Klimatfrågan, en överblick

Nu har vi fått höra att människans utsläpp av koldioxid (CO2) via något som kallas för växthuseffekten hotar att värma Jorden till farligt höga temperaturer. Beroende på hur man räknar har detta kablats ut i 20-40 år. CO2- halten i atmosfären påstås vara minst 100 ppm över förindustriell nivå. Om vi inte slutar bränna fossila bränslen inom tio år kommer livet på Jorden att upphöra, enligt de mest dramatiska påståendena. De som larmar är FN-organet IPCC med anhängare. De senaste 100-150 åren har medeltemperaturen stigit med cirka 1°C

Men har de rätt då?
Enligt en teori från 1800-talet är CO2 en växthusgas som håller värme kvar i atmosfären istället för låta den stråla ut i rymden. IPCC skapades för att utreda om människans utsläpp av CO2 orsakar en sådan uppvärmning.

Nej, det finns inga bevis!
Teorin har motbevisats matematiskt och fysikaliskt. Den har inte kunnat verifieras via experiment.
IPCC har inte letat efter andra förklaringar och säger att teorin måste vara sann eftersom de inte kan hitta några andra förklaringar. Detta är dålig vetenskap, eller rättare sagt ingen vetenskap alls. Det är enbart politik och propaganda.

Hur ser då en rimlig beskrivning av verkligheten ut?

Temperaturen
Geologer och paleontologer är sedan länge överens om att Jorden har varit varmare förr. Långt tillbaks så mycket som 10°C och livet frodades då. Under innevarande mellanistid var temperaturen upp till 2,5°C varmare under 2500 år för cirka 6000 år sedan. Detta kallas för det holocena optimat. Det var under denna tid som de första mänskliga civilisationerna etablerades vid Nilen, på Kreta, i tvåflodslandet, i Indien och Kina.
Detta var höjdpunkten under innevarande mellanistid. Senare värmeperioder som den romerska och den vikingatida har inte varit fullt så varma och inte alls sammanhängande under så lång tid. Perioder med kallare klimat har alltid varit påfrestande för mänskligheten med svält och sjukdomar. Så ur dessa erfarenheter är lite mer värme inget att frukta.
Vår mellanistid är nu cirka 12.000 år lång. Det är ungefär vad de senaste fem mellanistiderna varit i genomsnitt. Om vi är nära en ny istid, är kyla något att frukta mycket mer.

Koldioxidhalten
IPCC hänvisar ofta till isborrkärnor från glaciärer för att visa hur lite CO2 det varit i atmosfären innan människan började släppa ut CO2. Aktuell värdering av dessa borrprov visar att de läcker ut CO2 så att de gamla värdena inte kan avläsas rakt av.
Kontroll mot fossila växters klyvöppningar, där växterna andas CO2 visar att antalet klyvöppningar vanligen varit färre förr, vilket visar att växterna inte behövde så många klyvöppningar för sin respiration. Anledningen kan visas vara högre CO2-halt i äldre atmosfärer.
När växterna andas CO2 via klyvöppningarna exponerar de sitt inre, vilket medför ett antal risker. Det är därför gynnsamt om CO2-respirationen kan ske via så få klyvöppningar som möjligt. Till riskerna kan nämnas uttorkning, intrång av smittämnen och parasiter.
Våra C3-växter, som är den dominerande typen, når sin högsta avkastning och friskaste tillvaro vid 800-1000 ppm. Detta indikerar att det är vid sådana CO2-halter som de historiskt utvecklats och formats.
Denna högre CO2-halt är också den enda koppling som finns till påståendet om växthusgaser. Tillskott av CO2 i växthus gynnar avkastningen helt enkelt för att växterna är anpassade till de nivåerna, inte till dagens nära CO2-svält.
Koldioxid är inte giftigt för vare sig människor eller djur vid halter om 1000 ppm. I ubåtar har man 5000 ppm som gräns för larm om höga nivåer. Vid 10.000 ppm är halten direkt dödlig för oss. Men inte ens om vi eldar upp alla kända depåer av fossila bränslen skulle CO2-halten i atmosfären stiga till 1000 ppm. Gösta Pettersson, professor i biokemi vid Lunds universitet har beräknat att det skulle stanna vid en ökning med 26 ppm.

Varför ökar då koldioxidhalten?
De flesta forskare som inte är knutna till IPCC anser att det kan förklaras med termisk avgasning (utgasning) av CO2 ur haven, helt enligt gaslagarna. När vätska innehållande en gas värms upp kommer gasen att bli ”livligare” än vätskan och vilja lämna densamma. Jämför med att låta en öppnad läskedrycksflaska stå i rumstemperatur eller i kylskåp. Den i rumstemperatur tappar sin kolsyra mycket fortare.
IPCC vill inte godkänna denna enkla men fysikaliskt korrekta förklaring. Enligt deras teori, växthuseffekten, driver ”växthusgasen” CO2 upp temperaturen. Men enligt känd fysik är det temperaturen som driver utgasningen ur haven. Ockhams rakkniv föreskriver att när det finns olika jämngoda förklaringar till ett fenomen, ska man välja den enklaste för att den är bättre. Här är de inte ens jämngoda, växthuseffekten är en klart undermålig förklaring.

Varför varierar då temperaturen?
Solen, är det korta svaret. Allt i vårt solsystem sker i samverkan med solen på ett eller annat sätt. Solen i sig varierar i intensitet, solfläckar, magnetfält med mera. Vi har nu koll på att det finns en koppling mellan solfläckarna och jordens medeltemperatur. Solfläckarna uppträder i cykler med olika intensitet, men tämligen jämnt intervall. Dessa intervall tycks bero främst på hur de stora planeterna Jupiter och Saturnus rör sig i solsystemet. De har så stor massa att gravitationskrafterna mellan dem och solen påverkar solen på flera sätt, bland annat med solfläckar.
Vidare finns en komponent av inverkan från Vintergatan och dess spiralarmar. Beroende på var vi befinner oss i tomhet eller i interstellärt stoft på vår resa runt Vintergatan påverkas solen och Jorden. Lite grand som ordspråket att när det regnar på prästen så stänker det på klockaren.

Havsniåverna då?
De stiger i samma jämna takt som de gjort sedan istidens slut för 12.000 år sedan, cirka 18 centimer per århundrade. Att mäta havsnivåer är inte så enkelt som att mäta vattenstånd. Eftersom även jordskorpan inte är något terra firma, den är plastisk och rör på sig finns det ingen fast punkt att ta som referenspunkt. En del landområden höjs, andra sjunker. Haven skvalpar faktiskt omkring som i ett stort badkar. Havsytehöjning i ett område motsvaras av havsytesänkning i ett annat, tills nivåerna byter plats.

Havsförsurningen?
Haven består inte av vatten, inte allena. Haven är en buffrad soppa av en mängd ämnen. Inte minst är tillgängligheten på kalk så god att havet inte kan bli surt. Det vore faktiskt välkommet om mer kol kunde frigöras från den fastläggning som sker och skett under lång tid.

Korallöarna?
De mår bra och utvecklas fortfarande precis som Darwin beskrev för mer än 150 år sedan. Korallerna trivs i vattenytan där de får ljus och värme. Så de växer till och följer med havsnivåerna upp vid havnivåhöjning. Topparna torkar ut och bryts av vid en havsnivåsänkning. De är utvecklade sedan årmiljoner för att klara detta.

Glaciärerna?
Sådana smälter och växer till enligt sina egna förutsättningar, olika för olika glaciärer. Det gäller även Antarktis där det aldrig under året är plusgrader. Isen kan alltså inte smälta. Däremot pressas ismassorna av sin egen tyngd ut mot havet där de kalvar och vad om i sammanhanget är försumbara småbitar hamnar i vattnet och långsamt smälter.
Som exempel kan nämnas ett flygplan som under andra världskriget nödlandade på Grönlands glaciär. När man på 90-talet letade efter det trodde man att det skulle finnas på 12 meters djup under snön. Det låg 85 meter ner. Så mycket nytt material tillförs glaciären.

Isbjörnarna?
De frodas och trivs. Sedan fridlysningen för cirka 40 år sedan har de ökat från cirka 3000 till idag runt 30.000.

Om det finns så bra andra förklaringar, varför fortsätter de då larma?
Det finns tre klassiska förklaringar till det, pengar, makt och status. Skälen kan givetvis vara olika för olika människor. Att det finns pengar att hämta inser var och en när vi enbart i Sverige årligen lägger minst en miljard kronor skattevägen på klimathotet. Förmodligen lägger vi lika mycket till i ökade kostnader för ”klimatsmarta” produkter, tjänster och rådgivning samt ”klimatkompensation”. Makt får de som kan bestämma om detta för oss. Status får de som kan framställa sig själva som goda. Till detta kan möjligen läggas de aningslösa medlöparna med klimatångest, de nyttiga idioterna.
Från ledande personer inom FN, som generalsekreterare och ordförande för UNFCCC och IPCC hörs också uttalanden om att det viktiga med klimathotet inte är klimatet, utan omställningen av världens ekonomiska system till centralplanering och planhushållning. Det om något tyder på maktambitioner.

Är påståendena om forskningsfusk bland alarmisterna sant?
Ja! Redan innan visselblåsare avslöjade Climategate hade till exempel Michael Manns ”hockeyklubba” avslöjats som falsk och ett sätt att dölja verkligheten för att bättra på narrativet om ett klimathot. Sedan dess har IPCC avslöjats med att inte anlita bästa möjliga forskare och kunskap, rent av smutskasta sådan och utesluta den från sina rapporter. Flera fall av direkt vetenskapssabotage med temperaturserier har uppdagats. Det förekommer också att korrekta uppgifter finns med i rapporternas underlag, men i sammanfattningar och underlag till politikerna vänder man helt och säger precis tvärtom, för att tvinga fram de politiska beslut som eftersträvas. Hela processen med IPCC, dess bildande, deras klimatmöten och deras rapporter är en politisk process, inte en vetenskaplig.

Är klimathotsskeptikerna ense om allt?
Nej, det finns främst två saker som de har olika syn på. De är naturligtvis ense om att IPCC har fel. En sak man är oense om är frågan om allt fossilt bränsle har biologiskt ursprung. Till viss del är detta en tvist om ord, kanske i huvudsak utgående från att en gammal beteckning på alla kemistudier som inkluderar kol, kallas för organisk kemi. Den kemi som inte sysslar med kol kallas för oorganisk kemi. Alla är ense om att biologiskt material kan omvandlas till kol eller kolväten. Men hur ska man bedöma det som inte är sprunget ur ett biologiskt material, bara blivit kolväte via en kemisk process där kol är inblandat. Detta kallas då ofta abiotiskt kol.
Den andra frågan är atmosfärens växthuseffekt. Somliga menar att den finns, men är gravt överskattad eller felbedömd av IPCC. Andra menar den inte finns, att det är en ovetenskaplig beteckning som borde heta atmosfärisk effekt och är en ren konsekvens av atmosfärens massa, inte dess sammansättning, samt planetens gravitation på denna atmosfär.

Finns det inga risker alls?
Det finns en risk, som sällan påtalats. Det är att fossileringen av karbonater som CaCO3 till bla. kalksten och krita, där ingår kol, hamnar utanför den nödvändiga cirkulationen av ämnen och då främst CO2 som är livets gas. Skulle halten i atmosfären sjunka under 150 ppm är det troligen slut med livet på Jorden. Cirkulationen av näringsämnen skulle upphöra. Samspelet mellan växternas CO2-upptag och syrgasproduktion och djurens motsvarande syreupptag och CO2-utandning får ett brott på kedjan. Kan vi hitta ett sätt att bryta fossileringen och höja CO2-halten till 800 ppm, vore det bra. Skulle temperaturen stiga ett par grader °C skulle det också hjälpa till att bryta fossileringen och på alla sätt gynna livet livet på Jorden.

Tabell över koldepåer och vissa förflyttningar, tabellen är inte komplett.
Gigaton kol  (GtC)   Camille Veyres      Wikipedia eng        NASA
C i atmosfären                 860                     810                       750
C i terrest biosfär          2500                   1900                     2190
C i haven                      39000                 36000                  39820
C i marin biosfär                                                                             3
C i sediment                                                                                 150
C i depå fossila bränslen                                                          3700
C i geologisk depå fossilerat 4360.000.000 (4360 miljoner gigaton) +70 milj. GtC karbonat, kalktsten, krita
C ut ur geologisk depå ≈ våra fossila bränslen 6,4 GtC/år Vi skulle alltså ha att göra i någon miljard år för att frigöra det som en gång varit fritt.

Hur rör sig C däremellan?
land-atmosfär; +60+60+1,6+5,5-121,3-0,5= +5,3 GtC/år
hav-atmosfär; +90-92 = -2 GtC/år NETTO till atmosfären 3,3GtC/år
1 ppm CO2 = 2,1 GtC.
Vi skulle behöva öka utsläppen med 800 GtC/år = öka utsläppen med 125 gånger i 80 år för att nå växternas optimum till år 2100. Ej justerat för relaxation. En total omöjlighet. Vi behöver alltså inte begränsa oss på något vis.
Vid vilken nivå av CO2 i atmosfären dör terrest liv? 100? 150? 180 ppm?

Men klimatpolitiken då?
Den behövs inte! Åtminstone inte för att sänka CO2-halten eller hålla medeltemperaturen nere. Att försöka detaljstyra ett klimat som vi inte ännu har full kunskap om och göra det via skatter och dekret känns inte som ett intelligent arbetssätt. Klassiskt liberala partiet vill därför skrota all klimatpolitik och lägga pengar och energi på annat.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kvinnors rätt till religion

Indiens högsta domstol har beslutat ta upp en begäran från ett muslimskt par att även kvinnor ska få rätt att besöka moskéer på samma villkor som män. Domstolen har tidigare förbjudit och straffbelagt den muslimska seden för män att skilja sig genom att säga skilsmässa tre gånger.

Man har också upphävt hinduiska tempels rätt att vägra könsmogna kvinnor att besöka templen. Kvinnor ska ha samma rätt till religionsutövning lyder motiveringen i samtliga fall.

Indien kanske blir det första land där muslimska kvinnliga imamer tillåts? Kan Indien vara på väg att bli världens mest feministiska land? Är Stefan Löven informerad?

Posted in Jämlikhet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Stagnation i demokratin

Vi lever i oroande tider. Det finns människor beredda att skapa oro, i övertygelse att de själva kan dra nytta av det. Sedan finns människor som blir paralyserade av oro, oförmögna att analysera vad som skapar den och vilka som driver på oron. Några få försöker hålla huvudet kallt, ge akt på tecken och analysera skeenden.
Det finns oro för att vi förstör klimatet, och det finns oro för att klimatpolitiken förstör vår civilisation. Det finns de som oroar sig för vad folk ska säga i diverse politiska frågor och det finns folk som oroar sig för att de inte ska få säga det. Det finns folk som oroar sig för rasismen i samhället, och det finns folk som oroar sig för att det som kallas rasism är en täckmantel för förtryck. Det finns folk på landsbygden som oroar sig för att våra städer kommer att kollapsa, och det finns folk i våra städer som oroar sig för att landsbygden inte ska kunna försörja dem med mat. Det finns folk som oroar sig för att religionen inte får tillräckligt med plats, och det finns folk som oroar sig för att religionen tillåts ta för stor plats, i synnerhet fel sorts religion eller kvasireligioner. Det finns folk som oroar sig för att det som sägs officiellt i media inte är sant, och det finns de som oroar sig för att det verkligen är sant.
Var och en av dessa oroskänslor kan vara befogad eller ett tecken på något irrationellt hos enskilda människor. Men när det uppträder så vitt och brett är det tecken på något annat. Dessa former av oro är främst utbredda i västvärlden, åtminstone som jag som lätt hemmablind västerlänning uppfattar det.
Jag tror att all denna oro sammantaget är ett tecken på att våra demokratier inte utvecklats i takt med teknologi, arbetsliv, utbildning, familjeliv, med mera. När demokratierna inte utvecklats i takt med tiden innebär det också att ideologierna inte heller gjort det. För att hade de utvecklats i takt med tiden hade de styrt och utvecklat demokratin till att utvecklas på ett positivt sätt.
Demokratin utvecklar sig inte själv. Den kräver vård, tillsyn och konstruktiva idéer för att utvecklas. När de inrotade partierna tror att de försvarar demokratin när de försvarar sitt eget maktinnehav, är det ett tydligt tecken på att demokratin gått i stå.
Det är då vi får sådana frihetsinskränkningar som EUs internetdirektiv, det så kallade upphovsrättsdirektivet, som tillåter makten att skydda sin propaganda mot i princip varje slag av kritik. Ett sådant tilltag riskerar lägga en våt filt över all demokratiutveckling.
Ronie Bergen har en intressant fundering om den sekulära demokratiens blinda fläck, att den måste aktivt försvaras av den som vill ha den kvar. I det arbetet är normala kristna och judiska traditioner en hjälp som inte ska försmås, men de är inte ett villkor.

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Försiktighetsprincipen fördunklad

Som jag beskrivit tidigare kan försiktighetsprincipen endast tillämpas på kända risker. Försöker man tillämpa den på okända risker, riskerar man att kontraproduktivt öka riskerna än att minska dem.

Därför är det en rimlig begäran från medborgarna att politiker på både riksnivå och lokalt tillämpar något slags försiktighetsprincip i hanteringen av återvändande IS-krigare och deras barn. Vår säkerhet och trygghet, samt ekonomi kräver en sådan analys av läget.

Men då svarar flera politiker att man ska inte måla fan på väggen, eller ropa varg i onödan. Vad då i onödan? Här finns en klar och påtaglig risk att människor som mördat och lemlästat kommer hem med sina galna idéer eller möjligen sin ångest över vad de varit med om. Vad har vårt samhälle för beredskap för det?

Samma politiker anser dock att vi ska lyssna på Greta och andra alarmister som ropar vargen kommer om sin egen omotiverade klimatångest. Varför tillämpar inte dessa politiker försiktighetsprincipen på rätt frågor? Med vilket slags populism motiverar de sin vilsenhet i pannkakan?

Posted in Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Demokraternas presidentkandidater

Vilka är det bland demokraterna som tror att de har en chans att slå Donald Trump i nästa års presidentval? Vem kan samla ett slagkraftigt och trovärdigt alternativ till Donald Trump? Här är de alla, för närvarande. Förutom att de flesta är vita och redan är yrkespolitiker på olika nivåer så har de dessa egenheter. Inom parentes var deras föräldrar kommer ifrån om de inte är amerikaner, sist står vilken delstat de representerar:
Pete Buttigieg – homosexuell och gift med en annan man, flottist, Indiana
Elisabeth Warren – hävdar indiansk härkomst, ekonomiexpert hos Dr Phil 2003, Massachusetts
Eric Swalwell – fd. studentaktivist, Kalifornien
Tim Ryan – författare till böcker om mindfulness och industrimat, Ohio
Robert ”Beto” O’Rourke – fd. punkmusiker, Texas
John Hickenlooper – kampanjen heter GiddyUp (hoppla), Colorado
Jay Inslee – klimatalarmist, Washington state
Bernie Sanders – jude, oberoende i samverkan med demokraterna, troligen längst till vänster av alla, 78 år skulle bli äldsta president,Vermont
Amy Klobuchar – (Slovenien), klimatalarmist, Minnesota
Cory Booker – svart, ogift, vegan, klimatalarmist, New Jersey
Kamala Harris – färgad (Indien-Jamaica), Kalifornien
Kirsten Gillibrand – genusaktivist, metoo-aktivist, gift med en britt, New York
Marianne Williamson – spritiuell lärare, författare, aktivist, flitig gäst hos Oprah
Julian Castro – (Mexiko), identisk tvilling med sin bror Joaquin, Texas
John Delany – jurist, Maryland
Andrew Yang – (Taiwan), entreprenör
Tulsi Gabbard – polynesier, hindu, krigsveteran, född i amerikanska Samoa, Hawaii
Joe Biden – tafsare, fd. vicepresident, 76 år
Hillary Clinton – fd utrikesminister, New York
Michael Bloomberg – fd. borgmästare NYC, miljardär, New York
Wayne Messam – svart (Jamaica), klimatalarmist, Florida

Det hela börjar likna en berömd Monty Python-tävling.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Klimatlagen och kommunerna

Enligt Klimatlagen SFS 2017:720 som började gälla 2018-01-01, dess
§2 Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

Det är flera kommuner där miljöpartister och andra vill genomdriva kommunala klimatplaner som ska förhindra utsläpp. Vanligen hänvisar motionären eller tjänstemannen till nämnda klimatlag. Men det har kommunerna inget mandat för, inte enligt lagen. Enligt lagen är det regeringen som ska bedriva det klimatpolitiska arbetet.

Om propåer om lokala klimatregler dyker upp i kommunerna bör denna §2 kunna användas för att stoppa det hela av dessa anledningar.
0. Kommunerna har inte uppdraget.
1. Det föreligger ingen risk för allvarlig störning i något område som kommunerna kan påverka.
2. Vi vet inget om eventuell klimatförändringars riktning och styrka, så det enda vi kan göra är att hålla en allmän beredskap att hantera de frågor som dyker upp.
3. Det finns inga växthusgaser, koldioxid inräknat. Detta är relevant vetenskap varse. Begreppet växthusgas är politiskt konstruerat, inte vetenskapligt.
4. Att tro att människan kan påverka klimatförändringar som sådana är en helt ovetenskaplig inställning. Några åtgärder som bidrar till minskade klimatförändringar är därför inte möjliga. Ekonomiska överväganden måste därför resultera i slutsatsen att det mest ekonomiska man kan göra är att inte företa sig något alls motiverat utifrån föreställningar om klimatet.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

Rockefeller och Nordangård

Jacob Nordangård och stifelsen Pharos kommer ut med en ny bok på Annandagen. Den heter Rockefeller –  en klimatsmart historia. Releaseparty hålls i Riddarsalen i Grillska huset, Stortorget 3 i Gamla Stan.

Boken är på 400 sidor i hårdpärm och kostar 299 kronor plus frakt 72 kronor. Ange adress och swisha till 070-5930936 så levereras den inom kort. För er som saknar swish så funkar plusgiro: 814120-2. Boken kan beställas redan nu.

Här är ett par recensioner av den:
“Jacob’s research into the impact of Rockefeller philanthropy on public policy is the best I have seen in a long career of profiling the power elite in factual terms, not in conspiracy theory terms. Research into the Rockefeller non-profits is exceptionally difficult because the literature is cluttered with lunatic fringe claims by writers with no direct contact or experience with any Rockefeller leaders and scant of direct, verifiable, fact-checked material. Jacob has found much of the latter and ignored all of the former. He generously allowed me to examine an in-work manuscript (publication pending) that displayed thorough literature searches and new research findings that will certainly work their way into the top ranks of reliable, highly cited published Rockefeller research findings. Very impressive.” (Ron Arnold)

”Jacob Nordangårds bok är spännande som en deckare och samtidigt en av decenniets viktigaste böcker. Bör läsas av våra politiker, forskare och journalister för att förstå drivkrafterna i den ”Gröna” rörelsen” (Staffan Wennberg, Ordförande i WTA, World Taxpayers Associations 2014-2016)

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Kol! Här var det kol! Kom och köp kol!

I Kina oroar man sig inte för vad ett extra tillskott av koldioxid till atmosfären skulle kunna göra för skillnad. Där bygger man kolkraftverk, och nya järnvägar för att frakta kolet från brytning till kraftverk. Det är miljontals ton årligen som kommer bidra till atmosfärens innehåll av koldioxid.

Sveriges ynka besparingsmöjligheter drunknar i kinesernas produktionsökning. Förstår inte våra alarmister och politiker detta?
Samtidigt försmäktar länder med bristfällig politik, länder som Venezuela, Mexiko och Haiti i energibrist. Venezuela skulle definitivt inte behöva göra det. För de har egen olja, mer än de själva behöver, men politiken är vansinnig.

I Sverige är det lika vannsinnigt, möjligen på ett lite annat plan. Med SVTs hjälps slussas Greta runt i världen för photo-ops, i EUs energiutskott och till Vatikanen, där hon ute på gården fick en kort stund med Påven.Hon fick inte tala i parlamentet, som SVT påstod. Hon fick inte audiens hos Påven, som SVT påstod. De ljuger ihop en historia där hon liknas vid Guds nyaste sändebud på Jorden.

Hon är en sideshow den svenska eliten puffar fram för att känna sig väl till mods. Men är hon inte. Men hon och hennes demonstrerande våldsverkarkompisar i XR-rörelsen skulle föröda allt liv på Jorden om de fick som de ville med avseende på CO2-minskning i atmosfären. Måtte vansinnesresan sluta snart!

Långfredag är det också. Vi får väl begrunda om det finns något liv efter detta nu.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

När skam och valrossar går på torra land

SVT visade med glädje och låtsad förfäran WWF och Tom Arnboms filmklipp av valrossar som kastar sig ut från klippor någonstans i Ryssland. Trots att alla redan vet att om det kommer från WWF så är det lögn. Klippen är en del av Netflix serie Our Planet.

Den stora lögnen här är att dessa scener orsakats av ”klimatförändringarna” som påstås ha utplånat havsisen i Arktis. Isen finns dock kvar. Som konsekvens av den påstått försvunna isen sägs valrossarna trängas ihop på land. Sanningen är att så har valrossar alltid gjort och kända lokaler för detta beteende finns i en databas som går tillbaks ända till 1852.

Den lilla lögnen 1, är att man inte redovisade att isbjörnar gick på stranden och både dödade valrossar och kalasade på kadavdren. Därför låg det så många som kanske ett par hundra valrosslik på stranden. Endast ett fåtal valrossar som föll från klipporna filmades. Flera klipp visar samma fall ur olika vinklar. Inte heller redovisade man att man jagat bort isbjörnarna för att dessa inte skulle finnas på bild.

Den lilla lögnen 2, är att man inte redovisade att filmteamet använde drönare för att närgånget filma valrossarna som klättrat upp på klippor. Hur många av de som föll var i verkligheten skrämda utför stupen av filmteamet?

Den lilla lögnen 3, är att man inte vill berätta vare sig när eller var man filmat detta. Därmed kan inte oberoende granskare kontrollera uppgifterna.

Den lilla lögnen 4, är att när säldjuren, som valrossar är, lämnar en strand av det här slaget uppstår en ökad risk att bli offer för isbjörnar för den som blir ensam kvar. Så om massan bestämmer sig för ”gå till sjöss”, vilket ofta orsakas av oro för något, då blir det oordning och panik uppstår lätt hos de djur som känner sig vara i risk att bli ensamma kvar.

Den lilla lögnen 5, är att när det blir stora ansamlingar på attraktiva platser så är det inte ett bevis på att arten är hotad. Det är tvärtom snarare ett bevis på att arten är övertalig och individer med låg rang trängs undan till sämre och mer riskabla platser.

Den lilla lögnen 6, är att detta inte är nyheter. Liknande scener filmades av statliga US Fish and Wildlife redan 1994 i Alaska.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Atmosfärseffekten i grundutbildning

Jag har aldrig trott på påståendet på koldioxid som en växthusgas. Vet att jag i slutet på 70-talet eller början av 80-talet protesterade när någon sa att koldioxid är en växthusgas. Det är en falsk analogi, hävdade jag, för det strider mot gaslagarna.

På sistone har jag funderat på var jag fått denna insikt ifrån. Att det hänger ihop med min gymnasieutbildning på naturvetenskaplig linje på Midskogsskolans tekniska gymnasium i Luleå, det har alltid stått klart. Där hade jag Arne Lindahl som klassföreståndare och lärare i matte och fysik. Jag (och andra) påstår att han var skolans bästa lärare i dessa ämnen vid den tiden. Vi hade honom som sista kull innan han pensionerades. Han var med andra ord mycket rutinerad och väl påläst.

Min undran har varit om jag dragit dessa slutsatser själv, utifrån den kunskap vi fick på fysiklektionerna, eller om Arne Lindahl faktiskt konkret påstod det för oss. Han skulle inte ha gjort ett sådant påstående utan att lägga fram sitt bevis. Men jag har inget minne av att han gjorde det.

Det enda jag minns från tidigt 70-tal är att det varnades för en ny istid och den varningen fanns kvar åtminstone delvis in på 80-talet. Så när varningarna om koldioxid som en värmande växthusgas dök upp verkade det vara tagit direkt ur tomma luften, mer eller mindre bokstavligt talat.

Nyligen läste jag Gösta Petterssons Falskt Alarm, och där framkom att världens meteorologer i slutet på 50-talet var ense om det inte fanns någon växthuseffekt och inga växthusgaser. Istället hade de enats om att det finns en atmosfärseffekt som drivs av atmosfärens massa och Jordens gravitation. (variationerna drivs av solens variationer) Nyligen har Nikolov och Zeller med data från NASA bekräftat att så fungerar alla planeter med atmosfär i vårt solsystem. Principen verkar alltså vara universell. Universella principer är generellt bättre än specialfall, något som Albert Einstein ägnade mycket tid åt att visa.

Min lärare, Arne Lindahl, var fysiklärare redan i slutet på 40-talet. Det är inte alls omöjligt, snarare mycket sannolikt, att han följde med i den vetenskapliga diskursen på ett flertal områden. Han bör då ha observerat meteorologernas ställningstagande på 50-talet. När påståenden om växthuseffekt och växthusgaser dök upp på 70-talet fann han det för gott att informera oss om falskheten i det budskapet. Jag minns det inte, men detta är det enda sätt jag kan förklara att jag haft denna inställning i frågan klar för mig ända sedan den tiden. Det plus att jag från biologiundervisningen i högstadiet på 60-talet haft med mig lärarens ord att ekvationen för fotosyntesen är den viktigaste kunskap vi kommer att få oss till livs så länge vi lever.

Truth requires only the majority of one to triumph

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments