Bankuppgifter och NATO

Sedan 2009 gäller följande lag i Sverige; Lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den blev införd på begäran av USA efter 9/11 och skapandet av homeland security. Nu är alla svenskar skyldiga att redovisa och kunna förklara alla sin bankaffärer, oavsett hur länge man haft samma bank och samma verksamhet.

De påstår att vi fortfarande har banksekretess, men f*an tro’t! Alla mina och era bankuppgifter kommer att hamn hos amerikanska myndigheter. Tro inget annat! Dessa myndigheter läcker sedan länge känslig information till banker och företag med internationell verksamhet. Den uppseendeväckande nyheten som svenska media håller tyst om, att FBI agenten som friade Hillary Clinton från domstolsbesök för sin undermåliga e-posthantering, har en hustru som av en av Clintons större bidragsgivare fått 675.000$ i kampanjbidrag till sitt lokala val, är bara ett exempel på läckor.

Nu talar allt fler svenska politiker om att vi måste gå med i NATO för att skydda oss mot ryssen. Varför det, egentligen? Vi kan tala med ryssen och Putin utgör inget hot mot oss så länge vi håller en god samtalston med honom. Vi behöver inte göra några oönskade eftergifter om vi håller på vårt eget oberoende och upprätthåller vårt eget försvar.

Men om vi går med i NATO, då vet jänkarna på kronan när hur mycket de kan kräva att var och en av oss ska betala till det ”gemensamma försvaret”. De kommer också att kräva att vi är med och krigar varhelst de har lust att kriga. Det hela är en riktigt dålig idé.

Hökarna i USA ökar nu takten i sin önskan plocka svaga stater över hela världen och göra dem marionetter till USA. Sverige positionerar sig till att bli ett riktigt lätt byte. De amerikanska hökar som driver denna politik ser sig själva som ett herrefolk och de medger aldrig samma rättigheter och friheter till kuvade nationer och deras medborgare, som amerikanerna själva åtnjuter.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Cascade skolprov

Igår fick jag ett mail från en förälder som bifogade ett exempel från vad en svensk grundskoleelev kan få för prov i skolan i ämnet NO. I provet utgår provgivaren från att  klimathotet är odiskutabelt. Jag har tagit mig före lämna svar som motsäger detta. Här redovisar jag sex av åtta sidor.

Klicka på bilden för att få större bild,

cascade 1

cascade 2

cascade 3

cascade 4

cascade 5

cascade 6

 

A science test from a Swedish junior high school. It presumed concurrence with the Climate Scare scenario. I answered it with my educated and experienced understanding of climate.

Posted in In English, Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Anpasslingar och Klimatförnekare

När jag växte upp, innan skolan började, var jag en fri människa. Mor släppte ut mig och jag var fri att upptäcka världen. Enda villkoret var att jag kom hem till maten. En knatte kunde leka i en park, gå till skogs eller till ett vattenbryn för att lära om livet, se militärerna träna på sitt övningsfält, springa efter dem eller till och med springa före ibland, gå till en trafikerad gata för att titta på bilar, besöka en verkstad eller byggarbetsplats för att på behörigt avstånd storögt insupa hur samhällsbygget materialiserades. All denna frihet var kopplad till ansvar för det egna uppförandet.

När skolan började kom chocken. Skolan var befolkad av människor, både jämnåriga och vuxna, som accepterat ofriheten som norm. De tog utan knot emot diktat uppifrån, de litade blint på auktoriteter, de hånade oliktänkande, de saboterade avsiktligt och illvilligt individuell självständighet. De var gruppberoende anpasslingar intill självutplåning. De var smilande, ibland hånflinande ögontjänare, angivare och skvallerbyttor av värsta sort. De var kort sagt, med få undantag, moraliskt undermåliga och outhärdliga att umgås med.

Jag har hela livet försökt hålla mig borta från sådana människor. En omöjlighet, för de är allestädes närvarande. Sedan årtionden har de invaderat våra lärosäten och befordrar varandra, medan de kastar skit på och förstör karriärer för självständigt tänkande människor. De är nu bland annat klimathotstroende och kallar realister för förnekare. Nyligen kunde en sådan anpassling, Kirsti Maria Jylhä doktorera genom att benämna realister för förnekare, vid allting som egentligen faller tillbaka på anpasslingarna själva.

Den 27-29 oktober håller Martin Hultman vid Linköpings universitet en konferens för att utröna hur mycket man kan smutskasta fakta och sanning innan man blir avslöjad och straffad. Nej, det står inte så i presentationen. Någon inbjudan finns inte, för detta vill man tydligen undanhålla allmänheten. Det står att man ska försöka förstå hur människor som lever i förnekelse tänker. Att de själva lever i förnekelse har tydligen aldrig föresvävat dem. Jacob Nordangård berättar på Klimatupplysningen mer ingående hur ohederliga de är på klimathotarvdelningen i Linköping.

Istället har man pekat ut äldre vita män med god utbildning som den grupp som tydligast redovisar sin skepsis inför vissa massmedialt lanserade politisk korrekta påståenden. Vilken annan grupp i vårt samhälle skulle man kunna beskylla offentligt för något sådant utan att bli kallad rasist, manshatare, kunskapsfientlig eller liknande? När polisen upprättar zigenarregister eller knarklangarregister så kallas det för ”stereotyping”, profilering eller liknande och anses avskyvärt och ibland rent av straffbart.

När Hultman och Jylhä hävdar att alla som ifrågasätter FN och IPCCs påståenden om koldioxidutsläpp från mänsklig aktivitet, är förnekare, då stoltserar de med sina egna fördomar.

Denna bild från Desmogblog beskriver det hela väl.
Desmogblog
Där finns en lång lista på alla som i sajtens ögon är världens värsta klimatförnekare, inklusive deras meriter med mera. Samtidigt har de en annons om att stödja oberoende journalistik. Kan dubbelmoralen visas tydligare än när den står på samma rad på det viset?

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19 Comments

Mjölkmonopol och granskningsavgifter

Hovrätten har avgjort ett mål mellan en grupp trädgårdsanläggare och Kommunalarbetareförbundet gällande granskningsavgifter. Kommunal vann i tingsrätten men förlorade nu i hovrätten. Hovrätten hänvisar till ett tidigare utslag, Evaldsson mot Byggnads 2007, i Högsta Domstolen som där hänvisade till Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Det är nu två gånger fastställt att de granskningsavgifter vissa fackföreningar krävt av alla löneanställda inom ett visst avtalsområde, är olagliga att avkräva dem som inte är fackanslutna. Granskningsavgifterna strider mot såväl föreningsfriheten som äganderätten.

Ursprunget till att dessa granskningsavgifter kunde införas är mejeriföreningarnas rätt att ta ut straffavgifter av icke föreningsanslutna mjölkproducenter som lagfästes 1932. Vi har haft detta uppe flera gånger tidigare.

Men HD har tidigare bestämt att dessa rövarfasoner inte ger rätt till ideell ersättning, det vill säga skadestånd. Tyvärr kommer dessa konfiskatoriska försök från fackföreningarna inte att upphöra förrän de ådöms kännbara skadestånd.

Hur mycket av detta har det skrivits om i de statsunderstödda blaskorna? Inte mycket.

Posted in Äganderätt, Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

Klimatkonferens Högberga 8 – reflektioner

Vetenskapliga missar. Nils-Axel Mörner lyfte fram att historien har många felaktiga beskrivningar av verkligheten. Hans exempel var Aristoteles Geocentriska världsbild med epicentriska cirklar för att beskriva planeternas rörelser. Den blev förhärskande i 1800 år, fram till dess Nicolaus Copernicus och Galileo Galilei matematiskt kunde visa på att den Heliocentriska världsbilden gav en bättre och mer lättfattlig beskrivning av verkligheten.

Aristoteles levde på 300-talet före kristus, men redan på 900-talet f kr. hade den indiske filosofen Yajnavalkya beskrivit Jorden och Solen som sfärer, med Solen i centrum för en cyklisk cirkelliknande rörelse. Filolaos från Kroton levde på 400-talet f kr. alltså före Aristoteles och Filolaos beskrev Solen som himlakropparnas centraleld, vilket alltså skulle kunnat tolkas som en heliocentrisk beskrivning. Även andra filosofer, som Aristarchos (310-230 fkr.) anslöt sig till denna beskrivning. Han var troligen den förste som placerade planeterna i rätt ordning räknat från solen och beskrev en uttalat heliocentrisk världsbild. Trots goda matematiska bevis lyckades han inte skapa en trovärdig beskrivning av verkligheten, i synnerhet som filosofien och akademia hade gått in i en auktoritetstroende fas, där den döde Aristoteles var den stora auktoriteten.

Arkimedes (287-212 fkr) trodde på Aristarchos beskrivning, av matematiska skäl. Man vet idag också att Arkimedes kom på infinitesimalkalkylen 1900 år innan Leibniz och Newton gjorde detsamma. Kunskap har alltså genom historien varit tillgänglig, men den har av olika anledningar inte kommit till användning. Som bekant blev Arkimedes mördad av en romersk legionär när Rom invaderade Sicilien. Det mesta av hans anteckningar blev spridda, men ej förstådda. Man bara återanvände papperet och skrev på tvären eller på baksidan.

En anledning till kunskapens svårighet att tränga fram och igenom är de olika religionerna och kyrkornas föreställning om Guds oföränderlighet, vilket lett dem in på tron att även världen och människans kunskap måste vara oföränderlig. Ett tydligt, och för eftervärlden varnande exempel, är den kristna kyrkans första koncilium i Nicea år 325, där man tog sig för att slutgiltigt bestämma Guds väsen.

Andra ”vetenskapliga” floppar är den om att spermien är en människa i miniatyr som endast behövde ”planteras” hos kvinnan för att växa till sig för att bli livsduglig på egen hand. Eller flogistonteorin om en brännbar substans som ingick i alla brännbara ämnen. Först efter upptäckten av syre kunde man förstå att förbränning är en oxidation. Trofim Lysenko var en genetiker som trodde att man kunde förmå (tvinga) arvsmassan att lära sig en nödvändig adaption för organismens överlevnad. Med denna felaktiga teori som stöd beordrade Stalin en jordbrukspolitik som resulterade i massvält på 1930-talet i Sovjetunionen. Man trodde länge att magsår orsakas av stress, rökning, alkohol, fett eller något annat. Robin Warren och Barry J. Marshall kunde dock 1982 visa att magsår orsakas av en bakterie, som först antogs vara Campylobacter, men 1989 kunde bestämmas som Heliobacter pylori. De belönades med Nobelpriset i medicin 2005 för sin upptäckt, två år innan Al Gore och IPCC fick Nobels fredspris för sina ovetenskapliga fantasier om en människoskapad klimatförändring via utsläpp av koldioxid.

Tege Tornvall höll på konferensen en kort redogörelse för innehållet i Pia Hellertz bok, Att leka Gud. Därifrån hämtar jag följande illustration.
Förnuft mot tro
Den får visa på vad jag själv blev beordrad att tro när jag läste miljövetenskap vid Karlstads Universitet för drygt 15 år sedan. Jag hånades av lärarna där för att jag fortfarande höll fast vid den omoderna antropocentriska världsbilden, istället för att omfamna den nya intrinsikalistiska världsbilden som skulle göra livet på Jorden så mycket bättre. Mitt försvar, att inte minst upprätthållandet av demokratin (folkstyret) kräver en antropcentrisk världsbild, godtogs inte.

Där står vi fortfarande vad gäller den internationella och offentliga debatten om klimathotet. Trosviss och högljudd propaganda dominerar över saklighet, vetenskap och fakta. Likt konciliet i Nicea år 325 sammanträder världens klimathotstroende med jämna mellanrum i ”koncilier” de kallar COP XX där de, efter modell av den athenska skolan, i auktoritetstro bestämmer hur människans utsläpp av koldioxid förstör Jorden och vilken avlat som ska betalas för denna synd. Men sanningen kommer förr eller senare ikapp förvillarna. Låt oss hoppas att det tar mindre än 2000 år denna gång! En förhoppning om mindre än 20 år är redan passé, men en förhoppning om mindre än ytterligare 20 år tycker jag är fullt rimlig.

Posted in Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Klimatkonferens Högberga 7

Jacob Nordangård var siste talare ut på konferensen (under lördagen, Wibjörn Karlén talade på söndagen, men då var jag inte med). Nordangård är inte klimatforskare, men är känd för att han i sin doktorsavhandling, Ordo ab Chao (ordning ur kaos) kartlade sambanden mellan olika aktörer som saluför klimathotet.

Klimathotets nätverk
6. AGW-nätverk
Klicka för större bild.

På vägen fram till en godkänd avhandling stötte han på allt större motstånd. Hur stort, visade sig senare när en bekant avslöjade att en känd politiker kontaktat såväl handledare som opponent och rektor för att få avhandlingen underkänd. Denne politiker var ingen mindre än allas vår Anders Wijkman. Den pålitlige som bytt parti minst tre gånger, allt för att vara på rätt ställe för att gynna sin karriär. Alltid med en moralisk överlägsenhet som ska få alla andra att skämmas.

Nu finns han med i Romklubben och Global Governance. Dessa styrs enligt Nordangård av främst familjen Rockefeller med hjälp av Världsbanken och systerorganisationen IMF. Just det, oljefamiljen Rockefeller finansierar och driver stora delar av den klimatalarmism som skyller behovet av total global kontroll på sin egen kärnverksamhet! Det är bara det att oljan i sig, liksom för alla oss andra, bara är ett medel, inte ett mål. För Rockefellers är målet monopol = makt, har alltid varit.

En av deras ledande demagoger, försäljare och torped var Maurice Strong, som avled av hög ålder nyligen. Efter hans död har alarmismen tappat lite fart och blivit allt mer desperat i sitt uttryck. Min misstanke är att Rockefeller och deras så kallat filantropiska sammanslutningar är på desperat jakt efter någon som kan smörja hjulen och förföra politiker och media som Strong gjorde.

Jag vill här passa på att förnya och förstärka min tolkning av skillnaden mellan internationalisering och globalisering. Internationalisering kräver att nationsgränserna finns kvar och att utbyte mellan stater och individer från olika stater sker frivilligt och för ömsesidigt nytta. Globalisering däremot bygger på en idé om överstatlig styrning som utplånar nationsgränserna och frivilliga överenskommelser. I Sverige har det redan börjat med förstatligandet av polisen, de tidigare kommunsammanslagningarna och den nu påbörjade regionaliseringen samt den undergivenhet med vilken svenska staten accepterar att främmande makt skickar hit ”fredliga” ockupanter.

Nordangård har inte dragit ut sina slutsatser på detta vis, men jag gör det baserat på hans och mina egna fynd i denna bedrägerihärva. Det ska bli intressant att läsa vad han skriver i sin nya bok om hydran Rockefeller, som kommer ut lagom till jul.

Peter Krabbe har redovisat tankegångar liknande både mina och Nordangårds på sin blogg i hans genomgång av fabianismen. Notera att The Fabian Society finns med på Nordangårds bild över klimatalarmismens nätverk, ovan.

Även amerikaner har förstått att de blir svindlade av sin egen elit med globaliseringen. Här är en av de senaste artiklarna till försvar av nationer och frihet, mot överstatlig globalisering.

Visst har även jag varnat för globaliseringen och förlusten av nationer och frihet. Flera gånger, bland annat här och här.

Klimatsans har börjat lägga ut artiklar, bilder och video från konferensen. Man får klicka sig fram till de olika delarna.
Klimatupplysningen har Lena Krantz och Jacob Nordangård delgett sina intryck från konferensen.

Posted in Klimatbluffen, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Klimatkonferens Högberga 6

Anders Lindroth från Lunds universitet och projekt ICOS (Integrated Carbon Observation System), mäter CO2 och CH4. Lindroth visade en ambitiöst upplagd mätning av det biogeokemiska utbytet av CO2 och CH4 mellan växter och atmosfär. Han tror att CO2 är en klimatgas som orsakar uppvärmning, men kan inte säga vad hans mätserie visar för klimatkonsekvens.

ICOS mål
ICOS objectives
Klicka för förstoring.

ICOS mätplatser
ICOS stationer
Klicka för förstoring.

Tanken bakom ICOS är att man via induktion ska ska kunna dra slutsatser om klimatförändrigarna och finna ett system som tidigt varnar för förändringar. Men induktion är inte ett vetenskapsfilosofiskt legitimerat förhållningssätt. För att det ska vara vetenskap måste det vara deduktivt och kunna falsifieras.

 

Thorstein Seim redovisade sina experiment med belysta behållare. På internet förekommer en mängd hänvisningar till belysning med solljus eller artificiellt ljus på behållare med genomsnittlig atmosfärsblandning av gaser och behållare med förhöjd eller ren koldioxid. Dessa ”experiment” brukar alla mynna ut i att koldioxid är en farlig växthusgas som höjer Jordens medeltemperatur till farliga nivåer.

Enkel modell av Jordens strålningsbalans
Solinstrålning
Klicka för större bild.

Seim har utfört flera av dessa experiment enligt anvisningarna, men har inte lyckats erhålla samma resultat som redovisas av andra. Han började därför designa egna experiment i olika variationer. Experiment och resultat som han redogjorde för på konferensen.

Seims slutsats blev att de andra experimenten alla varit behäftade med metodfel. Han var öppen för att även hans experiment kan vara behäftade med metodfel, men han har inte själv i så fall kunnat lista ut vad. Det viktigaste resultatet Seim fann var att kurvorna för temperaturstegring i behållarna är lika för både koldioxid och luft, oavsett vilken metod han använde. Det enda experiment som gav skillnad i temperaturkurvorna var när det var högre tryck i koldioxidbehållaren än i luftbehållaren. Då steg temperaturen i behållaren med CO2. Det var alltså trycket som gjorde skillnaden, inte skillnaden i gasblandning. Vilket stämmer väl med den allmänna gaslagen.

Detta är indikation nummer 5 på att mänskliga utsläpp av koldioxid inte är orsak till och inte kan vara förklaringen till variationer i klimat och globala temperaturer.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Klimatkonferens Högberga 5

Nils-Axel (Niklas) Mörner talade flera gånger under konferensen, ibland som ersättare för frånvarande forskare, men redovisande deras material. Han gjorde det med den äran. En av de saker han själv har forskat på och har extremt god kunskap om, är havsnivåer och förändringar. Han visade en mycket intressant bild som visar att havsnivån inte kan höjas med de fantasifulla 2-6 meter fram till 2100, som en del uppstressade alarmister talar om.

Mörner-Bild 6b-Högberga
Klicka för förstoring.

Bilden visar nämligen världsrekordet, åtminstone det som vi känner till, och det är över tiotusen år gammalt. Detta inträffade när förra istiden tog slut och de stora inlandsisarna smälte bort. Då steg haven med 10 mm/år, det vill säga en meter på hundra år! Några sådana ismassor som kan snabbt kan smälta bort och därmed påverka haven finns inte längre. Om jag hörde rätt så menar Mörner att den maximalt tänkbara havsnivåhöjning stannar vid 30 cm på hundra år och sannolikt väsentligt lägre. Inget att oroa sig för alltså och definitivt inget som kan orsakas eller påverkas av antropogena utsläpp av koldioxid.

Detta måste alltså bedömas som indikation nummer 4 på att mänskliga utsläpp av koldioxid inte är orsak till och inte kan vara förklaringen till variationer i klimat och globala temperaturer. IPCCs prognoser är fel och lakejernas demagogi grovt missvisande.

Stein Bergsmark hade en mycket upplysande föreläsning om norsk förgröning. De har också ”gröna” politiker i regeringen. De vill nu besätta alla hustak i Bergen (Europas regnigaste stad) med solceller som är ≈30 ggr dyrare och värre än den CO2-neutrala vattenkraften! Även vindkraft ska byggas, vilket är ≈10 ggr värre och dyrare än vattenkraft. Varför då tro att man kan göra något gott för klimatet genom att inte satsa på vattenkraft? Detta i ett land som redan har stort överskott på el.

Norsk ”klimatpåverkan” via koldioxid ligger i storleksordningen 0,00x till 0,00000x globalt sett, beroende på vad man jämför med. För att stilla ”samvetet” hos de ”gröna” binder man upp sig för miljarder kronor i ökade kostnader de 25-30 år som dessa ”alternativa” energikällor kostar innan de tjänat ut. Då har man också ett svårhanterligt berg av blandskrot att hantera, medan vattenkraftverken tuffar på i ytterligare 70-100 år. Ebberöds bank framstår som en god affär i jämförelse.

En mötesdeltagare som jag talade med konstaterade att de gröna kör samma hot mot landsbygdens befolkning i vattendragen som de gjort på land. När de kräver att vattenkraften ska avskaffas och alla vandringshinder avskaffas, släpper de insjövattnens vargar (gäddan) lösa mot de omsorgsfullt och till höga kostnader skapade ädelfiskevattnen.

 

Edit:
Rutger har bett mig lägga in följande bild från Worldoceanview, för att illustrera hans kommentar. Jämför med Mörners högst upp.
AR5 WGI meltwater

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Klimatkonferens Högberga 4

Hans Jelbring började med att säga att klimatvariationer inte orsakas av en enda faktor. Han sa inte att vi har ett multivariabelt klimatsystem, men det är så jag tolkar honom. Han menade också att man inte rätteligen kan kalla klimatsystemet kaotiskt. Det finns orsaker till allt i dessa multivariabla system. Detta skapade livlig korridordebatt. Det hade varit kul att höra Jelbring diskutera detta med Ilya Prigogine, särskilt som Jelbring istället förde fram teorin att mycket av de fenomen som observeras beror på resonans.

Om man vill kan man säga att han fick visst stöd för tesen om resonans av såväl Nils-Axel Mörner som Jan-Erik Solheim. Båda poängterade de plastiska och viskösa egenskaper Jorden och oceanerna har. Amatörmässigt kan jag förklara det som att haven utgör en viscokoppling som hjälper till att balansera Jordens rotation. Inte minst utgör månens dragande påverkan på haven en stabiliserande inverkan på Jordens rotation. Men när Jorden av någon anledning ändrar bara lite i rotationen och de andra rörelser som Jorden är utsatt för, exentricitet, axellutning, precession och nutation, då skvalpar oceanerna och påverkar Jorden tilbaka. Det uppstår en resonans. Vi är långt ifrån färdiga med förståelsen av vilka krafter som är orsak och och vilka förändringar som är verkan.

En möjlig resonans är ENSO, El Niño Sydlig Oscillation, mest känt som skiftet mellan lägena el Niño – la Niña. PDO, Pacific Decadal Oscillation är en annan.

Andra källor till variationer som Solheim pekade på och möjligen skapar resonans, är planeterna Uranus, Saturnus och Neptunus. Man har som sagt uppmätt cykliska variationer som har god överensstämmelse med hur planeterna linjerar och därmed mycket tänkbart påverkar förlopp på Jorden.

Detta är alltså indikation nummer 3 på att mänskliga utsläpp av koldioxid inte är orsak till och inte kan vara förklaringen till variationer i klimat och globala temperaturer.

Posted in Klimatbluffen, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Rödvinsvänstern jublar

Bob Dylan har fått Alfred Nobels litteraturpris för att han ”skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”.

Samtidigt klagas det på att det blev ytterligare en vit man. Då hade man istället kunnat välja Chuck Berry. Han har också förnyat den amerikanska sångtraditionen. Han har inte väjt för att ta upp kontroversiella frågor om exempelvis ras och sex.

Eller var varför inte Dolly Parton. Då får man också en förnyare av amerikansk sångtradition. Country, det är väl så mycket amerikansk sångtradition man kan finna. Dessutom är hon en kvinna, som är så hett efterlängtat i jämställdhetens namn.

Men varken Berry eller Parton har legat på skivtallriken när rödvinsvänstern suttit i väl inrökta soffor och filosoferat om kapitalismens orättvisor.

Man hade också kunnat välja Paul Simon, om det är egalt med ytterligare en vit man. Hans Sounds of Silence är värd drivor av Dylans flumretorik.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments