Stöd i baklås

Jordbruksverket har nu fått i uppdrag formulera villkoren för stöd 2016-2020. Verket har gett ut en handbok för hur detta ska gå till vilka som är stödberättigade etc. Ännu är allt inte klart och handboken uppdateras vid behov. I sensate utgåvan, som kom 15-12-09 kan man läsa följande text. Beloppen kan variera, men principerna är desamma för alla stödkategorier.

Stödbeloppet begränsas enligt EU:s förordning om stöd av mindre betydelse där det är tillämpligt. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Begränsningen gäller per stödmottagare.

Schabloner och indirekta kostnader

 • mat i form av lunch och middag, ersätts enligt Skatteverkets riktlinje.
 • årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar
 • milersättning för resor, 30 kronor per mil
 • traktamente enligt Skatteverkets riktlinje
 • eget arbete, 220 kronor per redovisad timme.

Som eget arbete räknas arbete som utförs av stödmottagare som bedriver verksamhet som enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. I de fall ett handelsbolag eller kommanditbolag är stödmottagare är också arbete som utförs av andra delägare eget arbete. Arbete som utförs av stödmottagare som är privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag och kommanditbolag betraktas som ”eget arbete” då dessa inte kan få lön för sitt arbete. Endast ”eget arbete” som utförs av personer som är 16 år eller äldre är stödberättigande.

Stöd lämnas till indirekta kostnader utifrån ett medeltal av de indirekta kostnaderna för de senaste tre boksluten. I de fall tre bokslut inte finns kan motsvarande utgifter tas upp som övriga utgifter, men då måste utgifterna fördelas till projektet i förhållande till annan verksamhet.

Notera att en som person deltar i ett av dessa utvecklingsprojekt kan få maximalt 220 kronor per timme, om man gör det inom ramen för sin enskilda firma eller som privatperson. Om man däremot lejer in en konsult eller annan deltagare som fakturerar via ett aktiebolag, verkar det inte finnas något tak. Jag känner inte till några konsulter som i dagsläget jobbar för 220 kr/tim.

Jag uppfattar detta som diskriminerande och ett svek mot landsbygden. Man tilldelar ett antal miljoner kronor för utvecklingsprojekt på landsbygden, vilket kanske är bra om man gillar skattefinansierad styrning. Men man behandlar landsbygdens företagare som andra klassens företagare, och knappt det.

Som bekant får jord och skog inte ägas av aktiebolag, dessa tillgångar ska ägas av fysiska personer, människor. Dessa blir då i lagens mening och redovisningsmässigt “enskilda näringsidkare”. Jord och skogsbrukaren har nästan undantagslöst investerat stora belopp i sin verksamhet. Inte bara för köpet av fastigheten, utan även i maskiner och i förekommande fall också djur. Denna verksamhet vilar inte för att landsbygdsföretagaren deltar i ett utvecklingsprojekt. Denne behöver både lön för sitt arbete i projektet och pengar till investering och driftkostnader som han kanske tvingas avstå för att delta i ett gemensamt utvecklingsprojekt. Ersättningen om 220kr/tim, ska som jag förstår saken tas upp som inkomst av tjänst och beskattas som lön.

Därmed blir det med skattade pengar man får betala kapitalkostnader i sitt landsbygdsföretag. I klartext: Landsbygdens dominerande ägandeform och landsbygdens dominerande företagandeform tillåts inte vara oreserverade mottagare av de stödpengar som är avsedda att utjämna skillnader och orättvisor mellan stad och land.

Servicefunktioner, organisationer som universitet, Coompanion och annan byråkrati får ofta en stor del av kakan. De gör saker som; guidar, övervakar, dokumenterar, bidrar med formgivning och patentslagning och patentansökan och kanske även skriver avhandlingar. För detta får de debitera full taxa.

Därför blir tillskottet till landsbygdens utveckling mindre när kraven för att erhålla bidrag, eller vad det i detta fall borde kallas, kostnadstäckning/kostnadsersättning, inte tillfaller landsbygdens företag och företagare. Istället är det fritt fram att skicka landsbygdsutvecklingspengar till aktiebolag i små och stora tätorter. Jag betraktar detta som ett systemfel vilket snarast borde rättas till.

This entry was posted in Äganderätt, Aktuella övriga ämnen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Stöd i baklås

 1. Niklas says:

  Rättelse:AB får äga mark, men marken får bara köpas från ett annat AB. Dessutom kan ju ett driftbolag vara ett AB. Får konsulten i fråga vara äkta hälft eller annan närstående?

  • mats says:

   Jo, AB får äga mark, men andelen av den totala marken i AB ägo får inte öka. Några stora gårdar har skapat ett driftsbolag som AB. Men den absoluta majoriteten av svenska landsbygdsföretag drivs som enskild firma.
   Om äkta hälft vet jag inte. Detta är verkets förslag, vilket om jag förstått rätt ska beslutas av regeringen.

 2. Samuel af Ugglas says:

  Svårt att se att det finns en framtid i att lusläsa kriminaliserande politiska byråkratfloskler för att få ha den stora glädjen att producera livsmedel till befolkningen. “Back to the caves, folks”!

 3. Stefan Eriksson says:

  “Stödbeloppet begränsas enligt EU-förordning”.
  Stödbeloppet planläggs för åren 2016-2020.

  Min omedelbara fråga är:
  Finns EU och dess planekonomiska system 2020?
  ” F-n trot “.

 4. Man måste klara verksamheten utan Brysselstöd. Det är uppenbart…
  Företag i andra branscher undviker Brysselstöden för den krångliga byråkratins skull.
  Det tar för mycket tid…

  • mats says:

   Så är det nog. Man ska ha så lite som möjligt att göra med staten.
   Eller som Matt Groening (skaparen av The Simpsons och Futurama) sagt: When authorities warn you of the sinfulness of sex, there is an important lesson to be learned. Do not have sex with the authorities.

Comments are closed.