Äganderätt och grundlag

Jag tillhör dem som klagat på att äganderätten inte är tillräckligt högt värderad och inskriven i våra lagar. Men vid en genomläsning av grundlagen ser jag att den finns där implicit. Det är i och för sig en brist att det är mer implicit än explicit. Men med rätt läsning av lagens bokstav och definitioner skulle äganderätten kunna få ett betydligt starkare skydd i praktisk tolkning.

Lagtexten i kursiv.

Regeringsformen (RF) 2 kap
Egendomsskydd och allemansrätt
15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.
Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning.
Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan.

Läs första meningen i första stycket §15 igen, vad är det som är ett angeläget allmänt intresse i att en myndighet godtyckligt (för småhusfastigheter) inför det inte lagfästa begreppet tomtplats, som en inskränkning i markägarens rättigheter mot såväl myndigheter som allmänhet och individer därur?
Varför betalas det inte ut expropriationsersättning (enligt andra stycket) när tomtplatsbegränsningen inte sammanfaller med fastighetsgränsen?
På vilket sätt är en tomt eller en småhusfastighet natur i allemansrättsligt avseende? I min tolkning tvingar denna skrivning allmänheten att utföra sina naturbesök utanför tomt och småhusfastighet.

Näringsfrihet
17 § Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.
Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag.

Att förhindra produktiv verksamhet på jord- eller skogsbruksmark kan inte vara ett angeläget allmänt intresse annat än i undantagsfall. Jag menar att ordet angeläget förutsätter att det är undantagsfall. Att generellt förutsätta att det finns ett angeläget allmänt intresse som är större än markägarens är att inte läsa lagens bokstav. När myndigheter utfärdar föreskrifter som förutsätter ett generellt företräde för det allmänna intresset torde de gå långt utöver de befogenheter de fått från regeringen. Om regeringen utfärdat sådant mandat till myndigheten kan man fråga sig om regeringen i sina instruktioner brutit mot grundlagen.

Samernas rätt att bedriva renskötsel på mark de inte äger är garanterad i RF, men inte markägares rätt att bedriva skötsel eller näringsverksamhet på mark som de faktiskt äger. Djärves man kalla detta diskriminering?

I §§ 20-25 om Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter, finns inget nämnt som ger rätt att genom lag eller myndighets föreskrift inskränka äganderätt, brukanderätt eller rådighet över egendom. Dessa är som alla kan förstå vad vanliga människor skulle kategorisera som just fri- och rättigheter.

8 kap
Föreskrifter som meddelas genom lag
2 § Föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser
1. enskildas personliga ställning och deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes,
2. förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden,

Detta innebär i min tolkning att myndigheter inte har att på egen hand utfärda föreskrifter som innebär inskränkningar i äganderätten. Äganderätt är ett personligt, ekonomiskt förhållande gentemot såväl andra individer som det allmänna. Inskränkningar i äganderätten måste enligt RF beslutas genom lag.

Föreskrifter som meddelas av regeringen
3 § Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 2 § första stycket 2 och 3. Föreskrifterna får dock inte avse
1. annan rättsverkan av brott än böter,

Myndighet får alltså endast besluta bötesbelopp för brott. Men de får inte besluta vad som utgör brott.

6 § Föreskrifter som regeringen meddelat med stöd av ett bemyndigande enligt denna regeringsform ska underställas riksdagen för prövning om riksdagen bestämmer det.

10 § Om riksdagen enligt detta kapitel bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter i ett visst ämne, kan riksdagen också medge att regeringen bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter i ämnet.

 

11 § Regeringen får bemyndiga en myndighet under regeringen eller någon av riksdagens myndigheter att meddela föreskrifter enligt 7 §. Ett bemyndigande till riksdagens myndigheter får dock inte avse förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter.

12 § Föreskrifter som en myndighet under regeringen meddelat med stöd av ett bemyndigande enligt 10 eller 11 § ska underställas regeringen för prövning om regeringen bestämmer det.

Här finns det kryphål för myndigheterna, beroende på vad riksdag och regering beslutat. Det bör framgå av regleringsbrev eller förordning om en myndighet fått ett uppdrag att utfärda föreskrift som annullerar äganderätten.

En orsakt till att äganderätten inte är konkret och tydligt inskriven i grundlagen kan vara att för alla tidigare generationer som hanterat grundlagen har äganderätten varit så självklar att man inte ens i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig att riksdag, regering och myndigheter inte skulle klara av att skilja på ”ditt och mitt”.

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Äganderätt och grundlag

  1. Samuel af Ugglas skriver:

    Det här ju frågor som rikstidningarnas ledargarnityr borde ägna all sin tid åt istället för att sjunka ner i det socialistiska träsket med Hrr. Juholt m.fl.

    • mats skriver:

      Då skulle ju osvenska dissidenter kunna få för sig att jämföra de stoltaste bärarna av svenska medietraditioner med Fox News. Så kan vi väl inte ha det i Sverige? 😉

Kommentarer är stängda.