Jäv i staten

Christopher Day har lämnat in en JO-anmälan angående jäv vid Stockholms läns länsstyrelse. Han har gjort ett bra utredningsarbete som grund för sin anmälan. Här är ett utdrag ur anmälan. Frihetsportalen ska naturligtvis följa ärendet. Om allt går som det brukar i den svenska demokraturen kommer JO slå fast att det inte finns någon anledning att lämna ett utslag i saken. I så fall ska ni få höra om det.

Ur anmälan:
Fredrik Norrman är anställd på Länsstyrelsen i Stockholms län. Han är en av de personer som överprövar kommunernas beslut om strandskyddsdispenser.

Fredrik Norrman sitter samtidigt i styrelsen för Naturskyddsföreningen. Där är han mycket aktiv i föreningens arbete med att göra stränderna tillgängliga för allmänheten genom att hindra privata markägare att få nyttja sin egen mark.

2011 övergick ansvaret från länsstyrelserna till kommunerna att bevilja strandskyddsdispens för byggande och nyttjande av strandskyddsområde i hela landet. Kommunerna skall tillsända länsstyrelserna alla beslutade strandskyddsdispenser. Länsstyrelsen har sedan tre veckor på sig att överpröva eller informera om att de har för avsikt att överpröva beslutet.

Länsstyrelsen i Stockholms län har i princip överprövat alla kommunalt beviljade strandskyddsdispenser. Under perioden 1 jan 2011-oktober 2012 Har Länsstyrelsen i stockholms län överprövat 409 Strandskyddsdispenser. Fredrik Norrman har varit mycket aktiv i detta arbete, föredragande/handläggare i 109 ärenden och beslutande i fler än 50 ärenden.

Av datumen på besluten synes det som man avsätter en dag i månaden för beslutande av ett flertal ärenden mer rutinmässigt. Vid just strandskyddsdispenser skall hänsyn tas till det enskilda fallet vilket hanteringen av ärendena vittnar om att så inte sker.

I Naturskyddsföreningen Stockholms verksamhetsplan för 2012, kan man under ”grönområdesgruppen” läsa bl.a. att ”Gruppen ska särskilt arbeta för att bevara Stockholms vatten och stränder samt Stockholms gröna kilar liksom spridningszonerna mellan kilar.”

Handlingen är underskiven av Fredrik Norrman.

En artikel i SVD visar hur Fredrik Norrman agerar som Länsstyrelsens tjänsteman, medan artikeln framför även naturskyddsföreningens synpunkter över strandskydd.

Lag (1994:260) om offentlig anställning är tillämplig på anställda hos länsstyrelsen. not: 57 JK beslut 1998-05-07, Dnr 2769-97-21

En otillåten bisyssla behöver inte innebära att den anställde är eller har varit partisk eller att bisysslan faktiskt skadar allmänhetens förtroende för myndigheten, det räcker med risken att allmänheten skulle kunna ifrågasätta opartiskheten….Exempel på förtroendeskadande bisyssla kan vara bl.a. styrelseuppdrag i ett helt eller delvis vinstdrivande företag samt juridisk rådgivning i enskilda ärenden”

Se även Tillsyns- och föreskriftsrådets (ToFR) handling om Jäv.

Ur Naturskyddsföreningen i Stockholms län verksamhetsberättelse 2010:

”Strandskydd”
”Under året har kontinuerlig kontakt hållits med länsstyrelsen om utvecklingen efter lagändringen. En slutsats man skulle kunna dra är att länsstyrelsen lägger ner stor kraft på att hålla efter kommunerna men det är ännu förtidigt att säga vad utfallet av lagändringen blir. En manifestation genomfördes i november från söder till norr i länet för att uppmärksamma strandskyddet. Sammanlagt deltog 11 kretsar och flera hundra personer uppskattas ha tänt lyktor, eldar och marschaller samt skickat iväg raketer. Arrangemanget och strandskyddet fick bra uppmärksamhet i media. Det är möjligt att manifestationen blir en årligen återkommande händelse och förhoppningsvis sprids idén till andra kretsar och länsförbund i landet.”
Verksamhetsberättelsen är underskriven av Fredrik Norman.

Fredrik Norman har i sin roll som styrelseledamot i Naturskyddsföreningen ”kontinuerlig kontakt” med Fredrik Norman i sin roll som makthavare och beslutsfattare som myndighetsutövare på Länsstyrelsen.

Ur Naturskyddsföreningens månadsblad 2010-10, sida 1 (bilaga 4):

”Visserligen har Länsstyrelsen fått utökade resurser, mycket på grund av föreningens påtryckningar, och gör så gott de kan med att stävja all dispensgivning i länet men kommer att behöva utökade resurser när det bl.a. är dags för att kartlägga det utökade strandskyddet på 300 meter senast 2014. Kartläggningen är något som vi i Naturskyddsföreningen kan hjälpa till med genom att komma med konkreta förslag till Länsstyrelsen och kommunerna.”

Fredrik Norrman har även handlagt ett brev till Länsstyrelsen i Uppsala 2011-08-22 (bilaga 10) där han begär att Länsstyrelsen i Uppsala tar över ett ärende på grund av eventuellt jäv där Stockholms landshövding var inblandad. Brevet visar att Fredrik Norrman och hans chefer hade kännedom om jävsproblematiken vid denna tidspunkt.

Via denna granskning samt även SVD artikeln vet vi att Fredrik Norrman har fattat ett antal beslut som har gått fastighetsägaren emot. Och bestämt att överprova i mångfaldiga fler ärenden. Detta leder naturligtvis till kostnader och förseningar och besvikelse för dessa fastighetsägare, inklusive mig själv.

Samtliga överprövningsbeslut utfärdad av Fredrik Norman (både beslutet att överpröva, samt samtliga negativa resultat av överprövningen) måste av Länsstyrelsen rivas upp på grund av detta jäv. Detta missförhållande, som har fått pågå under en längre tid med synnerligen allvarliga ekonomiska och emotionella konsekvenser för drabbade medborgare, måste rendera i stränga disciplinära åtgärder och systemändringar på Länsstyrelsen och andra myndigheter som utövar myndighetsutövning inom ramen för miljöbalken.

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

11 svar på Jäv i staten

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Man känner sig bedrövad och uppgiven inför maffiametoderna som numera är legio i riket! Men som sagt Palme efterlämnade sig horder av oavsättliga, skattefinansierade så kallade tjänstemän med privata agendor. Vad fyller riksdagmännen för funktion?

 2. Niklas skriver:

  Man tar sig för pannan när man läser om detta vanvettiga myndighetsmissbruk. Hoppas Fredrik Norrman blir omplacerad, så att han inte längre kan ställa till någon skada för drabbade markägare.

 3. Vingen skriver:

  Fredrik Norrman ska inte omplaceras!
  Han ska sparkas från allmänhetens tjänst för all framtid!

  I privat sektor får man näringsförbud om man missköter sig rejält.
  Motsvarighet i offentlig sektor finns antagligen inte. Tyvärr kan tjänstemän i princip bete sig hur som helst utan att behöva stå till svars.

  Underläge!
  Naturvårdstyrelsen och Naturvårdsverket ser bara till att bevaka det allmänna intresset och struntar helt och fullt i om någon enskild blir drabbad.
  Allemansrätten är så vagt definierad att dispensbesluten inte är förutsägbara, begreppet likhet inför lagen har helt satts ur spel och därmed även rättssäkerheten.

  Det är stöld!
  Om någon mot alla odds får en dispens beviljad görs numera en sk tomtplatsavgränsning och vips har markägaren förlorat rådigheten samt det ekonomiska värdet på den delen av fastigheten som inte ligger intill byggnad (hemfridszoon).

  Hur kan detta vanvett få pågå i rättsstaten Sverige 2013 kan man fråga sig, i synnerhet under borgerligt mandat!

  Skamligt!

 4. Johan Edholm skriver:

  Bäste Fredrik!
  Om du läser det här och ovanstående arga kommentarer så kan jag berätta att det är många fastighetsägare och andra som är lika upprörda över det som de anser konfiskatoriska strandskyddet. Kanske skulle du fundera på dina dubbla roller som kan uppfattas som att du bidragit till att Naturskyddsföreningen nu uppfattas ha ändrat status från att vara en ideel förening till att bli något av en statlig institution.
  Personligen tror jag inte lagstiftaren hade uppfattningen att strandskyddsreglerna skulle drivas så långt som nu skett. D.v.s. att de tillämpas på ett sådant sätt att de kommit att uppfattas som ett beslagtagande av privat egendom.
  Läs gärna RF 15 paragrafen!
  J. Edholm, Värmdö

 5. Jan E skriver:

  Men det verkar som om ett parti i Värmdö tycker att allt är i sin ordning 😉 Man till och med citerar Fredrik Norrman på sin hemsida.
  http://moderaterna.net/varmdo/2010/11/26/varmdo-kommun-foljer-reglerna-for-strandskyddet-val/

  Men Johan Edholm, du sitter ju i byggnadsnämnden tillsammans med Erik Pettersson (M) som är ordförande. Har du tagit upp det fullkomligt sanslösa jävsexemplet Fredrik Norrman med Erik?

 6. Johan Edholm skriver:

  Ja, kontrollen är mer minutiös än tidigare! Väl pålästa strandskyddshandläggare gör ett noggrant jobb. De följer strandskyddsreglerna väl. Men det är ju huvudsakligen inte de som ska anklagas. Inte heller byggnämnden eller dess ordförande. Istället är det regering och inte minst riksdagen som har släppt igenom de nya strandskyddsreglerna som bör ställas mot väggen.
  Naturvårdsverket och Boverket har givit ut en handbok innehållande riktlinjer för hur strandskyddsreglerna ska tillämpas baserad på miljöbalkens strandskyddsregler. Regler som byggnämnden måste följa. Dessutom har Värmdö kommun antagit ovannämnda handbok som ”policy” i kommunens nya översiktsplan vilket jag själv anser vara ett misstag.
  2014 ska det utvidgade strandskyddet (”upp till 300 m.”) omprövas. Och länsstyrelsen vill samtidigt ytterligare lägga till ytterigare nya 300-metersområden!
  Detta anser jag vara att gå åt fel håll! Istället borde många utvidgningar till 300 m. Ifrågasättas. Många gånger räcker det med t.ex. 150 m. Jag skulle också vilja ifrågasätta den vedertagna 100-metersgränsen. Ofta skulle det räcka gott med 50 meter för att uppfylla syftena (skydd av flora och fauna utefter stränderna samt allmänhetens tillträde.
  J.Edholm, Värmdö

  • mats skriver:

   Handboken är inte lag! Det står tydligt i inledningen. Kommunens och länsstyrelsens handläggare är således inte skyldiga att följa handboken.
   Tvärtom kan den handboken ses som ett perverterat särintresses försök att sätta sin politiska stämpel på verksamheten.

 7. Jan E skriver:

  Johan E,
  Det är inte alls så att handläggarna är tvungna att fatta helt dåraktiga beslut, att de är bakbundna p. g. a. miljöbalken. Lagen ger stort utrymme för förnuftiga bedömningar i varje enskilt fall, men det tycks som om förnuftiga enskilda bedömningar är något de inte orkar med. Det blir ju bara en massa extrajobb, tycks man resonera. Jag känner själv till ett fall i Stockholms skärgård där man avslår strandskyddsdispens på en plats där allemansrätten UPPENBARLIGEN är utsläckt, men där kommunen trots detta hävdar att nybyggnation (en mycket måttlig sådan) skulle göra att ”förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv skulle motverkas”.

  Dessutom tycks inte strandskyddshandläggare veta vad proportionalitetsprincipen är, åtminstone är det en princip som de ger fullkomligt tusan i.

  Jag vill hävda att den djävulskap som handläggarna hittar på för att hindra fastighetsägare att på ett rimligt sätt kunna utnyttja sin egendom har de hittat på själva utan stöd i lagstiftningen. Förmodligen för att de inte själva är fastighetsägare och därför inte behöver riskera att få sin äganderätt kränkt.

 8. Niklas skriver:

  Notera att Sydafrika börjar hänga ut korrupta statsanställda http://www.svd.se/nyheter/utrikes/korrupta-ska-hangas-ut_7942082.svd Måste väl vara att denna blogg sprider sig utanför gränserna 😉 Men allvarligt talat tycker jag det är bra att jäviga statstjänstemän, typ Fredrik Norrman, hängs ut

  • mats skriver:

   Inget kommentarsfält i svenskan. Men vi har ju ingen korruption i Sverige, så det angår väl inte oss? 😉

   • Niklas skriver:

    Nä, kommentarsfältet togs väl bort för läsarens bästa…

Kommentarer är stängda.