handen på styråran av att makten över hyrorna  överförts till den S-märkta Hyresgästföreningen. Resultatet är att vi dag har hyresnivåer som i det gamla beståndet är cirka 50 procent lägre än marknadshyran. (En ren konfiskering av privat egendom!)

En nyckelfaktor är centralbankernas politikerstyrda lågräntepolitik som gjort det möjligt även för vår riksbank att införa den unika nollräntan, för första gången sedan tidernas gryning. Den långsiktigt korrekta räntan på bolån ligger på cirka 5 procent, att jämföra med dagens ca 1,5 procent. En viss rabatt är rimlig i recessioner eller andra kriser, men nu påstår ju finansministern att högkonjunktur råder och då blir dagens räntor oförsvarliga, inte bara i Sverige.

Normala boräntor leder till en sänkning av priserna på villor och bostadsrätter med minst de ca 30 procent,  som Flam själv nämner. Därmed är bostadsbubblan ett odiskutabelt faktum. Förlorare är alla de unga familjer som råkat ha behov en ny bostad i dessa förvirrade tider. Samtidigt som pristopparna gör våra storbyggmästare ett stort antal miljarder rikare. Se där en omvänd Robin Hood-politik som en given följd av en planekonomisk, socialistisk politik –  som skamligt nog omfamnats även av våra förment borgerliga partier. Inklusive den senaste moderatbossen.

Den enda intressanta frågan är varför Flam och även andra, t ex förre vice riksbankschefen Lars EO Svensson, springer politiska ärenden genom att förneka självklarheter och komma med så ohållbara motiveringar eller ursäkter. Svaret är att vår ekonomkår numera är starkt korrumperad och närmast påminner om gamla tiders hovnarrar.  Bofrågan är bara ett av alltför många exempel. Parallellerna till det klimatljugande som ofta diskuteras på denna blogg är väldigt tydliga.  Likartade tricks, samma mjukryggade experter.

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 kommentarer

Vi måste veta mer

Jag saknar en vetenskaplig eller åtminstone populärvetenskaplig sammanfattning av Kolcykeln, inbegripande förråd i och utbyten mellan geosfär, hydrosfär, atmosfär, och biosfär (akvatisk och terrest).

Vidare saknas vetenskapligt tillfredsställande definitioner (kategoriseringar) och kvantifieringar av vad som verkligen är fossila koldepåer och vilka som är abiotiska. Geologer och paleogeologer brukar beteckna något som fossil endast om det är mineraliserat material med biologiskt ursprung. Tyvärr använder inte alla discipliner den kategoriseringen. Detta gör det ännu svårare att få till ett vettigt utbyte av teorier och tankar kring peak oil, nybildning, depåer med mera.

Kanske ännu viktigare, fråga och svar på vad det egentligen är vi gör när vi bränner kolhaltiga ämnen vi plockat ur jorden. Håller vi kolcykeln igång, eller stör vi densamma? I dagsläget är det mer teologi och arvssynd än det är vetenskap.

Då har vi ändå inte berört frågan vad som kan kallas för växthusgas ur biologisk synpunkt och vad som kan kallas växthusgas ur atmosfärisk eller astronomisk synpunkt.

I argumenten för klimathotet framförs olika orsaker till de små klimatvariationerna, (som jag än så länge föredrar att kalla dem, inte klimatförändringar). Dels kräver olika förklaringar tydligare vetenskaplig förankring och dels eventuellt olika (inklusive inga alls) åtgärder. Åtgärder är detsamma som politik. Ännu så länge har vi inte dessa vetenskapliga förklaringar på plats i tillräcklig omfattning för att fatta några politiska beslut alls.

För att veta vad som är vad, exempelvis orsak och verkan, så blir de små, små detaljerna viktiga. Det är relativt vanligt att jag börjar nynna på Povel Ramels text när klimatet debatteras. Ännu så länge har IPCC inte gett oss dessa avgörande detaljer, de har endast gett oss politiken. Det som brukar kallas att spänna kärran framför hästen.

Med vad jag upplevt av årsmånsvariationerna och inhämtat från äldre personer, nu avlidna, samt historiska data och skildringar, så är jag inte oroad av de variationer vi hittills sett. Jag är beredd att likt Inge och Sten i Expressens sexualrådgivning på 60-talet säg att allt är normalt. Det finns tillräckligt många stora politiska frågor att ta tag i utan att vi ska offra tid och pengar på irrelevant klimatpolitik.

Antingen bidrar människan inte till ökningen av CO2, vilket är bra. Då kan vi utan dåligt samvete och utan politisk klåfingrighet fortsätta elda kol och olja i den omfattning utvecklingen av vårt samhälle kräver.
Eller så bidrar vi till ökningen av CO2, vilket också är bra. För då säkrar vi att de gröna växterna inte svälter ihjäl. Därmed bör inte vi heller behöva svälta. Gränsen för när CO2-halten på något sätt blir skadlig är långt borta, det visar historiska data. Båda dessa scenarios är i sig långsiktigt hållbara.

Det enda som inte är bra, är om den naturliga processen kontinuerligt sänker CO2 till nivåer som på sikt utsläcker livet på Jorden. Då är det riktigt dåligt om vi dessutom på grund av vilseförda politiska beslut slutar återföra CO2 till atmosfären.

Det är önskvärt och välkommet att få bättre kunskap om klimatprocesserna. Det är nämligen den bästa garantin mot alarmistiska skräckfantasier. Självklart önskar jag för egen del få den samlade kunskapen för att själv kunna göra en väl underbyggd bedömning av hur stort människans bidrag till den ökande halten av CO2 i atmosfären verkligen är och vilken betydelse det har.

Det är och har alltid varit min tro att människans tillskott av CO2 inte påverkar den globala temperaturen. I vart fall inte mätbart eller urskiljbart från naturlig variation. Men jag vet inte det med säkerhet och jag har inte insikt nog att bevisa det.

Sedan är det ett bekymmer att hela debatten är full av ”false flags” där även skeptiker bidrar genom att vara oense om vilket som är viktigast. Alla jagar på något sätt sin egen stjärna. Därmed blir det väldigt enkelt för alarmisterna att få det att se ut som om skeptikerna bara yrar omkring och inte kan något alls. Science är dock inte på något vis settled, vi måste veta mer.

Den allt överskuggande slutsatsen måste vara att det inte finns några naturvetenskapliga indikationer, än mindre några bevis, för vilken klimatpolitik man borde driva. Alltså bör man inte driva någon klimatpolitik alls!

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 kommentarer

Totalsågning av klimathotet

Jag försöker mig på att översätta en intelligent text av professor Richard S. Lindzen från 1990. Han är numera emeritus. Denna text är avslutningen på en två sidor lång redovisning av kunskapsläget om hur mycket CO2 kan tänkas bidra till global uppvärmning. Hans slutsats är att modellerna för CO2s inverkan på globala temperaturer visar grovt fel och att felet kommer sig av att man inte förstått vad man ska modellera. (Kunskapsläget är inte påtagligt bättre nu.) Därefter kommer följande text:

Var står vi då? Som allra minst blir vi stående med ett icke-observerat fenomen förutspått av modeller som applicerats på förhållanden bortom gränserna för modellernas trovärdighet.

I vilket fall, utgör de svag grund för implementering av drakoniska åtgärder – i synnerhet om de påstått förödande konsekvenserna av en uppvärmning också har blivit överdrivna.

Men hur är det med åtgärder som inte är av drakonisk art? Borde vi inte åtminstone göra något, om det skulle visa sig att uppvärmning utgör ett större problem än vad jag påstår? Kan det göra någon skada att implementera åtgärder som borde sättas in i vilket fall? Som svar på dessa frågor, måste man förstå, att enligt de modeller som förutspår stor uppvärmning, är det mycket lite som icke-drakoniska åtgärder kan åstadkomma för att påtagligt lindra effekterna (av uppvärmningen). Under dessa omständigheter är det vilseledande att koppla sådana (milda) åtgärder till problemet med global uppvärmning. Det är särskilt allvarligt för åtgärder som är oberoende vällovliga. Den skada som åstadkoms vid sammankoppling av sådana åtgärder till uppvärmning, är helt enkelt att de kommer att avfärdas med ovidkommande argument.

I ljuset av ovanstående analys, kan man rimligtvis fråga hur ärendet om global uppvärmning kunnat skapa sådan hysterisk oro. Åtminstone en del av svaret måste ligga i det faktum växthushypotesen passar utomordentligt väl in i den agenda som många grupper har, vilka ser att rädsla för detta svårfångade fenomen kan hjälpa dem att skapa stöd för en mängd åtgärder. Farorna med denna situation är uppenbar.

Där slutar Lindzens artikel.

Här följer motsvarande citat av originaltexten ur EPA Journal nr 16 1990, A Sceptic Speaks Out

Where then does this leave us? At the very least, it leaves us with an unobserved phenomenon predicted by models operating beyond the limits of their credibility.

In either case, there is little basis for implementing draconian policy -especially if the nominally disastrous consequences of warming have also been exaggerated.

What about policies which are less than draconian? Should we not do at least something in case warming should prove to be a more serious problem than I am suggesting? Can there be any harm in implementing policies that should be implemented anyway? In answer to these questions, it must be understood that, according to those models which predict large warming, there is little that any non-draconian policy could do which would lead to significant mitigation. Under the circumstances, it is misleading to attach these policies to the problem of global warming. This is particularly dangerous for policies that are independently virtuous. The harm done in attaching such policies to warming is simply that it allows these policies to be discredited for irrelevant reasons.

In light of the above analysis, one may reasonably ask how the issue of global warming has generated such dramatic concern. At least part of the answer must lie in the fact that the Greenhouse hypothesis fits conveniently into the agenda of many groups who see that fear of this illusive phenomenon may help generate support for a wide range of activities. The dangers of this situation are evident.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Stoppad implementering

Den 4 oktober ”avslöjade” NY Times och Reuters att de hade läst interna dokument hos miljömyndigheten EPA. De planerade att stoppa implementeringen av Obamas Clean Power Plan, vilken skulle stänga flera kolkraftverk. Ansvariga på myndigheten vägrade att kommentera uppgifterna.

Så, en vecka senare, den 10 oktober bekräftade EPA att de kommer att stoppa CPP. Som skäl uppger de att EPA saknar lagligt stöd för sådan myndighetsutövning som CPP skulle innebära.

Jag har inte hört svenska media förmedla denna glada nyhet. Trump gör vad han lovade i valet. Även om han twittrar mer än nödvändigt så får han också, trots ett enastående stort motstånd faktiskt uträttat viktiga delar av det han lovade. För klimatfrågans avförande från dagordningen är detta en mycket god nyhet.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Myndigheters miljöförstöring

Området Holaveden, av myndigheter vanligen stavat Hålaveden, ligger öster om Vättern huvudsakligen i Ödeshögs, Tranås och Jönköpings kommun. Området är mycket kuperat och har varit ett hävdat jordbruksområde kanske så länge som 5500 år. Nej det är inte slättjordbruk som är möjligt här. Däremot är området typiskt för det tidiga jordbruk som bedrevs före och under bronsåldern. Lätta jordar, mycket sten och till det bergklackar och åsar som ger skyddade lägen. I det tidiga jordbruket var det inte slåtter av gräs och örter till hö som gav foder till idisslarna. Istället var nästan all skog söder om Mälardalen – Vänern nerhuggen och istället formad till skottskog och hamling. Där kan man tala om grovfoder!

Klimatet var upp till 3°C varmare och djuren betade en stor del av året. Det lilla spannmål som odlades sköttes på små röjda plättar som idag närmast ser ut som trädgårdstäppor. Hästar blev inte vanliga i Skandinavien förrän kring Jesu födelse och därefter. Det avspeglas på flera sätt. Redskapen blev annorlunda, vallodling blev vanligare. Men det var djur för de lite större åkrarna.

I de områden som senare skulle återbeskogas när hamling och skottsamlande avtog var troligen oxar fortfarande de vanligaste och lämpligaste dragdjuren. Om dragdjur alls användes. Hålaveden är ett sådant område där storåkersbruket är sällsynt, men traditionen att hamla har lämnat spår som syns än idag.

De boende i området är mycket måna om att bevara sin bygd i det skick de vant sig vid att ha den. De protesterar därför kraftigt mot planerna på gruvbrytning i Norra Kärr och utbyggnaden av vindkraft i området. De får medhåll av länsstyrelsen som anser att området är unikt och bevarandevärt. I ett svar till Ödeshögs kommun och intresseföreningar år 2013, har LST uttryckt stöd för bevarande av både natur och kulturmiljöer. Men de är inte beredda att medverka till ett förslag att göra Holaveden till ett riksintresse (i vilket de var tidigare). Hur detta hänger ihop med av staten påbjuden tillståndsgivning för såväl vindkraftverk som gruvbrytning och radioaktiva restdeponier, kan man fundera över.

I den pågående kampanjen mot all vattenverksamhet i Europa godkände länsstyrelsen att Linköpings Stift fick riva dammfästet Renemodammen i Disaån år  2014. Därmed ödelade man ett fungerande natur- och kulturområde. Istället för en stor våtmark om 60-65 hektar, som myndigheterna omhuldar, har man fått ett stort sankt vassbälte. I detta vassbälte trivs vildsvinen ypperligt dagtid. På nätterna terroriserar de omgivningarna och bökar upp allt i dess väg. Upprördheten i området är mycket stor.

Nästa damm på dagordningen är Kroxerydsdammen som då torrlägger ytterligare 6 hektar kärrmarker om även den rivs ut. Den finns dokumenterad på papper redan på 1350-talet från området, men är troligen äldre. Den är helt klart ett gammalt och bestående inslag i naturmiljön sedan länge. Enligt Naturvårdsverkets regler får man inte göra ingrepp i vattenområden (exempelvis dikning) om där etablerats ett nytt naturtillstånd. Sådant uppstår i värsta fall (för markägaren) på bara 5-10 år. Här tänker man sig alltså att förstöra ett 700 år gammalt och väl etablerat naturtillstånd för att tillfredsställa en politisk nyck om vattendrag i ”urtillstånd”. Ytterligare en skandal av övergrepp i äganderätten, men också i administrativ klåfingrighet och ren dumhet, sådant som bara väcker förakt för politiker på alla nivåer och deras otyglade tjänstemän.

Än märkligare blir dessa åtgärder i ljuset av den svenska offentlighetens oro för klimatet. De är livrädda för ökade metanutsläpp till atmosfären. När man tar bort vattnet från gamla dammar kommer luften åt sediment och torv, enligt kända processer ökar det metanomvandlingen i materialet. Med andra ord skapar myndigheterna i ena änden sådana problem som de i andra änden av miljödebatten vill förhindra. Hur klyftigt är det?

Publicerat i Äganderätt, Miljö | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 kommentarer

Snabbare än ljuset!

I partiledardebatten i Agenda påstod Stefan Löfvén att oppositionen ville sänka skatten med 100 miljarder kronor. Denna vidlyftiga summering av oppositionens förslag åstadkommer Löfvén genom att helt enkelt addera de olika förslagen, som om de alla skulle genomföras tillsammans. Svetsaren Löfvén må vara läskunnig, men räkna är han uppenbarligen dålig på.

Med samma logik som Löfvén redovisat, kan jag hävda att jag börjar närma mig att ha kört bil fortare än ljuset. Om jag summerar alla tillfälliga hastighetstoppar under alla gånger jag kört bil i 45 års tid och presenterar dem som om jag kört i denna hastighet vid ett enda tillfälle, då kan jag få det att se ut som om jag kört i ljusets hastighet, en gång.

Som var och en kan se saknar denna räkneövning förankring i verkligheten. Ni får själva bedöma hur det är med Löfvéns verklighetsförankring.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Ett annat slags ambassaddrama

För den som inte har läst PM Nilssons minst sagt uppseendeväckande ledare på DI. Den svenska ambassaden i Amman, Jordanien, har en hemsida som på flera språk berättar utförligare än svenska myndigheters hemsidor på svenska för svenska medborgare, hur man ska söka alla tillgängliga bidrag i Sverige och få cirka 33.000 kronor i månaden om man har sex barn.

Hur många lockas till Sverige av det fagra löftet? Hur många är villiga att jobba när de kommer hit, med sådana förmånliga villkor? Hur ska svenska politiker hantera välfärdsstatens framtid när de (eller åtminstone deras tjänstemän) tycks beredda ge bort hela välfärden till dem som inte betalat in till den? Hur ser de på den folkutbyteseffekt som nu förd politik faktiskt medför inom ett par generationer?

De danska ambassaderna skriver inget om bidrag, men poängterar att man måste arbeta och betala skatt samt göra militärtjänst för att försvara Danmark. Öresund är onekligen kontrastrikt.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 kommentarer

Personregistrering i Bro kommun

Detta är en spännande hantering av såväl ärendet i sig som hanteringen av medborgarens begäran om att få vara anonym. Detta är en verklig e-postväxling insänt till mig från Anonym Medborgare. Kursiv text inom parentes är mina förtydliganden.

 

Till dem det berör. (inskickat till Datainspektionen för utlåtande)

Ber om att få handläggas som anonym av säkerhetsskäl.

(Angående:)

Upplands-Bro Kommun.
Kretsloppcentral, Brunna.

På ett plakat på Annonsställ invid bommar som monterats inne på Återvinningsstationens område står det att Upplands-Bro kommer att från och med den 16 oktober att registrera alla besökare genom att avkräva automatisk avläsning av ID-handling (läs: körkort).
Vidare finns en hänvisning om mer information om detta till Kommunens hemsida skrivet på plakatet.

Någon information som boende och fastighetsägare om denna förändring har kommunen inte meddelat.
Det står inte att finna någon information på kommunens hemsida om ID-registreringen.

Att registrera och arkivera vilka som besöker (inte nödvändigtvis lämnar avfall) en sopstation finner jag djupt kränkande och varandes ett chockerande integritetsintrång.

Vem ansvarar för registret?

Hur lagras de registrerade uppgifterna?

Till vad skall och kommer uppgifterna att användas?

Vilken eller vilka lagar stödjer man sig på för att införa registrering av personuppgifter för att besöka offentlig/allmän inrättning?

Vidare har kommunen anlagt vad de kallar för “Bytes Bod” inne på området.
Kommunen blir då skyldig att meddela skatteverket vilka som besöker sopstationen, oavsett om de ska lämna sopor, besöka bytesboden “fönstershoppa”, lämna eller hämta varor på bytesboden. Det kommer inte att finnas registrering av –vad- besökaren gör på det offentliga området, bara att den är där. Hur skall denna närvaro tolkas av dem som får tillgång till registret, andra myndigheter och privata aktörer som kommer över registret?

Om man nu inte har körkort, då kommer man inte in på den kommunala sopstationen. Har man inte rätt ID-handling är man alltså utestängd från ett offentligt rum och nekas kunna delta i det svenska samhället.

Fråga till DI.

– har Upplands-Bro Kommun inkommit med ansökan om att få bedriva ID-registrering/person-registrering på sina två Återvinningscentraler?

Hemställan:

– att DI ser närmare på vad det är Upplands-Bro Kommun har för sig rörande ID-registreringar.

Högaktningsfullt,
Anonym Medborgare

 

(Datainspektionens svar)
Hej,

Tack för ditt mail. Inkomna handlingar till myndigheten är enligt huvudregeln allmänna handlingar enligt svensk offentlighet- och sekretesslagstiftning. Din e-postadress kan därför även den komma att anses som en allmän handling. Du kan läsa mer om detta på vår webbplats:

http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

Datainspektionen kan endast ge bindande besked i samband med beslut i tillsynsärenden. Vi kan dock ge följande allmänna vägledning för din bedömning.

Avseende dina frågor angående kommunens hantering av personuppgifter får vi råda dig att vända dig till kommunen i fråga för att få svar på dina frågor. Personuppgiftsansvariga ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och ska också informera om behandlingen.

Om du har ytterligare frågor efter det att du haft kontakt med kommunen är du välkommen att återkomma.

 

Vänliga hälsningar,
Elena Pallard
Jurist, Datainspektionen
www.datainspektionen.se

Datainspektionen vill veta vad du tycker!
Därför skulle vi uppskatta om du kunde svara på några snabba frågor.
Dina svar är helt anonyma och bidrar till att göra vår service bättre.
Klicka här för att komma till enkäten:

http://fluidsurveys.se/surveys/Datainspektionen/angaende-din-fraga-till-datainspektionen/

Besök vår webbplats
På www.datainspektionen.se finns mängder av faktamaterial, frågor och svar och liknande. Använd gärna sökfunktionen för att 
hitta den information du söker.

Datainspektionen.

 

(Anonym Medborgares reaktion)
Tack för synnerligen upplysande svar.

Då får jag översätta DI’s svar till DI så DI inser vad det svarat.
DI’s svar är det samma som om Polisen och Åklagare svarar brottsoffer att den skall vända sig till förövaren och fråga om förövare begått ett brott.

Meningslöst att anmäla och rapportera missförhållanden om myndigheterna agerar så som DI nu valt att göra. Förvisso har jag –bott- i Sovjet, och –där- fungerade myndigheter så som DI nu uppvisar, men… jag –trodde- jag bor i en rättsstat nu…har tydligen helt missat övergången till Sovjetisk Diktatur…

Eller…begick DI bara ett litet tekniskt misstag i handläggning och hantering av denna –annonyma- anmälan?…

/Anonym Medborgare/

 

(Jag skrev för någon vecka sedan om datadirektivet som ska börja gälla 2018 och att det förbjuder en massa registrering för medborgare, men lämnar tämligen öppet för myndigheterna att registrera oss. För den bedömningen var det en läsare som uttalade kritik mot min tolkning. Men är det på detta sätt, så är det faktiskt värre än jag förutsåg.)

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 kommentarer

Vindkraftsbuller underkänt

Mark- och Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt har avkunnat en viktig dom för alla som har synpunkter på vindkraftverk. Domstolen har tagit intryck av de experter de klagande tagit hjälp av och deras utlåtanden. Tillsynsmyndigheterna; Länsstyrelsen i Östergötlands län, resp. Miljönämnden i Jönköpings kommun, får av följande skäl bakläxa av Mark- och Miljödomstolen, MMD, Växjö Tingsrätt, med krav på nya mätningar:

  1. Grundorsaken till MMD:s alla ärenden med klagomål på för hög bullernivå vid vindkraftverk handlar om otillräckliga bullerberäkningar i tillståndsskedet, dvs. hos kommunen resp. MPD
  2. Mätningar av vindkraftskälljud i gles skog är inte möjlig på grund av för högt bakgrundsbrus.
  3. Ett enda godtagbart källjudresultat för 13 verk är otillräckligt. Verken kan dels tillverkningsmässigt ha variationer i källjud, även om de tillverkats med samma ritning som underlag. Även platsen där de står kan ge olika ljudbild ut till omgivningen.
  4. Enligt MMD är det osannolikt att en tillämpning av osäkerheten 1 dB(A) enligt senaste dom i MMÖD inte kommer att ge ett överskridande av 40,0 dB(A). Det är helt enkelt för dålig marginal i förhållande till kravet på en nivå som inte får överskridas.
  5. Nya mätningar skall företas på ett antal öppna platser för olika vindriktningar, platser och vindriktningar skall väljas i samråd med tillsynsmyndigheterna Även mätresultat från kvälls- och nattetid skall ingå.
  6. Mätningar skall ske av lågfrekvent buller inomhus då inomhusgränsvärdet gäller. En självklarhet att mäta det som ska mätas, på de platser där gränsvärden gäller.

Även bostäder mellan de bägge stationerna i Tuggarp och vid Brahehus, i vilka bostäder klagande personer inte bor, skall enligt officialprincipen, beaktas.

Nu återstår bara (nej, så enkelt är det inte) att få våra myndigheter, både tillståndsgivare, bidragsgivare och domstolar att göra en rejäl omprövning av klimatargumentet för uppförandet av vindkraftverk. Behöver jag säga att mycket av detta skulle vi slippa med en återupprättad äganderätt?

Publicerat i Äganderätt, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Mer om vapen

Varken den amerikanska eller den svenska debatten om amerikaners vapen lär sluta snart eller tvärt. Här är därför några artiklar om vapen, både legala och illegala samt möjliga förklaringar till vad som ger utslag i brott eller inte. Dessutom några reaktioner och förväntade reaktioner på skjutningen i Las Vegas. Jag gör inga anspråk att kunna döma vad som är rätt eller sant.

Dock kan jag inte göra mig fri från observationen att vapnen inte på egen hand dödar människor. Det är alltid en människa som på ett eller annat sätt hanterar vapen så att andra människor blir dödade eller skadade. Det är något i huvudet på dessa gärningspersoner som får dem att agera så. Eftersom dessa skjutningar är ytterst sällsynta i förhållande till hur många personer som äger och hanterar vapen, kan det inte rimligen vara vapnen i sig som utlöser beteendet.

Precis lagom till efter skjutningen börjar ironiskt nog rätten att bära dolt vapen gälla i Washington DC.

Lite statistik och annat om sambanden mellan legala vapen och masskjutningar.

Risken för överilade ändringar i Bill of Rights som konsekvens av skjutningen.

FBI ser vissa svartas ”medborgarrörelsers” uttalanden om poliser som uppmaningar till våld mot staten.

Vilken roll spelar etnisk heterogenitet för hur mycket våld som utövas i ett samhälle?

Varför är sådana våldshandlingar mycket sällsynta i nordöstra Asien?

Spelar genuppsättning, IQ, hormoner och annat relaterat till arv någon roll för vilka som utövar våld?

Varför USA tillhör den västra hemisfärens tryggaste länder, trots mycket generösare vapenlagar än de värst drabbade.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer