Myndigheter nonchalerar Skogsägares egendomsskydd enligt regeringsformen och Europakonventionen.

Dagens Gästskribent är Göran Bergström. Han tar upp ett ämne som blivit brännande aktuellt sedan vi började titta på publicering.

 

Skogsägare har egendomsskydd enligt regeringsformen och Europakonventionen. Skyddet för egendom är grundlagsreglerat i 2 kap. 15 § regeringsformen. I bestämmelsens första stycke tillförsäkras enskilda skydd mot det allmänna för sin äganderätt genom ett förbud mot dels expropriation och annan sådant förfogande, dels mot olika rådighetsinskränkningar i mark och byggnad.

Skyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen utgör ett skydd mot ingrepp i den enskildes egendom från det allmännas sida. Egendomsskyddet regleras i artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Europakonventionen gäller som svensk lag och har inkorporerats genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Av artikel 1 i det första tilläggsprotokollet följer att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom samt att ingen får berövas denna annat än om det sker i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. Europakonventionens bestämmelser om skydd för egendom innebär bland annat att staten inte utan vidare kan ta annans mark i anspråk, t.ex. genom expropriation. Bestämmelserna i Europakonventionen får dock också anses innebära att staten har en positiv förpliktelse att se till att rättigheten skyddas mot kränkningar utförda av privata rättssubjekt. Detta sker framför allt genom att utfärda lagar som skyddar mot tillgrepp av egendom och som ger möjlighet att få tillbaka egendom som har frånhänts ägaren olovligen.

Staten har alltså ett ansvar när rätten till skydd för egendom hotas genom åtgärder från andra än staten. Skogsägaren är ägare till den egna ärligt ägda skogen och marken och har enligt grundlag och konventioner full bestämmanderätt om vad marken skall användas till.

Det är fortfarande helt omöjligt att överklaga Skogsstyrelsens felaktigheter och myndighetsmissbruk. Varför framträder aktivister i Naturskyddsföreningen som en myndighet likt Skogsstyrelsen. Har Skogsstyrelsen gett fullmakt till Naturskyddsföreningen att leka myndighet?? Varför stödjer myndigheter likt naturvårdsverket aktivisterna i naturskyddsföreningen med enorma bidrag för att sabotera för markägare??? Att myndigheter finansierar denna organisation är en skam för naturvårdsverket & Skogsstyrelsen, och gör att förtroendet för naturvårdsverket & Skogsstyrelsen kraftigt minskar.

Myndigheter bör för jämviktsskull och sin egen trovärdighet finansera LRF eller skogsägareföreningen:s advokater att driva processer mot miljörörelsen för att främja produktions målet i Skogsvårdslagen…

Rättsväsendet skall beivra alla former av intrång på skogsägarens egendom. Ett rimligt krav är att kriminalisera verksamhet som kränker skogsägarens äganderätt. Det är mycket tråkigt att staten åsidosatt skogsägaren och äganderätten i så stor utsträckning. Vi skogsägare konstaterar att trots att vi genom skatter avlönar tjänstemännen och att vi som sakägare är drabbade av avverkningsförbud, miljöaktivister, aktivister som trädkramare med olagliga intrång, nerskräpning, olovliga tältläger m.m. och till råga på allt skall vi betala helst en gång till för att eventuellt få den rätt till hjälp som vi lagligt har rätt till.

Skogsägaren är ett brottsoffer och brottsoffermyndigheten skall ha ett inflytande över utredningen. Sverige är alltmer ett särintresseland utan politiker med ryggrad som vill lyssna eller orkar/kan/törs stå upp och och balansera med sunt förnuft mellan sakägare och särintressen på ett bra sätt. Eller säga ifrån. Så från myndigheter blir objektivitetskriterierna i praktiken allvarligt sneddragna. Man vill helst bara höra den ena parten som varken gör eller vill göra rätt för sig eller betalar ersättningar och lever på bidrag utan att betala ens skatter i landet Sverige.

Det skapas nu i ökande fart mer och mer bedömningskriterier som baseras på tyckande, som medför grova kränkningar av enskilda privata skogsägares egendom och deras äganderätt. Enskilda privata skogsägare kränks av staten. Att leka med andras egendom och ekonomi som är den enskilde privata skogsägarens och skattebetalaren det är alltför lätt, och därför inget viktigt för myndigheten att efterhöra deras synpunkter. 

Skogsstyrelsen bör gå kurser i egendomsskydd och äganderätt.

Naturvårdsverket finansierar också juristen Jan Darpös forskning om EU-rätt i artfrågor, vilket bidrar till en ökande juridisk karusell omkring artskyddet i skogsbruket. Det finns många fall av bidrag från Naturvårdsverket till forskare, som det är uppenbart vad forskningen är avsedd att resultera i. Jag kritiserar härmed Naturvårdsverket för att genom olika bidrag i för hög grad bidra till en subjektiv vinkling av artfrågorna, som kostat mycket i polarisering och minskad trovärdighet för objektiviteten och statsmakterna. Detta är inte bra.

Vem kan man som Skogsägare med investerat kapital och arbete i skogsbruket lita på?? Det är stor risk för konkurser bland många skogsägare när dessa förlorar brukanderätten och avkastningsrätten på det egna kapitalet, i strid mot Sveriges Grundlag.

Att Skogstyrelsen flagrant och nonchalant lägger ut alla avverkningsansökningar för granskning av dessa aktivistorganisationer och andra rättshaverister är mycket upprörande då tex. naturskyddsföreningen med statliga bidrag i fickan satt i system att anmäla artskyddade fynd på tvivelaktiga grunder. Att man som skogsägare inte kan överklaga för att få till stånd en rättvis och saklig bedömning är inget annat än en rättslig skandal av statliga myndigheter.

När det gäller Skogsstyrelsen kan man se en misstänkt koppling mellan dess personer i styrelsen och samtidigt ledande roller i WWF. Sådana här frågor har ju mycket stor relevans för förtroendet av sammansättningen av Myndigheterna Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens styrelse. Men framförallt är Skogsvårdsstyrelsens trovärdighet sjunkande i kvadrat.

/Göran Bergström

Det här inlägget postades i Äganderätt, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

19 svar på Myndigheter nonchalerar Skogsägares egendomsskydd enligt regeringsformen och Europakonventionen.

 1. mats skriver:

  Mycket hett ämne sedan Charlotta Riberdahl, regeringens skogsutredare i en utfrågning av Sverker Olofsson i Almedalen, lanserat tanken på att förbjuda privat skogsägande. Det hela är så allvarligt att landsbygdsminister Sven-Rik Bucht sett sig tvingad att kalla till sig Riberdahl för konsultation. Det vill säga ta henne i örat.
  Charlotta är, såvitt, jag kunnat utröna, en av flera döttrar till Solveig Riberdahl en av de ”palmeåklagare” som kan misstänkas ha schabblat med utredningen för att dölja SAPs inblandning i den märkliga avsättningen av Olof Palme som statsminister och partiledare.

  Personligen har jag alltid förespråkat att mark alltid ska ägas av levande människor. Vår dödlighet säkerställer en kontinuerlig omsättning av ägarskapet.
  Alliansen och moderaterna sviker i frågan när de kan tänka sig att lämna fritt för bolag att äga mark. De fattar troligen inte ett barr av hur de på det viset möjliggör den totala socialiseringen av skog och mark.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Charlotta Riberdahl är till ”vardags” lagman i Göta hovrätt. Med automatik vittrar tilliten också till ”rättsvårdande” instanser.
   I detta fall bör trappan städas uppifrån, allt annat är verkningslöst.
   Förslagsvis bör Charlotta ta en ”time out” på obestämd tid, och söka insikt om verkligheten.

   • Göran skriver:

    Busch gav Charlotte Riberdal sparken idag.

    • Stefan Eriksson skriver:

     Lysande, men vad kommer istället?
     Makten hägrar, många ”fullkomliga” står på tur.
     Praktik i verkligheten saknas för det mesta tyvärr.

     • Konsult skriver:

      Sven Erik Bucht måste snarast sparka ut Mikael Karlsson också från Skogsstyrelsens styrelse, då även Mikael Karlsson saknar förtroende och vill skada skogsägarna och skogsnäringen.

      Det vore ju lämpligt om Bucht snarast sparkade ut Mikael Karlsson från Skogsstyrelsens styrelse, då även Mikael Karlsson har förbrukat sitt förtroende.

      Det är lätt att känna en spontan glädje över det breda och kraftfulla avståndstagandet mot tankarna på att avskaffa den privata äganderätten till skog, som följde på regeringens utredares uttalande i Almedalen.
      Reaktionen från skogsägare och en samlad skogsbransch var väntad, men även på många av landets ledarsidor var kritiken massiv.

      Men vi har inte vunnit någonting – snarare har vi förlorat.

      Debatten, som borde handla om de grova övergrepp mot äganderätten som sker redan idag, kom istället att handla om huruvida äganderätten bör avskaffas helt. Genom utredarens utspel förflyttades debatten ett steg närmare Nordkorea.

      Äganderätten är en av våra mest grundläggande friheter.

      Den som inte har rätt att förfoga över sin egendom är inte fri.

      Äganderätten är en garant mot totalitära maktambitioner och skapar en maktbalans i samhället. Genom att förvärva, förvalta och avyttra egendom bidrar vi inte bara till vårt eget välstånd utan också till att resurserna förvaltas så effektivt som möjligt i hela samhället.

      Den som äger något tar också ansvar. Trots detta vill politiska makthavare ständigt inskränka vår äganderätt.

      Intresset för äganderätten är emellertid lågt inom makteliten. Av de 3 800 seminarier som arrangeras under årets Almedalsvecka innehåller endast två stycken ordet äganderätt i sin beskrivning.

      Intresset för att inskränka den är desto högre.

      Men det är inte bara kommersiella intressen som hotas av inskränkningar i äganderätten. Också enskilda privatpersoner och markägare dignar under svällande byråkrati och allt krångligare regelverk, vilket är bakgrunden till initiativet Egendomligt – ett upprop för stärkt äganderätt, vilket lanserades på tisdagen i Almedalen.

      Initiativtagarna menar att det går att värna det privata ägandet utan att det går ut över natur och miljö, eller gemensamma intressen som allemansrätten.

      En förnyad diskussion om äganderättens ställning i Sverige vore välkommen, inte minst inom borgerligheten där äganderättsfrågorna tycks ha kommit i skymundan på senare år, trots att det privata ägandet får sägas utgöra själva ryggraden i en borgerlig politik.

      Men alla som säger sig värna en levande landsbygd har skäl att engagera sig för ett starkt privat ägande.

      Om äganderätten undergrävs är vi alla förlorare.

      • Stefan Eriksson skriver:

       Jo, om den ”lagfarne” ägaren har rådigheten över sin egendom, är chansen stor att denne också tar ansvar därför. Om inte för allmänheten så ändå för sig själv och med tanken på vem som skall ta över.

       Ett äganderättslöst tillstånd är anarki.

       • Göran skriver:

        Anarki innebär frihet från annans styre, vilket innefattar en stark äganderätt.

        Jag skulle nog definiera äganderättslöst som socialism eller totalitärt.

        • Stefan Eriksson skriver:

         Om ingen äger och tar ansvar för det denne rätteligen skulle äga enligt lagfarten, så är det en följd av ”nånannanismen”.
         Jag kännetecknar det som laglöst land, och vem vill investera tid och pengar där?

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Ingen vågar uttrycka det offentligt. Att den största anledningen till sakernas tillstånd är den vulgärsocialistiska klyschan ”ALLEMANSRÄTT” som socialisterna lurat borgarna att få inskrivet i den svenska så kallade grundlagen. I Kap 2 §15 finns följande inskrivet: ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag (2010:1408)”.
  Behöver man kommentera detta ytterligare? Det står ju ordagrant att man ger vem som helst rätt att stjäla någon annans rättighet eller egendom. Glasklart!!!
  För övrigt kan man fråga sig på vems uppdrag Riberdahl kommer med påståenden om, att enskilda inte skall få äga skog eller mark? En försökstorped helt i socialisternas smak. Stort tack till Göran och Mats för utmärkta klarlägganden.

  • Sture Åström skriver:

   Allemansrätten är baserad på en bluff och införd i lagarna ”bakvägen” via den första lagen om strandskydd, som slussades genom Riksdagen sent, sent den sista dagen före juluppehållet.

   Sedan infördes ovan nämnda tillägg i Kap 2 §15 vid grundlagsreformen 1974 – 76. Man undrar om de borgerliga deltagarna i förhandlingarna var vakna då. En kortfattad beskrivning finns här:

   http://mrr.se/pressm/ask/JMbil1.pdf

   Spännande och förskräckande läsning.

   Genom att INTE lagfästa några begränsningar för den falska ”sedvänjan” har man överlämnat tolkningen till myndigheternas tjänstemän, vilket de som är ”politiskt medvetna” utnyttjat till att stegvis socialisera landets marker. Inte i fråga om juridisk äganderätt, men för rätten att nyttja och råda över den.

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Kan inte förklaras bättre. Tack för det Sture, men om vi reflekterar lite så blev införandet i lagboken inte så komplicerad med hänsyn till att folket aldrig blev tillfrågade och förmodligen hade stött socialisterna redan då när majoriteten blivit egendomslös.
    Socialisternas fria tillgång till andras pengar hjälpte ju till.

 3. Sten-Arne Persson skriver:

  Utmärkt beskrivning av bristerna i omsorgen av att upprätthålla respekten för vår grundlag som numera ändras utan att informera svenska folket innan grundlagsbeslutet vunnit laga kraft genom att det andra godkännandet av beslutet tagits av riksdagen.

  Detta har skett åtminstone två gånger under 2000-talet. Första gången år 2002 av Göran Perssons regering när man överlämnade all lagstiftande makt till EU utom lagstiftningen som gällde kungahuset.

  Andra gången 2010 av regeringen Reinfeldt då grundlagsändringen omfattande ytterligare 424 sidor lagtext hölls hemligt av politiker och massmedia tills det andra beslutet tagits av riksdagen efter det lagstiftade andra beslutet efter riksdagsvalet.

  Vad mer kan inte SVT dölja för oss licensbetalare utöver att inte presentera innehållet i det första av de två besluten med ett mellanliggande val som lagen kräver.

  ”Kul” att få läsa Rubriken i aftonbladet på hösten 2010: ”Grattis svenskar Ni har fått en ny grundlag”.

  Båda blocken i politiken är lika goda kålsupare när det gäller att föra sina väljare bakom ljuset. Den intressanta frågan är ju, vem som sitter i knäet på vem? Min gissning är att vår svenska riksdag och regering sitter i knät på massmediamogulerna sedan lång tid tillbaka.

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Jag lägger in denna artikel igen, kanske ett lovvärt initiativ .
  http://cornucopia.cornubot.se/2016/07/egendomligt-uppror.html

  • mats skriver:

   Jag har erbjudit Rickard Axdorff publiceringsutrymme på Frihetsportalen. För jag tror att många i synnerhet äldre skogsägare inte är förtjusta i FB.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Ja, om du med FB menar den ”fasliga boken”, då tillhör jag väl en av de äldre.
    Törs inte logga in på FB, då det är en vit fläck på kartan.

 5. Thomas skriver:

  Problemet är ett systemfel idag. Bryssel som skall vara garantin för de gemensamma principerna, som äganderätten, klarar inte att styra upp de lokala intressen i t.ex. svensk byråkrati som vill återta makten över landet. Och politiken lämnade över allt ansvar till Bryssel redan 1995. Fast politiken har det egentliga ansvaret för att kontrollera att förhållandet mellan Bryssel och Sverige går rätt till. De demokratiska brister som Sverige haft fram till 1995 har därmed inte försvunnit utan förstärks nu efter Greklandskrisen!
  Egentligen har svensk landsbygd aldrig varit så illa ute, i princip, som nu. Därför att en maktfullkomlig byråkrati som släppt tjänstemannaansvaret och istället blivit en arena för politisk aktivism som inte ens har en gemensam agenda utan splittrar upp sig i olika aktivistidéer som djurrättare, miljöfascister eller byråkratkommunister. Eller bara ett sätt att skaffa sig en försörjning på en säker arbetsplats, vilket inte är en helt föraktfull tanke i dessa oroliga tider.
  Att politiken, utan att inse det, troligen lämnat walkover till byråkratin visar den politiska hanteringen av så enkla saker som finansiering av Brysselregler som skall införas. Bryssel brukar ge möjligheten till politiska val som finansiering av kontroller via budget eller avgift. Då svenska politiker vill ha skattepengarna att leka med själva så brukar de rekommendera avgiftssystemet. Vilket innebär att politiken tappar kontrollen över byråkratin totalt!
  Men utvecklingen är följdriktig!
  Det räcker att läsa von Wrights bok ”Myten om framsteget” som han skrev innan Sovjet föll för att se vad som komma skall. Då han hittills haft helt rätt i vad han spånade om redan då….

 6. Thomas Gunnarson skriver:

  Ta bara skattesystemet som skiljer ut Sverige från alla andra natoner på planeten. Genom den konfiskatoriska beskattningen av låga inkomster. I övriga EU använder man principen att inte beskatta inkomster ”under 60% av landets medianinkomst”. Det blir ungefär som SDs skatteförslag om ett grundavdrag på 150 000kr per år. Idag har man som låginkomsttagare ett grundavdrag på 18900kr per år. Detta avdrag varierar beroende på inkomst så den som tjänar mer har ett högre grundavdrag….?! Jo, för att ingen skall fatta systemet. Den som har lägst inkomsterna får då en skuldstämpel på attman är inkompetent så man blir inte trodd.
  Att detta strider mot de nu aktuella mänskliga rättigheterna, som borde vara något för politiken nu när Sverige är med i ”säkerhetsrådet” där Artikel 4 påpekar att ”man inte får beskatta medborgarna ner till slaveriet”… (Slaverie är väl något helt annat är för hög beskattning? Väl….??!)
  Nej, det är det inte, men i Sverige är det ”människans fria val” som gör att man sitter risigt till…
  Alltså, skyll dig själv. Att det en dag blir för många som inser att de inte har med detta samhället att göra utan ser samhället som sin fiende och att det då blir problem tycks inte de som har problemformuleringsföreträde inse. Men kanske att de den dagen istället pekar ut landsbygdens befolkning som ”de som har”… Det gäller att se framåt när man kör framåt, så att säga, och fundera på vad som finns bakom backkrönet.

 7. Konsult skriver:

  Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket har, sedan att antal år sedan, börjat lägga sig i den parlamentariska demokratins opinionsbildning genom att göra det till sin huvudsakliga uppgift att motarbeta Sveriges Grundlagar och riksdagens socialkonservativa partialternativ. Det gör man dessutom på ett ofta ohederligt och t o m rent antidemokratiskt sätt med bristande opartiskhet och vänstervridning.

  Staten med Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket finanserar till exempel Naturskyddsförening i deras attacker med vulgäranklagelser mot skogsbruket om att indirekt uppmana till likvärdigt civil olydnad och anarki genom att anmäla och överklaga skogsägarnas brukningsrätt av den egna odlade skogen.

  Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket är inte den oberoende myndighet man utger sig för att vara, utan ägnar sig i stället åt politisk aktivism långt ut på vänsterkanten. Denna vänstervridning har blivit värre på senare tid, mot bakgrund av det anses det problematiskt att organisationen regelmässigt anförtros utbildningsuppdrag åt utredningar och andra samhällsaktörer som skall eller bör vara politiskt neutrala.
  Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket anklagas för att vara naiva när dessa okritiskt köper Naturskyddsförenings falska nidbilder av Sveriges skogsägare och inte ser den enorma klimatförbättring som Sveriges framförallt privata skogsägare står för och den samhälls nytta man gör med att bruka skogen som skapar arbetstillfällen och inkomster till den välfärd vi har byggt upp.

  De flesta skogsägare menar idag att Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket dragits med i denna vänstertrend och därför har förverkat sin rätt att kalla sig “oberoende expert” eller att verka som sådan myndighet. Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket har idag så mycket åsikter som sträcker sig långt utanför det som kan anses relevanta för statens uppdrag att bevaka, informera, förbättra landsbygdens villkor och skogsbrukets villkor.
  Då många av de nyanställda inom myndigheterna ”inget begrip” om skogsbruk och dess produktion, då man aldrig varit ute i verkligheten.

  Det värsta är att vänsteraktivister som Naturskyddsföreningen och Skydda skogen sitter på ett enormt åsiktsregister numera om våra privata skogar enbart för att sabotera som borde vara olagligt.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Mycket väl formulerat och borde väl vara möjligt att förstå även av ”våra” politiskt ansvariga för regleringsbreven till myndigheterna.
   Men icke! Synpunkter från politikern jämnställs med ministerstyre och det vill vi ju inte ha, eller??
   Det är ren och skär slöhet, ansvarslöshet och girig egen vinning som gör att uppenbara regelbrott mot konventioner antagna på överstatlig nivå (MR) får fortgå.

   Slöhet och ansvarslöshet i passande dos förmodas väl vara medfött för att göra karriär bland plutokraterna medans egen vinning av plats vid köttgrytan är något man har att lära.
   För den kunskapen måste vederbörande foga sig i åsiktskorridoren, och ibland sälja sin ”själ” till kollektivets förmenta experter.

   Skogsvårdstyrelsen och naturvårdsverket har en hel räcka hantlangare som utför de ”smutsiga” jobben, varav jag endast nämner mark och miljödomstolarna som också ser sitt berättigande i att bevaka suspekta särintressens framgång i att föröda tilltron till en demokratisk rättstat, där den enskilde uppbär ett visst skydd i enlighet med en författning.

   Jag har själv erfarit hur beslut från myndigheten bygger på det uppenbara absurda i att vattnet i ett dike rinner uppströms.
   Beslutet har prövats hos ”rättsvårdande” myndighet utan vare sig insikt eller sunt förnuft och vunnit laga kraft.
   Hos ”våra” myndigheter råder annorlunda fysikaliska förutsättningar, så långt från verkligheten som gemene man upplever denna, har myndigheten distanserat sig.

   Ett återinfört tjänstemannaansvar vore en möjlig bättring av den här soppan!

Kommentarer är stängda.