Strandskyddet ifrågasätts av SKL

Anders Knape, ordförande i Sveriges komuner och landsting, tidigare kommunalråd i Karlstad, har i en debattartikel   i SvD lagt fram ett förslag för mer bostdsbyggande. I detta förslag finns också önskemål om en förändrad strandskyddslag. Det är välkommet.

Inspirationen kan ha kommit från många håll, Strandskyddslagen har genom åren fått kritik från många håll. Ett konkret försök gjordes med en motion till kommunfullmäktige i Karlstads grannkommun Kil 2001. Det blev naturligtvis nerröstat i kommunfullmäktige.

Här är Knapes förslag i rubrikform:

1. Ordning och tydlighet.

2. Gör om systemet med riksintressen.

3. Ta bort detaljregleringarna.

4. Ena myndigheternas syn på buller.

5. Korta handläggningstiden för länsstyrelser och domstolar.

6. Variera strandskyddet.
Strandskydd finns för att säkra allmänhetens tillgång till strandområden och för att värna den biologiska mångfalden. Det är bra. Men det är inte rimligt att det ska vara strandskydd kring varenda liten bäck och dike i hela Sverige. Kommunerna vill skapa attraktiva boendemiljöer som alla har tillgång till. Strandskyddsreglerna måste ses över.
Att det finns bostäder till invånarna är något alla kommuner arbetar för. Med rätt förutsättningar kan kommunerna bättre bidra till bostadsbyggandet.

 

Och här är motionen från Kil:

Motion från Centerpartiet till Kils kommunfullmäktige

Våra storstäder svämmar över med folk som inte är nöjda med sitt boende. Deras fastighetspriser rakar i höjden. Här i Värmland och Kil har vi gott om plats och rimliga priser på fastigheter och tomtmark.

En av de faktorer som gör ett boende attraktivt är sjöläge. I det allmänna medvetandet sätter lagen om strandskydd hinder i vägen för all nybyggnation i närheten av vatten. Men det gör den egentligen inte.

Om hänsyn tas till naturskyddsvärden och det rörliga friluftslivet kan undantag från regeln medges. För att undantag ska kunna medges är det en fördel om kommunen har inventerat naturskyddsvärden och det rörliga friluftslivets behov och därefter upprättat ett förslag till plan för hur dessa intressen kan tillgodoses även vid en exploatering.

Mot bakgrund av det ovan anförda yrkar jag:

Att Kils kommun inventerar skyddsbehovet för nuvarande naturvärden inom strandskyddszon vid samtliga sjöar och vattendrag där bebyggelse kan vara tänkbar.

Att Kils kommun inventerar det rörliga friluftslivets intressen och omfattning vid dessa sjöar och vattendrag.

Att Kils kommun gör en uppskattning av i vilka områden dessa värden och intressen endast missgynnas i försumbar grad; inte påverkas alls; eller rent av gynnas; av en exploatering.

Att Kils kommun på basis av vad som framkommit av dessa inventeringar upprättar en plan över var och i vilken omfattning exploatering kan ske.

Att Kils kommun hos högre instans begär generell dispens från strandskyddsreglerna inom det planlagda området.

Kil 2001-10-22, för Centerpartiet, Mats Jangdal (c)

 

Såvitt jag vet har ingen kommun ännu gjort en egen ansträngning av den här beskrivna modellen för att utmana den slentrianmässiga synen på strandskyddet som något absolut. Det skulle vara intressant att få veta hur de centrala myndigheterna skulle reagera om de ställdes inför en välgrundad kommunal utredning och planering med begäran om strandskyddsdispens

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.