Inkomstklyftorna ökar

Det är samma trend över hela västvärlden, säger Magdalena Andersson. Hur kan det komma sig, undrar rationellt tänkande människor, varför just i västvärlden? Är det något systemfel inbyggt i exempelvis ”den svenska modellen” som sossarna har varit främsta administratörer och ingenjörer bakom? Det borde väl uppfordra Andersson till ödmjukhet och eftertanke.

Kan det ha något att göra med kostnaderna för den vanvettiga klimatpolitiken? Den där ideologiskt styrda politiken som inte beaktar fakta, utan anser att det räcker med skrämsel för att det ska få ersätta fakta. Det där som snävar in och förbjuder allt mer av det som bygger välstånd. Det där som beskattar och prisar önskvärda aktiviteter ur marknaden, endast för att det inte bejakar dogmen.

Kan det bero på den socialistiska monopoliseringen av arbetskraftsutbudet? Ett oskick som sprider sig. Alltså vår rigida korporativistiska arbetsmarknad. Att de som är inne i jobbmarknaden pissar ut på dem utanför.

Kan det bero på politikernas omotiverat optimistiska syn på invandringen? Jämförelserna med invandringen till USA 1800-1950 haltar betänkligt. Då kunde man stjäla mark från dem som funnits där sedan tidigare. Då fanns det inga offentliga skyddsnät, man levde blott och bart av det man producerade själv, med eller utan lagens stöd. Det var en invasion av främmande människor. Men visst, är det så man ser dagens invandring (att de som kommer hit har rätt att stjäla från dem som redan finns här) och är tillfreds med det, då finns det anledning att vara väldigt optimistisk.

För det är väl inte så att siffrorna presenteras så att det ska se ut som stora klyftor, men att det finns ett socialdemokratiskt recept mot detta som inte tidigare prövats? Något som det helt plötsligt är läge att presentera ett valår?

Pensionerna bestäms helt av politikerna. Vill de påverka klyftorna kan de börja där. Vi tittar på skattetabell 29, för löner och pensioner mm. Den har sex olika kolumner med olika hög beskattning vid ett visst belopp. Här är Skatteverkets förklaring till vilken kolumn man beskattas efter.

Kolumn 1
avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som är född 1953 eller senare om inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag. Tabellen ska tillämpas oavsett om allmän pensionsavgift ska betalas eller inte.

Kolumn 2
avser sådana inkomster (t.ex. pensioner) till den som är född 1952 eller tidigare, som inte är underlag för allmän pensionsavgift och inte ger rätt till jobbskatteavdrag.

Kolumn 3
avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som är född 1938–1952. Allmän pensionsavgift ska betalas och inkomsten ger rätt till ett högre jobbskatte- avdrag än enligt kolumn 1. Tabellen ska även tillämpas för personer som är födda 1937 eller tidigare som har förvärvsinkomster.

Kolumn 4
avser sjuk- och aktivitetsersättning till den som är född 1953 eller senare. Allmän pensionsavgift ska inte betalas. Inkomsten ger inte rätt till förhöjt grundavdrag eller jobbskatteavdrag.

Kolumn 5
avser andra pensionsgrundande ersättningar än löner m.m., t.ex. ersättning från arbetslöshetskassa och egen arbetsskadelivränta, till den som är född 1938 eller senare. Allmän pensionsavgift ska betalas på inkomsten men denna ger inte rätt till jobbskatteavdrag.

Kolumn 6
avser sådana inkomster (t.ex. pensioner) till den som är född 1953 eller senare, som inte är underlag för allmän pensionsavgift och inte ger rätt till jobbskatteavdrag.

Exempel

Skatt på en inkomst 10.000, 20.000 och 30.000 kr, respektive.

1300            1259            750               1948            2071            2071

3830            4014            1764             4998            5191            5191

6432            7370            4870             8114            8376            8376

Skillnaden mellan kolumn 1 och 6 vid respektive inkomster enligt ovan ger 771, 1361, 1944 i skatt per månad. Det ger på tolv månader en skatt på 771×12=9252 kr, 1361×12=16332 kr, 1944×12=23328 kr. Det vill säga att den som har 10.000 kr i pension förlorar nästan en hel månads bruttoinkomst det år man går i pension, medan den som har 20.000 förlorar drygt tre fjärdedelar av en månads bruttoinkomst och vid 30.000 kr i pension förlorar man drygt två tredjedelar.

Pensionsbeskattningen det första pensionsåret har alltså inte en låglöneprofil. Tvärtom är det en tydlig bestraffning utmätt på den som inte jobbar ett år efter sin 65-årsdag. Den som går i förtida pension bestraffas varje år fram till året efter sitt ”rätta” pensionsår. Skatten är alltså högre utöver att tilldelad pension är lägre.

För de som är födda efter 1956 och får i sitt pensionsbesked att de förväntas gå i pension vid 66 eller 67 års ålder kommer detta troligen att flyttas fram på motsvarande sätt. Nya skattetabeller antas av riksdagen varje år i december. Så det kan bli ändringar. Det är valår i år, varför inte fråga de olika kandidaterna vad de tänker göra åt detta kommande december?

Pensionen är bara en budgetpost för regeringen. Dina pensionspoäng och inbetalade pensionsavgifter är inget som du äger. Det är statens egendom, pensionen är ett dragspel i nationalfinanserna. Detta måste ändras på flera sätt. Dels måste man få bli ägare till sin egen pension. Den måste kunna ärvas av arvingarna. Man måste få kunna avsätta obeskattade pengar eller annat till pension så som man själv tror ger en bra avkastning eller värdesäkring.

Högst skatt betalas av dem som har sjukersättning, a-kassa, arbetsskadelivränta eller är nybliven pensionär. (kolumnerna 4, 5 och 6. Varför är det så? Vem är det som har ansvaret för klyftorna ökar i vårt samhälle? Kan det vara så att Magdalena Andersson själv har ett ansvar?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Klimatkonferens 2018 dag 2

Dag 1 på klimatkonferensen genomfördes på engelska av alla talare, främst av hänsyn till amerikanen Willie Soon som var med då. Han var inte kvar till dag 2, så då genomfördes dagen på skandinaviska, med svenska, norska, danska och isländska talare.

Först ut var Niklas Mörner som talade om observationer kontra spekulationer. Naturligt nog koncentrerade han sig mest på frågan om havsnivåhöjning. Han kunde visa på flera märkliga spekulationer om försvinnande öar och översvämmade kuster, där verkligheten inte på något sätt motsvarar fantasierna. Långa mätserier och studier in vivo på plats vid de olika ställena visar på ett nästan märkligt lugnt status quo av oförändrade havsinivåer. Vi lever i en lugn tid då alarmism borde vara det sista att spridas i media.

En av de största tungviktarna i klimatdebatten är Ole Humlum. Han beskrev det märkliga fenomenet att forskare som får statliga pengar för sin klimatforskning ändrar grunddata. Det vill säga de ändrar i den insamlade databasen, för de säger att de måste justera data på grund av lokala mätfel, intrumentfel eller liknande, för att datan ska vara representativ för den verklighet den ska beskriva. De påstår i vart fall att de ändrat i sin grunddatabas, Vilket skulle medföra att ingen utomstående nu kan få reda på vad som ursprungligen fanns i databasen. Därigenom kan ingen heller kontrollera om justeringarna varit befogade eller hur stora de varit. Detta är enligt mig rent sabotage riktat mot vetenskap och ett fritt utbyte av kunskap. Det innebär också att varje resultat dessa ”forskare” med sitt falska narrativ presenterar är att betrakta som forskningsfusk. Det är också så att olika institutioner tydligen gör olika justeringar av grunddata. Det är att likna vid det gamla talesättet att en man med en klocka vet exakt vad klockan är, men en man med två klockor aldrig är riktigt säker. Om omanipulerad grunddata alls finns kvar är det ingen utomstående som vet, sanningen vägrar de redovisa.

Ole Humlum

Gösta Walin redovisade, ja undervisade oss i, baskunskaper om kolsystemet i hav och atmosfär. Grunden är förståelse för kolets förekomst i atmosfären som koldioxid CO2 och i haven som karbonatjoner HCO3. Eftersom de skalbildande organismerna i havet bildar sitt skal genom att kombinera kalcium, som det finns gott om, med CO2 till CaCo3, som i sin tur är lättlösligt vid ökad halt av CO2 så är havet buffrat och tillförd koldioxid kommer inte att försuras så att det märks. Det skulle behövas månghundrafallt mer CO2 för att göra skillnad. Sådana mängde kan inte människan tillföra, inte heller normala vulkaner. Den enda kända källa som skulle kunna tänkas göra det är ett totalutbrott i Yellowstone. Slutsatsen att antropogent tillfört CO2 inte kan åstadkomma en klimatförändring är given med Walins resonemang. Jag ska försöka återkomma med en komplett redovisning av detta vid ett annat tillfälle.

Gösta Walin

Walins föredrag avslutade den naturvetenskapliga redovisningen av kritiken mot klimatalarmismen. Därefter vidtog redovisningar av de ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna. Dessa redovisningar kan utvecklas mer, för att ytterligare belysa hur stolligt det är att inte bedriva objektiv forskning och inte beakta redovisade fakta.

Sture Åström och Henrik Svensmark lyssnar uppmärksamt på föredragen.

Søren Holst Kjærsgård berättade att Danmark övergett alla sina pålitliga energikällor till förmån för opålitliga (volatila) energikällor. Inte av rationella skäl, naturligtvis, utan av emotionella skäl. Det kommer att bli dyrt och det kommer att leda till administrativa tillfälliga nedstängningar av sektorer av det danska elnätet.

Søren Holst Kjærsgård

Sivert Göthlin hade hjälpt Sture Åström att sammanställa ett material om Sverige med och utan kärnkraft, som Sture redovisade. Kontentan, som torde vara välkänd för de flesta som lyssnat på den svenska debatten, är att utan en reglerbar baskraft (som kärnkraft är exempel på) blir allt både osäkert och dyrt.

Sture Åström

Stein S. Bergsmark redovisade en konklusion om norsk elenergitillgång som svar på frågan om Norge kan erbjuda reglerkraft till Sverige och Danmark. Svaret är nej, åtminstone inte till båda samtidigt och under vissa perioder på året inte ens fullt ut till något av länderna. Avvecklingen av kärnkraft i Sverige och Tyskland, utan att ersätta den med kol, olja, gas eller vattenkraft, innebär en huvudlös riskökning för allvarliga störningar i hela samhället i norra Europa, inte minst för viktiga samhällsfunktioner. I klartext, (min tolkning) vi kan om några år få se el-upplopp på gator och torg, när folk inte får värme i sina bostäder och spisar, inte kyla i sina frysar, inte ljus i sina lampor.

Stein S. Bergsmark

Rögnvaldur Hannesson, professor emeritus vid Norges Handelshögskola i Bergen, visade hur onödigt dyrt det blir med klimatpolitik. I synnerhet som ingen klimatpolitik är av naturen påkallad och därmed utan logisk koppling till verkligheten. Norge, liksom övriga nordiska länder, skulle dessutom vara betjänt av en klimatförbättring som en liten ökning av medeltemperaturen skulle medföra. Om bara påståendet om koldioxidens värmande verkan vore sant.

Rögnvaldur Hannesson

Sture Åström gjorde en betraktelse över medias svaghet för falska nyheter, fake news. Han skrädde inte orden när han sammanfattade med att medias och den politiska elitens falska narrativ är rent fascistisk till sin natur och är ett uppenbart hot mot både demokrati och rättsstaten.

Jacob Nordangård expanderade Åströms betraktelse till att bli en översiktlig redovisning av vilka mäktiga affärsintressen som ligger bakom klimathotet och hur de under decennier flyttat pengar och pjäser för att gynna egna intressen. Men utan att dessa egenintressen hamnar i förgrunden eller i medialt fokus.

Jacob Nordangård

Niklas Mörner berättade lite om nödvändigheten av Clexit, ett uttåg ur de klimatavtal och missriktade föresatser som okunniga politiker anmält oss till.

Per Welander från Stockholmsinitiativet avslutade med att säga några ord om nödvändigheten av att fritt söka kunskap och öppet diskutera alternativa handlingsmöjligheter.

Per Welander

En av alarmismens apostlar i MSM, Svenska Dagbladets Jenny Stiernstedt, var på plats första dagen för att lyssna och intervjua. Jag ska återkomma med en redovisning av mitt samtal med henne senare.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 kommentarer

Klimatkonferens 2018 dag 1

Är på klimatkonferens i Göteborg. Här är så många internationellt etablerade forskare och vetenskapare att man blir nästan yr. Den kunskap som är representerad här får man inte rum med på en normal svensk universitetskurs. Med goda kontakter skulle kursansvariga kanske kunna få en av dessa att föreläsa på en kurs, men inte alla på samma kurs.

Sture Åström och Tege Tornvall på Klimatsans har tillsammans Jan-Erik Solheim på norska Klimarealistene, Niklas Mörner och Ole Humlum fått hit top notch föreläsare.

Till och med SvD är här med Jenny Stiernstedt och intervjuar hela dagen. Här det Stockholmsinitiativets Per Welander som kommer till tals.

Jan-Erik Solheim redovisade föredömligt vad Ned Nikolov och Karl Zeller funnit om atmosfärstryck som avgörande planeters temperatur. Vilket alltså motsäger Svante Arrhenius och IPCCs teorier om att det är atmosfärernas gassammansättning som avgör temperaturen. Jag har redogjort för det här tidigare.

Sture Åström och Jan-Erik Solheim

Niklas Mörner kunde bekräfta att egentligen inget nytt framkommit om havsnivåerna sedan konferensen på Högberga, refererat bland annat här. Det enda som tillkommit är att hans forskning konfirmerat att ingen havsnivåhöjning för närvarande sker och att alarmisterna skräckscenarios om försvunna öar och översvämmade kuster hamnat ännu längre från verkligheten.

Niklas Mörner

Claes Johnson höll ett inspirerat och uppskattat föredrag om det matematiska felslut som kommit att ligga till grund för klimatalarmisternas propaganda. Han jämförde det med när man med liten pump kan blåsa upp stora bubblor bara man har något att börja med och får hålla på ett tag.

En bild ur Claes föredrag som visar hur pumpen, den blå cirkeln, propagandamässigt blåser upp återstrålningen på ett sätt som inte har stöd i verkligheten. Alla bilder till hans föredrag här.

Den livfulle Willie Soon hade två föredrag. Ett om vad vi kan kalla allmän klimatlära om Solen, planeterna, orkaner etc. Och en om forskningsfusk och trakasserier inom akademia.

Henrik Svensmark redovisade hur de slutligt kommit till övertygande experimentella resultat som bekräftar teorin att Solen och solvinden inverkar på klimatet via dess reglering av kosmisk strålning, som i sin tur påverkar hur kondensationskärnor skapas i tropikerna. Vilket i sin tur påverkar molnbildning, värmehållning och albedo.

Jens Morten Hansen redovisade så ingående som tiden i slutet på dagen medgav, hur vetenskapshistorien och vetenskapsfilosofi sett och ser på vetenskap, fakta, verklighet och bevis. Även här är postmodernismen en gökunge.

Edit: har uppdaterat med lite information havsnivåer och atmosfären.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Staten skyldig till terrorism

Med rättegången mot Akilov i full swing får vi upprepat höra vad som innefattas av begreppet terrorism. Enligt EUs definition som gäller i hela unionen, är terrorism följande:

  1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,

2. tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

Som jag ser det uppfyller Sveriges riksdag samtliga tre kriterier i sitt hållningssätt gentemot svenska folket i frågan vad som är en reglerad invandring, vilka krav som kan ställas på invandrarna etc. En oreglerad invandring inger allvarlig fruktan hos åtminstone stora grupper i den svenska befolkningen. Oreglerad invandring tvingar offentliga organ (myndigheter) att vidta i annat fall ej nödvändiga åtgärder, alternativt att avstå från att vidta åtgärder som de annars skulle ha gjort. Oreglerad invandring destabiliserar och förstör grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska och sociala strukturer.

Nu har man visserligen avskaffat det som under både Reinfeldt och Löfvén var oreglerad invandring, men många av problemen som den orsakade finns kvar. I flera år tillät sig alltså två svenska regeringar att bedriva terror mot den egna befolkningen. Varför sitter inte dessa på de åtalades bänk?

Dessutom envisas sjuklövern med att ensidigt och högljutt proklamera katastroftillstånd över ett klimathot som egentligen inte existerar. Detta är avsett att injaga fruktan i folket. Här är fruktan inte en biprodukt av regering och riksdags handlande, det är avsedd primär verkan. På detta vis tvingar man med hot och skrämsel även myndigheter att vidta åtgärder de annars inte skulle vidtagit. Resultatet blir destabiliserande av demokratiska och ekonomiska strukturer. Helt klart ytterligare en form av terrorism mot svenska folket.

När tänker MSM uppmärksamma detta?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Favorit i repris – Värdegrund – yrkeskoderna – pronomen

I Stefan Löfvéns regering är det viktigt att alla människor har lika värde. Det har han själv sagt. Då kan man ju tycka att det är lite underligt att den svenska byråkatin håller sig med en mycket strikt uppdelning av folk och deras värde. Jag talar om SSYK, Svensk Standard för Yrkesklassificering. Där finns det svart på vitt hur svenskar ska rangordnas uppifrån och ner. Vi hade tidigare en egen standard, men från 2012 har vi samma som EU.

Det kan beskrivas som en fyrställig kod som beskriver alla yrken värderade efter kvalifikationskrav och kompetens, angett med siffror från 1 till 9. Där 1 gäller för dem med högst krav. Den första siffran anger yrkesområdet, den andra position inom detta område (huvudgrupp), den tredje vilka som lite grovt hör dit (yrkesgrupp) och den fjärde vad just den bedömda personen tillhör för klass (undergrupp). Städare är yrkesområde 9. Militärer går lite utanför detta eftersom deras yrkesområde är 0. Egenföretagare räknas inte till någon av grupperna.

Det gäller att ha så många låga siffror som möjligt, helst i början också. Den kategori människor som är ensam om att bli klassade 1111 är……trumvirvel……Politiker, tadaa! Detta är alltså de mest kvalificerade personerna i vårt land. Personer med de bästa utbildningarna och den bästa kompetensen. Som tvåa kommer, med 1112, generaldirektörer, landstings- och kommundirektörer. Är det inte fantastiskt? 1113 tillhör chefspersoner i intresseorganisationer, 1120 verkställande direktörer, typ Leif Östling. Flera positioner efter ordförande i exempelvis PRO. Vad fan har han för glädje av det, kan man undra?

Här följer en text jag publicerade 2011 innan jag öppnade för kommentering. Den kanske fortfarande har viss bäring.

Jag har problem med värdegrunden. Jag måste nog förklara. Allt fler politiker, särskilt borgerliga och i synnerhet kristdemokratiska pratar om att vi måste utgå från vår gemensamma värdegrund. Jag finner detta mycket problematiskt, av flera skäl.

För det första, hur vid är en Värdegrund? Var går gränserna för vad som är en värdegrund och vad som är tillägg, utanpåverk, personliga preferenser? Ju mer jag försöker tränga in i denna fråga, desto mindre återstår som kan kallas grund. Ingen fråga, ingen ståndpunkt är tillräckligt stark att stå orubbligt oberörd av hur svaren på andra frågor formuleras.

För det andra, tycks värdegrundspolemikens tillskyndare mena att en viss värdegrund alltid bara kan ge ett och endast ett rätt svar eller handlingsalternativ till varje problem. Även där får jag problem. Om det verkligen är en grund, så kan det väl inte ge mer än ungefärliga anvisningar? Problem kan väl komma i så många variationer att ett svar inte rimligen täcker allt? Därmed måste väl inses att en värdegrund inte är något absolut?
Javisst ja, de som hyllar värdegrundspolemiken avskyr relativism. De avskyr att svaret kan variera beroende på vem som ställer frågan, hur den ställs, när den ställs, var den ställs, till vem den ställs, och så vidare. Men kan inte ett visst mått av relativism vara en sund anpassning till rådande omständigheter? Att visa hänsyn?

För det tredje, är detta med värdegrund skrämmande bekant. Just nu är det väl mest miljömuppar som talar sig varma för en värdegrund där naturen tillskrivs ett intrinsikalt värde. Ett värde som naturligtvis endast miljömuppar kan göra sig till uttolkare av. Jag minns hur vänsterdemagoger på 60- och 70-talet bara hade ett rättesnöre som de menade gav ett och samma svar på alla frågor. Några decennier tidigare var det nationalsocialister som tänkte och argumenterade på samma sätt. Religiösa rörelser av alla slag har påfallande ofta utmärkt sig på samma sätt. Så kan vi fortsätta bakåt i historien och ständigt finna dessa paranoida rörelser som alla har argumenterat för att det endast finns ett svar till alla frågor. De som tvivlat har alltid exkluderats från rätten att delta i resonemang och beslut. Motiveringen lyder glasklar genom årtusenden. ”Den som inte är med mig, är mot mig!”

Om detta eviga exkluderande är typiskt för dem som gillar värdegrundsexercis, då kan jag bara konstatera att med dem har jag inte en gemensam värdegrund.

Professor Jordan B. Peterson är säkert redan känd för de flesta läsare av Frihetsportalen. Han har fått smaka på den politiska korrekthetens upprörda fördömande av hans försvar för yttrandefriheten. Jag tror han skulle försvara min rätt att påstå att politiker i allmänhet inte kan räknas till de vassaste knivarna i lådan. Här opponerar han sig mot lagstiftning som tvingar medborgarna att använda konstlade pronomen, som hen. Det skulle lika gärna kunna vara lagstiftning som lägger till en femte siffra i yrkeskoden, för att ange vilket artificiellt kön en viss person anser sig tillhöra. Eller vilket dito staten anser att man tillhör.

 

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Förhud?

Jag kanske har snuskig fantasi, eller så är jag som de flesta andra. När jag såg reklam för Easy Motion Skin, på en reklamskylt som inte gav någon annan information än just dessa ord, tänkte jag omgående förhud. För det kan väl inte finnas någon hud som rör sig mer med så lågt motstånd?

Nu visade det sig vara något helt annat. Det är specialdesignade träningskläder med insydda sensorer och uppkoppling till internet. Så att du kan få siffror på hur duktig du är på att träna. Visst låter det fantastiskt, eller inte?

För vad händer när hälsopolisen som vill tvinga dig att äta en viss kost och motionera på ett visst sätt för att minimera statens kostnader för sjukvård får tag på dina träningsvärden?

Det har nyligen framkommit att vissa appar för träningsövervakning kan avslöja hemliga militärbaser. Militären ogillar det hela. Men det kan alltså bli värre ändå, nämligen som ovan att vanliga medborgare övervakas in absurdum.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | 14 kommentarer

Det omätbaras lockelse

Att mäta är att veta, är en gammal god regel inför allehanda beslut. Det fungerar också som kontroll på uppnått resultat. Å andra sidan har någon sagt att, En man med två klockor kan aldrig lämna exakt besked om tiden. Däri finns även en nödutgång för dem som inte vet, rent av en lockelse. För om man kan lämna påståenden som ingen kan mäta, då kan man inte heller hållas ansvarig för att ha lämnat oriktiga uppgifter. Detta har blivit den moderna tidens gissel

Vi kan börja med en av de äldre osäkerheterna, Gud. De religiösa skrifterna och lärorna säger alla att människan kan inte veta guds vilja. Ofta sägs även att vi inte ens ska söka förstå guds vilja, det är hans vilja. En självmotsägelse redan där. Prästerskapet säger sig veta, men ändå inte. Profeterna kanske vet, men de har haft fel så ofta att det för det mesta är få som tror dem. För den som vill manipulera andra är dock religion fortfarande mycket gångbart, lagom luddigt och man kan ju inte veta.

Den stora omätbara lockelsen i vår tid är klimathotet. Det påstås att våra utsläpp av koldioxid höjer den globala medeltemperaturen till katastrofala nivåer. Men ingen har lyckats mäta det, klä det i faktiska siffror. Allt är bara antaganden, gissningar och modeller. Polarisarna kanske smälter så mycket att haven stiger. Isbjörnarna kanske inte har någonstans att vara. Permafrosten kanske släpper. Ökenutbredningen kanske tilltar. Livet på Jorden kanske är hotat. Men ingen vet, för ingen har lyckats verifiera via mätningar. De som blir upprörda över att man avslöjar deras ångest som obefogad brukar försvara sig med Försiktighetsprincipen. Men enligt naturvetenskapliga principer är försiktighetsprincipen endast tillämpbar på KÄNDA risker. Vid okända risker kan man nämligen inte veta vad som skulle kunna vara en tillämplig försiktighetsprincip. Den som mäter vet, men den som inte mäter kan komma undan med lögner.

Hur är det då med andra osäkerheter i vår politiska vardag? Vad betyder genusteori? Vad mäter den på ett allmängiltigt vis, så att vi kan nyttja mätningarna för beslut om framtiden? Inte ett dyft! Den kommer bara med dumheter som när de tillbakavisas som strunt, återkommer med nya dumheter.

Men brottslighet då? Där är väl politiken intresserad av att veta om det finns något fog för vissa människors oro att ökad invandring utan kontroll på vilka som kommer hit, riskerar leda till högre brottslighet? Nej, de rutinerade politikerna vägrar låta staten göra aktuella mätningar, för de vill inte veta. De vill inte kunna hållas ansvariga för sina beslut. Så där tvingas privatpersoner, som Ann Heberlein mäta. Hon gör det med hjälp av crowdfunding för sina omkostnader, med aktivt motstånd från organisationer som står makten nära.

Välfärd låter bra och som något alla vill ha, men vad är välfärd? Hur mäter man det? Kan man utlova välfärd utan att definiera vad det är? Kan man sätta upp mål som inte är definierade och som därför inte kan mätas? Vems välfärd är det vi talar om? Kan det finnas bättre välfärd än den som skapas av den svenska modellen? Kan man mäta den svenska modellens effektivitet?

Vänstern har länge kämpat för mer identitetspolitik. Det betyder förenklat att alla människor tillhör någon förtryckt minoritet. När dessa klassas till ett identifierat (löst eller strikt kan variera) kollektiv, då bör någon företräda dem, exempelvis den vänster som identifierat minoriteten. Den som därefter utsätts för orättvisa kan endast få sin klagan godkänd om man kan göra gällande att man förtrycks på grund av sin identitet så som tillhörande ett visst kollektiv. Man tar på sig sin offerkofta och säger sig vara offer ofta. Räcker inte offerkoftan till får man ta på sig hela offerallen, alltså offerrollen.

När identitetspolitik blir fastställd praxis vidtar det som av makten kallas för positiv särbehandling, det vill säga diskriminering mot dem som inte fått sin identitet klassad som godkänt offer. För många människor blir det angeläget  att bevisa att de just är särskilt utsatta på grund av sin identitet. Man kan dessutom ackumulera poäng genom att tillhöra flera ”drabbade” identiteter på samma gång. Same, kvinna, svart och lesbisk torde ge många poäng. Men finns det något objektivt mätbart bakom dessa ”identiteter”? Nej, är det enkla svaret. För i identitetspolitiken ingår att man inte behöver bevisa något. Känner man sig som en svart samisk kvinna med diffus könsidentitet så är man förmodligen det, och den som ifrågasätter detta är tvivels utan fascist!

Behöver jag berätta om vad begreppet hållbarhet innebär och hur det är definierat? Nej, tänkte väl det. Det är ju ludd på en flumskala som slår det mesta.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 kommentarer

Objektiva fynd – bedömning

Dagens gästskribent är Stefan Eriksson.

2018-val till Sveriges riksdag. Då är det dags igen att som lydigt boskap sätta av en stund vid valurnan. Inte är det väl så stor del av befolkningen som ”hoppar jämnfota” över denna begivenhet, tvärtom ”släpar” sig väl de flesta dit med en känsla av uppgivenhet över sakens tillstånd.

Apropå ”boskap”, vill jag tillstå att jag känner till djur i min omgivning som uppvisar en betydligt större vilja att göra sin ”röst hörd”, än många människor i min bekantskapskrets. Det är väl det ”skandinaviska lynnet”, kombinerat med en fostran om att det är inte den som skriker högst, som nödvändigtvis får först.

Politik är att prioritera, kanske får betraktaren något exempel på prioritetsordningen och vilken tyngd detta område skall få ha i valrörelsen. Jag gissar på att skola, vård och omsorg, om varandra, kommer att nagelfaras på politikers vis, där reala argument, falska påståenden, överdrifter och mellan varven grova underskattningar används som ammunition i kampen om de 349 sittplatserna på Helgeandsholmen.

Politik är att projicera på samhällets problem så att mått och steg kan tagas för att finna en godtagbar lösning som faller flertalet i smaken. Det kan handla om att stifta lag, eller i förkommande fall retuschera en del gammal ”skåpmat”.

Väljarnas deltagande i allmänna val till politiska löften, försäkringar och kanske till och med ett reellt förslag på en ”lösning” till uppkomna problem, är kanske den allra viktigaste beståndsdelen i ett demokratiskt system.

Att upprätthålla deltagandet är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett demokratiskt styrelseskick.

Jag har ett förslag för att möjligtvis kunna vitalisera processen som ett val till beslutande församlingar innebär:

Vi har idag en valmyndighet som har att sköta det praktiska arbetet med att iscensätta ett val. Jag föreslår att dess uppdrag utökas till att informera väljarna om FAKTISKA OBSERVATIONER gjorda i en dåtid. Jag väljer att benämna dessa observationer då de kunnat verifieras för, OBJEKTIVA FYND.

Myndighetens handläggare skall redan innan utlåtande om ”sakernas tillstånd” vara införstådd med att ens en antydan om subjektivt tycke eller bedömningar om politiska utspel och dess innebörd, renderar i att uppdraget tillfaller en annan. Direkt och utan möjlighet till ”omplacering” inom myndigheten.

Jag skulle vilja se en valrörelse där vi som väljare tillmäts en större möjlighet att kunna särskilja uttalanden från nominerade politiker huruvida det är dennes bedömning eller baserat på objektiva fynd. Mycket av debatten inför val ”ockuperas” av ”tyckande, bedömningar, önsketänkande och subjektivt snömos”, som naturligtvis påverkar deltagandet och intresset i negativ riktning. Legitimiteten avtar och gemensamma ansträngningar för att hantera faktiskt uppkomna behov av gemensamma lösningar, har svårare att finna gehör hos flertalet.

Det behövs en officiell ”faktakontroll” av politiska påståenden så att väljaren har en rimlig chans att fatta ett beslut baserat på annat än ”floskler och allehanda lösryckta fantasier”, som var och en naturligtvis kan bekänna sig till, men inte som förtroendevald.

Varför skulle inte det vara möjligt?
Svar finns säkert hos er som läser detta.

Vänliga hälsningar:
Stefan Eriksson

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer

Det hedonistiska folket

Svenskarna håller fast vid de hedniska asatraditionerna som Jul, Midsommar och Julskinka, trots att de flesta varit kristna i kanske tusen år. Vidare har vi kvar namnsdagar med både hedniska och kristna helgon trots att vi varit protestanter i 500 år. Vi har även kvar fastlagsbullen fast vi slutat med fastan.

Det verkar som om vi inte kan låta bli att unna oss varje liten njutning och glädjeämne som vi någonsin mött genom historien. Däremot avstår vi gärna från de plikter och krav de gamla traditionerna föreskrev.

När man ser dagens svenskar i det ljuset blir det lättare att förstå fenomen i vår tid. Varför skulle vi neka oss själva välfärd på andras bekostnad? Det är klart att vi ska må bra och ha roligt för skattepengarna. Både sjukvård och nöjen som betalas av andra utlovas av politikerna och godkänns av en majoritet väljare.

Ja, hedonismen hejdar sig inte där, den vill också känna njutningen av att sola sig i glansen av sin överlägsna godhet. Därför bjuder den hit alla som så önskar att komma hit och få del av vårt överflöd. Det är den humanistiska stormaktens folk som vill få sina medmänniskor att öppna sina hjärtan och plånböcker, så att de kan känna sig riktigt goda. Konsekvenserna får andra sköta.

Det verkar som om dessa hedonister inte kommer att sluta förrän de dragit på oss ett nytt Ragnarök. Hur det ska gå för oss efter det vet ingen. Överlever vi en Fimbulvinter?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Favorit i repris – Trafikpsykologi

MP vill bötfälla fordonsägaren istället för fordonsföraren vid hastighetsöverträdelse. Snacka om att missa både mål och person. Självklart ska straffansvar följa av en persons handlingar, inte av vad man äger eller vad man heter. Istället för sådana dumheter bör MP medverka till att höja hastighetsgränserna eller ta bort dem helt på motorväg.

Enligt en debattartikel i SvD vill Karin Svensson-Smith, Lorentz Tovatt och Daniel Helldén göra förändringen för att skydda oskyddade trafikanter och för att avlasta polisen. Men då kommer ju polisens uppklarningsstatistik att sjunka katastrofalt. Har ni tänkt på det?

Om bilägarna tvingas betala för andras trafikbrott kommer ingen att vilja låna ut sin bil. Följden måste då bli att fler skaffar bil, för att klara sina transportbehov. Det är ju raka motsatsen mot vad MP vill. Det är också oekonomiskt både privat och för riket att det investeras mer än nödvändigt i bilar som inte körs.

Det hela andas att miljöpartisterna som vanligt hatar bilar och bilister samt personlig frihet. Alla ska tvingas in i kollektivtrafikens hjärndöda lunk.

Det finns nästan inga fartkameror i stockholmsområdet, de finns på landsbygden. Så hur är det tänkt att detta ska hjälpa trafiksäkerheten i Stockholm? Fler kameror även där?

Enkel matematik för alla system med genomströmning av enheter visar att ju högre hastighet varje enhet kan hålla, desto kortare tid uppehåller den sig i systemet och desto högre kapacitet får systemet. Sänkt hastighet ger den motsatta effekten, dålig kapacitet. MP motsätter sig vägbyggnadsprojekt, vill de verkligen öppet redovisa att de vill försämra utnyttjandet av redan befintliga vägar?
Jo, man kan faktiskt misstänka att de vill det. För då kan de säga att de fått vatten på sin kvarn och att det finns för många bilar. Men egentligen är det deras politik som skapar problemen. Lösningar har de inga, för de har en bakvänd beskrivning av eventuella problem. Det gäller dessutom i stort sett oavsett vilken fråga vi undersöker. Miljöpartisterna har nog otur när de tänker.

Framför allt i Stockholm har man problem med att bilmålvakter, som inte äger något som kronofogden kan ta, står som ägare till bilar som samlar på sig parkeringsböter och trängselskatt. Med detta förslag riskerar vi att systemet med bilmålvakter sprider sig över hela landet och ännu färre trafikböter kommer in till övervakningsmyndigheten. Är det vad MP vill?

Ett av mina mest återbesökta gamla inlägg heter Trafikpsykologi, 2010 hade jag inte släppt fram kommentering ännu. Därför återger jag inlägget här så att det kan kommenteras.

Frågan om vårt uppträdande i trafiken är till 99% en fråga om psykologi och pedagogik, inte en fråga om teknik eller statistik, som tycks vara Vägverkets och många politikers, polisers och andra debattörers åsikt. Bland andra har Cecilia Jakobsson, doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet visat tydliga psykologiska samband.

Därför kan man inte få folk att köra saktare genom att kasta siffror och statistik eller teknik i ansiktet på dem. Till på köpet på ett helt opedagogiskt sätt. Påståendet att farten dödar inser alla trafikanter med en gnutta erfarenhet är helt befängt. Det är mänskligt, felaktigt handlande som resulterar i trafikolyckor. Men det tycks vara svårt att dels informera om och dels övervaka och beivra. Därför tar trafikmyndigheterna den enklaste vägen och kastar sig över hastigheterna. Detta felaktiga beteende från myndigheternas sida skapar bara motvilja hos trafikanterna att följa lagar och påbud. Förmodligen ger det med tiden även en spridningseffekt av sämre laglydnad till andra områden. Snyggt jobbat staten! Bra handlag med folket!

En mycket stark psykologisk effekt och därför så förvånande ofta förbisedd, är den att när man kör längre sträckor på landsväg är det viktigt att enkelt kunna beräkna sin restid och ankomsttid. Att det finns utrymme för att hålla snittfart av cirka 100 kilometer per timme är därvid en utomordentligt viktig psykologisk faktor. Detta stöds bland annat av forskning som Norska Vegdirektoratet gjort och som visar färre olyckor vid höjd hastighetsgräns på god landsväg.
Kontentan av detta borde vara att Vägverket så snart som möjligt bygger 110-vägar på alla större landsvägsavsnitt (Europavägar och riksvägar med nummer lägre än hundra), samt att 70-korsningar på dessa vägar tas bort. En huvudled är en huvudled är en huvudled!
Om Vägverket tydligt deklarerar en sådan avsikt och även genomför den, kommer deras visade respekt för trafikanterna att återgäldas med ökad respekt från trafikanterna mot både Vägverket och trafikreglerna. Det är god psykologi.

Publicerat i Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 22 kommentarer