Staten värre än Enron

Ni minns väl Enron? Energibolaget som började manipulera och spekulera mot sin egen marknad. Det finns likheter med statens uppträdande i Sverige. Förutom skatterna är monopolsituationen på elnät, anslutningen, orsaken till den dyra elen. Det är distributionen, inte produktionen som är nyckeln. Det var därför elbolagen var så måna om att köpa upp små elproducenter inför avregleringen. Det var kunderna man ville åt och knyta upp. Nu kommer ingen mer att bygga elnät på kundnivå.

Till detta kommer politiker som med hänvisning till klimatet ser sin chans att höja energiskatterna, oavsett det aktuella energislaget påstås påverka klimatet eller ej. Faktum är att skatterna har ökat mångfalt mer än energipriset, distributionen, nätkostnaden inräknad.

Trodde du på käbblet om att Nuon är en dålig affär för staten? Är det dåligt för att Nuons energimix innehåller mycket kol? Nej, absolut inte! Snart är hela den gröna bubblan sprängd och Europa förlitar sig till kol, olja, gas, kärnkraft och vattenkraft, som vi redan har infrastruktur för. Då kommer Nuons aktier att rusa i höjden. Visst kunde man haft is i magen och kanske köpt billigare. Men då kunde man blivit helt utan också. Likheten med Enron? Staten säger ett och gör ett annat, manipulerar marknaden, spekulerar.

Återstår dock att lösa frågan hur kunderna ska kunna välja distributör.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

8 svar på Staten värre än Enron

 1. Ake Sundström skriver:

  Den stora NUON-skandalen är att samtliga borgerliga partier accepterat den antiliberala synen att svenska staten skall äga och driva kraft- och värmeverk. Inte bara i Sverige, utan dessutom i Tyskland, Polen och Holland. Det är den politiska styrningen som i båda fallen bäddar för illa underbyggda satsningar, det är vi väl överens om?

  Den näst största skandalen är att centern i regeringsställning och som ombud för skattebetalarna godkänt Vattenfalls många köp i Europa, men nu försöker skylla ifrån sig på företagets chefer. Ett fegt och närmast skamlöst agerande. Faktum är att styrelsen i allt väsentligt agerat i enlighet med de politiska direktiven och med ägarens, Maud Olofssons, godkännande i varje enskilt fall. Till saken hör att centern i nära nog ett halvt sekel drivit ett avancerat dubbelspel: utåt kritiska till kärnkraft, men i praktisk politik reaktorägarnas bästa vänner – på grund av påtryckningar från lantbrukskooperationen, som inbillat sig att mer kärnkraft sänker elpriserna (vilket inte alls stämmer, annat än på kort sikt vid överkapacitet).

  Vi är eniga om att det är lite för tidigt att säga om Nuonköpet blir en förlustaffär. Att man köpte vid fel tidpunkt är uppenbart, men långsiktigt kan det kanske ändå gå att förränta köpeskillingen. Fast det är nog mest en teoretisk möjlighet, eftersom el- och energipriserna inte i brådrasket kommer att stiga nämnvärt, i reala termer. Stora elöverskott finns i flera länder, inte bara i Sverige. Så det för dagens mest sannolika tycks vara att större eller mindre förluster uppstår, fast först om cirka 10 är har vi ett facit.

  Du är alltför kategorisk när du talar om en ”grön bubbla” som kommer att spricka. För Sveriges del håller den tesen, eftersom vi helt i onödan bygger en massa vindkraftverk, som kommer att generera nästan lika stora förluster (100 procent av det satsade kapitalet) som en gång de 12 kärnkraftsreaktorerna. Vi har ju redan i dag övernog av grön energi i form av biobränslen. Men i andra europeiska länder som saknar vattenkraft och skogstillgångar, kan vindkraften gå att motivera.

  Och det faktum att vi har ett elnät är givetvis inget skäl, som du tycks mena, för att bygga ny elkapacitet. Motsatsen gäller: att elnätet skall anpassas till den ur samhällsekonomisk synpunkt optimala elförbrukningen – som är mycket lägre än vad dagens subventionerade efterfrågebubbla ger sken av. Den bubblan består främst av elvärme, som är mycket lätt att ersätta, en process som redan pågår och i slutänden kommer att spara lika mycket el som 4-6 kärnreaktorer.

  • mats skriver:

   Ett av problemen med Vattenfall är att de äger en massa fallrätter som staten konfiskerat från medborgarna. I princip är vi ense om att staten inte borde äga Vattenfall, men samtidigt är det mot, åtminstone mina principer, att staten konfiskerar medborgarnas egendom och säljer den vidare, troligen till utländska köpare. Vänsterblocket är inte intresserat av att sälja och alliansen har mycket svårt att finna rätt modell för en försäljning. Att de sedan sköter vissa delar av ägandet dåligt är nog en konsekvens av denna orimlighet.
   Jag tror inte på en stor utbyggnad av elnätet för att skapa konkurrens mellan nätägarna, det är inte det jag menar eller är ute efter. Jag bara jämför med alla andra energibärare, som kan distribueras styckevis, biobränsle, gas, olja, kol. Om det fanns ett ekonomiskt och praktiskt sätt att distribuera el i flaskform (batteri), då skulle vi kunna skrota näten i vissa delar och ändå kunna köpa el till lägsta pris. Vi skulle även kunna driva fordon på det viset. Men än syns ingen ljusning för de drömmarna.
   Min poäng är att elpriset i flera avseenden inte är jämförbart med priset på andra energislag, just på grund av bäraren och hur det distribueras.

 2. Åke Sundström skriver:

  Har verkligen staten konfiskerat fallrätter? Det behöver du nog bevisa och i så fall instämmer jag i ditt fördömande. Är inte sanningen något mindre dramatisk? Vattenfall har kunna förvärva fallrätterna oskäligt billigt, det är sant, men det är en annan diskussion.

  Och om det nu inte, annat än kanske i undantagsfall, handlar om konfiskation, vad är då problemet? En liberal regering skulle givetvis kunna sälja både kraftverken och fallrätterna och använda en del av köpeskillningen som kompensation till de ursprungliga ägarna. Men nu har vi tyvärr ingen liberal regering utan en blåröd röra som kallar sig Alliansen, och inte visat något större intresse för att värna egendomsrätten när det gäller naturresurser (gruvorna är ett annat exempel).

  Och utbyggnad av kraftnätet? Vem har föreslagit något sådant, inte jag i varje fall.
  Jag hävdade ju tvärtom att elstamnätet redan nu är överdimentionerat, men bör ägas av staten med uppgift att överföra elkraften till ett pris som motsvarar den faktiska kostnaden för att bygga och underhålla näten. Varken mer eller mindre. Slut på privata vinster i elnätet vore viktigare än motsvarande s-krav för vårdsektorn. Men i stamnätet är denna faktiska kostnad (inkl avskrivning på kapitalets faktiskt värde) minst 3 ggr högre än det pris som Svenska Kraftnät i dag tas ut. Se där, ännu en subvention till elsektorn, som vi båda vill eliminera – fast du har inte bekräftat att vi är eniga om vad som menas med ett korrekt pris, nämligen den reala, långsiktiga marginalkostnaden. Det är i de lokala näten som monopolpriser florerar – med statens goda minne; den passiv tillsynsmyndigheten fungerar enbart som Potemkinkuliss, med uppgift att skapa ett falskt sken av dådkraft. Den nakna sanningen är att det är staten själv som via straffskatten på fossila bränslen gör det möjligt för privata eller kommunala elbolag att ta ut dagens höga nätavgifter. Det oskicket försvinner automatiskt när man inför rättvisa, konkurrenssneutrala energiskatter.

  • mats skriver:

   Vi kommer närmare och närmare en samsyn.
   Jag vet åtminstone ett fall statlig av konfiskation av fallrätt. Drottning Kristina (reg 1632-1654) konfiskerade fiskerätten i Sikfors i Pite älv och gav den till ett kloster i södra Sverige. Detta togs senare som skäl till att också låta fallrätten gå ur bygden. Där finns sedan länge ett kraftverk. De kraftverk som finns i flera av Norrlandsälvarna ligger i det som staten självsvåldigt betraktat som statens mark, oaktat där redan bodde människor som betraktade marken som sin.
   Visst byggs kraftnätet ut för dyra pengar, ex-vis sydvästlänken och annat. http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3646210.ece
   Att det finns flera aspekter och variabler på energipolitik och prissättning är uppenbart och egentligen självklart. Det verkar som om vi är ense om att statlig inblandning på falska premisser om koldioxid inte ökar marknadens genomskinlighet och rättvisa priser.

 3. Åke Sundström skriver:

  Intressant historia om Sikfors, men du överdrev alltså när du gjorde den till en generell regel. Oftast har staten ersatt fallägarna för ett lågt uppskattat värde av deras förlorade fiskerättigheter (ingenting annat, mig veterligt).

  Fisket må vara hänt, det mest tragiska är den fysiska förödelsen av våra tidigare så vackra älvdalar och fallsträckor; bara Kalixälven och Vindeln har räddats. Och än värre: skövlingen har baserats på en missuppfattning om elkraftens värde, en parallell till Olof Palmes och Tage Erlanders föreställning om kärnkraften som vår tids räddning undan backstugorna. Myter som får näring av att Vattenfall med hjälp av felaktiga bokföringsmetoder kan redovisa stora vinster, när verksamheten i själva verket går med förlust. Bolagets vinster består nämligen helt och hållet av inflationsluft och evaporerar om man, som sig bör, gör s k kalkylmässiga avskrivningar på det investerade kapitalets reala värde eller nuvärde. På en fri marknad hade kärnkraftsbolagen som avskiljda verksamheter gått i konkurs för länge sen.

  Är du kanske själv vilseledd av detta tricksande? Du har uppenbarligen inte läst min andra skrift, Vattenkraften – vårt vita guld? (Obs frågetecknet). Skriven på uppdrag av SNF, som tyvärr sen dess utvecklats till en lojal medlem av klimatskrämselskrået. Lika ohederliga som Maria Wetterstrand, hon som tycker det är ”hållbart” att använda livsmedel som energiråvara (etanol).

  Elnätet: Visst vet jag att det byggs ut, men jag kritiserade din åsikt att det har ett egenvärde att utnyttja vårt befintliga elnät. Än värre förstås att vi nu kastar nya miljarder i sjön genom nyinvesteringar i t ex sydväxtlänken och i ledningar till kontinenten. Energipolitiken är kort sagt en planekonomisk katastrof, av i princip samma slag som Sovjetunionens Gosplan. Och detta är alltså ett tänkande som präglar en förment borgerlig svensk regering. Man kan skratta åt eländet, men inte åt alla de onödiga välståndsförluster som Reinfeldt och Co serverar sin grundlurade väljare. De allra största bovarna i detta drama är dock vår tigande intelligentia, som låter sig prostituteras i jakten på de lockande forskningsbidrag, som statsmakten använder som åsiktspiska och munkavle. Nästan lika effektivt som att sovjetmetoden att avrätta eller spärra in fritänkare.

  Du tar ett steg från detta galna konsensus genom att ta avstånd från klimathysterin och kräva konkurrensneutrala energiskatter. Men du hesiterar inför att dra de logiska konsekvenserna av denna korrekta grundsyn, vilket förstås gör mig en smula undrande. Min centrala fråga kvarstår obesvarad: Kan en klimatskeptiker med hedern i behåll avstå från att instämma i kravet att koldioxidskatten bör slopas?

 4. mats skriver:

  Sikfors är den sista forsen i Pite älv, så den har legat inom svensk bondemark i tusentalet år. Men staten roffade ju åt sig mark i inlandet där man ansåg att det var så glesbebyggt att de hävdvunna ägarna var för få och för långt från Stockholm för att kunna protestera på något märkbart sätt. Detta är väl beskrivet och jag är inte skyldig att redovisa ägarförhållandena för varje enskild fors för att visa på konfiskationen.
  Jag är inte insatt i hur produktionskalkylerna ser ut för enskilda energislag. Det jag kritiserat är bidrags- och skattecirkusen och den inverkan detta har på energimarknaden.
  Självklart är jag starkt emot koldioxidskatten! Det har jag nog tydligt uttryckt i äldre artiklar. De närmar sig 1100 till antalet, så jag förstår om du inte ha koll på alla.

  • Ake Sundström skriver:

   Så bra att du tar avstånd från koldioxidskatten, vilket inte framgått tidigare i just denna diskussion. Men jag håller dig räkning för att du därmed indirekt kritiserar ledargarnityret i Climate Scam, som inte säger sig förstå denna elementära logik, som du själv tydligen berört i några av dina 1100 inlägg.

   Har för egen del med viss envishet försökt att begripa mig på Climate Scams hållning, men aldrig fått några begripliga svar – så gör gärna även du ett försök att förklara denna förblindelse. Den tycks delvis bero på okunnighet, de ledande figurerna säger sig inte ens förstå att kärnkraften är subventionerad, via straffbeskattning av fossila bränslen och statens stora bidrag till riskkostnaden (försäkringspremien). Kan de verkligen var så vilsna, trots alla akademiska meriter? Verkar inte det ganska osannolikt?

   Därför tvingas jag fundera över om det i stället handlar om ett medvetet dubbelspel: de reagerar med rätta, som du och jag, mot klimatskojarna, Al Gore m fl, men har sedan gammalt så ofta argumenterat för mer kärnkraft att de inte förmår ta till sig sakliga argument som raserar deras förutfattade meningar, rentav deras världsbild. Och då desperat – och i likhet med Naturskyddsföreningen – väljer censurmetoden, att sätta punkt för all diskussion i det känsliga ämnet. Är detta ett förhållningssätt som du vill sanktionera via länken på din sajt? I bokbrännarfanatikernas närhet vill i varje fall jag aldrig vistas.

   • mats skriver:

    Jag är kanske något mindre upprörd än du över att någon som äger en hemsida också styr den i en viss riktning. Att TCS är hatiskt inställd till vindkraft och förtjusta i kärnkraft har jag noterat. Att de medvetet skulle ljuga och censurera har jag som sagt inte märkt för egen del. Kan du visa på det, så gör gärna det.
    Jag har bara tittat översiktligt på pris- och skattepolitiken för el, men ändå konstaterat att den är rutten och av oklara politiska skäl manipulerar marknaden.
    En debatt om vindkraften och subventioner har inletts på Nyteknik, http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3648538.ece
    När alliansen ”avskaffade” fastighetsskatten genom att kommunalisera den, ville jag påpeka att om skatt på ägande är moraliskt orättfärdigt, så är fordonsskatten också orättfärdig. I synnerhet den höjning Anders Borg genomförde med ett schablonmässigt antagande om hur mycket koldioxid en viss bilmodell konstruktionmässigt kan släppa ut. Jag skrev om det bland annat här. https://www.frihetsportalen.se/2010/12/slopa-fordonsskatten/

    Redan i juni 2007 skrev jag till Susanna Baltscheffsky, då vetenskapsreporter på SvD, med liknande krav på slopad fordonsskatt.
    Lite oväntat svarade hon att hon ansåg förslaget ”Piggt!”

Kommentarer är stängda.