Vansinnet sprider sig

I Frankrike protesterar vanligt folk mot den politik som drabbar vanligt folk hårt och skoningslöst. Det är politik ämnad att ”rädda” klimatet och samtidigt låta eliten sitta stadigt kvar i sadeln. Man har nu demonstrerat på gator och torg i tiotusental i över ett kvartal och protesterar väl även idag kan man förmoda. Elitens svar är bara mindre dialog och mer piska.

Samtidigt som fransmännen har fått känna på klimatdiktaturens hårda piska skolkar ungdomar i allt fler länder för att det ska piskas än mer i deras länder. Genomförs de begärda, vansinniga åtgärderna (som inte minst MP i Sverige förordar) kommer stora delar av västvärldens medelklass att förpassas till en underklasstillvaro vars like vi inte sett sedan innan WWI, innan demokratin spreds tillsammans med industrialismen.

På en presskonferens i Tyskland sa Angela Merkel enligt både RT och Politico att Ryssland ligger bakom en mängd påverkansaktioner i USA och Europa, både som cyberattacker och bland vanligt folk. Som exempel tog hon ungdomarnas skolstrejk för klimatet. “Tro inte att det sker spontant, utan yttre påverkan”, sa hon helt korrekt. Men har hon verkligen pekat ut rätt marionettmästare?

I USA har den demokratiske kongressmannen Earl Blumenauer börjat samla namnteckningar för att kongressen ska kunna utlysa nationellt katastroftillstånd. Detta naturligtvis som respons på Trumps beslut att kalla den okontrollerade invandringen ett nationellt säkerhetsproblem. Men varför han vill göra det är en gåta. För om han lyckas går ju makten över till presidenten.

Är det ingen som ser nyhetsinslagen på SVT om elnätens känslighet och tv-serien Nedsläckt Land som ett planerat sätt för statsmakten att byta fokus i den allmänna debatten efter debaclet med regeringsbildningen, från regeringens och partiernas inkompetens, till att handla om vad medborgarna själva kan göra för att klara sig någorlunda helskinnade när gemensamma system lägger av?

Det är en märklig dårskap som fått fäste i den politiska klassen, att de i något som vanligen benämns som en folklig demokrati, kan vända folket ryggen och genomdriva beslut som ogiltigförklarar folkets inflytande över sin vardag.

Eftersom det är lördag kan vi avsluta med denna dårskap.

Gillar du mångfald?

Javisst, självklart!

Då är du nationalist då?

Nej, hur kan du få det till det?

Du gillar ju kombi-nationer!

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Flipperspelet

Ni som sett tv-serien Tredje klotet från Solen, kanske minns vinjetten, där planeterna far omkring som i ett flipperspel.

Det är faktiskt lite så i verkligheten också! Förutom den inverkan som solvinden har och som samvarierar med solmagnetfältet, är en del av det, så påverkar magnetfältet också Jorden. Ökad solvind ger minskat antal kosmiska partiklar i Jordens atmosfär, vilket ger färre moln och mer värmande direkt solinstrålning till jordytan, enligt vad Svensmark visat. Scafetta har visat hur Jupiter och Saturnus ”drar” i Solen. Mycket nyttigt om 60-årscykeln med fler länkar här.

Här kommer en amatörs försök att förklara och förstå fenomenen. Om läsekretsen kan hjälpa mig få det bekräftat av någon som begriper bättre vore det bra.

Urverkets komponenter

Jupiter och Saturnus, deras banor och rörelser med 50,9 år för en komplett cykel tillbaka till utgångspunkten.

Solen, dess solfläckar, plasmaeruptioner, solvinden

Jorden, dess magnetfält, havens rotationsberoende massfördelning, havsströmmarna, strömmarnas värmeförmedling

Förlopp

Jupiter och Saturnus påverkar i 60-års cykler Solens aktivitet genom att deras excentriska banor utsätter Solen för gravitationskrafter som i sin tur påverkar Solens inre, dess energiflöde och eruptioner. För klimatväxlingarna på Jorden är det i synnerhet Solens fläckar och variationer i magnetfältets styrka och räckvidd som har betydelse. Inte så mycket den direkta värmestrålningen, som inte varierar så mycket. Alltså, den grundläggande värmen för en beboelig Jord kommer från Solens värmestrålning. Klimatvariationerna däremot mer från växlande solaktivitet.

Vid hög aktivitet på Solens magnetfält bromsas Jordens rotation på grund av dess magnetfälts interaktion med Solens. Ökad magnetfältsaktivitet från Solen aktiverar helt enkel en magnetbroms över Jordens magnetfält.

Vid inbromsning jämnas havens rotations- och gravitationsberoende massfördelning över Jordytan ut och varma ekvatorialströmmar når längre ut mot polerna. Detta gäller kanske mest noterbart för Golfströmmen. De varma strömmarna medför en värmetransport som värmer upp områden närmare polerna. Därmed blir hela Jorden varmare från energi lagrad i oceanerna under 60-årscykelns lugna period.

Det omvända: Vid svag påverkan från Jupiter och planeterna blir solaktiviteten låg, dess magnetfält svagare, inbromsningen av jordens rotation svagare, rotationen ökar, havens vatten slungas av rotationen mot ekvatorn, strömmarna mot polerna försvagas, värmetransporten mot polerna blir mindre. Om magnetbromsar och elektromekanisk inbromsning. Hittade inte något riktigt bra.

Den atlantiska variationen AMO har också en 60-årig cykel som i stort stämmer med Solens. Stilla havets PDO-cykel har en 30-årig omloppstid. Förutom dessa förändringar i strömmar så påverkas naturligtvis även havens relativa nivåer av om vatten ansamlas längs ekvatorn eller fördelas mer jämnt över jordytan.

Vad människan gör däremellan och våra utsläpp av CO2 kommer inte i närheten av den inverkar dessa planetära krafter hanterar.

Planetsystemets tyngdpunktsförflyttning när alla planeter räknas med, till vänster. Med Jupiter borträknad i mitten. Med även Saturnus borträknad till höger.

 

Magnetbromsens inverkan på Golfströmmen.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Falskt om CO2-ökning

Vid institutionen för geovetenskaper på Göteborgs Universitet jobbar Louise C. Andresen. Hon är medförfattare till en internationell studie som enligt tidningen Ny Teknik  kommit fram till att CO2-upptaget hos växter är sämre än tidigare antagits. Därför kan man inte hoppas på att växtligheten kompenserar för den mänskliga synden att släppa ut CO2. Så går resonemanget både i tidningen och lite mindre uttalat i studien.

Men det hela är mycket falskt och försåtligt! För det första utgår man från det obekräftade axiomet att våra utsläpp av koldioxid påverkar klimatet, eller för den delen även att en naturlig ökning skulle påverka klimatet.

För det andra har man endast undersökt C3-gräs och örter. C3-växter är sämre än C4-växter på att tillgodogöra sig ökad halt av CO2. Studien har därför inte beaktat hela spektret CO2-assimilerande växter. Lika fullt noterade man ökad tillväxt hos C3-växterna i studien. Örter är notoriskt dåliga på att svara på ökad tillförsel av näring. De är mycket konkurrenssvaga och försvinner på marker med god näringstillgång där andra växter som gynnas av god näring tar över. Det är därför inte märkligt att de svarar dåligt på mer tillgängligt CO2. I den ständigt föränderliga naturen kommer örterna troligen att minska vid en fortsatt ökning av CO2, till förmån för växter som gynnas av mer CO2. Allt annat vore en sensation.

För det tredje använder man ett underförstått antagande att climate change är liktydigt med växthuseffekt och liktydigt med mänsklig påverkan och liktydigt med något dåligt.

För det fjärde är Göteborgs universitet numera så välkänt för sin notoriskt klimatalarmistiska inställning att Andresen väl inte fått jobba kvar om hon presterat något annat. En studie av den här typen där växtlighet är det centrala hade väl passat bättre på SLU istället för på en geologisk institution.

Jag har bara kunnat läsa den sammanfattning som finns vid Andresens personuppgifter och abstract för studien. Inte hela studien, för den finns bakom betalvägg. Det tycker jag också är förkastligt eftersom skattebetalarna garanterat varit med och betalat det hela. Då anser jag att vi ska ha fri tillgång till att åtminstone läsa studien på nätet.

Här kommer som motvikt NASAs bild av hur mycket grönare Jorden blivit tack vare CO2. Det är de röda inslagen som visar ökningen. Det gröna visar intensiteten i ökningen. Klicka för större bild.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Nationalism istället för globalism

Det finns globalister som hävdar att vi inte behöver några nationalstater, eftersom dessa är grundade och formade av enväldiga härskare som såg både landamären och invånare som sin personliga egendom.

Men dessa envåldshärskare har vi successivt, tålmodigt och mödosamt, gjort oss av med och istället infört demokrati. Nu är nationalstaterna våra. Varför skulle vi då ge upp våra tillkämpade friheter och rättigheter till nya envåldshärskare med en globalistisk agenda? Oavsett de använder sina pengar för att ödelägga vår ekonomi, sin militär för att invadera, eller skickar hit horder av främlingar för att förstöra våra städer och bryta ner vår kultur.

Idag verkar det starkaste fästet för nationalismen i Europa finnas i Ungern, där premiärminister Orbán i flera tal, bland annat här och här hyllat nationalstaterna och de europeiska folken. Han har även påtalat värdet av samarbete mellan nationalstater. Men de vänsterblivna vägrar ens lyssna eller söka förstå. Deras försök till smutskastning via jämförelse med nazismen klingar bara oerhört falskt.

För min personliga del ser jag värdet i nationsgränser precis av samma anledning som jag ser värdet av fastighetsgränser och rätten för ägaren att avgöra vilka som är välkomna på besök. Det handlar om rent äganderättsliga grund. I USA uttryckt som: Good fences make good neighbours.

En otäck globalist är George Soros. Han är ingen filantrop (människovän). Han anser sig stå över människorna. Han är den ungerske juden som slapp undan koncentrationsläger för att han gav nazisterna information om var det fanns judiska pengar och värdeföremål att hämta. Han förrådde alltså sina egna. Han anser att människorna är korkade och lättmanipulerade. Precis som cirkusdjuren kan fås att göra de mest märkvärdiga konster med rätt kombination av piska och morot, så kan också människorna manipuleras. Hela världen är hans privata cirkus. När han ger pengar till ”goda” ändamål, kräver han tillbaka dem med gruvlig ränta.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 31 Comments

Domedagsreligionen

Det finns människor som hävdar att människan inte orkar leva utan religiös tro. Därför uppfinner hon ständigt gud eller en ersättning för gud närhelst det känns motiverat. Jag känner inte igen mig i den beskrivningen. Jag har aldrig sett något behov av ett väsen med högre makt än jag själv att söka stöd och trygghet hos eller att skylla ifrån mig på. Jag är långt ifrån ensam om den inställningen, men vi tycks vara i minoritet.

För många människor tycks klimathotet ha blivit den nya ersättningen för en traditionell gudsreligion. Så hårt har klimatreligionen gripit tag i människorna att den blivit en veritabel domedagsreligion. Förnuft och rationalitet, ledorden för det moderna sekulära samhället där vetenskap och fakta förutsätts ta guds plats, verkar ha misslyckats.

I domedagsreligionen är det vår arvssynd som påstås få oss att fördärva vår egen planet på varje upptänkligt vis. Koldioxiden utgör det yttersta och eskatologiska beviset för att domedagen är nära. Vi måste därför likt flagellanter göra bot och bättring för att tillförsäkra oss en flyktväg till en säker och helst paradisisk plats. Den som inte vill gissla sig själv eller klä sig i säck och aska kan istället köpa sig fri via klimatkompensationsåtgärder. Även förberedelserna för att kunna flytta till Mars är en del i denna domedagsreligion.

Det är förvisso synd om menniskorna, men kan man verkligen förlåta dem allt endast på indikationen att de inte veta bättre?

Fnordspotting har gjort liknande reflektion gällande hela det moderna samhället.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Kultur

Jag har det senaste halvåret läst fler försök att beskriva kulturklyftan mellan folket och eliten, i Sverige och i västvärlden, än vad jag läst under hela min tidigare levnad.
Eftersom jag är 65 år gammal och även varit student i idéhistoria, innebär denna störtflod av analyser och beskrivningar att det måste vara något angeläget med att beskriva denna kulturklyfta. Beskrivningarna bär både på ett förebud om nödvändig förändring och i vissa fall vad dessa förändringar rimligen kan bestå i. Medan andra kämpar för att bevara åtminstone lite kunskap om svensk kultur. Så här uppfattar jag dock grundinställningen i svensk kultur och svenskt kynne.

En åtta kors bonde, som haver en häst,
gudfruktig och ärlig, god granne därnäst,
väl brukar sin åker, äng, spada och läst,
bor långt upp i skogen, har sällan nå’n gäst,
är fri ifrån herrgår’n, krig, hunger och pest,
vet sällan av länsman, ej heller nå’n rest,
säms väl med sin hustru, den han sig har fäst,
bär omsorg om verlden, för själen dock mest,
är litet låghalter, god vän med sin präst,
samt glad i sitt arbet’; den mår allra bäst.

Dikten heter Bondelyckan, av W. Kruse tidigt 1700-tal. Detta var mitt under det strängaste statstvånget att tillhöra den lutherskt protestantiska kyrkan. Klara sig själv, på lagom avstånd från världen, prästerskap och myndigheter, det är den ursprungliga svenska modellen. Därför mår många svenskar dåligt i tätorter och storstäder. Men en omsvängning håller kanske på att ske.

Jag hörde i en intervju Michael Bindefelt som är jude, uttala sig om varför nazisterna brände judisk litteratur -”om man ska förstöra ett folk måste man börja med deras kultur.”

Var det så Mona Sahlin tänkte när hon påstod att svenskarna saknar kultur? Den störtflod av beskrivningar av den svenska kulturklyftan jag inledde med, är den bara till för att utplåna svensk kultur?

Samtidigt erkänns ursvensk kultur i amerikanska flottan. Asatron är numera en erkänd religion för flottister. Efter livet får de begravas på militära kyrkogårdar med Tors hammare som symbol. Om gammal svensk kultur kan man väl säga ungefär som JL. Runeberg skrev om Lotta Svärd,
Och något tålte hon skrattas åt,
Men mera hedras ändå.

För dem som undrar om svenskarna är ett folk, kan meddelas att ny forskning visar att den äldsta manliga kromosomvarianten i Europa, haplogrupp I1 är mest representerad i Sverige. Svenskarna är alltså inte bara Sveriges urbefolkning utan hela Europas, med en lätt ovetenskaplig tolkning. Vad säger svenska kulturnihilister om det?

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Nu är de rädda! 

Makthunger och titelsjuka

Lööf och Löfven räds folket. Löfven gör allt vad han kan för att smutskasta SD och skrämma svenska folket för allt, med tillmälen som fascism, nazism, nationalism, antisemitism, islamofobi, xenofobi och högerextremism. Han gör det så grundligt att det låter som en sinnesjukt paranoid människas besvärjelser.

Annie Lööf har upptäckt att hennes svek gjort henne till ett hatobjekt för många svenskar. Hon förstår inte varför. Självinsikt och självransakan är lika med noll. Frankrikes gula västar skrämmer så till den grad att varken fenomen eller orsak dryftas av svensk elit.

MSM sluter upp och pekar ut ”högerextremismen” och alternativ media som motståndaren och hotet mot demokratin. Dessa statuskåta politiker som i sin godhet vill skapa världens humanitära stormakt, har inte förstått att de raserar den grund de står på. Sverige, menar de kan vara hela världens socialkontor.

Det hela känns så upptrissat från den svenska elitens sida att jag börjar frukta att det är den som kommer att starta ett inbördeskrig mot det svenska folket. Politikernas ohörsamhet mot folket är djupt bekymmersam. Måtte de besinna sig, kliva åt sidan och låta folkets vilja avgöra.

Var man än möter folk, på internet, på stan, i butiken, så öppnar de spontant en dialog om hur politikerna förgätit folket. Allt fler svenskar flyr landet. När jag följer svensk debatt på forum och kommentarsfält, blir det allt vanligare att läsa om svenskar som planerar att flytta utomlands. Då får de alltid svar från svenskar som berättar att de redan flytt och aldrig kommer tillbaks. Visst spelar varmare klimat en roll för en del, men för de flesta är det den politiska förstörelsen av fosterlandet som är orsaken.

Folk har flyttat till Åland, Danmark, Norge, Tyskland, Frankrike, Grekland  Italien, Österrike, Schweiz, Spanien, Portugal, Malta, England, USA, Kanada, Brasilien, Argentina, Australien, Nya Zeeland, Thailand, Indien, Kina. Ja, till och med en kapitalistisk kommunistdiktatur är att föredra för en del! Däremot har jag inte hört någon som flyttat till Belgien för att inte vara en del av det överstatliga europaprojektet.

För en del har det från början varit arbete som fört dem utomlands och återvändandet till Sverige har medfört en sådan chock över utvecklingen att de omgående reser tillbaks för att aldrig återvända hit. För andra är det planerad pensionering som sker i något land de besökt och trivts i. Några vittnar om att det är ren flykt undan den snäva åsiktskorridoren och det pk-förtryck som allt mer liknar diktatur.

Sverigebilden är inte längre vacker, inte ens attraktiv.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

Blonda akademiker göre sig ej besvär

Christine Mikolajuk, ung, vit, blond, kvinna med högvärdig utbildning, väl assimilerad, flytande i språk och kultur förvägrades uppehållstillstånd. Självklart inte, här ska premieras mångfald!

Detta hände visserligen i USA, men det är nog samma i Sverige. Den humanitära stormakten vill visa sin goda sida och låta dem som inte passar in, inte vill assimileras, inte vill bidra, komma hit i stora skaror.

Medan människor som passar in och kan bidra, de ska hållas kort eller borta helt och hållet. Brottslingar är bra för makten, för då kan makten motivera förtryck av folket. Är maktens logik verkligen så enkel och så urbota korkad?

 

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Klimathotets missar

Såväl globalism som klimathot marknadsförs i stora överdoser via media. Klipp-från-slutet-journalistiken är en fruktansvärt tråkig masturbation med tomma ord. Den kommer ju aldrig fram till något väsentligt, bara bort från. Har ingen progression, bara regression.

När jag tänker på en bra text tänker jag tvärtom. Modellen finns både i naturvetenskapen och humorn, där finns en punchline!

Man ställer upp ett antal observerade premisser, tillfogar en hypotes, analyserar och falsifierar. Detta upprepas tills man kommer till den bästa hypotesen vilken presenteras, premisserna upprepas, falsifieringen uteblir, man sammanfattar med en punchline.

Det kanske är därför klimathotsnarrativet blivit så framgångsrikt, för man lanserar en ”sanning” som alla redan känner till, man varken analyserar eller söker falsifiera hypotesen, det kommer ingen punchline, ingen uppenbarelse. Den som inte orkar följa berättelsen till slutet kan nöja sig med den alarmistiska rubriken och klippa efter ingressen. Journalisterna behöver inte läsa forskningsrapporter, det räcker att läsa de alarmistiska pressmeddelandena från klimathotsinstitutionerna.

Här är några artiklar och rapporter som borde stämma till eftertanke om klimathotet verkligen är värt att ägna sig åt.

Isbjörnarna frodas. Sedan de fridlystes 1973 har de ökat från 3.000 till 30.000

Inte värre stormar. De svåra stormarna blir färre och svagare. Men kostnaderna skenar för att vi bygger fel och på fel ställen samt att vår infrastruktur blir både mer omfattande och mer känslig, samt att vårt beroende av den ökat.

Minskande intresse för vindkraft. De ambitiösa programmen för vindkraft runt om i världen tappar intresse och finansiering. Kanske inte i Sverige dock, där det fortfarande går att stjäla pengar från skattebetalarna till dumheterna.

Minskat intresse för Global uppvärmning. Folk börjar tröttna på domedagsprofetiorna. Det är ju fortfarande alldeles onödigt kallt på många håll.

Minskat intresse för utsläppsrätter. I det nya avtalet mellan Frankrike och Tyskland nämns inte priset på CO2-utsläpp.

Vindkraftseländet. En serie skrämmande bilder och reportage om vilket elände vindkraftverken ställer till med.

Atmosfären krymper. Nu kan man med satelliternas hjälp bekräfta det man antagit borde ske med atmosfären när det blir kallare. Enligt gaslagarna krymper, förtätas, en gas som kyls ner. Nu har man noterat att Jordens yttersta atmosfär inte längre når lika långt ut från jordytan. Atmosfären krymper, ett tydligt bevis på att den blivit kallare.

Elbussar klarar inte kyla. I Umeå, där man gjort stora ansträngningar för att skapa ”fossilfri” kollektivtrafik har man köpt in elbussar och fler är beställda. Men de funkar inte vintertid. Värmeaggregaten är för klena och gör man dem starkare räcker inte strömmen till att driva bussen framåt. Chaufförerna får klä sig i dubbla täckbyxor för att inte frysa.

En notis om klimatet. År 1970 förutspådde forskare en ny istid till år 2000. Bara två år senare började de tala om koldioxid som ett hot om katastrofal uppvärmning. De har svårt att få det rätt och svårt att hålla en balanserad saklig ton.

Förståelsen av atmosfärens känslighet för CO2 har inte ändrats på över 40 år. Willis Eschenbach beskriver hur temperaturvariation om 0,2% har varit osannolikt stabil med tanke på de stora, rent astronomiska variationerna i effekt från solen, vars värmestrålning hit är 5760K! 0,6K /287K. 0K=-273,15°C. Eschenbach var också den som först beskrev ekvatorns termostat.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

Klimatflyktingar såväl som ekonomiska flyktingar

År 2018 lämnade 180.000 amerikaner New York state för att flytta till andra delstater. Främst Florida, Arizona  och Nevada. Där är klimatet bättre och skatterna lägre. I Florida finns inte heller någon fastighetsskatt. Det är de rika som flyttar och NY är en av endast nio delstater med befolkningsminskning. Medan Florida har högst inflyttning.

Som en följd av utflyttningen fattas det nu 2,8 miljarder dollar i New Yorks statliga budget. I Sverige vill både LO och V att fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, samt arvs- och gåvoskatt återinförs. I Sverige är man fri att flytta till andra EU-länder, med bättre klimat. En del av dem har också lägre skatter.

Så hur mycket underskott i statens finanser är V och LO beredda att acceptera som en följd av deras önskan om högre skatter?

Även inom Europa och EU finns länder med bättre klimat än Sverige. De enda klimatflyktingar världen hittills skådat är personer som har råd att flytta, kan försörja sig eller är pensionärer, och de flyttar söderut till varmare klimat.

 

EDIT: Ett förtydligande. USA har ingen federal fastighetsskatt. Florida har ingen (del-)statlig fastighetsskatt. De flesta countyn (kommuner) har fastighetsskatt, som kan vara hög. De har dock ofta undantag i form av grundavdrag eller hel skattebefrielse för pensionärer eller avrustad militär personal. Det gäller att kolla upp vad som gäller i den kommun där man tänker köpa hus.

Detsamma gäller i princip även i New York state, men där har skattesatserna  rusat i höjden de senaste 20 åren.

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments