TRUMP AND CLIMATE POLICY

Idag lånar jag en text från amerikanska Heartland Institute. Det är Sterling Burnett som anger några sätt som Donald Trump stoppa klimathotspolitiken i USA.

In his Contract with the American Voter, President-elect Donald Trump’s “100-day action plan to Make America Great Again,” Trump outlines a number of measures he says he will undertake to create jobs and economic growth. I’d like to suggest three actions Trump could take to jump-start the economy.

In a September 21, 2015 appearance on Hugh Hewitt’s radio show, Trump said, “I’m not a believer in man-made global warming. I mean, Obama thinks it’s the number one problem of the world today. And I think it’s very low on the list … we have much bigger problems.” If this accurately reflects Trump’s views, the first step he could take to undo the damage done by the Obama administration’s vainglorious attempt to control the weather would be to reverse the Environmental Protection Agency’s (EPA) determination carbon dioxide is a pollutant endangering public and environmental health (the “endangerment finding”).

The endangerment finding came about following a five to four decision in the 2007 case Massachusetts v. EPA. A majority of the Supreme Court ruled, if EPA found carbon dioxide emissions were causing global warming and global warming may reasonably be expected to endanger public health or welfare, EPA had the authority to regulate carbon dioxide as a pollutant, and indeed was required to do so unless it could provide a reasonable basis for not undertaking regulation.

Relying upon unsubstantiated projections by the Intergovernmental Panel on Climate Change, EPA determined carbon dioxide emissions from cars and industry threaten human welfare, and it thus began to adopt regulations limiting emissions from cars and power plants.

The endangerment finding is the basis for the ratcheting up of automobile fuel economy standards to levels that may soon rob consumers of choice in the vehicles they drive, either by forcing all but the smallest cars off the roads or, at the very least, making larger cars and trucks too expensive for all but the relatively wealthy to drive. In addition, the endangerment finding underpins various Obama administration regulations requiring utilities, oil and gas producers, and others to cut their greenhouse gas emissions. If these rules are not overturned by Trump, Americans will pay much more for energy and their supplies will be less reliable.

Trump can’t undo the endangerment finding with the stroke of a pen. Instead, he must charge EPA to demonstrate through independent, validated research that carbon dioxide emissions are toxic (they aren’t at any foreseeable levels) or that global warming is causing measurable amounts of sea level rise, increased hurricane numbers or intensity, the spread of disease, or other harms attributable directly to carbon dioxide emissions in the United States. If EPA can’t directly link such problems to U.S. carbon dioxide emissions (it can’t), or if EPA can’t show such problems can be alleviated or dramatically reduced by cutting U.S. carbon dioxide emissions (it can’t), EPA should withdraw the endangerment finding.

Withdrawing the endangerment finding would end the legal justification for a range of climate regulations. In the process, it also would end the ability of radical environmental activists to use the courts to impose climate policies on an unwilling public whose elected representatives have repeatedly rejected climate policies.

Trump recognizes to fully reverse President Barack Obama’s harmful climate policies America must withdraw from international climate agreements driving many domestic climate actions and cease diverting billions of dollars of taxpayers’ money from important domestic concerns to United Nations climate programs. As a result, in his Contract with the American Voter Trump pledges to “cancel billions in payments to U.N. climate change programs, and use the money to fix America’s water and environmental infrastructure.” Trump can unilaterally cease the Obama administration’s illegal shift of state department funds, funds directed by Congress for use in other diplomatic programs, to the U.N.’s Green Climate Fund.

Finally, the easiest way for Trump to end the United States’ participation in all international climate agreements would be for him, on day one, to remove the country’s signature from the U.N. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), signed by President George H.W. Bush in 1992. Article 25 of the UNFCCC allows any state party to the convention to withdraw, without further obligation, upon giving one year’s notice. Withdrawing from the UNFCCC would cancel the United States’ obligations to all other U.N.-brokered climate agreements subsequent to it, because they are all built upon it.

These three actions – requiring EPA to justify its endangerment finding, cease diverting funds to the United Nations’ Green Climate Fund, and withdrawing the United States from the UNFCCC – would be great first steps to putting America first during Trump’s first 100 days in office.

– H. Sterling Burnett

Posted in Gästlistan, In English, Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Snabba cash 2

Men så kom industrialismen och en av de första att skriva en politisk filosofi om denna nya period i mänsklighetens historia var Adam Smith (1723-1790) med sitt stora verk The Wealth of Nations. Här blir alltså för första gången nationalekonomi en filosofi överordnad både envåldshärskarens och folkets väl.

Vad industrialismen främst förde med sig (för efterkommande filosofiska resonemang) var att man då kunde börja köpa andras råvaror och förädla dem. Följden blev en helt ny arbetsfördelning. Man kan även säga att denna arbetsfördelning skapade en segregation på arbetsmarknaden. Arbete som producerade eller levererade råvaror värderades lägre än arbete som förädlade råvaror. I denna förändring kom jordbruksprodukter som mjölk och kött att hamna i råvarukategorin. Där är de fortfarande kvar i hög utsträckning.

Industrialismen kom att bli en vattendelare för resonemang om individualism kontra kollektivism. Adam Smith och John Stuart Mill (1806-1873) är tydliga förespråkare för individens rätt och betydelsen av individens frihet för samhällets utveckling. Mot dessa två står naturligtvis Karl Marx (1818-1883). Han målar upp en dikotomi där arbete (och arbetare) står mot kapital (och kapitalägare). Kampen om produktionsmedlen, både jordbruksmarken och industrin börjar här slå in en kil i det västerländska samhällsbygget. Det gäller i hög grad den demokrati som under denna period går från att vara förbehållen dem som producerar (är närande, bönder, officerare, skattebetalare) till att gälla alla myndiga medborgare.

Inledningen av och bilden av 1900-talet grumlas av marxismen samt fascism och nazism, som också är kollektivistiska och korporativistiska rörelser. Skalar man bort retoriken och betraktar hur dessa politiska teorier verkat i praktiken, så ser de inte människorna som myndiga medborgare. De ser istället människorna som statens undersåtar och mänskliga produktionsfaktorer i statens tjänst. Det är inte omöjligt att industrins automatisering och datoriseringen av många tjänster starkt bidragit till dessa rörelsers tynande tillvaro. Åtminstone i dess ursprungliga tillämpning. Vad ska staten med undersåtar till, när produktionen fungerar effektivare utan bemanning?

När industrin producerat så mycket varor att närapå alla kunde köpa åtminstone det de behöver och oftast även någon variant av det de önskade sig, inträdde en ny period. Nu vidtog automatiseringen. Produktionen av prylar blev ännu billigare. Industrin behövde inte längre tillnärmelsevis lika mycket folk. Nu kunde man istället tjäna pengar på pengar. Ekonomin blev frikopplad från produktionsfaktorerna. Det blev mer skötsel (manipulation) av ekonomin än av produktionsfaktorerna. Banker och börser blev viktiga värdeskapare och omfördelare av rikedom. De grundläggande produktionsfaktorerna sjönk ännu lägre i aktning och värde. Ludwig von Mises (1881-1973) och Friedrich Hayek (1899-1992) kan väl förenklat sägas vara denna epoks filosofer. De poängterade individens frihet och äganderätt, men var också mycket tydliga med att negativa konsekvenser för vissa affärsområden bara skulle accepteras, eftersom politik med fri tillgång och efterfrågan kommer att allokera kapital dit där det förmerar sig bäst.

Samtidigt och under lång tid hade ett antal andra strömningar pågått, inte minst urbaniseringen. Människor som inte ägde sin bostad, inte ägde sina egna produktionsfaktorer blev lättrörliga och utbytbara delar i ekonomin. De blev lätta offer för socialismen och filosofin att det är statens skyldighet att ta från de som har och ge till dem som inte har. Med pengar förvärvade utan egen insats eller risk uppstod också en lyxkonsumtion, större bostäder, längre semester, utlandsresor, mer utbildning än nödvändigt för arbetet, subventionerad kultur, nöjen och frivoliteter. Men detta beroende av staten som leverantör av den moderna urbana människans bekvämlighet skapade också en undersåtefiering av medborgarna. Förlusten av identitet förankrad i produktionsmedlen och verkligheten sminkades över av filosofer som Max Weber (1864-1920), Michel Foucault (1925-1984) och Simone de Beauvoir (1908-1986).

Men utvecklingen stannade inte där. Undersåtarna sökte mening med livet och återknyta kontakten med ursprunget. De utvecklade en grön ideologi där de inbillade sig att de kunde sitta i staden och musealt betrakta landsbygd och natur, samt att denna betraktelse gav dem rätt att bestämma över produktionsfaktorerna på landsbygden, de hade ju nationalstatens röstemajoritet. Men de hade ingen kunskap, ingen insikt. James Lovelock (1919-) och institutionella organisationer som IPCC utvecklade den filosofi som når ända in i vår tid. Äganderätten är för dem ett obegripligt kuriosum. Jordbruk är ett ständigt lärande. Jorden är inte homogen, meter för meter ändras mineralsammansättning, kornstorlekar, mullhalt, fukthalt, skugga, sol, ogräs, skadedjur etc. Årsmån ger olika utfall med dessa skillnader. Moderna maskiner kan hjälpa till på många sätt, men det är ändå bonden som måste lära sig, livet ut.

Så har vi gått från Lockes uttalade premiss om äganderättens betydelse för produktion och välstånd, till den vänstergröna ideologin som kan liknas vid ”den goda viljans besjälande” av verkligheten. Alla dessa tänkare av olika schatteringar kan sägas vara ”bedårande barn av sin tid”. Det är nämligen fullt möjligt att deras tid skapade den miljö som behövdes för att någon skulle sätta dessa ord på sin samtid.

Vi har filosofiskt, nationalekonomiskt och politiskt, övergett jordbruket som nationens välståndsskapare. Vidare har vi i tur och ordning övergett, industrialismen, frihandelsidealen, tjänstesamhället och kunskapssamhället. Med IT-teknologins framsteg har vi inom bara ett par decennier gått från att tillbe, för att nu vara på väg att överge denna utveckling som basen för folkflertalets försörjning. Automatisering, robotisering och artificiell intelligens håller på att göra vanliga människor överflödiga i det moderna samhället.

I 450 år bidrog teknologi, utbildning och politik till att öka möjligheterna för folk att försörja sig på eget arbete. Men den patriarkala välfärdsstaten som byggdes ut i snabb takt efter WWII har gjort de västliga demokratiernas medborgare vana vid ständigt ökande standard, men med ständigt minskande möjligheter att skapa eget välstånd utan statens hand i degen för att baka det dagliga brödet. Vilken verksamhet ska den patriarkala välfärdsstaten nu pungslå för att dela ut allmosor till massorna?

Medan västvärldens demokratier har gått ner sig i dekadent navelskådande har kommunistkina med en nytolkning av merkantilismen lyft sig ur fattigdom och blivit en ledande ekonomi i hela världen. Det är fortfarande svårt att indetifiera någon riktning för Donald Trumps politik som president, men möjligen är han inne på den kinesiska linjen om något slags nymerkantilism för att skydda den enga statens ekonomi och välstånd. Nationalstaterna skapades av härskarna för att befästa sin makt. Men idag finns en rörelse bland folket som går ut på att behålla nationalstaten som skydd mot främmande härskare.

Individerna hindras minst lika effektivt idag från att tänka självständigt som de någonsin gjorde förr. Propagandan från dagens predikstolar, MSM, når oss var vi än befinner oss. Men vår tids predikanter är relativt sett inte mer bildade än gårdagens klockare. De individer som tänker självständigt och meddelar sig på internet hånas av makten och dess hantlangare för att sprida falsk information. Kättare har nog alltid funnits.

Sic transit gloria mundi, après nous le deluge, c’est la vie och den som lever får se. Jag förutspår i alla händelser att vi kommer att få ett skifte i hur ”the wealth of nations” skapas. Som en följd av det kommer vi att få nya teorier och nya filosofer som försöker förklara hur det ligger till.

Posted in Äganderätt, Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Snabba cash 1

Jag fick en idé om filosofiernas fokus och utveckling de senaste femhundra åren. Vi får se om jag hittar något värt att läsa, presenteras i två delar. Med en svepande förenkling påstår jag att före år 1500 bestod makt i att kontrollera födoproduktion och rikedom i att kunna byta sig till såväl mat som tjänster. Med födoproduktion avser jag både vilt, fisk och jordbruksprodukter. Den gammaltestamentliga striden mellan Kain och Abel beskriver konflikten mellan bofast respektive nomadiserande kultur. Berättelsen om Moses i Egypten visar bland annat hur makten över jordbruket centraliserats. Både makt och rikedom kunde erövras från andra.

Cirka 1500 började lokala härskare se möjligheten att skapa nationalstater av större områden än stadsstater eller furstedömen. Man såg då språkområden som naturliga nationer. Jag vill här skilja på dessa ”moderna” nationalstater och de imperier som tidigare skapats för att härska över land och matproduktion. Nu hade teknologin kommit så långt att matproduktionen kunde kompletteras med annan produktion av värde för makten, till exempel metaller, främst stål. Krut hade fått militär tillämpning. Vi fick här också en brytning med den katolska kyrkan. Målet för de nordeuropeiska nationalstaterna var inte längre att etablera Guds rike på Jorden.

I denna miljö skapades de första moderna teorierna om nationalekonomi. Vi brukar tala om merkantilismen som teorin att alla resurser i mesta mån skulle behållas inom landet. Det man inte kunde producera själv men absolut behövde skulle man helst byta sig till mot råvaror. Ädelmetaller skulle brukas i handel endast som sista utväg. Begreppet merkantilism skapades dock först när dessa teorier var på väg ur modet, när man behövde ett samlande begrepp för det man tog avstånd ifrån.

En av de teorier som tog avstånd från merkantilismen var fysiokratin, som hävdade att endast jordbruket var en resursskapande verksamhet. Det skulle därför stå över andra delar av samhället. Fysiokratin blev aldrig dominerande, men drag av fysiokrati har funnits kvar ända in i vår tid. De flesta känner till dikotomin närande och tärande.

Dessa 1500-1600 talens nationalstater var envåldshärskarnas enligt Machiavellis recept. En av de som tidigt var ute och med väl underbyggd teori kritiserade detta system Thomas Hobbes (1588-1679), med sin skrift Leviathan. Det är ett annat ord för satan och pekar ut staten som det förhatliga objektet. Hobbes krävde ett samhällskontrakt istället för envälde. Som argument för ett sådant kontrakt mellan staten/härskaren och medborgarna framlade han alla människors naturliga rätt i egenskap av just människor. Hobbes menade att ett sådant samhällskontrakt var en nödvändighet, både för att undvika nyckfull diktatur och för att undvika ett allas krig mot alla bland människorna.

John Locke (1632-1704) skrev flera essäer om samhällets styrelse. Det var fortfarande mer politisk filosofi än nationalekonomi. Sålunda ansåg Locke att de viktigaste medborgerliga eller mänskliga rättigheterna var Life, Health, Liberty and Possessions, alltså liv, hälsa, frihet och ägodelar. Att äga sin egen kropp, sitt eget liv, att inte vara slav eller livegen, att inte skadas av andra, att få bruka sina ägodelar och egendom efter egna idéer. Därigenom säkerställande största möjliga personliga lycka, vilket vid en summering av medborgarnas lycka kommer att ge det lyckligaste tänkbara samhället. Jag kan för egen del tillägga att jag anser ett sådant samhälle vara det mest motståndskraftiga mot påfrestningar och belastningar av olika slag.

För både Hobbes och Locke gällde att de levde i agrarsamhällen. Industrialismen kanske kunde skymtas vid horisonten för den uppmärksamme, men inte mer. Egendom och ägodelar, mark, verktyg, redskap; kunskap, flit; frihet och fantasi var det som utgjorde produktionsresurser och förutsättningar för välstånd. Med deras politiska filosofi mår landsbygden bra, eftersom landsbygd är det normala tillståndet eller dominerande bostadsort/verksamhetsområde och politik anpassat därefter.

Posted in Äganderätt, Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Skiftet – allt till alla – nu!

Jag råkade ut för en sorglustig sak igår. Via ett tips kom jag in på sidan Skiftet. Jag såg direkt att detta är en sossesida. Hela upplägget med alla medverkande organisationer skriker sosse. Detta är alltså inte bara en del av Kugghjulsverkstaden, här kan man faktiskt ana en del av hur arbetet i denna kugghjulsverkstad är uppdelat. Att kalla sig Skiftet alluderar direkt på Barack Obamas presidentvalskampanj, som gick under parollen ”Change”.

Några exempel:
Man kallar den franske vänsterdebattören Thomas Piketty för ekonomiguru.
Man påstår att man är en gräsrotsrörelse. I verkligheten är det alltså en sock puppet eller astroturf-organisation.
Man jobbar med kollektivisering via Tillsammansskapet.
Man jobbar på att alla som kallar sig flyktingar och kommer hit ska få stanna.
Man jobbar för en fossilfri värld.
Man jobbar med Greenpeace.
Man jobbar med ACT 350 och nätverket KlimatSverige, som båda är klimatalarmistiska organisationer.
Man jobbar med Katalys, som är en socialistisk tankesmedja.
Man jobbar med Expo, som är en socialistisk aktivistorganisation som inte drar sig för att tänja på lagens gränser.
Man jobbar med SEKO, som är ett fackförbund.
Man jobbar med Naturskyddsföreningen.
Man jobbar med diverse internationella organisationer som kallar sig progressiva, vilket är ett kodord för socialister.

Till detta har man alltså kopplat en möjlighet att starta sin egen kampanj för något man tycker är behjärtansvärt. De kallar det demokrati i rörelse (det vill säga socialdemokratisk folkrörelse). Men naturligtvis godkänns bara sådant de själva anser behjärtansvärt. Det vill säga passar in i en socialistisk agenda.

Jag provade i vart fall att starta en kampanj för att överge klimathotet. Ärligt talat trodde jag den skulle bli nobbad direkt. Men den gick igenom och ett tiotal personer hann skriva på uppropet in admin stoppade kampanjen. De skickade ett mejl där de förklarade varför och menade att jag kunde ändra innehållet till ett som stämde överens med deras tro att mänskligt utsläpp av koldioxid orsakar de extrema klimatförändringar som nu sker, häpp!

Den första bilden visar hur mitt upprop såg ut innan det stoppades och den andra bilden visar mitt svar på deras mail. Klicka på bilden så förstoras den, för bättre läsbarhet. Jag ser att den bilden är svårläst om man inte förstorar mycket. Jag skriver därför ut kärnan i konversationen.

Deras mejl.
Det verkar som att innehållet i din namninsamling kan vara opassande.
En admin sa…
Såhär står det i våra ordningsregler:
Vi tror på att de extrema klimatförändringarna är skapade av människan. Om du vill debattera vetenskapen bakom detta är det ok, internet är en stor plats och du kan med enkelhet göra det någon annan stans.

Mitt svar.
Det stog inget om detta i användarvillkoren. Har ni en dold agenda?
Jag är ledsen att behöva informera er om att ni blivit svindlade av klimatalarmister.
Det pågår inga extrema klimatförändringar. De variationer vi ser nu är historiskt sett små.
Det finns inget vetenskapligt stöd för att koldioxid skulle kunna åstadkomma de klimatförändringar som påstås ske eller påstås vara extrema.
Än mindre finns det något vetenskapligt stöd för att förändringar i människans utsläpp av koldioxid skulle kunna påverka hur klimatet uppför sig, eftersom våra utsläpp bara är en bråkdel av de naturliga och all koldioxid i sin tur bara är en bråkdel av allt som påverkar klimatet.
Det är extremt tråkigt att konstatera att ni inte är villiga att delta i folkupplysning. Istället ägnar ni er åt censur och förvillande.
Ni sitter fast i en dogm, eller hur?
Publicera min kampanj, eller låt bli. Jag kommer definitivt inte att ändra kampanjens innehåll för att smeka era vanföreställningar medhårs.

Clexit Nu | MinKampanj kopia

clexit| MinKampanj

 

Posted in Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 24 Comments

Falska premisser

Det finns många sätt att övertyga folk. Ett är att med matematik eller logik bevisa det man vill övertyga om. Det gäller bara att välja premisser som inte genomskådas som falska och som med ”rätt” logik ger det svar man vill ha. Låt säg att jag vill visa att 5=2+2. För enkelhets skull antar vi att det är en så komplicerad ekvation att du som läsare inte genomskådar den falska premissen. Men vi, du som läsare och jag, är ense om att man enligt logikens regler kan skriver om en ekvation så länge man gör samma operation på båda sidor om likhetstecknet.

Sålunda, om vi subtraherar 3 från båda sidor, alltså operationen 5-3=2+2-3. Efter uträkning får vi att 2=1. Du vet att det inte stämmer med vad du lärt dig och inte med logiken. Men det är resultatet av en fullständigt korrekt matematisk operation. Felet består i att premissen var felaktig, 5=4 är falskt, men eftersom vi skrivit det lite komplicerat så kunde du inte se det. (Vi låtsas för argumentationens skull)

Låt oss nu tänka på ett verkligt fall med komplicerade premisser. Jo, du läste rätt, premisserna är fler än en och de är i flera fall komplicerade i sig. Vi gör det enkla antagandet att människan för sin egen framtids skull måste rädda Jordens klimat. Det låter ju rimligt att vi skulle vilja göra det om vi kan.

Så sätter vi upp de premisser eller omständigheter påverkar klimatet. Vi börjar med dem som är relativt enkla att inse att de påverkar. Solen, Jordbanan, atmosfären, kosmisk strålning, Jordens magnetfält. Se där, som av en händelse har vi fem faktorer även där. För att kunna rädda klimatet måste vi identifiera de premisser som vi faktiskt har en chans att påverka.

Solen? Nej, inte ännu på minst tusen år av forskning och teknisk utveckling. Jordbanan? Nej inte egentligen och vi vet inte hur vi skulle bära oss åt eller vilken förändring vi skulle vilja åstadkomma. Atmosfären? Ja, möjligen, så vi återkommer till den. Kosmisk strålning? Inte en chans! Jordens magnetfält? Inte med någon kunskap eller teknik vi har tillgång till idag.

Så vi tittar lite närmare på atmosfären, eftersom den består av flera delar. Men för säkerhets skull tar vi med alla faktorer och sätter ett värde på dem. Det här blir bara ungefärliga värden, för att ge en uppfattning om vad vi kan åstadkomma, summan av dessa termer ska bli ett (1) vid oförändrad global medeltemperatur. Solen 0,9, Jordbanan 0,02, kosmisk strålning 0,01, Jordens magnetfält 0,01, atmosfären (vattenånga 0,059, metan 0,0004, koldioxid 0,0006).

Nu stryker vi de faktorer vi inte kan påverka. De är det ju ingen idé att försöka med eller hur? Visst är det logiskt? Så vi stryker Solen, Jordbanan, kosmisk strålning, magnetfältet, vattenångan och metangasen. Kvar har vi en inverkan som påverkar Jordens klimat med en faktor (multiplikation) 0,0006. Det vill säga att sex tiotusendelar av Jordens medeltemperatur påverkas av koldioxiden i atmosfären.

Vi måste alltså påverka koldioxiden för att kunna rädda Jordens klimat. Vi släpper ut flera tusen ton koldioxid till atmosfären genom att förbränna något som kallas för fossila bränslen, om vi upphör med det kan vi minska Jordens uppvärmning med vårt bidrag till de faktorer som tillsammans ger Jordens medeltemperatur. Påstår de.

Jag sammanfattar den falska uträkningen. Tgm = S+JB+KS+M+A, så långt kan det vara korrekt, Men när man förkortar bort termerna S, JB, KS, M och större delen av A på ena sidan, men låter Tgm (Temperatur globalt medel) stå kvar som om den sidan av ekvationen inte påverkades, då har man gjort en otillåten räkneoperation. Hävdar man trots detta att det är korrekt och att vi kan styra klimatet via koldioxiden, då far man helt enkelt med osanning.

Vårt bidrag är årligen i storlekordningen 0,07 (7%) av atmosfärens innehåll av koldioxid. Vårt bidrag till en eventuell höjning av medeltemperaturen är alltså i storleksordningen fyra hundratusendelar. Detta samtidigt som Solens variationer är betydligt större än så. Faktiskt är de samlade observationer som gjorts både innan och efter termometrarna och satelliternas uppfinnande samstämmiga om att de naturliga variationerna är väsentligt större än så. Ibland kallar vi det årsmån. Den lilla temperaturökning som skett senaste århundradet faller också väl inom det intervall som naturen själv tillhandahålller.

Sålunda är det fullständigt bortkastat att ägna sig åt att via koldioxidbesparingar tygla temperaturen. Eftersom det kostar en massa pengar så förlorar vi på affären hur man än ser på det. Mina siffror är inte exakta och bara ungefärliga utifrån hur jag uppfattat debatten om vilka faktorer som påverkar vårt klimat. Har du tillgång till bättre siffror, så använd dem istället!

Jag tror ändå att du kommer till liknande resultat. För den falska premissen är nämligen att vi kan stryka alla faktorer som människan inte råder över och ändå ha en användbar ekvation för hur vi ska kunna kontrollera klimatet. Du har väl inte gått på den enka finten?

 

EDIT:
Jag har idag gått in på den opolitiska (HAHA!) sossesajten Min Kampanj och startat kampanjen Clexit Nu!
Gå gärna in där och lägg till ert namn om ni vill visa att ni vill få slut på klimatdumheterna!

De läsare som använder Facebook eller Twitter får gärna göra kommentarer där också. Blir intressant att se vad det ger för genomslag. Eller om de kanske rent av stoppar uppropet för att det går emot deras intressen. Men då vet vi ju det!

EDIT 2:
Skiftet/MinKampanj har nu stängt ner Clexit Nu!, för att kampanjen strider mot deras tro!

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Gas och broms

Miljöpartiet har gått med på att öka den tillåtna tågikten till 74 ton på delar av det svenska vägnätet. Men Åkeriförbundet är besviket, det är så liten andel vägar som är aktuella att en investering i nya fordon som klarar den högre vikten kan bli lönsam.

Mellan raderna förstår man att Sveriges Åkeriföretag tycker att regeringen kör med gas och broms på fel sätt. Regeringen låtsas tillåta rationella transporter. Men när dessa transporter blir så rationella att de på minsta sätt kan konkurrera med den omhuldade järnvägen, då tillåter man inte konkurrensen. På sådana vägar blir det inte höjd bärighetsklass. Alltså inte på grund av tekniska begränsningar, utan på grund av politiska begränsningar. Transporter ska ju helst gå från A till B utan omlastningar. Om vägsträckan mellan A och B har olika bärighet tvingas man oftast köra med den lägre kapaciteten hela vägen.

De vägavsnitt som klarar den nya vikten är så små att Transportstyrelsen inte ens klassar om i Bärighetsklassystemet där BK1 tillåter högst belastning och BK3 lägst av de standardiserade klasserna. I stället kallar man den nya vägstandarden för de tyngsta fordonen för BK4, mycket förvirrande.

Tidigare var det enkelt att hitta en vägkarta på Transportstyrelsens hemsida, där man kunde utläsa vilken bärighetsklass som gäller för en viss vägsträcka. Nu lyckades jag inte med det. Vem vågar lasta fullt upp till 74 ton när man inte enkelt kan ta reda på hur tungt man får lasta?

Posted in Aktuella övriga ämnen, Trafik | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Falska nyheter?

Här är den amerikanska feministprofessorn, Melissa Zimdars, som inledde jakten på och fabriceringen av ryktet om falska nyheter på sociala medier. Det vill säga den aktivist som nu får MSM att utan faktakoll vilja censurera alla avvikande åsikter.

Hon har gjort en lista över vilka som sprider falska nyheter på nätet. Märkligt nog är det bara konservativa nyhets- och debattsajter. Många är kända och med gott renommé, om än illa omtyckta av demokraterna, men det är inga obskyra sajter. Det som är mer anmärkningsvärt är att stora demokratiskt färgade nyhetssajter hakat på drevet, men inte redovisat vilka som utpekas.

Med dessa falska påståenden om falska nyheter har man lyckats pressa fram en debatt om att censurera internet och att allt ska vara granskat och tillrättalagt enligt ”den enda sanna läran”. Nej, inte islam den här gången, utan socialismen.

Förvånande nog är det Aftonbladet i Sverige som bland de traditionella media blir först med att redovisa hur genomkorrumperat amerikanska MSM agerat under presidentvalet. Styrelserummet i New York Times har fungerat som högkvarter för Hillary Clintons mediastrategi. NYT har i princip konspirerat mot både sina egna läsare, landets väljare. Resultatet av misslyckandet med att få Clinton vald blir också ett hårt slag mot tidningens ägare. Allt förtroende för en av de viktigaste tidningarna är bortblåst och därmed dess existensberättigande. Johannes Wahlström avslutar artikeln med skriva att han sett samma fenomen i svensk media. Inget av detta har ännu kommenterats av andra svenska media, vad jag sett.

I den tydligt vänsterinriktade amerikanska nättidningen Foreign Policy för man fram argumentet att sociala medier och oberoende informationssajter med sin ”okontrollerade” information ger stöd till diktaturer. De är bara ett exempel på hur etablerade media och mindre nogräknade vänstermedia förklarat krig mot oberoende information.

Nyligen presenterades också regeringens förslag till ändrat presstöd. Det har en utformning som på ett aldrig tidigare skådat sätt i en demokratisk stat ska säkerställa enfald i information och nyhetsförmedling. Nya Tider har beskrivit det väl.

I Sveriges Telelvisions Gomorron Sverige den 23 november satt fackföreningsägda tankesmedjan Katalys Daniel Suhonen och Timbros Lars Anders Johansson, i studion och resonerade om finansieringen av public service media. Suhonen ansåg det vara viktig med omfattande PS, medan Johansson faktiskt ställde frågan om det verkligen behöver vara så stort. Han menade (helt korrekt) att ett stort skattefinansierat mediahus i praktiken förstörde marknaden för privata eller kommersiell media.

På senare år har SVT åter blivit tydligare vänstervridet. Programmet Historieätarna är så socialistpropagandistiskt att de lika gärna kunde spela Internationalen både före och efter. Nyligen vann programmet Allt för Sverige en Emmy för bästa realityserie, inne på sin sjätte säsong, även där pluggas svensk socialism hårt. Med tanke på hur NYT och andra amerikanska MSM planerat för Clintons presidentskap, är det möjligt att Emmyutmärkelsen var en redan bestämd plan för att underlätta för Clinton att genomföra socialistiska reformer i USA?

EU-kommissionär Mogherini utlovar mer skattepengar till EU-avdelningar som bekämpar falska nyheter. Hittills har de mest tittat på rysk nätpropaganda, nu ska de även rikta blickarna mot sociala medier och även skicka ut ”korrigerande” information.

Eftersom MSM pekar finger åt sociala medier och internet för det de själva är skyldiga till, så har Mark Zuckerberg beslutat att Facebook ska censurera mer bland folks inlägg.

Hur illa det kan gå när staten vilseleder får man ett exempel på i Bertrand Russells utredning från 1964 om mordet på president Kennedy, ett år efteråt.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Vett i vetenskapen

Jag har funnit Bertrand Russels tio budord om vetenskap och översatt dem till svenska, att hålla i minnet i klimatdebatten, i vetenskapliga och politiska debatter, samt på denna blogg. Russel var professor i matematik, äldre än Wittgenstein och Popper, men han såg dem båda debattera vetenskap och logik med varandra. Russels insikt om vetenskap gäller än och många skulle behöva påminna sig själva om dessa. Inte minst gäller det våra vetenskapare, politikerna och definitivt för journalisterna.

  1. Var aldrig absolut säker på något.
  2. Tro aldrig att det är lönt att dölja bevis; bevisen kommer alltid fram till slut.
  3. Inled dig aldrig i försök att motarbeta tänkande.
  4. När du möter motstånd, även om det är från familjen, ansträng dig att övervinna det med argument och inte med auktoritet. Seger beroende av auktoritet är inbillad.
  5. Böj dig inte för andras auktoritet, ty det finns alltid auktoriteter med motsatt ståndpunkt att finna.
  6. Använd aldrig makt för att förtrycka åsikter som du finner skadliga, för då kommer åsikterna att förtrycka dig.
  7. Var inte rädd att vara excentrisk i dina åsikter, för varje idag accepterad åsikt var en gång excentrisk.
  8. Sök större nöje i intelligent motstånd än i passivt medhåll.
  9. Var sanningsenlig, även när sanningen är obekväm, för det blir mer obekvämt att försöka dölja sanningen.
  10. Var inte avundsjuk mot dårars lycka i deras eget paradis, ty det är endast dårar som tror att det är sann lycka.
Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Klimattankar

Några korta konstateranden om klimathotet och den påstådda vetenskapen bakom dess giltighet, samt vad som enkelt avslöjar dess falskhet.

Den som tror att smältande is vid Nordpolen kommer att påverka havsnivån, har inte hängt med på grundskolans fysiklektioner. Arkimedes princip.

Den som tror att en utjämnad temperatur över jordklotet kommer att medföra mer vind, har inte läst fysik på gymnasienivå. Termodynamik.

Den som tror att vetenskap, oavsett ämne, är något man röstar om och sedan blir ense om för all framtid, har inte förstått ett jota av vetenskap. Karl Popper och annan vetenskapsteori.

Den som tror att kapitalisterna inte tjänar pengar på folks godtrogenhet och oro/osäkerhet, har inte förstått kapitalismen. Marx, Karl eller Groucho kan kvitta.

Den som tror att skattmasen inte ser ett gyllene tillfälle att berika staten via folks oro för det osannolika, har inte förstått den stora statens funktionssätt. James Buchanan (Nobelpristagare i ekonomi).

Den som tror att media säljer fler lösnummer på att likt de gamla nattväktarna deklarera att allt är lugnt, istället för att ständigt ropa ”elden är lös!”, ”vargen kommer!”, eller liknande, har inte förstått media. Foucault, Warhol mfl.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

EUs klimatpolitik

Obegriplig även för de invigda. Det sprider sig en oro i EUs toppskikt och kanske än mer bland EUs alla klimathotande lobbygrupper efter Trumps seger. Kommer man att kunna genomföra ”nollsummespelet” nollutsläpp av CO2 och kommer det att göra något positivt för klimatet? Än viktigare, vad kommer det att göra för nuvarande levnadsstandard i Europa och inte minst framtida levnadsstandard?

Professorn i politiska studier, Klaus Dingwerth från Schweiz anser att med Trumps valseger är Parisavtalet så gott som dött. Nu återstår, med hans egna ord, ”en obegränsad uppvärmning av Jorden, vilket kommer att lämna över planeten kraftigt förändrad och i det närmaste obeboelig till barn och barnbarn.” De alternativ han kan tänka sig för att motverka ökade koldioxidutsläpp är gödsling av oceanerna (förmodligen för att skapa ett stort upptag av CO2 i alger), samt kontroll/styrning av solvinden. Inget av dessa förslag låter vare sig realistisikt eller ekonomiskt.

Vad betyder då billig och tillgänglig energi för utvecklingen? Det första elektriska ljuset i Sverige tändes 1876 i Marma sågverk i Hälsingland. Två år senare blev Blanchs Café först i Stockholm med denna modernitet. Ludvig Fredholm gjorde 1881 de första försöken med elektrisk gatubelysning, det var vid Stockholms slott. År 1909 blev Katarinahissen först med ljusreklam på en fasad. Så sent som 1954 hade endast 35% av svenska hushåll elektrisk spis. Ett försök att tänka sig tillbaks till tiden innan elektrifieringen bör ge mer än tillräckligt svar på frågan i styckets inledning.

I Euractive lyfts möjligheten för konsumenter att tjäna pengar på att koppla in sina småskaliga elkällor på nätet. Då avses främst solceller och även enstaka vindkraftverk. Man skulle enligt förslagen till och med kunna få betalt för installerad effekt, inte bara för producerad energi. De mest fanatiska förespråkarna (som Claude Turmes, miljöpartist från Luxemburg) inser inte konsekvenserna av en sådan politik, tyvärr gör inte andra lulliga politiker det heller. Till råga på allt så kallar de avsaknaden av sådan rätt att tjäna pengar på installerad effekt för en subvention till fossila bränslen. De har alltså inte bara gravt fel, de kommer också med grova lögner som argument för sina idéer.

Bertrand Piccard, som flugit sitt soldrivna flygplan runt Jorden, är en av fanatikerna som deltar i Marrakesh. Han anser att de som inte håller med om klimathotet måste neautraliseras via lagstiftning och dessa laga även måste gälla presidenter som vill göra ”Amercia great again”. Censur är förmodligen inte tillräckligt i hans tankevärld. Troligen måste även Gulag till för oss klimatrealister. En asiatisk deltagare sa att han rest till dessa COP-möten världen över i 15 års tid, men nästa år kanske han är utan jobb.

Förhoppningsvis är inte bara han och alla andra de här snyltarna och bedragarna utan jobb nästa år, de är även återbetalningsskyldiga för allt de kostat världens folk de senaste 20 åren!

 

Edit: Jag skrev ovanstående under helgen, som en sammanfattning av ett antal viljor som vill bestämma över energipolitiken för att rädda världen. Jag la det på automatisk publicering för tisdagen.

Under måndagen visade det sig att miljöpartiet tvingat sossarna i regeringen att ta bort skatten på solel, i ett patetiskt försök att subventionera denna för Sveriges del feltänkta elproduktion. Man drar sig inte ens för att göra den bakvända jämförelsen att en likvärdig skatt på all elproduktion är en subvention till fossila bränslen!

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments