Jämställdhetens baksida

Att bli man är inte så svårt. Man börjar som pojke, har drömmar, upptäcker verkligheten (vilken kanske, kanske inte ligger så långt från drömmarna) sedan växer man upp, får ett jobb, håller sig hjälpligt inom lagens hank och stör, och så är man en färdig man. Ungefär så. Eller åtminstone brukade det vara så.

Det verkar vara mycket svårare att bli kvinna. Redan som liten flicka itutas man av andra flickor och kvinnor hur svårt och orättvist det är att vara kvinna. I tonåren kommer en massa grubblerier om barnafödande och moderskap. Osäkerhet om tillståndet i världen, oro för miljö och klimat, för framtiden. Tveksamheter om kärleken, män, äktenskap och den egna karriären. När duger man som kvinna?

Senare i livet kommer tvivlet om man gjorde rätt val i ungdomen, rätt man, rätt karriär, rätt uppfostran av barnen, om man ätit rätt mat. Varför det inte blev bättre?

Kvinnor är varken bättre eller sämre än män, bara annorlunda. Om man plottar in egenskaper som intelligens, livskraft och annat på en normalfördelningskurva, så visar det sig att mäns ”bell-kurva” är lägre och bredare än kvinnornas. Män är alltså sinsemellan mer olika än vad kvinnorna är, på gott och ont.

Min undran är, om nu kvinnorna är så lika, varför de gör sig sådant besvär med att verka olika? Jo, på mikronivå kan det förstås som ett sätt att utmärka sig. Men det förklarar ändå inte varför män, som naturligen är mer olika, verkar ha så mycket lättare att inordna sig i strukturer. Är det för män bara ett praktiskt sätt att hantera olikheterna?

Med kvinnors frigörelse från en könsbaserad arbetsfördelning, feminism och jämställdhet uppkommer nya problem. Ett är att välfärdsstaten lärt kvinnor att ställa helt andra krav på skattefinansierad service. I brist på en man med huvudansvar för familjens försörjning, riktas kravet mot patriarken staten och det skattefinansierade välfärdssamhället.

Detta innebär i sin tur förändrade villkor för männen. Förändringar som männen i mycket begränsad mån bjudits in att diskutera innan beslut. Förändringar som inte innebär att män kan överta kvinnors tidigare roller rakt av. Men vad det nya ska bli verkar det inte funderas mycket på. De män som inte beretts tillträde till besluten om förändrade villkor och protesterar, kallas av Hillary Clinton och hennes efterföljare för ”basket of deplorables”. Ungefär de beklagansvärda missanpassade. Vilket osökt leder tanken till karaktärerna i the Misfits från 1961. En etikett som möjligen kan passa på oss allihop.

Männens sämre inpassning till kvinnornas förväntningar, drömmar, krav, på män innebär naturligtvis dels ett dåligt utfall för många män. Men det innebär också en ökad stress och ökade självpåtagna krav på kvinnorna att ordna allting själva, utbildning, karriär, försörjning, familj. Inte underligt att många kvinnor mår psykiskt dåligt när de avstår att nyttja den avlastning som tvåsamheten i ett bra förhållande är.

Margit Richert på SvD har insett att dessa förändringar inte är ett nollsummespel. Riktigt vad hon är ute efter är svårt att säga. Kanske gör hon precis som jag gör här, ställer trevande frågor om hur det ska bli, vad det över huvud taget kan bli. Men hon kan inte låta bli några nedvärderande kommentarer om män. Carl Rudbeck har i samma tidning, men bakom betalvägg, funderat kring jämlikhet, ett bredare begrepp än jämställdhet. Där har han konstaterat att jämlikhet som drivs till sin spets oundvikligen tycks framkalla ett totalitärt samhälle.

Så vart leder kraven på total jämställdhet? Ett totalitärt genuscertifierat samhälle där alla är olyckliga, men ingen kan säga sanningen? För det vore att underkänna de stora ledarnas visdom och rasera det fundament som den nya paradisiska tillvaron är byggd på. Måste vi skapa nya strukturer, som passar både män och kvinnor, där olikheterna kan hanteras utan att kväva desamma? Känns det obekvämt att kalla det för struktur, så kalla det då kultur istället. Oavsett vilket måste denna kultur passa vår biologi, för den ändrar man inte i en handvändning.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Grammatikens boja

I England har man tydligen sedan en tid haft mycket strikta betygskrav i ämnet engelska. Det handlar om handstil, formalia och grammatik. Vad man kan berätta med språket är däremot inte betygsgrundande. Gaby Hinslif har skrivit en träffande artikel om grammatikexercerandets vansinne.

Personligen bestämde jag mig i sjunde klass, tror jag att det var, när vi började med grammatik, att det där behövde jag inte lära mig eftersom jag redan behärskade språket tillräckligt väl. Det sitter i. Jag vet vad verb är, adjektiv och substantiv måste jag fundera på. Presens och futurum är också bekant. Det finns en massa andra grammatikaliska begrepp som jag kan namnen på, men jag vet inte vad de betyder.

Det har fungerat bra även vid inlärning av främmande språk. Det är ordförrådet som är avgörande, förståelsen av det. Naturmetoden kallas det visst och fungerar utmärkt för barn. Visst är det bra med grammatik om man vill analysera språket på en mycket detaljerad nivå. Men i övrigt kan det kvitta. Det viktigaste är att man gör sig förstådd med och förstår dem man umgås med. Är det både bönder och lärde så kan det vara av värde att kunna tala med bönder på bönders vis och med lärde på latin.

Jag brukar dra mig till minnes historien om den nye säljaren, Pettersson, som fick strikta instruktioner om hur order skulle antecknas och beskrivas. Han gav sig av till sitt distrikt och mycket snart började order komma in till företaget

Han skrev: Har säljt hundra filare å 50 porr till Anderssons mek verkstad i A-stad. Nilssons schark i B-by ska ha tie borsstar, femten svammpar å 1000 plasthansker.

Nästa dag löd beskedet: Säljade tjuge par arbesskor och 40 par mekanikerhansker å tjuge åveraller till Karlssons i D-sund.

Följande dag: Sålte stora verktygssattsen med skåp på jul, sortiment smärgleduk, en pall törkpappir, två kartånger handrenjörning till Jansons i E-tuna.

Så fortsatte veckan med god försäljning.

På måndagen möttes säljarna av e-post och SMS från chefen: Skit i orderblocksinstruktionerna. Sälj som Pettersson istället!

Jag gillar väl exekverat språk, men man måste också tillåta anpassning till situation. När det gäller att meddela till kontoret hur mycket man sålt av olika varor är behovet av en djupare filosofisk analys mindre än vid exempelvis en disputation om Nietzsche.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Ekonomi = hushållning, säger de!

Jag skrivit om den planerade gruvbrytningen efter sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr, Östergötland. Då gjorde jag bedömningen, efter att ha läst gruvbolagets redovsining, att deras tillstånd inte skulle kunna stoppas. Jag baserade denna slutsats på min erfarenhet, insikt, kunskap eller vad det nu ska kallas, av hur Bergsstaten fungerar och vad som är dess främsta mål.

Bergsstaten är en myndighet som handlägger alla ärenden och tillstånd som gäller gruvbrytning i Sverige. Dess huvudkontor ligger i Luleå, i hjärtat av svensk gruvindustri. Sedan gammalt kan Bergsstatens övergripande mål vara att säkra så goda intäkter som möjligt till statskassan. Miljöhänsyn finns med i deras verksamhet mera som ett bihang, ungefär som att alla verksamhetsplaner idag måste ha ett genusperspektiv, vare sig man menar det eller ej. Medborgarnas eller markägarnas intressen skall i det närmaste inte beaktas alls. Det är ju statens inkomster som är uppdraget. Det liknar på det viset statlig tillstånds- och tillsynsverksamhet i Sovjetunionen. Vilka konsekvenser det fick för miljön är välbekant.

Nu ha det visat sig att gruvbolaget Tasman inte har redovisat en stor mängd borrhål som inte gav en positiv bild av projektet. Inte heller har Bergsstaten och tillståndsgivande myndigheter beaktat att så mycket som fyra gånger så stor mängd av de eftersökta mineralerna går att utvinna ur redan brutet berg i Kiruna och Malmberget. Naturligtvis till en mycket lägre kostnad och mindre påverkan på miljön Claes-Erik Simonsbacka, en välmeriterad gruvkonsult med miljö och säkerhet som specialitet har sammanställt dessa uppgifter och ställt frågan varför berörda svenska gruvbolag och svenska staten utnyttjar denna resurs i första hand. Man kan bara hålla med. Resursslöseri är dålig ekonomi och i detta fall även dåligt för miljön.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Miljö | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Snacka om nyheter!

Jo, det är en blinkning till Stellan Sundahls humor och satirprogram. Världens första feministiska regering besökte Saudiarabien i höstas. Som jag minns det bar de svenska kvinnorna i delegationen slöja vid besöket. Men jag finner inga bilder på det. Den enda bild jag funnit är drottning Silvia i slöja.

Däremot finns det bilder både på Michelle Obama och Melania Trump, båda utan slöja. Inte ens den kvinnliga tolken bär slöja. Till och med de flickor som med blommor hälsade Trumps välkomna på flygplatsen var helt utan slöjor.

Undfallenheten mot patriarkatet svider förmodligen i skinnet på den feministiska regeringen. Så mycket att SVT väljer att helt bortse från detta och istället kritisera Trump för ett tidigare uttalande.

EDIT:
Fick tips om en bild från världens första feministiska regering, den humanistiska stormakten Sveriges statsbesök i Iran. Ibland säger faktiskt en bild mer än tusen ord!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Konfiskation i importfolkets spår

I Hamburg har stadens myndigheter beslutat ge myndigheterna rätt att konfiskera privata fastigheter för att lösa bostadsfrågan för de tusentals migranter som varje år kommer till staden. Beslutet står i strid med Tysklands konstitution, men ingen tycks ha protesterat så legaliteten har inte prövats. Nyligen konfiskerade Hamburg sex hyresfastigheter som stått tomma i fem år och där ägaren inte gjort någon ansträngning att rusta upp dem så att de går att hyra ut. Den ansvariga myndighetspersonen, Sorina Weiland, säger att ägaren kommer att debiteras alla kostnader för upprustningen!

I Berlin har en liknande lagstiftning varit på tal, i november 2015, när inströmningen peakade, men där reagerade opposition och media, så nu finns förslaget inte längre på kommunfullmäktiges bord. Men vart det tagit vägen eller om det kommer tillbaka i ny skepnad, det är det ingen som i dagsläget vet. I förslaget från Berlins gröna och socialdemokrater ingick att poliser och andra myndigheter skulle få göra sig tillträde, utan domstolsbeslut, till alla privata hem för att kontrollera om där fanns möjlighet att förlägga någon extra person, en migrant.

Tidningen BZ i Berlin ville till en början inte tro på ryktena om ett sådant förslag. Men till slut kunde de få bekräftat att det fanns hos en Björn Böhning (SPD) på borgmästarkansliet. Avslöjanden likt detta kan komma att bli en del i den tyska valdebatten. Men kommer det att slå mot de rödgröna som skapat förslagen, eller mot Merkel som släppt in alla de som är tänkta att inta de beslagtagna bostäderna?

Vi har problem med bostadsmarknaderna både i storstäder och landsbygd. I Sverige har vi en hyresreglering som förstör bostadsmarknaden i storstäderna och kanske även i andra tätorter. En sällan kritiserad effekt är de människor och företag som bland annat tack vare denna reglering behåller en lägenhet i storstad som de kommit över tidigare. Det kallas ibland övernattningslägenhet. Men poängen är att den står tom och inte är en del av bostadsmarknaden.

Den 5 maj i år föreslog i Jordbruksaktuellt landsbygdsforskaren Tobias de Pessemie att det ska införas en särskild fastighetsskatt på obebodda hus på landsbygden. Detta för att råda bot på den bostadsbrist som man upplever på vissa håll i landet. Det finns mycket att invända mot detta, men mest rättframt kan det sammanfattas i att sådana bristsituationer regleras bäst på en fri marknad. För att en sådan fri marknad ska fungera på riktigt måste äganderätten hållas i helgd, annars fungerar inte marknadsmekanismerna som de ska. Lägg därtill myndigheternas intensiva kampanj att ålägga nyanläggning av avloppsanläggning till en kostnad som ofta överstiger fastighetens marknadsvärde, så förstår man att de Pessemie saknar överblick av konsekvenserna av sitt förslag.

de Pessemie kallar sig landsbygdsforskare, men redovisar inte var eller i vad. Den hemsida det länkas till vid hans namn och titel i JA går till ett crowdfundingprojekt på amerikanska Kickstarter, där han samlar in pengar till sitt ”beskatta tomma hus” projekt.

För några år sedan föreslog en tjänsteman i Halmstad att kommunen skulle konfiskera sommarstugor för att kunna hysa fler migranter. Förslaget antogs inte. Jag skrev om det här. Är det en tillfälighet att det är oavsättliga tjänstemän som kommer med dylika propåer? Gör de det på uppdrag av politiker som vill skicka upp försöksballonger?

Visst liknar det en trend att ju fler vi blir på Jorden, desto mer hårdnar trycket på ägare till fysisk egendom att ge upp sin äganderätt. Omvänt så ökar kraven på att få stora intäkter från immateriell äganderätt. I en ovanligt sträng dom dömdes nyligen den man i en åtalad duo som fick längst straff, till tre års fängelse för att ha spridit upphovsrättsskyddat material (filmer) på internet. Detta trots att att han bara länkat till sajter där materialet fanns!

Till råga på allt så fick Nordisk Film, som äger rättigheterna ingen ersättning för uteblivna royalties. De hade begärt 10 miljoner kr. Men till staten ska männen betala 14 miljoner kr i utebliven skatt på reklamintäkter. Är staten en ren maffiaverksamhet, eller är det bara delvis?

Publicerat i Äganderätt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 24 kommentarer

Klimatförändringarna skapade IS

Mycket ska man höra. Vänsteranstrukna Euractive påstår att IS och de islamistiska oroligheterna är orsakade av ”klimatförändringarna”. De fattiga kameldrivarna och fåraherdarna har helt enkelt drabbats av ökenutbredning och missväxt, vilket tvingat dem att bekriga sina egna regeringar eller fly från sina hemländer.

En faktakontroll hade visat att ökenutbredningen har minskat, världens skördar har ökat. Men befolkningsökningen i nämnda länder har varit kraftig, dels för att de i princip saknar familjeplanering och dels för att de får del av modern sjukvård, så fler överlever både barnafödande och barndom, fler blir äldre. Något som Hans Rosling varit flitig med att påpeka. Därmed räcker maten ändå inte till, trots bättre skördar. Men det har inget med några klimatförändringar att göra.

Dessutom har den FN-styrda klimatpolitiken medfört att de oljeproducerande länderna fått mindre överskott i sina statsbudgetar. Självklart är det de fattigaste och de som befinner sig längst från makten i respektive land, som får ta de smällarna. Så Euractive var rätt ämne på spåret, men valde att vända kikaren fel väg. Det är (bland annat) den av FN  anförda klimatpolitiken som skapat IS, inte klimatförändringarna.

Ändå portionerar media ut små klimatlarm i stort sett varenda dag. Erfarenheterna från dem som vill föra en saklig debatt är att redaktörerna inte är intresserade av vare sig fakta eller saklighet på debattsidorna i sina publikationer. Fantasifulla teorier som ”bekräftar” klimathotet är dock välkomna. Trots att jag till och från under ett par decennier jobbat med journalistik i olika former så begriper jag inte hur dagens media fungerar eller hur dagens journalister tänker. Har de inget behov av att skildra verkligheten längre?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

FBI och politikerna

Var det rätt att avskeda FBI-chefen James Comey och i så fall varför? Det verkar finnas lika många åsikter som det finns politiker och journalister i Washington DC. Ett grundtema är naturligtvis åsiktskillnaden mellan republikaner och demokrater. Republikanerna verkar vara splittrade i frågan om det var nödvändigt eller lämpligt eller något annat.

Demokraterna tycks anse att det var fel av Trump att sparka Comey, eftersom Comey var på väg att avslöja Trumps landsförräderi, beroendet av främmande makt. Nämligen Ryssland. Om däremot Clinton blivit president, då hade det varit rätt av henne att sparka Comey på grund av hans granskning av hennes otillåtna mailserveranvändning. Kan dubbelmoralen illustreras tydligare?

En något nyktrare analys verkar vara att Comey gjorde sig omöjlig för att han inte höll sig till en konsekvent linje. I vart fall inte en linje som politikerna uppfattade som konsekvent. När en demokrat kan säga att det var fel av Trump att sparka Comey, men hade varit rätt av Clinton om hon vunnit, då förstår man två saker. Det ena är att förmåga till logiskt tänkande inte är ett anställningskrav för politiker. Det andra är att det enda demokraterna, och vissa besvikna republikanska partigängare, önskar är att få avsätta Trump.

En liten del av alla artiklar som skrivits i ärendet, här, här, här och här. Samt träffande satir här och här.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

BJÖRN LOMBORGS HALVSANNINGAR

Dagens gästskribent är Åke Sundström.

I Svenska Dagbladet är det bara en s k klimatskeptiker som får komma till tals.  Alla andra refuseras regelmässigt, låt vara inte i lika uppseendeväckande former som av DN:s chefredaktör, i vars ögon alla IPCC-kritiker är föraktliga dårfinkar som bör förses med rejäla munkavlar.  

Den av SvD utvalde är dansk och heter Björn Lomborg. Han har länge varit en nyttig sanningssägare, därför hatad och motarbetad av mer maktlojala kollegor i Köpenhamn. Men det senaste inlägget i SvD den 27 april väcker oroande frågor om hans intellektuella heder.  

Han fortsätter förvisso att vara kritisk mot den förda politiken, som han kallar ”misslyckad”. Parisavtalet beskrivs med all rätt som en papperstiger. Både han själv och MIT har funnit att detta avtal bara sänker temperaturökningen till år 2100 med en hundradel av vad som behövs för att klara det beramade 2-gradersmålet. En Potemkinkuliss, kort sagt. 

Men samtidigt tycks han nu godkänna den gängse föreställningen att uppvärmningen är antropogen, d v s i huvudsak ett resultat av mänsklig påverkan via användningen av fossila bränslen. Detta är på intet sätt vetenskapligt belagt, som många kunniga (men pensionerade!) svenska naturvetare, bl a Gösta Walin, länge har hävdat.  Det är fortfarande svalare i dag än under medeltiden, så klimatkramarna har den trilskande verkligheten och logiken som sina största fiender. Likväl har lögnen länge varit förhärskande, med stöd av en politiserande forskarmajoritet. T ex i den allra finaste kretsen, KVA (Kungl Vetenskapsakademien). 

Den andra konstigheten i Lomborgs artikel är hans egen problemlösning: mer forskning i syfte att sänka priserna på solvärme och annan s k grön energi. Han berömmer Bill Gates som påstås ha utlovat 15 miljarder dollar i nya tillskott och hoppas att även Donald Trump skall bidra till sådana satsningar. Vad privata miljardärer gör med sina pengar är deras ensak, en helt annan vartill våra skatter används. 

Men sanningen är att sådana insatser inte alls behövs, det vore att slänga ytterligare hundratals miljarder i sjön till ingen som helst nytta.  Bl a därför att nya solenergilösningar (kanske också syntetisk olja) redan nu kan tävla med den klassiska fossilenergin. 

Lomborg tiger också om att prio 1 måste vara att slopa alla subventioner till energisektorn, framför allt i OPEC-länderna. Det krävs fria marknader för att producera de bästa lösningarna och det högsta välståndet. Som Lomborg givetvis vet, men inte vill låtsas om – för att godkännas av SvD:s censurerande debattredaktörer? 

Så vad skall vi tro om den frimodige dansken? Att han numera nöjer sig med halvsanningar och i vissa avseenden drar felaktiga och direkt ohederliga slutsatser?

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Politik utan program

Efter att ha läst ett flertal utländska artiklar om ledande politiker börjar följande bild framträda. Väljarna i våra västliga demokratier vill endast höra löften om ”guld och gröna skogar”. De är demokratins värsta lättingar. De respektive porträtt som visats upp i de artiklar jag läst visar att den som redovisar en konkret politik förlorar. För konkretiseringar kan alltid bringas till tvivel av media eller andra politiker vilka kommer med svepande kritik. Den förödande kritiken behöver alltså inte ens vara konkret, det verkar till och med vara en fördel om den inte är det. Väljarna klarar inte av att ta in konkretioner.

Donald Trump vann således presidentvalet 2016 på att lova allt kommer att bli mycket bättre, alla ska få jobb, skatterna sänkas, infrastrukturen rustas upp. Han ska göra allt detta eftersom han är den bästa förhandlaren gud skådat.

Emmanuel Macron blev precis vald till Frankrikes president, för att han saknar riktigt parti och partiprogram. Inte heller här finns något konkret i hans budskap att kritisera. Han vill föra en liberal frihetlig politik som via EU och globalisering ger jobb och inflytande till Frankrike.

Angela Merkel har suttit som tysk ledare i tolv år eftersom hon aldrig lanserat en egen agenda. Hon lyssnar av debatten i Tyskland och när den ebbat ut bestämmer hon att det förslag som verkar mest populärt ska bli Tysklands linje. Denna hållning har gjort att tyskarna inte tröttnat på henne ännu. Det och att hon håller ordning på pengarna. Hon hjälper gärna andra euroländer, men bara med lån som måste återbetalas, inte med pengagåvor. Då blir tyskarna glada, för de gillar ordning och reda på pengarna. Har en tysk pålitliga pengar då kan politikerna träta bäst de vill, tysken använder sina pengar till att täcka det politikerna missar.

Här kanske Theresa May gjort en tavla. Hittills har hon bara lovat att genomföra brexit i enlighet med valutslaget. Hon har haft bra opinionssiffror och har därför valt att kalla till nyval i hopp om att få ett starkt eget mandat. Men vad kan vara starkare än ett fritt mandat utan eget ansvar? Till råga på allt har hon kastat in förslaget om att åter tillåta den nästan bortglömda rävjakten. Det är en så konkret fråga kring vilken motståndarna kan rikta allsköns kritik från en moralisk position, utan att behöva försvara sin egen moral. Vill hon inte bli vald?

I Sverige finns ett antal partier utanför riksdagen, men som gärna vill in. De flesta sliter med att få fram heltäckande partiprogram för att visa på valbarhet. Men om ovanstående stämmer, då ska de strunta i partiprogrammet och satsa alla krafter på ett säljande budskap. Lär av Bert och Ian!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19 kommentarer

Sorglig vapenexport

Ragnar Skanåker, är en av Sveriges framgångsrikaste olympier, med sju OS, fyra medaljer och ett världsrekord. Men han kan inte bli ihågkommen med sina tävlingsredskap som alla andra idrottare vi hyllar. Skanåker har hela sitt liv varit pistolskytt. Ett intresse som i Sverige nästan kräver en grundlig psykoanalys och ett kraftfullt fördömande som osunt.

Nu, när han slutar som aktiv skytt får han inte behålla sina vapen som minnen. Inte heller får ett museum bevara vapnen utan att förstöra dem, de måste pluggas. Det är oerhört svårt att få samlarlicens i Sverige. De som samlat på gamla fina Husqvarnabössor har svårt att finna samlare i Sverige som kan överta, än mindre köpa samlingarna för vad de är värda. De går på export eller förstörs.

Ännu svårare är det att få samlarlicens på enhandsvapen. Det är i princip stört omöjligt. Så Skanåkers helt unika tävlingsvapen, de är individuellt byggda och tillpassade för honom, kommer att säljas på en utländsk auktion. Där kommer de säkert att inbringa en hygglig slant. Men för svensk del är de för alltid förlorade.

Hela den politiska beröringsskräcken med lagliga civila vapen är skamlig för vårt land som rättsstat och en kulturell fattigdom. Den uppenbara misstron bland landets ledare mot den skötsammaste delen av befolkningen, andas förakt för medborgarna. Medias okritiska svartmålning och stigmatisering av vapenägare, är bara ytterligare ett bevis på medias inkompetens att navigera i nyhetsflödet.

Publicerat i Äganderätt, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer