Klimatet

Vad kan vi säga om klimatet, som inte blivit sagt tidigare? Inte så mycket, det mest har blivit sagt. Men vi kan sammanfatta och därmed göra det enklare att förstå.

Naturliga variationer

De naturliga variationerna spänner över ganska vida ramar. På Jorden är °C –89 lika naturligt som °C +57. Inte på samma plats och inte vid samma årstid, men en spännvidd om °C 146 är alltså naturlig, tills vidare. Fortsatta mätningar vidgar sannolikt ramarna ytterligare. För det vore högst osannolikt att vi på bara de snart 300 år sedan den första termometern uppfanns redan skulle ha registrerat de mest extrema temperaturer som naturligt kan förekomma på Jorden.

Årsmån

Ett sätt att beskriva naturliga variationer över tid, är det svenska begreppet årsmån. Det är väsentligt vidare än bara temperatur, väder och klimat. Årsmån omfattar alla variabler som över tid påverkar livsvillkoren för allt liv på Jorden. Förstår man inte årsmån, utan tror på status quo i naturen, då är det lätt att bli skrämd av domedagsprofeter. Som av en händelse är det idag Urban, ett annat kännetecken för att tolka naturen.

Växthuset

Ett växthus har golv, väggar och tak av fasta material. Dessa hindrar koldioxiden i ett växthus från att transportera bort värmen via strömning, avhängigt den ventilation odlaren tillåter. Koldioxiden är här en växthusgas som odlaren tillsätter den konstgjorda miljön för att växternas fotosyntes och därmed tillväxt, gynnas av den.

Växthusgas

Svensken Svante Arrhenius lanserade i slutet av 1800-talet teorin om att koldioxid kunde fungera som växthusgas och värma Jorden. Men han redovisade inget invändningsfritt experiment som stöd för sin teori. I atmosfären är koldioxid och andra gaser inte instängda som i växthuset. Gaserna blandas via konvektion och utjämnar då temperaturer. Koldioxidens spektralband är så få och smala att de nästan till hundra procent täcks av den i atmosfären mycket mer förekommande vattenångas. Därmed kan CO2 i praktiken inte vara den växthusgas som tillskrivs förmågan att radikalt höja, eller ens påverka, Jordens temperatur.

Teori

Många har tagit fasta på Arrhenius teori och försökt utvinna makt, pengar, försörjning på den. Men ingen har presenterat ett invändnigsfritt experiment som stöd för argumentationen.

Experiment

En som har gjort ett tills vidare invändningsfritt experiment är norrmannen Thorstein Seim. Men hans experiment visar att CO2 inte är en växthusgas på de premisser Arrhenius teori förutsäger.

Kolcykeln

För att förstå koldioxidens roll för livet på Jorden, måste man förstå kolcykeln, eller kanske rättare, kolcyklerna. Kol är ett av de vanligaste grundämnena i universum. På Jorden är nästan allt liv baserat på kol i förening med andra ämnen. Kolet cirkulerar dels i atmosfären, som CO2, där det upptas i växternas fotosyntes och avges i djur och människors utandning. Koldioxid utbyts också mellan vatten, främst hav, och atmosfär. Här är det ett fysikaliskt jämviktstillstånd som naturen eftersträvar. Varje förändring i koncentration i havet eller i luften resulterar i en obalans som ger ett utbyte i ena eller andra riktningen mellan hav och atmosfär. I havet upptas koldioxid, precis som på land av växter och även vissa alger. Detta upptag av CO2 i havet är väsentligt större än det på land. Dessutom binds kol till kalk i skal och skelett hos vattenorganismer. När dessa dör och sjunker till botten kan de dels bilda sediment som sedan dras ned i jordskorpans konvektionszoner. Dels kan skalen lösas upp i sina kemiska beståndsdelar.

Kolväten

Kolväten består av endast kol och väteatomer, de är nonpolära och hydrofoba (skyr vatten). Petroleum och naturgas är kolväten. Hur dessa bildas är inte helt klarlagt, se nedan (fossil). Vid hundraprocentig förbränning bildas endast koldioxid och vatten.

Kolhydrater

Kolhydrater består förutom av kol och väte också av syre eller kväve. De är polära och vissa löses lätt i vatten. Sockerarter och mjöl är de vanligaste beskrivningarna av kolhydrater. Dessa är nära släkt med kolvätena och utgör vårt bränsle istället för kolväten. Det är vår metabolism av kolhydrater och andning som gör att vi andas ut koldioxid.

Försurning

Koldioxiden i havet skapar ingen försurning, eftersom CO2- molekylen lätt omvandlas till karbonatjon CO3 2-  som binder till andra joner, exempelvis innehållande kalcium eller natrium och då bildar basiska ämnen. Havet är med andra ord buffrat och riskerar inte försurning.

Fossil

Med fossil avses inom geologin organiskt material som efter sin död genomgått en mineralisering och alltså blivit förstenat. Att kalla olja och stenkol för fossil är inte helt i överensstämmelse med denna beskrivning. Det finns tyvärr inget annat vetenskapligt begrepp som ger en rättvisande bild av hur dessa material bildas. Det finns olika teorier, med visst stöd i experiment som visat att olja bildas vid högt tryck och värme i jordens inre, utan biologiskt ursprung, kallat abiotiskt. Men inget är helt klarlagt som visar att det bara skulle kunna vara fråga om en enda process. Det kan vara flera processer, kol uppträder som bekant i formerna diamant,  grafit, grafen, fullerener och amorft kol. Stenkol är en oren grafit. Det vore väl osannolikt om en och samma process slumpvis skulle producera så olika resultat.

Geologi

Geologi kan sägas vara läran om jordklotets historia. Studium av geologin har lärt oss att såväl Jordens temperatur som dess atmosfärs sammansättning av olika gaser har varierat kraftigt under årmiljonerna. Livet har påverkats, förändrats med de förändrade villkoren. Men livet har anpassat sig och blomstrat.

Arkeologi

Arkeologi i förening med historiska dokument visar att högkulturer varit vanligare under varma perioder än under kalla. I synnerhet framgår det att det är svårt att upprätthålla en högkultur eller samhällsstruktur över huvud taget, när det blir kallare.

Kosmologi

Är läran om det som ligger utanför Jordens yttre gränser. Att Solen påverkar vår planet, både direkt och indirekt har man vetat länge. Nu vet man att även de andra planeterna i solsystemet påverkar oss, liksom att även hela vår galax gör det. Från studium av våra grannplaneter vet man också att atmosfärens massa är viktigare än dess sammansättning för planetens temperatur. Mer koldioxid i atmosfären påverkar således inte temperaturen, såvida inte massan ökar, vilket genom gravitationen ger ökad temperatur, som i sin tur ger ökat tryck vid jordytan. Denna indikation, ökat tryck, saknas, varför teorin om ökad koldioxidhalt som orsakande ökad temperatur kan avfärdas som falsk.

Vetenskaplig metod

Tes – antites – syntes, brukar kallas den vetenskapliga metoden. Ett annat sätt att beskriva den är att varje ärlig teori måste uppställas så att den kan falsifieras om den inte är sann. En teori som på grund av hur den är formulerad inte kan falsifieras, är inte en vetenskaplig teori. Detta innebär också att all vetenskap är öppen för att den kan vara felaktig. Vetenskap tål att ständigt prövas. Konsensus är inget som förekommer i vetenskap. Det tillhör den politiska sfären.

Skepticism

Med den vetenskapliga metoden följer naturligt att skepticism är en naturlig del av den nyfikne forskarens tänkesätt.

Propaganda

Blir det av alla ansträngningar att övertyga via auktoritet, majoritet eller konsensus. Vetenskap som lånar sig till propaganda mister snart sin relevans.

Beskattning

Är något som makthavare älskat i alla tider. Flera gånger genom historien har det framförts önskemål om att kunna beskatta luften människorna andas in. Men något verkningsfullt argument för att kunna införa en sådan ordning har inte stått att finna. Inte förrän man kom på att titta på det vi andas ut och kalla det för en förorening, potentiellt med en klimatförändrande verkan, fick man ett redskap för oändlig beskattning.

Sock Puppets

Det finns många uttryck för vad sock puppets är, astroturf, GONGO, med mera. Gemensamt för dem alla är att de till synes är organisationer som står utanför makten och kräver rättvisa, bättre maktutövning, säkerhet, eller något annat. Det ska se ut som om de utgör en folklig vilja att hålla makten i tukt och förmaning. Men maktens finansieringen av dessa sock puppets visar att de är av makten betalda samtalspartners som säger det makten beställt att de ska säga. I klimat- och miljöfrågor är Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, WWF, Gröna Bilister och andra, sådana sock puppets.

Hybris

Det var hybris som fick Ikaros att flyga för nära Solen. Hybris är när människan inbillar sig att hon är mäktigare än hon verkligen är. När hon leker Gud. Hybris är att tro att människan vet vad som är optimal temperatur för planeten. Hybris är när människan tror sig kunna styra klimatet på Jorden till optimal temperatur och CO2-halt.

 

Effekter av olika CO2-halter, notera att alla dessa nivåer inträffat naturligt under Jordens historia, utan mänsklig inverkan.

CO2 %                                ppm                                    Effekter                              

80-90                                  800-900.000                         Tidig atmosfär efter enorma vulkanutbrott
8                                            80.000                                 Dödlig dos, människor kan inte ta upp syre
4                                           40.000                                 Halten i utandningsluft
3                                           30.000                                 Folk förlorar medvetandet
1,5-2                                    15-20.000                             Svårt att andas
0,8                                        8.000                                   Övre gräns i ubåtar
0,4-0,8                                 4-8.000                                Värmeperiod Kambrium 542-400 miljoner år sedan
0,1-0,2                                 1-2.000                               Värmeperiod för 270-65 miljoner år sedan
0,08-0,1                               800-1.000                             Optimal halt i växthus
0.041                                   410                                      Nuvarande halt (maj 2018)
0,038                                   380                                      Medelvärde 1940 (Georg Beck
0,0321                                 321                              Medelvärde för 1800-talet (Beck).
0,0315                                  315                        Mätt på Mauna Loa år 1958 (Kealing)
0,03-0,04                              300-400               Efter långa istider för 300 miljoner år sedan
0,028                                   280                        Mätt halt i borrkärnor från Antarktis (missvisande)
0,026-0,036    260-360                                   Växlande halt tiden 800-2000 e. Kr. (Knouwenberg m. fl.)

Under 0,02    <200                                   Sena istiders låga halt

0,015                                   150                  Nedre gräns även för tålig växtlighet

Atmosfärens CO2-halt dels i procent, dels i ppm (miljondelar). Nuvarande halt är 0,4 promille.

Stort tack till Tege Tornvall för sammanställningen av CO2-halter!

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 20 kommentarer

Vi lyssnar på POS!

Per-Olof Samuelsson misströstar och tror att ingen lyssnar på honom och hans pod. Men det är klart att vi gör, och instämmer med hans kloka ord.

”Det drabbar ingen fattig”

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Landsbygden

Inför ”Landsbygdsriksdagen” kunde man läsa två olika artiklar som tyckte sig komma med lösningarna för Sveriges landsbygd. Läs dem gärna! Nya Tider, Ledarsidorna.

Man måste förundras över att ingen ens snuddar vid tanken på stärkt äganderätt, laissez-faire eller mindre klåfingrighet från stad och stat. Ingen funderade över ett gränsskydd för svenskt jordbruk. Ingen berör självförsörjning och beredskapsfrågan som ett ansvar för stadsbefolkningarna för att skydda sig själva vid en kris.

Vem tror ni bonden matar först vid en bristsituation, sin egen familj eller stadsborna? Beredskap och självförsörjningsavgift, tullar, är vad stadsborna bör betala för att jordbruket upprätthåller en kostym som klarar en avspärrning, trots att jordbruket i lugna tider inte klarar att konkurrera med världsmarknadspriset. Förutsatt att man ser en risk brist på mat. Gör man inte det kan jag förstå att man inte vill betala försäkringspremien.

Tycker jag om skatter? Nej, men föreslår inte en skatt, jag föreslår en försäkring. För det är så man måste se det. Matproduktionen i världen är helt enkelt så stor att en liten del av överskottet kan säljas till ett pris som ett litet och välbärgat land som Sverige uppfattar som lågt. När svenska grossister, handlare och konsumenter köper de varorna slås svenska bönder ut. Svårare är det inte.

Ingen berör att det är dyrt att producera svenska grönsaker året runt, men relativt billigt att producera mjölk och kött året runt på våra marker. Lika fullt är antiköttpropagandan stark i Sverige, påhejade av mindre seriösa myndigheter.

Förutom jordbruket måste naturligtvis annat företagande på landsbygden gynnas. I synnerhet naturligtvis småföretagandet, och inte som idag missgynnas.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 50 kommentarer

Finland – Sverige, 1-0

När EU antar ett nytt direktiv, då bestämmer sig svenska politiker och tjänstemän för att klämma åt svenska folket så mycket de kan. Samtidigt bestämmer sig finska politiker och tjänstemän för att skydda finska folket så gott det går mot de reglerna.

Ett tydligt exempel är vapendirektivet. I Sverige inriktar man sig på att krångla till det för legala vapenägare. I Finland vill man lindra verkan så gott det går och koncentrera sig på brottslingar och deras redan illegala vapen.

Vilken statsapparat är det som bäst representerar folkviljan, tro?

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Prätorerna tvingar sig in

EU har bestämt att all bisam inom unionen ska utrotas. I Tyskland och Holland har de små gynnarna påkommits med att underminera kanalbankar och liknande. I Sverige är bisam emellertid ett uppskattat vilt i norra Norrland.

Enligt Jakt och Jägare har nu Naturvårdsverket bestämt att de skyddsjägare som söker hindra mårdhundens spridning i landet också är skyldiga att utrota bisam. Därför har de begåvats med oinskränkt rätt att gå in på alla marker och skjuta/avliva all bisam. Om du har bisam eller ej på din mark, spelar mindre roll när statens ”terminators” bereder sig tillträde till din mark.

Här sätts alltså ett prejudikat att staten kan bjuda in sig själv till vad som helst, när som helst och hur som helst på privat egendom. Vad är det nästa gång? Undanröjande av illegala rabarber eller grankottar?

Publicerat i Äganderätt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Pressfrihet och pressetik

Man kunde ju tro att media skulle vara de främsta försvararna av yttrandefrihet och öppenhet. Men det visar sig att så är inte alls fallet, varken i Sverige eller på annat håll.

PJ Media berättar att CNN hemlighåller sina pressetiska regler. Ingen utomstående kan alltså granska dem med avseende på hur uppfyller sin policy, sitt löfte till läsarna.

Newsvoice berättar att Reportrar Utan Gränser bara vill ha selektiv pressfrihet. De sällar sig alltså till propagandainstituten istället för den fria pressen.

Det Goda Samhället avslöjar hur lätt det går att införa censur i Sverige.

Euractive berättar att nyhetsbyråerna lobbar för att nätoperatörer och sökmotorer ska tvingas betala för de artiklar nätsurfarna läser. Vidare berättar Euractive hur EU-kommissionen förväntar sig att medlemsstaterna stiftar nya cybersäkerhetslagar innehållande väsentligt högre bötesnivåer.

Nyligen har SVT tillsammans med NWT/VF i Värmland genomfört en utbildningsdag för skolelever, där kontentan är att de endast kan lita på MSM.

Man börjar ju undra om MSM måste förbjudas och en uppmaning riktas till allmänheten att endast läsa alternativa media. Naturligtvis helst flera och alltid läsa kritiskt.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Red team/blue team stoppat

Donald Trumps miljöminister, Scott Pruitt, hade planer på att låta miljödepartementet, EPA, hålla en serie debatter mellan företrädare för olika perspektiv på klimatfrågan. Men enligt NYT har Vita Huset stoppat planerna tills vidare.

New York Times är naturligtvis en alarmistisk publikation, så de letar med skadeglädje efter röster som fördömer Pruitts initiativ. Samtidigt meddelar NYT att det inte finns någon anledning att granska klimatfrågan, efter som allt redan är utrett, enligt de källor som citeras.

Personligen tycker jag det kunde vara intressant att få ta del av sådan debatt. Hade det funnits några tvivelaktigheter i AGW borde dessa fått en välbehövlig belysning i debatten. Om alarmisterna har rätt, har de inget att frukta från red team/blue team, eftersom klimatalarmismens belackare kommer att bli tillintetgjorda vid en sådan konfrontation.

Jag har erbjudit vid mer än ett tillfälle att jag ställer upp och debatterar klimatfrågan offentligt med vem som helst. Eftersom jag kan så lite så borde det vara öppet mål att debattera mot mig. Ändå har ingen nappat på förslaget.

Länge trodde jag att det inte fanns någon svensk media som intog en klimathotskritisk hållning. Men ack vad fel jag hade. Fria Sidor hade nyligen en lång och bra artikel om det offentliga bedrägeriet.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Demokraterna tappar unga väljare

Socialismen ser ut att gå en mörk tid till mötes. Det är bra och efterlängtat. Sossarna går knackigt i Sverige, England, Österrike, Tyskland, Frankrike, Polen, Tjeckien och Italien. Nu tappar också demokraterna stort bland de unga väljarna i USA.

Tänk om denna nyfunna skepsis mot socialismen också kunde innebära något konstruktivt och framåtsyftande i borgerlig anda, då kanske vi skulle kunna vända hundra års mödosamt hasande mot stupet till något mer upplyftande. Det handlar om att välja rätt saker att bygga vidare på, och inte minst om att välja bort rätt saker. Att välja bort sådant som inte längre behövs eller som riskerar ge sossarna möjlighet att återkomma till makten.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Smutsigt högkostnadståg – värsta förorenarna

Entreprenadaktuellt skriver om att högkostnadstågen, alltså höghastighetstågen ser ut bli riktiga miljöbovar. Ett av de stora bekymren är den ordning som infördes med Miljöbalken och som jag varnat för tidigare. Om du vill gräva upp jord och sten så krävs det i princip ett täkttillstånd. Vill du lägga dessa massor i lager kan det krävas deponitillstånd. Sedan är svårt att få lova att bryta en deponi, för med deponi menar våra myndigheter något miljöfarligt.

För högkostnadstågets del skulle det innebära att de schaktmassor man flyttar undan i början av projekttiden, längs hela järnvägssträckan, betraktas som täktverksamhet. Sedan blir det förbjudet att använda dessa massor ur sin deponi. Istället måste man köpa nya massor från något annat ställe, där det också krävs täkttillstånd. Naturvårdsverket kanske gör ett undantag för högkostnadståget. Ett undantag som inte kommer gälla oss vanliga dödliga. Är inte byråkratin fantastisk!

Men det är inget att förvånas över. The New American redovisar en undersökning som visar att de som verkligen tror på klimatförändringen, AGW, släpper ut mer ”växthusgaser” än de som inte tror på spektaklet. Så det ligger alltså helt inom det normala för dessa människor att kräva högkostnadståg som förorenar mer än om de inte byggts.

Publicerat i Miljö | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 31 kommentarer

Blödande hjärtan

Det finns tydligen både politiker, myndighetspersoner och vanliga medborgare som anser att alla som vill komma till Sverige är välkomna och de ska även omgående få samma privilegier som svenskarna. Jag kan inte låta bli att undra över hur de människorna är funtade? Vad anser de det vara som ger dem rätt att bjuda ut, lova bort andra människors pengar och trygghet?

Andra människor i det här fallet, det är vi andra som inte tycker att det är rätt att ge sådana löften. Vi som tvingas betala skatt för att dessa blödande hjärtan ska kunna känna sig goda när de ger bort våra pengar.

Det hela är orkestrerat av det ”Välfärdsindustriella komplexet” som Patrik Engellau så ofta återkommer till. Det är det komplexet som driver svensk politik, som är ”the deep state” i Sverige. De behöver ständigt mer pengar från skattebetalarna. För att motivera det behöver de fler kunder och nya arbetsuppgifter. Detta ordnas enkelt genom att rekvirera nya ”kunder” från utlandet, kunder utan egen betalningsförmåga.

Utan godkännande från de blödande hjärtana och deras behov att få sola sig i självberöm för sin godhet skulle det inte gå. Ett slags gerillakamp mot de blödande hjärtana har utförts av AfS i Stockholm. De visar tiggare vägen till de valkretsar där det bor flest blödande hjärtan, som Södermalm. En subtil form av civil protest.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer