Storebror söker vänner

Är medströmsmedia och myndigheterna i maskopi med Facebook för att övervaka medborgarna? Det finns nästan inga medströmsmedia längre som har kommentarsfält de modererar själv. De flesta har överlämnat det till Facebook. Även vår myndigheter anlitar i mycket hög grad FB för att hantera kontakter med allmänheten. Facebook i sin tur övervakar allt du gör på nätet, inte bara på FB.

Därmed kan regimtrogna media, till exempel sådan som ägs av staten eller sådana som får presstöd eller annan fördel få tillgång till din nätaktivitet och de kan naturligtvis lägga in egna tolkningar om dig om de vill smutskasta dig som dissident.

FB säger naturligtvis att medströmsmedia inte kan det. Men det tror jag inte ett ögonblick på. Media har naturligtvis tillgång till uppgifter om de personer som kommenterar deras artiklar via FB.

Det är till och med så illa som att även om du aldrig varit registrerad på FB så räcker det med att du besökt en sida som kontrolleras av FB, exempelvis ett kommentarsfält eller klickat på en likesymbol, så fortsätter FB att logga dig. Bra personlig integritet, eller hur? För att få tillgång till ännu mer personlig data har FB inlett ett utvecklingsarbete med Stanford Medical School och American College of Cardiology. FB menar att om de får samköra användarnas medicinska data med de data FB har kan de hjälpa vården till bättre diagnos och vård. Står FB i begrepp att samarbeta med försäkringsbolag och skattemyndigheter härnäst?

GDPR bestämdes av EU för att skydda vår integritet, sas det. Istället blev det bara ett signalhorn som de som samlar data och säljer vidare var tvungna att tuta med innan de kör över oss. Med kravet från EU att fråga oss om lov passar de på att begära rätten att samla in mycket mer än tidigare. För den som månar om sin integritet har internet krympt. Finns det något sätt vi kan få stopp på FB, eller åtminstone tvinga svenska myndigheter att inte befatta sig med eländet? Detta är verkligen en demokratifråga!

Google registrerar var din smartphone befinner sig var fjärde minut, dygnet runt. Det gäller även om du stängt av gps och annan spårning. De menar att det behövs för att deras gratisappar ska fungera.

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Timmen är sen – men uppgifterna många.

Det är hög tid att få slut på det helt ovederhäftiga klimathotet. Förutom att underlaget för hela klimathotet och klimatpolitiken saknar all vetenskaplig relevans, är de föreslagna åtgärderna både omotiverade och framför allt enormt skadliga för ekonomi, välstånd, rättssäkerhet och demokrati.

Ska vi få samtiden att förstå hur det verkligen ligger till måste vi i tydliga och klargörande ordalag visa på bättre kunskap.

 1. Koldioxid driver inte temperatur. Det är alltid ökad temperatur som driver CO2 ut ur haven. Värmen kommer först, CO2 sedan. Det kan aldrig ske omvänt. Vid nedkylning sjunker temperaturen i haven först, sedan kan haven härbärgera mer CO2 .
 2. Det finns inga växthusgaser. Det finns endast atmosfär. För att fungera som glasen i ett växthus skulle gaserna i atmosfären behöva bilda plasma för att skapa den yta som hindrar konvektion och transport av värme ut i rymden.
 3. Det finns ingen växthuseffekt, eftersom det inte finns några växthusgaser.
 4. Koldioxid är inget gift och ingen förorening i naturen. I princip i alla avseenden utom fotosyntesen är CO2 en inert gas. I fotosyntesen är CO2 bäraren av livgivande energi från solen till växterna, 6H2O + 6CO2 + energi ger C6H12O6 + 6O2.
 5. Naturen kan inte skilja på CO2 som vi släppt ut och sådan som naturen själv släpper ut.
 6. Det finns inget status quo i naturen, det finns bara naturliga variationer vilka vi kallar årsmån.
 7. IPCC har ett politiskt uppdrag att skrämma upp folk och politiker med larmrapporter om klimatförändringar. I uppdraget ingår att inte leta efter andra förklaringar än mänsklig påverkan. Det är att utesluta de viktigaste och mest avgörande faktorerna.
 8. Vetenskapliga spörsmål kan inte avgöras via omröstning eller konsensus. Den som kräver åtlydnad med hänvisning till konsensus bland auktoriteter åberopar vidskepelse, korruption eller något annat. Men inte vetenskap.
 9. Värmetransporten från Jordytan, upp i troposfären, sker via konvektion där vattenånga är energibäraren. Värmetransporten från troposfären ut i rymden, sker via termisk värmestrålning från höga troposfären.
 10. I en fas av Jordens ständiga förändring där just förändringstakten verkar sakta av, har inlagringen av kol, via ingasning i haven, upptag av kol hos organismer i haven, sedimentation av döda kolbaserade organismer, etablerat stabila processer. Detta ger på sikt en urlakning av kol i atmosfären. Om dessa processer inte ändras  eller det tillkommer en process som tillför CO2, leder det ofrånkomligen till att atmosfären i slutänden görs så fattig på kol att det kolbaserade livet dör ut. Först på land och kanske slutligen även i haven. Vår tillförsel av kol är en liten, liten livsuppehållande hjälp.
 11. Gaser i en atmosfär fördelar och utjämnar temperaturer, eftersom gaser är så lättrörliga. Vilken medeltemperatur atmosfären får bestäms av atmosfärens massa och tillförd energi.
 12. Klimatet är vår tids största icke-fråga. Den energi som läggs på att diskutera klimatet och de pengar som läggs på att manipulera det, hindrar oss från ta itu med de verkliga frågor som kräver vår uppmärksamhet.

Så, kan vi börja nu? Frågor som kräver vår uppmärksamhet är bland annat:

 1. en modernisering av demokratin, 
 2. ett förtydligande av medborgarskapet, 
 3. en helt ny deklaration av medborgarskapets digitala fri- och rättigheter, 
 4. ett säkerställande av nationalstatens funktion, 
 5. ett nytt garanterande av individens åsikts- och yttrandefrihet, 
 6. en upprättelse av äganderätten, 
 7. en översyn av betalningsmedlens grundläggande värden och tillgänglighet, 
 8. en total skatterevision, 
 9. en linjedeklaration om vad som ska vara offentlig verksamhet respektive privat,
 10. en översyn av vad EU ger oss
 11. en förhandling om att EU ska ge oss vad vi vill ha, alternativet är att vi lämnar EU
 12. återigen deklarera militär alliansfrihet.

Det är alltså ett stort och genomgripande arbete som väntar. För att klara det behöver vi inte den hämsko som klimatalarmismen innebär.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Klimathotet en analys

Ett försök att komma till rätta med den ogiltiga argumentation som av lekmän, som exempelvis journalister och politiker ofta förs fram om klimathotet. Argument som upprepas med mer eller mindre insikt om verkligheten av avsiktligt oroad allmänhet.

Forskningsfältet är stort inom IPCC-sfären för att man söker behandling för ett inbillat symtom. Grundfrågan, om människans utsläpp av CO2 kan bidra till en uppvärmning av planeten har man övergett i tro att man redan vet detta. Det vill säga man har gjort ett frågetecken till ett axiom med utropstecken. Detta är inte vetenskap.

Tanken att vi vet det som finns att veta om klimatet kan ge upphov till mycket självbedrägeri. Det är inte alls säkert att vi har tillräckligt med information för att förstå världen. Det lär oss Popper med flera. När det gäller ett så komplext system som klimatet ska man nog vara extra försiktig med att utropa att nu vet vi allt vi behöver veta. Vet någon exempelvis vad som styr årsmånsvariationerna?

Påståendet att ett fallerat klimat har så digra konsekvenser att vi måste agera innan vi vet säkert, är underförstått en hänvisning till försiktighetsprincipen. Men den kan endast tillämpas på kända risker, inte på okända. Tillämpad på okända risker riskerar det att försämra riskbedömning och riskhantering, kanske rent av bli kontraproduktivt.

Vad försiktighetsprincipen gör, tillämpad på okända risker, är endast att tillhandahålla ett illusoriskt redskap att hantera de egna fobierna och vanföreställningarna, behandla symtom istället för orsak, som bäst alltså.

IPCC skapades för att man påstod att man funnit ett verifierat problem och IPCCs enda uppdrag är att leta efter ”bevis” för att människan riskerar att rubba klimatet. IPCC är uttryckligen förhindrat att leta efter annan kunskap. För varje ny rapport uttrycker man större säkerhet än tidigare, men skillnaden mellan modell och verklighet bara ökar. Den bilden säger väl allt om hur dåliga IPCCs rapporter är!

Det brukar sägas att bara för att man är paranoid är det inte säkert att inte någon verkligen vill en illa. Det kan finnas en konspiration. Att tillvita någon med annan åsikt epitetet ”konspirationsteoretiker” är att erkänna att man saknar hållbara argument för sin sak. Något bakomliggande motiv måste det dock finnas när en sådan som Christiana Figueres, uttalad kommunist och ordförande för UNFCCC (2010-16) överordnad FN-organisation till IPCC säger att det inte längre handlar om klimatet, det handlar om att ställa om världens ekonomiska system (citat 1 av 6 nedan). Det verkar dock vara så illa att de människor som är faktaresistenta för klimathotsbedrägeriet skräms än mer av perspektivet att deras mest betrodda auktoriteter inte skulle vara att lita på. Därför väljer de att blunda. Där kan vi tala om att leva i förnekelse av redan insedd sanning.

Helt klart finns det opportunister som hakar på klimathotet för att de kan tjäna pengar, makt eller status på att göra det. Inte minst de frikostiga skattesubventioner och skattefinansierade bidrag som kan sökas, borgar för att det finns gott om lycksökare i branschen. Det kan man inte blunda för.

Flera undersökningar och sakkunniga personer har vittnat om att IPCC inte har tillgång till världens främsta forskare på området. Man har medvetet valt bort dem eller valt att frysa ut dem. Det är grundligt visat att IPCCs rapporter i hög utsträckning skrivs av okvalificerade personer och personer med politiskt uppdrag eller agenda. Nog vore det väl märkligt om sekulära förnuftsmänniskor, som inte erkänner gudar eller andra auktoriteter över förnuftet, blint skulle lita på ett ifrågasatt IPCC?

AGW är fortfarande en obevisad hypotes. Det är faktisk en hypotes som så här långt är falsifierad! Med den föreslagna politiken blir det värre än så. De förlag till åtgärder, som getts utifrån en vantolkning av försiktighetsprincipen (se ovan) är civilisationsomstörtande! Allt försvar för klimatalarmismen är inget annat än försvar för galenskap.

1.  Detta är förmodligen den svåraste uppgift vi någons gett oss själva, att avsiktligt förändra den ekonomiska utvecklingsmodellen, för första gången i människans historia.
– Christiana Figueres

2. Ett effektivt genomförande av Agenda 21 kommer att kräva en genomgripande omorientering av alla mänskliga samhällen, något världen aldrig någonsin upplevt tidigare.
Denna förändring kommer att kräva att de miljömässiga konsekvenserna av varje mänsklig handling blir angelägna och integreras i enskildas och i kollektivt beslutsfattande på alla nivåer.
-FNs Agenda 21

3. Är inte det enda hoppet för planeten att industrialiserade civilisationer kollapsar? Är det inte vårt ansvar att själva åstadkomma detta?
– Maurice Strong, grundare av FNs miljöprogram

4. Det spelar ingen roll. Vi baserar inte våra rekommendationer på data. Vi baserar dem på klimatmodeller.
– prof. Chris Folland, Hadley center, leverantör av klimatuppgifter till IPCC

5. Om vi inte förebådar katastrofer kommer ingen att lyssna.
– Sir John Houghton, ordförande i IPCC

6. Men för guds skull, var snäll och respektera det känsliga i det här och förstör filen omedelbart när ni slutat och snälla, berätta inte för någon att jag sänt detta. Hej då, Keith
– Keith Briffa, climate gate 2009

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

Svänger det om nu? eller En dag på torget!

I fredags, 15 mars, tog Jan Norlin och jag på oss Klimatsans ponchos för att gå ut på stan i Kristianstad i avsikt att kolla läget och se på skolungdomarnas klimatdemonstration. Vi utgick från järnvägstationen, passerade busscentralen innan vi styrde kosan mot rådhustorget. På vägen lyckades vi dela ut många flygblad och flera mottagare var genuint intresserade av vårt upptåg.

Framme vid torget stannade vi på andra sidan gatan för att iaktta. Direkt kom ett gäng grabbar i nionde klass fram till oss och ville veta vårt budskap. När de förstått det tog de i hand och tackade för att det finns vuxna som säger något annat än det skumma budskap de får höra i skolan. De tog gärna emot både flygblad och knappar. En av grabbarna ville att kompisarna skulle fotografera honom tillsammans med oss. Det är klart vi ställde opp!

Strax efter lösgjorde sig en grupp flickor i åttonde klass från demonstrationen på torget och kom fram till oss. När de hört vårt budskap sa de spontant att vårt var ju bättre än deras och så gjorde de high five med oss! Flickorna tog också emot knappar och flygblad.

Därefter blev vi fotograferade och intervjuade av Kristianstadsbladet. Det reportaget publicerades under lördagen. Där framgår att initiativtagare till demonstrationen och den som höll fart på ramsor och sånger var en Marit Fontana Oscarsson. Hon är med på bild i tidningen, men ser inte ut som en skolelev. En slagning på Hitta.se visar att hon är 54 år gammal. Alltså ännu ett exempel på hur vuxna tar barnen som gisslan för att driva sin egen agenda.

På min bild kan man se att det var många äldre på plats, äldre som verkar ha familjeband till ungdomarna. I KB står det att de var “ett 70-tal personer, varav flera ungdomar.” Alltså inte ens flertalet ungdomar. Bravo! Det var alltså inte ens unga som demonstrerade, det var vuxna som demonstrerade och de hade släpat dit skolkande ungdomar som alibi. Vilket moraliskt förfall!

Enligt KB var det fler som besökte demonstrationen än som talade med oss. Det är definitivt inte så som jag upplevde det. Under den tid vi var där såg jag ingen gå fram och tala med demonstranterna, samtidigt som flera personer kom fram till oss spontant och vi kontaktade andra som uppmärksamt lyssnade på oss och tog emot faktablad. Den intimare och mer avslappnade situationen på tumanhand tror jag är ett bra koncept för att tränga igenom bruset.

Efter en stund gick vi vidare mot ett annat torg där vi mötte ett gäng gymnasister. De var också intresserade och hade lärt sig ställa flera konkreta frågor och fråga efter källa. Fotosyntesen var dem bekant, även om de inte kunde den utantill. Men de insåg dess betydelse för oss alla. Även dessa ungdomar tog glatt emot faktablad och knappar.

De tyckte det var bra att vi var ute och debatterade, för om de kanske var lite skeptiska så var de trötta på den ensidiga bild de matats med. Jag förklarade  att utan klimatpolitik skulle vi ha många miljarder och ork till förfogande för annan politik. De ville ha exempel på det. Så jag föreslog äganderättsliga frågor, frihetliga. När vi inte behöver begränsa biltrafiken av hänsyn till klimatet kan vi bygga bättre vägar och även höja hastigheterna. Jaa!! ropade ungdomarna då. Som ett slags befrielse från en mental tvångströja.

Efter en runda i staden gick tillbaka mot järnvägsstationen och den som fick mitt sista flygblad var en kvinna i 40-årsåldern som visade sig vara miljökonsult. Hon var lite skeptisk till att vi vilje skilja på klimat och miljö. Men efter lite resonerande accepterade hon att vi inte vill försumma miljön bara för att vi är kritiska till klimatpolitiken. Att miljöpolitiken faktiskt kan bli bättre och effektivare om den slipper oket från klimatpolitiken.

Vid några tillfällen fick jag möjlighet att prata libertariansk politik och även det togs emot med nyfikenhet. Det mest bestående intrycket är dock ungdomarnas nyfikenhet och vilja att veta mer. Så mitt tips till alla vuxna är att läsa på och sedan diskutera detta med de ungdomar man har i närheten. Det finns många infallsvinklar att välja på; äganderätt, barnafödande, nationalekonomi, socialpolitik, invandring, energi, you name it! Det finns ingen samhällssektor som inte påverkas av pengaströmmen till futila klimatprojekt.

Hemkommen igen fick jag tips om två artiklar på SVT nyheter. I den ena har SVT släppt fram Rebecca Weidmo Uvell och i den andra Erik Lundqvist, automationsexpert och Elsa Widding, energiexpert. Till på köpet med många bra länkar. Kors i taket! Med sådana artiklar i SVT börjar man undra, vänder nu? Jag har flera gånger känt att nu kan klimathotshysterin inte bli värre, snart bryter den nacken av sig själv, som man brukar säga om hårda stormar. Den som lever får se, men det kändes som en bra dag.

Gubbar på galej, med skolungdomarnas demonstration i bakgrunden.

De var fler, men vi var bättre. Skolungdomarna var uppenbarligen uppbackade av närmast sörjande vuxna. I övrigt tror jag vi träffade på fler inte redan frälsta när vi rörde oss på stan istället för att stå stilla och se otillgängliga ut. Lokalpressen till höger.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

Kidnappad klimatforskning

Dagens gästskribent är Tege Tornvall

FN:s klimatpanel IPCC erkände 2007 att Jordens klimat är för komplicerat för säkra uttalanden om möjlig mänsklig påverkan. Det påpekar den 79-årige amerikanske atmosfärfysikern Richard Lindzen. Han är professor emeritus (pensionerad men ännu verksam) vid toppuniversitet MIT.

Lindzen var huvudförfattare till ett kapitel i IPCC:s tredje vetenskapliga rapport från 2001. Han kritiserar hur IPCC:s ledamöter i sin sammanfattning ändrade rapportens uttalade osäkerhet till påstått hög visshet för mänsklig påverkan.

Lindzen lämnade i protest IPCC och hör nu till dess skarpaste kritiker. Han har skrivit mer än 200 vetenskapliga verk i klimatrelaterade ämnen och räknas till världens främsta på området.

I ett aktuellt TV-inslag (kan ses på Youtube) konstaterar Lindzen att klimatet ändras märkligt litet trots alla varningar för hotande uppvärmning. Han påpekar att atmosfären inte värmts nämnvärt de senaste tjugo åren frånsett varma El Niño-effekter 1997-98 och 2015-16.

Han noterar också att IPCC i konsekvens med detta numera talar om ”klimatförändring” i stället för ”global uppvärmning”. Underförstått är att hur än klimatet ändras, är det människans fel.

Lindzen skiljer mellan tre grupper i klimatdebatten:

 1. Vetenskapare som medarbetar i IPCC:s arbetsgrupp 1, som behandlar klimatets utveckling. De menar att människans förbränning av kol, olja och gas på lång sikt kan orsaka farlig uppvärmning,
 2. Vetenskapare som påpekar att klimatets växlingar sedan årmiljoner orsakas av växlande solaktivitet, havsströmmar, molnbildning och andra naturliga fenomen. De menar att dessa inte är fullt utforskade men att bevis saknas för att koldioxid skulle dominera.
 3. Politiker, miljö- och klimatorganisationer samt media med egna intressen men utan egna kunskaper om klimatet.

Lindzen betonar att båda grupperna forskare är eniga om flera saker. Klimatet har alltid växlat och kommer alltid att växla. Koldioxid är nödvändig för Jordens liv och kan marginellt värma Jorden. CO2-halten har ökat sedan Lilla Istiden. Sedan dess slut har temperaturen globalt ökat någon grad. Först sedan 1960-talet kan mänsklig verksamhet spela någon roll. Klimatet är för komplicerat för säkra uttalanden.

Den tredje gruppen har kidnappat vetenskapen, menar Lindzen. Den ger dem vad de mest önskar. Politiker får makt och pengar. Lobbygrupper får finansiering och bekräftelse på en närmast religiös tro att människan hotar Jorden. Media får engagerande ideologi, säljande rubriker – och pengar. Subsidier får näringslivet att spela med i detta.

– Men sanningen om klimatets naturliga växlingar kan inte begravas. Klimatet får sista ordet, avslutar Richard Lindzen sin genomgång.

Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Lindzen: chttps://youtu.be/OwqIy8Ikv-c

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Walk of Shame

Jag har tidigare redovisat hur Sydsvenskans debattredaktör avfärdat en motiverad debattartikel från en kandidat i EU-valet. Här kommer fler medströmsmedia på the walk of shame. Frihetsportalens läsare känner igen det mesta av detta, men ni får allt, så att inget missas.

Detta skickade jag in till Aftonbladet 190307 som replik till denna insändare

Frågan om global uppvärmning har nu vuxit till hysteriska proportioner, inte för att någon antropogen global uppvärmning existerar, utan som en skräck för vad företeelsen skulle kunna leda till. Seriös forskning visar att människans inverkan på klimatet inte varit ens mätbar, än mindre att sådan tänkt påverkan orsakar en katastrofal global uppvärmning. Inga negativa konsekvenser av den högre CO2-nivån har visats. Jorden är nu grönare, vilket är bra.

Hur kolcykeln i hav och atmosfär ser ut, redovisades utförligt av Erik Eriksson och Pierre Welander 1956, bättre kunskap har inte presterats efter det. CO2-halten har ökat som ett resultat av en liten uppvärmning. Ökad CO2-halt är aldrig orsak till uppvärmning, ökad CO2-halt är alltid resultatet av tidigare uppvärmning. Vad uppvärmningen beror på vet vi inte till fullo. 

Den panik som råder bland alarmisterna är ett försök att tillämpa försiktighetsprincipen. Men den kan endast tillämpas på kända risker, inte på okända. Försiktighetsprincipen tillämpad på okända risker är inte en försiktighetsprincip, det är ett sätt att hantera sina fobier.

Mot bakgrund av denna kunskap måste inses att något skäl för någon som helst klimatpolitik inte existerar. Alla variationer faller inom vad som på god svenska kallas för årsmån.

När verkligheten hinner ifatt alarmisterna uppstår allvarliga tillitsproblem., med raserad trovärdighet och legitimitet hos regering, partier, vetenskap, media och NGOs. Tilliten att skadas djupt. Det är svårt att få sin världsbild krossad. Det är dock underordnat. Det viktiga är att sanningen äntligen kommer fram, för sanningen kan vi hantera.

Som enda svenska parti vill Klassiskt liberala partiet skrota Kyotoprotokollet och efterföljande avtal från IPCC. Klimatet sköter sig själv så behöver vi inte lägga politiskt krut på det. De skattepengar som idag går till allehanda klimatpolitiska symbolåtgärder gör större nytta om de får bli kvar i skattebetalarnas egna fickor.

Mats Jangdal, Broby
kandidat för Klassiskt liberala partiet till Europaparlamentet.

Och svaret:

Hej och tack för text.
Vi avböjer publicering den här gången.
mvh
Kristofer Forssblad Olsson
Debattredaktionen

Den tors 7 mars 2019 kl 21:50 skrev Debatt <debatt@aftonbladet.se>:

Hej och tack för ditt mejl!
Vi läser allt inkommet material, men hinner dessvärre inte svara alla. Vill vi publicera ditt inlägg kontaktar vi dig.
Insändare publiceras fortlöpande. Håll utkik i tidningen! Insändare publiceras inte digitalt.
Vi förbehåller oss rätten att redigera insända texter. Inget material returneras.
Än en gång tack för ditt bidrag!
Hälsar Aftonbladets debattredaktion. Redaktionen är bemannad vardagar mellan 09.00 och 17.00.

Men WWF fick omgående plats för en alarmistisk debattartikel.

 

Detta skickade jag in till Expressen 190310:

Hej!
Ett viktigt debattinlägg från Sveriges enda libertarianska parti, Klassiskt liberala partiet. Vi driver ett antal frågor i EU-valet. Mest känd är säkert Henrik Alexandersson på första plats. Hans område är personlig integritet och internet.
Jag heter Mats Jangdal och står på fjärde plats på valsedeln, mitt område är klimatfrågan. Jag är 65 år, egenföretagare, miljövetare, idéhistoriker, mm.

Med vänlig hälsning, Mats Jangdal

Klimatfrågan har sitt ursprung i FN-organet IPCCs POLITISKA UPPDRAG att söka bevis för att MÄNNISKANS utsläpp av koldioxid påverkar planeten på ett negativt sätt. Tesen kallas för antropogen global uppvärmning, AGW.

Man har alltså ett politiskt uppdrag, inte ett vetenskapligt. Uppdraget är att endast leta efter mänsklig påverkan. Denna begränsning visar att det inte alls handlar om vetenskap, det handlar uteslutande om politik. För att ge sken av vetenskap påstår man att man samlat världens bästa klimatforskare och redovisar deras kunskap i ämnet.

Det är sedan minst tio år visat att IPCC inte använder sig av de bästa forskarna. Det är istället studenter och lobbyorganisationer som skriver texterna. De riktigt duktiga forskarna har för länge sedan lämnat projektet i protest mot dess bristande vetenskaplighet. Den sammanställning som meddelas allmänheten och politikerna är en politisk produkt som representanter för FNs medlemsregeringar förhandlar om vid de olika ”klimattoppmötena”. Lika länge har vi vetat att IPCCs ledande forskare medvetet fuskat med metoder och data, det så kallade ”Climategate”.

Koldioxid i atmosfären kan aldrig skapa värme. Det är ALLTID värme som gasar ut CO2 ur haven. Värme först, CO2 sedan. De variationer i klimat och väder som observerats kan alla beskrivas med det väletablerade svenska begreppet årsmån. Det är naturligt att det är så helt enkelt.

Med parisavtalet 2015 är det tänkt att 100 miljarder dollar varje år ska betalas av demokratierna i väst till diktaturerna i tredje världen, som kompensation för vårt välstånd. Pengar vi ska bidra med via skattsedeln. I Sverige vill regeringen höja klimatskatterna med 15 mdr. kr.

De ledande personerna inom IPCC har gång på gång de senaste åren, när AGW avslöjats som en falsk hypotes, medgett att det inte handlar om klimatet. AGW är bara ett svepskäl för att göra om hela världen till en planekonomi, likt en kommunistisk diktatur. Kapitalismen ska förstöras och världen centralstyras från FN.

I det läget skickar svenska aktivister fram 15-åriga ungdomar som skolkar från skolan för att legitimera propagandan. Dessa ungdomar kan inget om klimatet, har inte livserfarenhet av vad totalitära ideologier som kommunismen ställer till med. De har inte förstått det man ska ha lärt sig i grundskolan vid femton års ålder, att koldioxiden är livets gas och att den ingår som en omistlig del i livets viktigaste ekvation, den för fotosyntesen.

Försiktighetsprincipen är inte tillämplig på klimatfrågan. Den principen kan endast tillämpas på kända risker. Tillämpad på okända risker handlar det endast om att hantera egna fobier och vanföreställningar. De vuxna som ger dessa barn klimatångest borde kunna åtalas för psykisk misshandel av minderårig. Så allvarligt är de vuxnas svek mot framtiden i denna fråga.

Ett avslöjat falskt klimatlarm ger tillitsproblem. Uppvaknandet blir katastrofalt för trovärdighet och legitimitet för många regeringar, partier, vetenskap, media och NGOs. Tilliten skadas djupt. Det hårt att få sin världsbild krossad. Det viktiga är dock att vi fastställer sanningen. Konsekvenserna av sanning kan vi alltid hantera.

Som enda svenska parti vill Klassiskt liberala partiet skrota Kyotoprotokollet och alla efterföljande avtal och deklarationer från IPCC. Eftersom klimatet sköter sig självt behöver vi inte lägga politiskt krut på det. De skattepengar som idag går till allehanda klimatpolitiska symbolåtgärder gör större nytta om de får bli kvar i skattebetalarnas egna fickor.

Mats Jangdal, Broby, Östra Göinge
kandidat för Klassiskt liberala partiet till EU-parlamentet.

Och svaret:

Hej Mats!
Jag tackar nej till publicering. Tack ändå. 

Mvh
Per Zettermark
Debattchef

Den 13/3 skickade jag in denna kommentar till Kristianstadsbladet på en debattartikel.

Det verkar tyvärr vara en medveten komplott för att diskvalificera vuxna människor från att delta i debatt och beslutsfattande i Sverige.
Vi vet ju vilka partier som i ett par decennier önskat ge barn rösträtt. Samma partier som en majoritet av journalistkåren bekänner sig till enligt forskningsrapporter. Samma partier som på allvar föreslår att pausa demokratin för klimatets skull

Den var borttagen inom en timme.

 

Håkan Gergils har en bra reflektion om varför censuren för klimathotskritiska texter är total i medströmsmedia. Dock utan att ta ställning i sakfrågan.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Maskeradbalens död

En tysk förskola förbjöd barnen att klä ut sig till indian eller prinsessa. För det ansågs vara rasistiskt alternativt könsstereotypiskt. Däremot gick pirat och sjöjungfru bra.

Om man backar ett steg för att få perspektiv på saken så finns det två (minst) teman att skönja i frågan. Den ena är exotism, det vill säga att vi finner det spännande med det för oss ovanliga, exotiska. Som att både män och kvinnor kan attraheras av personer med annan hudfärg. När det sker på grund av hudfärgen och inte vem personen i övrigt är, kallas det exotism och stämplas då som oetiskt av de inditetspoiltiska förespråkarna. Det gäller i synnerhet om de får kännedom om en vit man som lockas av mörkhyade kvinnor. Samma stigma drabbar inte kvinnor som attraheras av mörkhyade män.

Det andra temat kallas för kulturell appropriering. Det är när man tar till sig kulturella uttryck från en annan kultur. Av kulturmarxisterna anses det jättefult när någon från en överordnad kultur tar till sig uttryck från en underordnad. Att kulturmarxisterna själva gör sig skyldiga till diskriminering och så kallad rasifiering med denna kategorisering förbises fullständigt.

Nå, sammantaget innebär dessa förhållningssätt, om vi skulle acceptera dem, att ingen längre kan ordna en maskerad. För alla deltagare skulle förmodligen förolämpa någon ömhudad grupp i samhället. Än värre är förstås att dessa åsiktspoliser lägger ut hinder för att vi ska kunna träffas och lära av andra grupper. Men det kanske är det som är meningen.

Blackface är väl inte att tänka på längre?

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Hur chanslöst är förnuftet?

Hur chanslöst är förnuftet?

Jag noterade som barn att jämnåriga flickor ansåg det viktigt att så att säga vinna diskussioner över pojkar. Det handlade inte om att ha rätt, utan om att få rätt. De ansåg, tydligt uttalat, att det manliga könet hade fått rätt så länge att det nu var kvinnornas tur, oavsett hur galet de än resonerade.

Dessa flickor växte upp till att bli de första vad vi skulle kunna kalla för fullblodsfeminister. De ville inte som tidigare kvinnosakskvinnor få rätt till lika lön, respekt för sin egen person, med mera. Dessa feminister ville krossa mannen i grunden, vad de slagordsmässigt kallade patriarkatet.

I varje diskussion skulle männen, i synnerhet vita män tillintetgöras. Jo, jag fick det kastat över mig redan på 70-talet. Det kanske var vanligare med dessa illröda rödstrumpor i Norrbotten än i övriga landet, där uppe var de i vart fall legio.

När jag var aktiv i centerpartiet på 90-talet, visade det sig att partiet i princip inte kunde bestämma något som gick emot ungdomsförbundarna. För centerkvinnorna tog ungdomarnas parti, oavsett de hade rätt eller fel, hur galna idéer de än hade. För målet var att platta till männen i partiet.

Jag tror inte detta är begränsat till centern. När vi som är pålästa män idag kommenterar om greta-ungdomarnas klimatstrejk att de är ute och cyklar, inget kan om naturvetenskapen, är påhejade och styrda av illasinnade vuxna i bakgrunden, då dyker det alltid upp kvinnor i kommentarsfälten som anser att vi gubbar ska hålla käft och låta ungdomarna få bli trodda och respekterade för sitt engagemang.

Som om engagemang och tyckande kan ersätta kunskap. Kommentarer om detta censureras vanligen bort i kommentarsfälten. Det finns naturligtvis kvinnor som kan sin sak om klimatet och också instämmer i kritiken, men de är för få och blir inte hörda. Dessa kvinnor borde bli rättmätigt vreda över att de inte blir hörda, tagna på allvar.

Det där reflexmässiga manshatandet hos vissa kvinnor är bekymmersamt för demokratin. Det verkar också sprida sig och bli normaliserat, för att inte säga normerande. I jämförelse med alla andra tråkiga sätt att förlora demokratin känns detta som det mest onödiga.

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Macrons skilsmässa från verkligheten

Macron känner av förändringen i det politiska klimatet, eller är det bara en förändring i styrka i ett klimat som närmat sig kokpunkten en längre tid?

Hur som helst har han i ett tal riktat till hela Europa inför valet till eu-parlamentet lagt sig i de andra medlemsländernas angelägenheter när han uppmanat dem att välja parlamentariker som är som han. Det vill säga lydiga marionetter åt storbankerna.

Han tycks till lika delar skräckslagen och oförstående inför de krav de franska gula västarna ställer på sin president och sitt lands politik. Nu försöker han sprida sin blinda vision till de andra medlemsländerna. Länder där man redan insett vad som gått snett i unionen och försöker skapa en politik som kan rätta till det.

Följdriktigt har hans uppmaningar tagits emot med blandat gensvar. Maktpolitiker utan folkligt stöd, som Stefan Löfven, Donald Tusk och andra gillar det. Medan sådana som har genuint folkligt stöd som Viktor Orban och Matteo Salvini tycker Macron ska sköta sitt eget fögderi i första hand.

De mest uppseendeväckande reaktionerna kanske är ett: att AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer alltså Angela Merkels efterträdare, går emot Macron på flera punkter. Hon tycker inte han ska lägga sig i andra länders angelägenheter. Däremot bör Schengen fullföljas så att Europa tryggar sina yttre gränser, parlamentet bör sluta flytta mellan Bryssel och Strasbourg, samt att parlamentarikerna måste börja betala skatt i sina hemländer.

Två: att Le Monde släpper fram intern fransk kritik som menar att Macron isolerar Frankrike från Europa och därigenom minskar det storslagna landets frihet såväl som dess inflytande.

Svensk medströmsmedia är lika insyltade som vanligt och försöker svärta ner all opposition mot rådande vänsterhegemoni. Även om vissa skribenter känt kalldraget i nacken och nervöst undrar om det kan vara dags att tänka om.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

NASA ”kubblar”

Kubblar är ett skånskt uttryck som jag lärde mig redan på 70-talet. Det betyder ljuger eller svamlar. Eftersom alarmister hänvisar till uppgifter på alarmistiska sidor tänkte jag titta in på någon sida som kolporterar klimathotet och se hur nära sanningen de ligger med sin propaganda. Det gör de ju inte! Nu var det rätt länge sedan jag var inne på en sådan sida. Den här gången blev det NASA och de har inte kommit med något nytt på tio år. Det är bara presentationen av propagandan som blivit flashigare.

Här har de listat nio som de kallar det, bevis för en hastig klimatförändring. En klimatförändring som de menar kan stoppas om vi slutar sprida koldioxid. Det är alltså fortfarande AGW-hypotesen, men nu utspridd på fler ord så att den ska bli svårare att genomskåda.

Bilden visar hur koldioxidhalten har ökat de senaste 200 åren jämfört med de senaste 400.000 åren. Men vänta! Det visar den ju inte alls! Mätserien som går upp och ner med de senaste fyra istiderna kommer från CO2-prov ur isborrkärnor. Där har gasen legat och läckt ut under en mycket lång period, sannolikt hundratals år, innan en gasbubbla blivit innesluten. De proven visar alla samma sak, nämligen att det aldrig blivit kvar mer än 300 ppm CO2 i bubblan. Det betyder dock inte att det inte varit högre halt i atmosfären vid någon tidpunkt. Det är helt enkelt en falsk slutsats.

Vad det egentligen har varit vet inte med exakthet. Men vi vet att vi kan få annorlunda svar om vi tittar på fossiliserade växters klyvöppningar. Men där kan vi inte få fram samma grafiskt vackra tidsserier.

Inte heller säger den ökade halten CO2 sedan 1950-talet att det är människan som är orsaken. Kurvan började ju peka ganska brant uppåt långt innan dess, innan vi kunde mäta halten direkt med instrument. Att jämföra instrumentdata med proxydata är alltid en vansklig business. Jämförelsen blir inte bättre av att proxydatan spänner över 400.000 år och instrumentdatan bara över 60.

Då kommer vi in på deras första ”bevis” för att människan är skyldig, nr 1. Nämligen att temperaturen stigit. Jaha, än se’n? All naturvetenskap som vi känner till sedan 200 år tillbaka, där vätskor, gaser och temperaturer behandlas säger att en gas i en vätska gasas ut fortare när vätskan värms upp. Först kommer värmen, sedan frigörs gasen. Aldrig tvärtom. Detta är alltså ett falskt bevis. Att det blivit varmare kan vi inte göra något åt, annat än möjligen glädjas. Det har ju blivit drägligare på planeten.

NASAs bevis nummer 2 hör ihop med nr ett. Haven har blivit varmare. Jaha, det var ju det jag nyss förklarade. Först kommer värmen, sedan kommer utgasningen! Vad som värmt haven vet vi inte exakt, men att det skulle vara människan är ytterst osannolikt. Hur skulle det ha gått till? Årsmån och naturliga variationer, främst hos Solen låter som rimligare förklaringar.

NASAs bevis nummer 3 säger att Grönlands och Antarktis istäcken krymper. Jaha, än se’n? Det är enorma både arealer och volymer is vi talar om. Att även någon promille av avsmältning av detta ser spektakulärt ut på bild betyder inte att det är vårt fel. Det betyder egentligen att den ismassa som finns kvar är ofattbart stor, när vi inte kan (in)se hur liten andel som smälter. Samt att det betyder att den ökade värmen har en betydelse, marginellt.

Bevis nummer 4 är likartat. Det handlar om andra glaciärer som minskar. Jaha, än se’n? Det gör glaciärer då och då. Det gäller särskilt glaciärer nära ekvatorn, som Himalaya och Kilimanjaro. Där är det enbart höjden som gör att det kan finnas glaciärer, vid havsnivå vore otänkbart. I Himalaya vet vi att sot från mänsklig aktivitet bidragit till att mörka ner glaciärerna på dess sydsluttningar, de absorberar mer värme vilket orsakar avsmältningen. Där är människan skyldig, men det är eldningen med ved och anlagda skogsbränder för att röja djungler som är orsaken till sotet, inte i första hand olja.

Bevis nummer 5, minskat snötäcke. Detta är inget bevis alls, det kan vi helt och hållet tillskriva naturlig variation, alltså årsmån.

Bevis nummer 6, ökande havsnivåer. Detta har vi behandlat så ofta och så utförligt  tillsammans med världens bästa expertis på området här på Frihetsportalen, Niklas Mörner mfl. Havsnivån fortsätter att öka i samma lugna takt som den gjort de senaste 10.000 åren. Så nej, ytterligare ett falsk bevis.

Bevis nummer 7. Minskande is i Arktis. Nej, det var en tillfällig dip 2013 när en svår sommarstorm förde stora ismassor söderut. Men nu är istäcket tillbaka i normala spår både för utbredning och tjocklek. Danska DMI följer det hela. Detta följer också i mycket hög grad årsmånsvariationer. Historiska isutbredningar har också dokumenterats av Fred Goldberg och det var med en klyscha värre förr, alltså stora naturliga variationer. Ett falskt bevis igen av NASA.

Bevis nummer 8, extrema väderhändelser. Detta är det mest spridda falska beviset, av flera skäl. Om termodynamiken fortfarande fungerar enligt vedertagna lagar så ska antalet stormar minska om temperaturen ökar och skillnaderna jämnas ut. Det har också hänt. Antalet allvarliga stormar har minskat sedan början av 1900-talet. Kanske ett indicium på att det faktiskt blivit 1°C varmare. Men att fler människor drabbas idag när vi är 7 miljarder på Jorden jämfört med när vi var 4, är i grunden inget att förundras över. Inte heller att försäkringsbolagens kostnader ökat.

Bevis nummer 9, försurning av haven. Detta har vi också behandlat utförligt här på Frihetsportalen. En välkänd forskare som Gösta Walin har bra på fötterna när han hävdar att havet är en buffrad lösning och därför tål mera CO2, om det skulle vara så. Men en stor fråga är om det verkligen gasats in mer CO2. För med varmare hav ska det gasas ut. Hur är det med den saken, NASA? In eller ut?

Inte ett enda “bevis” håller måttet som bevis på att våra utsläpp av CO2 förändrar klimatet i någon riktning. Skattefinansierad false flag är vad NASA ägnar sig åt.

Om man inte med ett alexanderhugg kapar bort all klimatforskning som bygger på modeller och antaganden om koldioxidens växthuseffekt, kommer det ta ett århundrade att rensa bort de villospår som klimatalarmismens ”forskning” lämnat efter sig.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments