Rör inte min egendom!

Den minnesgode besökaren på Frihetportalen kommer säkert ihåg artikeln om Länstyrelsens i Västra Götaland pressmeddelande om att inte tro på mäklare som skriver ”egen brygga” i annonserna. Där redovisades Nätverket Rätt Strandskydds skrivelse till LST, här kommer svaret:

När det gäller strandskydd och bryggor så finns det rättspraxis som visar på att man inte generellt kan hävda tomtplats ut i vattenområde, även om tomtplatsen sträcker sig ner till strandkanten. Det innebär att anläggningar som befinner sig i vattnet, t.ex. bryggor, är allemansrättsligt tillgängliga. Detta gäller oavsett om bryggan varit billig eller dyr att utföra. Det finns vägledande avgöranden i mark- och miljööverdomstolen som visar på detta, exempelvis dom den 15 mars 2011 i mål nr M 4538-11 (MÖD 2011:42). Inom strandskyddsområde är det bland annat förbjudet att bygga nya bryggor. Det finns möjlighet att söka dispens från förbudet. Prövningsmyndigheten kan meddela dispens under vissa förutsättningar. I de fall prövningsmyndigheten bedömer att en dispens kan lämnas för en brygga förutsätter det i regel alltid att bryggan inte stängs av för allmänhetens tillträde. När dispens medges bör lämpliga villkor föreskrivas för att begränsa bryggans inverkan på strandskyddets syften.

Professor Bertil Bengtsson, f d justitieråd, en av Sveriges ledande experter på allemansrättsliga frågor, har beskrivit frågeställningen i skriften ”Allemansrätten – vad säger lagen?”. Enligt Bengtsson är tillfällig förtöjning vid annans brygga tillåtet om bryggan är utanför tomtmark och ägaren inte hindras i sin användning av bryggan.

Vänliga hälsningar,
Sven Swedberg
Naturvårdsdirektör

 

NRS har uppbådat synpunkter från sina medlemmar och fortsatt skriftväxlingen med Länsstyrelsen. Här är några synpunkter från medlemmarna och slutligen NRS och LST. Som framgår av påpekandena från medlemmarna är de kunniga och pålästa i både aktuell juridik och allmän rättsfilosofi:

Självklart äger någon bryggor på fastighet. En brygga  är därmed någons egen. Huruvida bryggan är allemansrättsligt tillgänglig beror på om den ingår i hemfridszon. Och om ägaren eller dennes familj vistas på sin brygga finns det ett skydd för privatlivet som gör att allmänheten inte har tillträde även om bryggan ligger utanför hemfridszon. Att sedan tjänstemän vid länsstyrelsen må ogilla privat egendom är en politisk inställning som de inte bör ådagalägga i sin tjänsteutövning.  Länsstyrelsens tendensiösa skrivning är inte acceptabel.

I den omfattande utredning som föregick lagstiftning om strandskydd i mitten på sextiotalet berörde utredarna även konflikten ägare – allmänhet på bryggor. Då ansågs det ingalunda självklart att allemansrätt råder på privat brygga, allra minst om t ex ägaren och hans familj vill vistas på bryggan. Det kan vara lämpligt att erinra om skrivningarna i ett svar. Att ställningstaganden på sextiotalet kan ha bärighet idag framgår av Wahlströms mål där MÖD konstaterade att område som icke varit allemansättsligt tillgängligt inte kan göras det genom senare beslut.

Varför inte pröva ärendet hos JO. Det är ju bedrövligt att en myndighet sprider desinformation till medborgarna i en fråga som berör så många, inte minst för fastighetsägarna.

Alla dessa dyrbara byråkrater som ägnar sin tid åt att fullständigt bortse från det självklara i att det är någon som äger marken och som vill förbättra sitt fasta friluftsliv. Att ha brygga/bryggdäck och ett sjöviste höjer väsentligen utbytet och förnöjelsen av fastigheten.

Utredningen SOU 1962:36 inför den strandskyddslagstiftning som kom 1964 beaktade problematiken kring bryggor på flera ställen. Dels konstaterar man att en brygga (utan byggnad på) i sig inte ger upphov till en tomtliknande hemfridszon. I enlighet därmed anser man att anläggande av bryggor inte bör nekas intressenter eftersom bryggorna inte påverkar den allemansrättsliga tillgängligheten. Som bekant har det blivit betydligt svårare att få anlägga en brygga inom strandsskyddsområde. Detta konstateras i svaret till Bengt. Men den saken har mycket lite att göra med ägarnas rättigheter vad gäller nyttjandet av sin befintliga bryyga i förhållande till allmänhetens rättigheter till densamma. Att det ligger i agendadrivande tjänstemäns intresse att försöka flytta på gränserna i berört avseende har vi ingen anledning att betvivla men deras åsikter bör tillmätas ringa vikt.

Jag anser att Swedbergs svar redan från första rad är ett goddag-yxskaft-svar. Han blandar samman tomtgräns med vattenrätt, uppenbarligen utan att förstå skillnaden. Vem har bättre rätt? Om det kommer till en situation där ägaren uppmanar allmänheten att efterkomma viss uppmaning, som att flytta sin båt så att ägaren kan lägga till på sin plats, eller att ägaren behöver hela bryggan för sitt eget behov, vem har då bättre rätt? Vilken rätt har ägaren att samla in bevis? Om en ägare inte blir åtlydd vid en uppmaning att lämna plats och därför ringer polisen, får han sannolikt höra att allmänheten har rätten på sin sida. Sådan är ofta missuppfattningen idag. Om ägaren då vill samla in bevis för en civilrättslig prövning (vilket Svenning önskar), vilken rätt har då ägaren att kräva legitimation och andra handlingar, bevis eller medgivanden från allmänheten?

Har någon fått tillstånd av vattenområdets ägare att bygga en brygga på ofri grund blir denna brygga lös egendom enligt jordabalken 1:4. Det bör inte vara mer tillåtet för andra att vistas för bad osv på min brygga som är lös egendom än att vara på min båt om den ligger vid bryggan.

Nytt brev från NRS (något avkortat).

Till Naturvårdsdirektör
Sven Swedberg
Länsstyrelsen i Västra Götaland

Tack för ditt svar. Vill du med detta hävda att ALLA privata bryggor på enskilda fastigheter ALLTID är tillgängliga för allmänheten? Det är nämligen vad som framgick av uttalandet av länsstyrelsens tjänsteman. Och inget i ditt svar adresserar frågan generellt.

Påståendet är helt enkelt inte sant. Det finns situationer då bryggan kan brukas av utomstående som t.ex. i nödsituationer. Privata bryggor på enskilda fastigheter är inte tillgängliga för allmänheten annat än i undantagsfall. Konstigt vore det annars.

Det är mycket viktigt att detta klarläggs så att vi inte hamnar i en situation där allmänheten bibringas en felaktig föreställning med de synnerligen allvarliga konsekvenser det kan få.

Hälsningar
Bengt Holmgren
Ordförande
Nätverket Rätt Strandskydd

Länsstyrelsens svar (något avkortat).

Länsstyrelsen vill börja med att förtydliga några begrepp.

En fastighet är ett avgränsat mark och/eller vattenområde. Inom fastigheten kan det finnas en tomtplats (i regel ett bostadshus med kringliggande hemfridszon). Inom tomtplatsen gäller inte allemansrätten, däremot gör den det på övriga delar av fastigheten. Är fastigheten liten, ca 1 500 kvm utgör ofta tomtplatsen och fastigheten samma geografiska yta. Tomtplatsen kan normalt aldrig utgöras av vattenområde.

En brygga som ligger i ett vattenområde är därför i regel allemansrättsligt tillgänglig.

Ligger bryggan på land inom tomtmark är den däremot privat.

Vänliga hälsningar,
Sven Swedberg

Här börjar alltså den tjänstgörande tjänstemannen på Länsstyrelsen sväva på målet om vad allemansrätten innefattar och vad myndigheten egentligen menade med sin pressrelease. En offentlig dementi som distribueras via TT och citeras av alla MSM skulle sitta fint, men det kommer aldrig att ske. Detta är förmodligen endast en mellanakt i utvecklingen av frågan, NRS fortsätter sitt försvar av äganderätten.

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Rör inte min egendom!

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Att tjänstemän av den typ som Swedberg representerar kan man inte förvänta något annat svar men problemet är ju långt allvarligare i och med att vi utplundrade medborgare måste finansiera deras subversiva verksamhet med skatter och odefinierbara avgifter, stulna pengar med andra ord. Det är ju redan det en skandal att så kallade journalister av rädsla för att förlora arbete och inkomst inte vågar försvara den enskilde medborgaren mot kleptokraterna.

 2. Isabella Östlund skriver:

  Eftersom man inte säkert kan veta vad som är allemansrättsligt tillgängligt eller ej. Gäller det verkligen att vara säker på sin sak innan man beträder någons egendom och kanske begår olaga intrång. Därför vore det istället väldigt bra om Länsstyrelsen informerade allmänheten att;
  ALLA bryggor är INTE allemansrättsligt tillgängliga!
  Det vore också väldigt bra om det kom fram till allmänheten att strandskydd inte är detsamma som allemansrätt. Tyvärr tror många att det är samma sak.
  Allmänheten bör också känna till att det inte finns någon betstämd storlek på, hur stor eller liten en tomtmark är!
  Jag hittade en gammal broschyr om allemansrätten där det stod att man skulle hålla sig utanför ”hör och synhåll”. Visa hänsyn med andra ord. Vad har hänt?

  • mats skriver:

   Jo, prätorerna flyttar fram sina positioner. Det gör de inom samtliga verk och myndigheter, men det är som om medborgarna och den tredje statsmakten anser det vara en naturlig tingens ordning.

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Undrar vilket som ligger närmast sanningen ”socialism är opium för folket” eller är det möjligen att ”religion är opium för folket”? Förvånansvärt få är intresserade av att värna sina ägodelar eller egendom att döma av kommentarerna. Inte ens livet tycks vara befolkningen kärt längre?

Kommentarer är stängda.