Schellenberg gör avbön!

Michael Schellenberg, som enligt egen utsago varit miljöaktivist i 30 år och klimataktivist i 20, har kommit ut som klimatskeptiker och gjort avbön för sina tidigare felsteg. Han hänger också ut IPCC och andra alarmistorganisationer som fuskare. Han har själv varit granskare där. Frågan är om det gör någon skillnad. Andra som varit granskare och sedan avslöjat falsariet har tigits ihjäl eller anklagats för att gå oljeindustrins ärenden eller annat misskrediterande.


Nu ger han ut en bok som heter Apocalypse Never, den är ett slags Apology Now. Men hans ursprungliga ursäkt och avslöjande har redan censurerats av Forbes! Här är ett utdrag ur hans uttalande:

  • Factories and modern farming are the keys to human liberation and environmental progress 
  • The most important thing for saving the environment is producing more food, particularly meat, on less land 
  • The most important thing for reducing air pollution and carbon emissions is moving from wood to coal to petroleum to natural gas to uranium 
  • 100% renewables would require increasing the land used for energy from today’s 0.5% to 50% 
  • We should want cities, farms, and power plants to have higher, not lower, power densities
  • Vegetarianism reduces one’s emissions by less than 4%
  • Greenpeace didn’t save the whales, switching from whale oil to petroleum and palm oil did
  • “Free-range” beef would require 20 times more land and produce 300% more emissions
  • Greenpeace dogmatism worsened forest fragmentation of the Amazon
  • The colonialist approach to gorilla conservation in the Congo produced a backlash that may have resulted in the killing of 250 elephants

Utförlig deklaration och bakgrund i Climate Depot.

Kortfattad uppdatering på WUWT.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Experiment kullkastar växthusgasteorin

Schweitzaren Thomas Allmendinger skrev 2016 en rapport om hur värme uppför sig i gaser. Jag har inte sett den refererad till tidigare, så jag gör ett litet försök.


Han inleder med en historisk sammanfattning som lämnar en del övrigt att önska, eller åtminstone frågetecken. Så påstår Allmendinger till exempel att Fourier 1827 var först med att jämföra jordens atmosfär med glaset i ett växthus. Men Fourier gjorde precis tvärtom. Han konstaterade att atmosfären INTE kan jämföras med ett växthus. För att kunna göra en sådan jämförelse skulle atmosfären vid någon nivå övergå i fast form, vilket den inte gör och därmed faller jämförelsen, enligt Fourier.


Den andra avvikelsen från den historieskrivning jag känner till är att Arrhenius 1896 skulle ha experimenterat med en uppsättning liknande den Tyndall använt 1861. Såvitt jag vet experimenterade Arrhenius inte alls, han utförde endast beräkningar, varvid han bedömde den uppvärmning tillförd koldioxid skulle medföra som liten men välgörande!


En tredje nyhet för mig är att Knut Ångström år 1900 skulle ha utfört experiment med två likadana rör inneslutna i ett större och isolerat rör. Jag trodde att Ångström endast räknade på Arrhenius beräkningar och påpekade att Arrhenius räknat fel så hans värden var för höga, något som Arrhenius korrigerade, 1901 skriver Allmendinger, 1906 enligt min tidigare källa. Historieskrivningen skulle alltså behöva utredas så att alla parter kan känna sig trygga med att åtminstone den är korrekt.


Vanligtvis beräknas värmeabsorption utifrån dess molekyl(-ers) spektrala genomsläpplighet via kvantmekanisk matematik. Allmendinger har inte gjort så. Han invänder bland annat mot att teorin som säger att en gas som består av endast ett ämne, vilken alltid parar atomerna till en två-atomsmolekyl, axiomatiskt betraktas som en dipolmolekyl. Han anför att ädelgaser som även interagerar med vissa våglängder av synligt ljus motsäger den teorin. Istället för att mäta strålningsintensitet avser Allmendinger att faktiskt mäta den termiska värmen i belysta gasers materia. Skulle praktisk, laboratoriemässig kontroll av teorin visa att teorin inte gäller i en kontrollerbar verklighet måste teorin falla.


Nåväl, Ångströms uppsättning liknar mycket den Allmendinger valt att använda. Han har använt sig av parallella kammare som bildas av hoplimmade frigolitblock. Där har han i ena kammaren haft luft och i den andra varierat mellan 4:1 N2/O2-mix, (det vill säga likt luft utan CO2-innehåll) CO2, AR, He och Ne.


Han har gjort flera enkla experiment, något för enkla för att de ska lämnas oantastade av alarmister, men de måste gå att utveckla riktigt bra. Till skillnad från vanligaste uppställningarna har han använt både naturligt solljus och artificiellt ljus från lampor.


Svårigheten att mäta gasmateriens värme ligger i att gaser vid atmosfärs tryck innehåller så lite materia. Risken är att både kammarens väggar och själva termometern påverkar försöket för mycket. En fördel är därför stor volym gas, vilket relativt sett ger mindre väggyta för kammaren att störa försöket. Frigolit är både lätt och och tar inte åt sig värme i särskilt hög grad. Däremot så är det inte helt gastätt. Detta har Allmendingen försökt motverka med olika beklädnader dels invändigt, dels utvändigt.


Han redovisar detaljerat och med formler de olika utfallen. Den kombination av väggbeklädnad och termometerplacering han kallar för B3 visade sig vara den bästa, mest tillförlitliga. Tre termometerar placerade i toppen, botten och mitt emellan i kammaren, gav tre olika värden för varje gas uppvärmning. Bäst, jämnast, utslag erhölls med artificiellt ljus från en värmelampa.


Den stigande temperaturen i inledningsfasen av försöket tillskriver Allmendinger IR-strålning. Medan den avplanande fasen med liten temperaturökning tillskriver han en ”värmemättnad” som är specifik för varje gas och tryck, vilket egentligen är detsamma som dess massa.


Slutsatsen är att för vanlig luft, ren CO2 och ren Ar, är utfallen i det närmaste identiska. Det vill säga att extra tillskott av CO2 till atmosfären inte gör någon skillnad. Medan de lätta gaserna Ne och i synnerhet He visade väldigt låga begränsningstemperaturer. Hade atmosfären bestått av helium och fått tillskott av CO2 hade det gjort skillnad. Men det är kontrafaktiskt. Allmendinger menar att teorin om växthusgaser därför måste ifrågasättas.


Det vore ytterst intressant att få dessa experiment utförda där de som förfäktar AGW får närvara, granska och bidra till att göra det så tillförlitligt som möjligt. Vilken kritik skulle därefter kvarstå mot skeptikerna? Vilken legitimitet skulle sedan kvarstå för AGW och alarmismen?

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Bot och bättring

Detta är en återpublikation av en text jag publicerade innan jag öppnade för kommentarer. Ursprungligen på Liberty.nu någon gång 2001-2008. Sedan dess har Patrik Engellau myntat uttrycket det vårdindustriella komplexet. Postat den 2010-12-31 av Mats Jangdal

Det alla tycks missa i den svenska debatten om sjukvård och sjukskrivningar är att vad de flesta sjuka vill ha är bot, inte vård. Men det svenska systemet är inriktat på just vård och bestående sjukdom i uthärdlig dos, med därmed sammanhängande beroende av bidrags- och vårdapparaten. Om politikerna vill ändra på detta förhållande, vilket de med rätta bör göra, så är det inte i första hand de sjuka man ska slå på. Det är de byråkrater som gjort sig oumbärliga i systemet och alla systemfel som finns inbyggda i vården, försäkringssystemen och arbetsmarknaden som måste åtgärdas.

Det är också viktigt att hålla i minnet att de som nu kommit in i systemet, gjort det med de avtal som funnits mellan medborgaren och staten. Vill man ändra avtalen för dem som senare ska få tillgång till de så kallade välfärdssystemen så möter det inga hinder. Då vet ju alla vad som väntar. Men för dem som redan finns inom systemen bör redan ingångna avtal hållas. Det är endast så man skapar långsiktighet och trovärdighet för politiken.


Några gamla visdomsord att beakta när man skrider till verket: Små sår och fattiga vänner ska inte föraktas. Låt inte boten bli värre än soten. Låt inte snålheten bedra visheten. När krubban är tom bits hästarna. Hundra procent av ingenting är ingenting. Orkar jag den pinnen, så orkar jag också den pinnen, sa gumman. Sjuk och sund har inte en mund. Man ska inte bättra ont med värre.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, äldre text | Etiketter , , , , , , , , , | 18 kommentarer

Covid 19 saknar professionell granskning på flera punkter

Dagens gästskribent är Sture Larsson. Det är två separata inlägg skrivna med kort mellanrum jag här bereder plats.

Folkhälsomyndigheten behagar skämta.

Idag (23/6) hävdar Tegnell och därmed Folkhälsomyndigheten att man inte skall använda fläktar på äldreboende för att förbättra miljön vid värme genom taktil luftrörelse.

Folkhälsomyndigheten erkänner därmed att Covid 19 är en luftburen smitta som kan spridas med en ventilationsaktivitet. Det framstår som komiskt och försätter inte minst media i förlägenhet. Ingen har reagerat på självklarheter! Det lyfter samtidigt fram ett allvarligt, nationellt juridiskt problem. Folkhälsomyndigheten och en rad andra myndigheter, i synnerhet de regionala smittskyddsmyndigheterna måste nu förklara, varför man inte senast vid utbrottet av coronasmittan inte omedelbart rekommenderade alla fastighetsägare att följa gällande lag och avbryta alla förbindelser mellan till- och frånluft. Alla sådana installationer är faktiskt förbjudna sedan 1998 i kraft av Miljöbalkens försiktighetsparagrafer i kap. 2. Förbudet har därefter fullföljts i förordning av Arbetsmiljöverket genom förbudet mot återluftsföring på arbetsplats.

Situationen framstår som ännu mera tragisk, eftersom JK och RÅ har att själva pröva, varför de som myndigheter inte reagerat genom ingrepp mot lagföraktande myndigheter i varje fall under 22 års tid. Några tusen döda väntar på rättvisa. Det aktualiserar slutsatsen att myndigheter i Sverige inte tillåts kritisera varandra, vilket i legal mening sätter den offentliga sektorns verksamheter över lag och berövar t.ex. Riksdagen dess legalitet.

För att belysa frågan har jag sänt ut en enkät till alla regionala smittskyddsmyndigheter. En har svarat och svaret lyder. Jag har avidentifierat svaret av hänsyn till personen bakom svaret:

Hej,
Tack för ditt mail.
Inom Region xxxxxx följer vi Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer för att hantera pandemin med covid-19.

Svar fråga 1
På yyyy lasarett har vi:
3 st aggregat försedda med roterade värmeväxlare för allmänutrymmen (entrén, matsalen, hus 15 personalkontor). Ingen återluft förekommer.
2 st aggregat med återluft som förser ställverk och undercentral.
Resterande aggregat som förser lokaler där patienter kan vistas har enbart vätskekopplat batteri(värmeväxlare) där ingen återluft förekommer.


Svar fråga 2

För att förhindra att det sker en smittspridning till de äldre på ett äldreboende behöver man bryta relevanta smittvägar och detta är smittskyddets uppgift att bedöma vilka det är. Smittvägarna är inte via kontaminerade skor eller kläder som personal för in. Det görs och har gjorts omfattande åtgärder för att förhindra smittspridning till de äldre som till exempel besöksförbud, mycket tydliga rutiner kring social distansering, symtomfrihet på jobbet, utbildningar inom basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning.

Svar fråga 3

Ja, det stämmer att bristen på skyddsutrustning är och har varit en utmaning men vi har aldrig hamnat i en situation där personal har varit utan rätt skyddsutrustning. Det pågår ett ständigt arbete att hitta nya lösningar för det. Att autoklavera använd skyddsutrustning bedöms som för tids- och resurskrävande. En sådan process måste först valideras och säkras, risken är annars för stort att man för vidare smittan istället.


Svar fråga 4
Nej det finns ingen oskriven lag eller hederskodex enligt det som åsyftas i brevet.

Jag ser fram emot flera svar, men är inte särskilt hoppfull. Svensk myndighet följer inte gärna svarsplikt, när skägget fastnat i brevlådan. 26 svenska akademier med examensrätt för t.o.m. forskning har t.ex. vägrat svara på frågan om det finns växthusgaser. Man uppfinner ju inte nya naturlagar i en hast. Trots att ingen akadmeinvågar påstå att växthusgaser existerar är varenda icke naturvetare med akademisk examen i någon form experter på koldioxid som en spegel för IR riktad mot planeten Tellus. Så är också varje politiker, om så endast med gymnasieexamen i SO från 1900 – talet.

Svaret enligt ovan kommer från en myndighet som ännu knappt märkt av corona. Svaret klargör emellertid att anläggningen är olaglig i bemärkelsen luftrelaterat smittskydd, kemskydd mm enligt ovan. Det indikerar också att smittskyddets ledning inte är elementärt insatt i begrepp som luftburen smitta och dess relation till de tekniska förutsättningar som byggnaderna ger. Svaret klargör t.o.m. att man inte har insikter i begreppet kontaktsmitta via kläder och skor som varit organisationen Stramas enda mandat under minst 25 år. Nu är t.o.m. autoklavering ny kunskap trots minst 150 års praktisk erfarenhet.

Det intressanta i svaret är också att man uppger sig följa FHM;s råd och riktlinjer. Jag har inte förstått att det finns användbara råd och riktlinjer, eftersom man inte ens arbetar inom lag vad gäller husets installationer.

Politik och granskande media hänger i mina ögon helt i luften och det förvånar mig inte att svensk inte är välkommen utomlands. Politisk ledning saknas, myndigheterna är i pares p.g.a. i ledningsfunktioner politiskt inblandade överskott utan prövad kompetens relativt uppdrag.

Media är till synes helt inbäddad och i karantän vad gäller granskning.
© Sture Larsson

— — —

Covid19 kommission, trovärdig eller inte!

I dagens media (25/6) informeras om tillsättning av en Covid 19 kommission. Inget av förhandssnacket avslöjar att regeringen ger  uppdrag att belysa den mest intressanta frågan av  alla. Vi befinner oss i en pandemi som huvudsakligen anses vara en kontakt- och luftburen smitta. Sedan början av 1980 har media skrivit spaltkilometrar om sjuka hus och dålig ventilation byggd på former av återluftsföring. 1998 blev dessa former olagliga i kraft av Miljöbalken, kap. 2, försiktighetsparagraferna. Arbetsmiljöverket följde upp med förordning som förbjuder återluftsföring på arbetsplats. 

2018? kom Energimyndigheten med en rapport som påstår att 42 % av alla vårdlokaler ändå har den  värsta formen av alla, roterande värmeväxlare. 22 år efter Miljöbalkens tillkomst! Uttrycket ”Die dumme Schweden!” vilar till synes  på säker grund!

Betänk att teknikens värsta egenskaper inte ens kan debatteras i offentligt ljus! Likväl är den standard i nästan allt humant byggeri.  

Uppdraget till Covid19 kommissionen sätter strålkastarljus på medias, politikers och myndigheters trovärdighet.

Det kommer att vara enklaste sak i världen att inom snar framtid, i god tid före nästa val,  pröva hur hårt nämnda samhällsapparater sitter fast i vänskapskorruption om inte kommissionen får i uppdrag att förklara, varför inte ens i pandemitid ansvariga myndigheter redan i januari 2020 gick ut med kraven: 

att lag skall lydas även av myndigheter och övriga fastighetsägare

att alla former av återluftsteknik måste elimineras för att förhindra luftburen smittspridning och epigenetiska former av ventilation, d.v.s. att all kontakt mellan till- och frånluft skall brytas. . 

Lag skall inte ses som nulliteter för att svenska myndigheter är infiltrerade och funktionellt förlamade av förbrukade politiska kompisar utan formell kompetens för myndighetens kärnområde. 

Jag har sedan 1985 förutspått att Sverige p.g.a. recirkulativ ventilation kommer att ha ytterst svårt, svårare än andra länder,  att hantera en pandemi. Dödstalen i Sverige ger mig tyvärr rätt.

Exportlandet Sverige skall av samma skäl inte behöva framstå som Europas mest riskabla kontaktyta med lagtrotsande myndigheter. Partierna lär senast i morgon kunna ställa krav på uppdragets  innehåll! Jag kommer att lista trovärdigheten!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

När budskapet otydliggörs

Dagens gästskribent är Åke Sundström

Engelska lorder har gått i bräschen för ett klimatkritiskt tänkande, bl a genom att bilda GWPF, Global Warming Policy Foundation.  Därför blir man lite förvånad över följande klipp: 

According to GWPF director Benny Peiser, there is now a need for government to act.
 “Over the weekend, it was reported that the government might finally kick the small modular nuclear programme into action. If so, then it’s a welcome development, but there remains a real risk that the programme will be sunk by the environmental bureaucracy.”

“If the extremely costly regulatory burden is really as pointless as these new findings suggest, there is an important opportunity for the country. It’s time for a major review of the new radiation science”. 

Alltså en uppmaning till regeringen att sjösätta en satsning på små kärnreaktorer. Ungefär i stil med den förmente skeptikern Lennart Bengtssons argumentering för mer kärnkraft. I studien visas att strålningsriskerna har varit överskattade. Intressant, förvisso – om analysen visar sig hålla. Men ingenting som har någon koppling till GWPF:s sanningssökande och neutrala agenda. En hypotes om risker men utan slutsatser eller ens någon argumentering om konsekvenserna för de två energislagens konkurrenskraft. Att lätta på “the regulatory burden” har marginell betydelse, jämfört med andra bördor eller fördelar, t ex prohibitiva skatter på fossila bränslen. 

Så varför en uppmaning till maktens män att agera, på ett så osäkert och ofullständigt underlag? Inser inte Dr Peiser att föreningens neutrala syn på klimathotet innebär ett nej tack till de extrema katastrofteorier som styr IPCC:s, EU:s och alla andra länders klimatpolitik. Och att det är denna hotbild, ingenting annat,  motiverar dagens höga straffskatter på fossila bränslen. Om hotbilden visar sig överdriven, som föreningen helt korrekt antyder, bortfaller motiven för högre skatter på fossila bränslen än på kärnkraft. Nya reaktorer (stora eller små) blir då olönsamma för överblickbar framtid. Att LB inte säger sig förstå den logiken vet vi, men gör inte GWPF det heller? 

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , | 54 kommentarer

USAs konstitution bryts sönder

Det som kännetecknar den amerikanska konstitutionen mer än något annat är dess konsekventa maktuppdelning i tre grenar, lagstiftande, verkställande och dömande. Den hittills mest lysande tolkningen av Montesquieus maktdelningprincip från 1748. Enligt konstitutionen ska Kongressen stifta de lagar som gäller för alla, både medborgare och tjänstemän. Presidenten bildar regering och sköter det dagliga regerandet så långt lagarna tillåter. Supreme Court övervakar att lagarna följs så som de är stiftade och förankrade i konstitutionen.


Allt fler delar av de amerikanska institutionerna överträder allt oftare sina ramar och befogenheter. Kongressen söker bedriva regeringsarbete, Presidenten (sedan länge) söker stifta lagar och Supreme Court söker också stifta lag samt bedriva politik. Ett flagrant exempel redovisas av Ted Cruz i ett tal i Kongressen. Resultatet av överträdelserna blir en konstitution som betyder allt mindre. Ett folk som allt mer blivit övergivet av sina företrädare och en laglöshet som börjar gnaga sönder moral och civilt liv.


Reaktionerna på detta har lett till upplopp. Oron över dessa reaktioner sprider sig snabbt, importeras, till Europa, trots att vi inte har samma system. Eller egentligen för att vi inte har samma system. Vi har redan från start ett system som är så dåligt att det liknar ett trasigt amerikanskt system. Så när vårt system fallerar blir det snabbt ännu sämre än i USA. Men våra politiker och medströmsmedia kör fortfarande med propagandan att vårt system är överlägset deras.


Vad det överrumplade folket här kommer att göra när sanningen blir uppenbarad för dem, det är närmast omöjligt att spekulera i. Men vackert blir det inte!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Klimathotet – vilket klimathot?

En ny opinionsmätning om bland annat klimathotet, utförd av University of Oxford’s Reuters Institute visar en tillnyktring bland svenska folket! 80000 personer från 40 olika länder tillfrågades. Den redovisas i en artikel här. Trots uppenbar vänster och alarmistisk tolkning av resultatet framgår att även här sker en polarisering i världen. De som tror på klimathotet litar blint på alarmismens profeter. De som inte tror på det ökar något och blir även de mer fasta i sin övertygelse.


USA leder fortfarande över Sverige i skepsis, nämligen att de som inte alls tror på klimathotet utgör 12% i USA mot 9% här. Reuters förvånas över att skepsisen är så stor i Gretas hemland. De inser inte att det kan vara så att vi här känner henne, men inte för något gott!


”Klimatförnekelsejägaren” Martin Hultman vid Chalmers får en egen tolkning och han beskyller ”det högerextrema” SD för att sprida falska uppgifter om klimathotet i alternativ media. Där de får bäst gehör hos gamla konservativa gubbar. Har vi hört den förut?


Ingen av länkarna i artikeln fungerar, men här är en direkt länk. Undersökningen handlar mest om människors konsumtion av och förtroende för media. Intressant är att förtroendet är stort hos endast 56% för medias rapportering om klimatet, för de som tror på klimathotet. Medan förtroendet är lågt hos 84% av de som inte tror på det eller inte bryr sig!

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , | 26 kommentarer

Sabuni och historieskrivningen

Fp-liberalernas ledare Nyamko Sabunis bror Kitimbwa Sabuni är kommunist och aktivist. Han är också städslad av svensk byråkrati. För Region Stockholms räkning har han skrivit en pamflett om rasism i Sverige.  Den kallas för handbok och finns för nedladdning här. Den är nu mer eller mindre vägledande för all offentlig förvaltning och utbildning i Sverige. Detta är inget mindre än katastrofalt!
Sabuni inleder sin hjärntvätt med att i orwellsk och postmodern anda ändra betydelsen av alla ord och begrepp, vilket gör att ingen kan delta i debatt och påverkan med sina gamla kunskaper. Alla som vill delta måste göra det på rasismens premisser. Det är på många sätt kugghjulsverkstaden, som jag skrivit om flera gånger.

Han påstår att jämlikhet är en praktik för oss svenskar, något vi instruerats och lärt oss, därför utövar vi det. Antirasism är däremot en essens, något vi förutsätter att vi har och kan, utan att behöva lära oss. Därför är vi rasister och måste lära om. Det är den inlärningen Sabuni vill bistå med.

Vidare sägs att vi kommit långt i jämställdhetsarbetet, men inte gjort någon analys eller genomfört något arbete alls för att kartlägga diskriminering på grund av hudfärg och därför inte nått någon inkludering. Han hänvisar till forskning av rasisten och svenskhataren Tobias Hübinette.

Sabuni säger att vi måste anta en samhällsutmaning om att skaffa oss en filosofi för att förstå synliga minoriteter. Här följer ett antal citat i kursiv från sidorna 4 – 14. Min kommentar efter respektive stycke.

I detta ingår bland annat att identifiera den myriad av olika sätt vi i Sverige pratar om hudfärg utan att behöva göra det genom eufemismer, förvanskningar eller tystnader som maskerar att även i Sverige har människor en hudfärg och att det har relevans för hur vi kodas av andra och vilken lokalisering vi har i samhällets rasialiserade distribution av makt, resurser och privilegier.
Notera att här är det rasism att inte tala om hudfärg.

Rasism är en av samhällets grundläggande strukturerande mekanismer som reglerar hur människor överordnas och underordnas utifrån hudfärg
Även de mest aggressiva diskurserna mot människor som baserar sig på hudfärg kläs omsorgsfullt i ett språk som benämner oss som utrikes födda, invandrare eller till och med ”svensk­ födda invandrarbarn” men aldrig som svenskar som inte är vita. Det är förstås ett språk som osynliggör rasism och skyddar den rådande maktordningen. Likväl är det språket som har använts och det har haft till effekt att rasism fått en mycket smal betydelse för många människor som något som enbart rör avsiktlig ideologiskt motiverad diskriminering, hot och våldshandlingar.
Antirasister har i 60 år talat om att inte döma människor utifrån färgen på deras hud, utan utifrån innehållet i deras karaktär, en hänvisning till Martin Luther Kings berömda tal. En inställning som de flesta omfamnar utan problem. När det sker blir det problematiskt för antirasister av Sabunis snitt, för han ser det som rasism att inte bli kallad svart, att inte bli hyllad för sitt afrikanska ursprung.

Vi har som få andra länder ett glastak där svenskar som i kraft av sin hudfärg bryter mot normen för hur en svensk ser ut, har svårt att avancera till högre och mer kvalificerade befattningar.
Va, glastaket igen! Vem kunde anat det?

År 2017 uppdaterades dessutom diskrimineringslagstiftningen som numera understryker att aktiva åtgärder ska tillgripas av arbetsgivare på alla sju diskrimineringsgrunder, där hudfärg sorterar under den större benämningen etnisk tillhörighet. Den uppdaterade lagen flyttar fokus från att planer ska tas fram till att arbetsgivaren ska dokumentera, och alltså kunna visa upp, faktiska åtgärder.
Just det, man flyttar fokus! Inte på rasismen i sig, utan på grupper som antirasisterna vill bekämpa, som exempelvis företagare.

Med etnisk tillhörig­het avses i lagstiftningen en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
Vänta nu! Nationella eller etniska ursprung eller hudfärg? Med etnisk tillhörighet avses vanligen kulturell tillhörighet, vilken ofta men inte alltid följer landsgränser. De flesta länder har mer än en etnisk grupp inom sina gränser. De flesta etniska grupper återfinns i mer än ett land. Det är alltså redan där svårt nog att veta exakt vilka som avses. Läggs hudfärg till ekvationen blir det ännu svårare. För självklart kan de finnas olika hudfärger inom en etnisk grupp!

Sverige har deklarerat att vi ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som antogs i FN, och syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. Två mål anknyter direkt till arbetslivet i form av mål 8 ”att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla” och mål 10 ”att minska ojämlikheten inom och mellan länder”. Dessa mål kan bara fullbordas om Sverige har ett fullgott främjande arbete mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter.
FNs globala mål är inget annat än 17 beställningar av tulipanarosor. När Sabuni påstår att dess framgångsrika genomförande är avhängigt Sveriges arbete mot rasism, gör han det mycket enkelt för sig.
Genom hela pamfletten föreslås olika övningar som via en handledares ledande och ofta irrelevanta frågor ska visa att svenskarna är rasister.
Nedan följer korta utdrag ur de begreppsförklaringar pamfletten levererar som tänkt förförståelse till indoktrineringsarbetet. I själva verket är det detta som är indoktrineringsarbetet. När mottagaren accepterat detta är resten av övningar och resonemang bara till för att befästa den indoktrinering som skett.

HUDFÄRG
Saken försvåras också av att Sverige som ett av få länder i världen tagit bort begreppet ras i sin lagstiftning med en motivering, baserad på en tvivelaktig förståelse av det moderna rasbegreppet, som något som anspelar på biologi när det egentligen ska förstås som ett socialt fenomen konstruerat av människor. Utan en socialkonstruktivistisk förståelse blir även begreppet hudfärg svårbegripligt efter­som det faktiskt inte bokstavligen är en fråga om människors nyans på huden.
Tänk vad förrädiskt av svenskarna, att inte ha begreppet ras i lagstiftningen! Men det kan avhjälpas med, vänta, här kommer det, socialkonstruktivism tadaa! Sabuni vill inte låta verkligheten råda. Istället skapar han en fiktiv verklighet han inte gillar, för att sedan angripa den. I andra sammanhang kallar man det halmgubbe eller straw man argumentation.

RASIFIERING
Därför är det hjälpsamt att beskriva skapandet av hudfärg som en social process som i teoribildningen kommit att kallas rasifiering från engelskans ”racialisation”. Med rasifiering menas de processer och praktiker varvid människor ses i termer av ras. Det vill säga att de utifrån utseende tillskrivs vissa gruppegenskaper som grundar sig i samhällets idéer om ras baserade på historien och den samtida kontexten.
Utan rasifieringsprocessen hade inte hudfärg haft någon social mening och alltså inte haft påverkan på människors liv eller legat till grund för diskriminering. Hudfärg hade inte haft en plats i diskrimineringslagstiftningen och den här handboken hade inte behövt skrivas.
Nej vänta nu! ”skapandet av hudfärg som en social process”, det är definitivt socialkonstruktivism, en uppdiktad beskrivning av verkligheten, ja. Sedan blandas både historia och nutid samman till en häxbrygd som ska förklara den redan uppdiktade rasismen. Detta är ju bara snömos!

VITHET
Det vetenskapliga begreppet vithet är sprunget ur forskningsfältet kritiska rasstudier.
Utan studiet av vithet skulle det vara svårt att förstå varför rasism varit en så central del av moderniteten och har bitit sig fast i århundraden. Studiet av vithet visar nämligen hur vita människor har en investering i rasism då rasism gynnar dem materiellt och emotionellt.
Vithetsforskaren Peggy McIntosh konstaterar att Vithet är en position i en hierarki präglad av strukturella fördelar. Vithet är också en synvinkel eller plats från vilken vita människor ser på sig själva, på andra, och på samhället. Slutligen är vithet en uppsättning kulturella praktiker som för det mesta förblir onämnda och oproblematiserade varför de framstår som neutrala och därmed favoriseras.
Det finns ingen vetenskap i detta. Det är visserligen något som förekommer inom akademi och universitet, men det gör det inte automatiskt till vetenskap. Sådana påståenden förekommer idag på alla möjliga områden. Men försöken att klä akademiska teorier i vetenskapens mantel är allt för ofta bara lögn.
Inte heller är det ärligt att påstå att rasism varit en CENTRAL del av moderniteten eller att den bitit sig fast i århundraden. Om det är något som präglat moderniteten, som vi med lite god vilja kan räkna från upplysningstidens början, så är det ett ständigt ökat avståndstagande från rasismen. Det gäller åtminstone i de delar av världen som nåtts av upplysningen.
Resonemangen om vithet är falska rakt igenom. Vad man möjligen kan säga är att de vita människornas framgångar, som de skapat själva via utvecklat tänkande och bättre samhällsorganisation, väcker avund hos vissa icke-vita personer eller grupper. Men det är ingalunda vitheten i sig som skapat detta och det är att rikta in sig på fel saker att beskjuta vitheten med lögner.

RASISM
I Sverige har kategorin rasism reducerats till att bara kunna användas för att beteckna uppseendeväckande gärningar som utförs med intentionalitet av en ideologiskt motiverad förövare. Alltså förläggs rasism framförallt till riket av hatbrott, det vill säga hot, våld, skadegörelse och trakasserier mot synliga minoriteter med uppenbara ideologiska motiv.
Istället för den dominerande, begränsade förståelsen av rasism utgår den här handboken från en vetenskaplig definition av fenomenet framtagen av människor som faktiskt ägnat sina liv åt att studera och teoretisera kring rasism.
[Eduardo] Bonilla­Silva visar istället att dagens rasism upprätthålls i ett kulturellt klimat där rasism anses moraliskt förkastligt och som uppmuntrar till färgblindhet och det är själva färgblindheten som skyddar rasism som ett privilegiesystem. Man ju inte göra något åt någonting man inte kan se.
Nej det blir inte vetenskap eller bättre för att det beskrivs av personer med ett livs teoretiserande kring vanföreställningar. I synnerhet inte när resultatet av ett sådant livs navelskådande blir påståendet att en icke-rasistisk färgblindhet leder till ett rasistiskt privilegiesystem.

INTERSEKTIONALITET
Begreppet intersektionalitet kommer från engelskans ord för vägkorsning. Dess upphovsman, juristen Kimberlé Crenshaw, tänkte sig vägkorsningen som en metafor för intersektionaliteten där vägarna re­presenterar olika sociala identiteter, och att unika situationer av utsatthet uppstår i korsningen där vägarna möts. Ett intersektionellt perspektiv bygger på tanken att det inom en social grupp finns indelningar. Inom gruppen vita svenskar finns det till exempel män, kvinnor, och icke­binära personer. Ett intersektionellt perspektiv menar att dessa indelningar är hierarkiska, alltså att under­ grupper har olika mycket makt.
Ett intersektionellt perspektiv bygger på tanken att sociala gruppindelningar härleds till kroppen – så som kön, ålder, hudfärg, etnicitet, sexuell läggning – eller till social position, så som klass, bostadsort, medborgarskapsstatus etcetera, och att gruppindelningarna är konstruerade.
Nu rusar teoribygget iväg långt bortom rim och reson, igen! Så intersektionalitet är hierarkier. Låt gå för det för nu. Men hierarkin härleds till kroppen, sägs det. Kroppen är verklighet, fysik. Till det fysiska kan räknas kön och hudfärg. Ålder är bara en funktion av tid. Men det duger inte för denna indoktrinering. Nej här ska konstrueras en alternativ verklighet. Sålunda förutsätts det fysiska vara mentalt-socialt konstruerat, OCH det som verkligen är sociala konstruktioner (etnicitet, social position, klass, status, etc.) anses vara fysik, kroppen. Det hela blandas och hälls i samma gjutform och kallas för intersektionalitet. Något snurrigare än det här kan jag som verklighetsförankrad logiskt tänkande person knappt föreställa mig.

Debatten om Sabunis handbok är redan igång men det viktiga är att få stopp på den och dess tokigheter. Inget lätt jobb, med tanke på att akademia redan är svårt infekterat av sjukdomen.

Roger Sahlström är en av de som reagerat på den senaste tidens rasismdebatt. Han har skrivit en tänkvärd artikel på Samtiden. Men trots att han förtjänstfullt beskriver de förbättringar som infördes steg för steg i Sverige från tidigt 1800-tal, ger han hela äran av förbättrad levnadsstandard till socialdemokratin efter andra världskriget. Det kan jag tycka är mindre insiktsfull. Milt uttryckt.

Journalisten Evin Rubar twittrade detta på midsommardagen.I ett tredje tweet rättade hon riskförbund till riksförbund.
Lätt att uppfattas som tung instans om man kallar sig “riskförbund”. Men hur många representerar ASR egentligen? I 2000-talets början uppgav man ca 1400, varav ca 1200 i Sthlm. Men medlemstidningen i Sthlm visade sig ha 47 prenumeranter.
Det visade sig också att Afrosvenskarnas riskförbund hade hittat på medlemmar.I medlemsantalet hade man räknat in 3 barn för varje vuxen kvinnlig medlem.Vare sig de hade barn eller inte. Så om ASR:s förslag är radikala, kanske de också bara representerar en liten klick radikaler?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Beskattning av den begränsande energiformen

Ännu ett inlägg postat innan jag öppnade kommentarsfältet. postat den 2010-12-29 av Mats Jangdal

Kan det vara så att hela historien handlar om energi. Att dragdjuren oxe, häst, elefant, slav, statarväsende och industrialism handlar om energi? Att det handlar om äganderätten, utnyttjandet och beskattningen av detta ägande?

När självhushållningen avtog och jordbruket mekaniserades, hade vi en industri att skicka folk till. Vi kunde alltså allokera energin, arbetskraften dit där den gjorde störst nytta. Då beskattade vi arbetskraften så att den blev för dyr för jordbruket och var tvungen att flytta till industrin för att kunna få ut sitt “rätta” värde.


Kan det vara så att när vi nu går in i nästa fas är det elenergin vi ska beskatta? För att det är rätt ur utvecklingssynpunkt. För välfärdssamhällets bestående måste vi beskatta någonting. Men vi kan inte längre beskatta arbetskraften för att det leder bara till mer arbetslöshet och ett ojämlikt samhälle. Alltså måste vi flytta tyngdpunkten i beskattningen till någonting som har så hög produktivitet att det tål ett ökat skattetryck. För att påskynda utvecklingen. Det skulle kunna vara elenergin som idag bär industrialismen. Maskinerna, robotarna och datorerna är så kraftfulla och produktiva att de tål en ökad beskattning. Det skulle också leda till en viss minskning av ohejdad konsumism, i det fall konsumism kan ses som ett samhällsproblem.


Människorna, som i högre grad måste börja serva sig själva och varandra, nu när vi lever så länge, kan däremot inte på samma sätt höja sin produktivitet. Ökad skatt på produkter och varor samtidigt med minskad på tjänster skulle påskynda en sådan omställning. Därför måste löneskatten ned. Vi kan dock inte ännu börja beskatta det som är framtiden för då fördröjer vi utvecklingen.


Frågan är hur vi hanterar den globala obalans som finns mellan de regioner där arbetskraft är den tillgängliga energiformen och de där elenergi är den drivande tillgängliga energiformen. Med globaliseringen kommer ju dessa marknader att interagera på ett nära sätt, kanske stå mot varandra?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, äldre text | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 29 kommentarer

Covid 19 är ingen primärt luftburen smitta! Då krävs andra fokus!

Dagens gästskribent är Sture Larsson

När myndigheter inte sysslar med det de borde, så går det gärna fel. Folkhälsomyndigheten blev vår nya statistikmyndighet utan att vara delgiven detta uppdrag. Fokus handlade inte längre om virusets smittvägar och alternativa smittvägar. Jag har inte åhört några riktiga analyser av smittvägar och fysisk brytning av smittvägar i Folkhälsomyndighetens regi.

Alltså, tid att gå tillbaka till ”brottsplatsen”. Det är där informationen finns.

Covid 19 härleddes av alla förståsigpåare vid årsskiftet till en matmarknad för icke domesticerade djur. Symptomen handlade tyvärr främst om påverkan av andningsvägarna. Alltså blev Covid 19 i allas ögon en luftburen smitta, trots att den påstods komma från produkter av djur. Alltså från våt vara, köttråvara, naturmedicinvara etc. Det rimmar inte alls med slutsatsen om en luftburen smitta! Varför skulle livsmedelshantering (normalt ett vått jobb) skapa luftburna agens? Det stämmer inte! Det stämmer ännu mindre idag!

Svaret finns i Peking!

Kina jagar nu på nytt en smittoväg. Den börjar med fynd av Covid 19 på matmarknad. På ytterst våta skärbrädor för lax. Återigen frågan: ”Hur kan virus på en våt skärbräda bli ett luftburet agens?” Som kommissarie Stanhope i Ett fall för Vera brukar säga: ”Vad är det vi missar!”

Missen är att Covid 19 är en smitta buren av livsmedelsråvara, som tar vägen via mun och mage.

Förklaringen ligger i en analys som redovisades publikt för en vecka sedan. Samma receptor för Covid 19 som finns i andningsvägar finns också i tarmkanalen. Alltså är det mest troliga att Covid 19 är en av livsmedelsråvara och av livsmedelspersonal buren smitta.

I mina ögon blir det då lätt att förstå en annan återkommande info. Smittan har i media omtalats som klustersmittor efter begravningar, bröllop och liknande tillställningar. Där dominerar oftast kallskuret, snittar och s.k. smörgåstårtor. I mina ögon är de de perfekta bärarna av livsmedelsburen smitta i kombination med livsmedelsamatörer.

Kan vi med samma ögon fråga varför äldreboenden ”åkt dit”? Sannolikt är det så enkelt, som att livsmedelshanteringen inte varit säker. Livsmedels- och städpersonal har högst osannolikt inte varit i fokus för rätt utbildning och antagligen inte setts som presumtiva smittbärare, eftersom alla inbillar sig att smittvägen är luftvägen. Modern diet förordar också gärna ”gröna”, lågprocessade varor.

Finns det inte sanerande slussar och skyddsutrustning för vårdpersonal in och ut och mellan avdelningar, så finns det ännu mindre adekvat utbildning och skyddsutrustning för städ- och livsmedelspersonal på äldreboenden.

Kombinerar man Covid 19 med en riskabel livsmedelshantering med disktrasor, skurtrasor, dammsugare, återluftsteknik, dammtrasor och annan lämplig smutsaktiverande städning med den komplicerade mattillförseln till multifunktionellt svaga individer på ett äldreboende, så är det sannolikt kört om fokus är helt fel. Multisjuka skall dö! De har också bevisligen dött i onödigt stora antal.

Det har varit fel fokus på Covid 19 hela tiden.

©Sture Larsson
Agronom, som yrkesmässigt jagat smittvägar.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 kommentarer