Försåtminering i arkiven

Många med fastigheter inom strandskyddsområden är föremål för myndigheternas intresse. Det handlar om påstådda brott och överträdelser mot strandskyddsbestämmelser, föreläggande att riva byggnader, omprövning av beviljade strandskyddsdispens och krav på strandskyddsdispen för tillbyggnad. Exemplen kan mångfaldigas. Mot bakgrund av bland annat Professor em. Gunnar Bramstångs klarläggande angående övergripande rättsgrundsatser är myndigheternas tillvägagångssätt obegripligt och inkonsekvent. Läs gärna en gång till vad Bramstång beskrivit i mina bloggposter Gunnar Bramstång 1, 2 och 3. Nu skrämmer myndigheten den lilla människan till lydnad och eftergift. Den som har råd anlitar advokater och tvingas efter hovrättsdom ansöka om strandskyddsdispens för att slippa riva stall och härbren, som funnits på plats innan kraven på dispens restes.

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av handläggningen i ett ärende. En ärendehandling som enkelt och kronologiskt visar vad som gäller i ett ärende och för en fastighet är diariekort och registerkort. Dessa skall inte förväxlas med Lantmäteriets fastighetsregister. Begäran om att få kopior på diariekort och registerkort bör alla göra som blir/blivit drabbade av myndighetshandläggning.

Att en handling ska diarieföras vet nog alla medborgare. Men får myndigheten skriva vad som helst i ärendemening eller är myndigheten skyldig att upprätta ett ärende enligt ansökan? Ska inte en ansökan prövas i sak? Lyssnar man till Bramstång står det klart att inget får förvanskas av myndigheten. De uppgifter som ägaren eller sökanden ingivit till myndigheten får inte på något sätt ändras för att anpassas till exempelvis handläggarens personliga åsikter i frågan. Notera att det ur administrativ och juridisk mening är en väsentlig skillnad på en byggnad som ersätter en gammal byggnad, även om den blir helt nybyggd, och en ny byggnad som uppförs på en plats där det inte tidigare funnits någon.

Bekanta till mig skrev i en ansökan, enligt kommunens ansökningsblankett:
Bygglov, Ersätta befintliga byggnader enl. Länsstyrelsens beslut.

Det var redan klart från Länsstyrelsens sida. De hade redan medgivit dispens från strandskyddet. När ansökan om bygglov inkom till kommunen upprättade den kommunala handläggaren  ett diariekort med följande ärendemening;
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöstuga samt bastu.

Denna ordalydelse och beskrivning kommer sedan att stå på alla handlingar i ärendet från kommunen. För för mina bekantas del är det långsiktigt mycket viktigt att det framgår att Länsstyrelsen redan har beslutat om strandskyddsdispens. I den gällande strandskyddsdispensen från Länsstyrelsen 2000-00-00 står det under BESLUT:
Länsstyrelsen beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap. 18 paragrafen Miljöbalken (MB) för att på fastigheten AA 0:00, i YY kommun ersätta befintlig sjöstuga och bastu med två ersättningsbyggnader avsedda för samma ändamål. Ersättningsbyggnaderna skall placeras maximalt 5 meter från nuvarande placering.
Åtgärder som t.ex. grävning, schaktning eller tippning inom strandskyddsområdet får utföras, d v s någon inskränkning i rätten att använda mark eller vatten grundat på skyddsbestämmelserna i 7 kap paragraf 25 MB föreligger inte. Någon ytterligare mark får inte tas i anspråk.
Med hänsyn till att hela fastigheten sedan lång tid tillbaka är ianspråktagen  som tomtområde och därmed inte är allemansrättsligt tillgänglig i någon del är det inte nödvändigt att göra någon särskild tomtplatsbestämning inom strandskyddsområdet.

I ett annat ärende ansöktes om tillbyggnad för ett förråd på en fastighet. Någon dispens behövs inte för tillbyggnad av en komplementbyggnad inom en beslutad tomtplats. För nybyggnad däremot, behövs strandskyddsdispens. Handläggaren upprättade först ett diariekort med följande Ärendemening:
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.

Diariekortet har senare ändrats till, Ärendemening:
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Denna text förs också in i registerutdraget för fastigheten. Någon ny ansökan har inte inlämnats av fastighetsägaren och byggnadsnämnden beslutar att godkänna tillbyggnad av komplementbyggnad. Kvar står i registerutdrag för fastigheten: Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Denna skillnad mellan ny- och tillbyggnad i det historiskt viktiga registerutdraget kan innebära att fastigheten i framtiden blir drabbad av föreläggande att ansöka om ny dispens (med fri allmän passage) eller att riva byggnaden, eftersom det saknas dispens för ny byggnad inom strandskyddsområdet.

I detta fall söktes, beviljades eller antecknades inget om dispens från strandskyddet, eftersom ingen dispens behövs för en tillbyggnad. Någon gång i framtiden kanske en tjänsteman, eller en sur granne upptäcker att här står en byggnad som är uppförd utan dispens. Är då tillbyggnaden så utförd att den kan tyckas vara uppförd efter det att kravet på dispens infördes, men ingen dispens finns noterad, då kan ägaren bli skyldig att riva den. Detta är alltså i värsta fall, om annan dokumentation som styrker att byggnaden redan fanns på plats när strandskyddsreglerna infördes. Ett gott råd – begär ett registerutdrag för din fastighet.

Till alla fastighetsägare som inte just nu står i begrepp att lämna in en ansökan eller redan är inbegripna i en tvist, kan det vara på sin plats med en uppmaning. Fråga din riksdagsledamot vad denne tänker göra för att säkerställa att riksdag och regerings verkställande myndigheter följer lagen och riksdagens intentioner med lagen?

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Försåtminering i arkiven

  1. Niklas skriver:

    Tänk att några få ord kan få så stora konsekvenser för den drabbade. fastighetsägaren. Finns det möjlighet att begära – och få – rättning hos kommunens register i ett sådant fall?

  2. Samuel af Ugglas skriver:

    Att en fri svensk medborgare kan bli kriminaliserad på detta sätt bevisar ju bara att det förekommer liv efter döden, det forna DDR är återuppståndet med STASI agenter och allt!

  3. mats skriver:

    Tyvärr är det nog så att det är svårt att få rättelse utan att gå till domstol.

Kommentarer är stängda.