Ur Brottsbalken (BB)

19 kap. Om brott mot Sveriges säkerhet

3 § Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.

Hur förhåller det sig med Cecilia Malmströms förhandlingar om transatlantiskt affärsavtal? En viktig del i det man förhandlat om är ju rätten för den som anser sig inte få göra de affärer den önskar, att stämma enskilda stater på belopp motsvarande den förväntade vinsten av affären. Det skulle exempelvis kunna vara ett internationellt gruvbolag som får avslag på sin ansökan. Att staten kan bli stämd i sådant fall låter som ”avsevärt men” i mina öron. Eftersom hon varit ledande förhandlare för hela EU är det väl arton år eller livstid som är aktuellt.

 

5 § Den som, för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift om försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet döms, vare sig uppgiften är riktig eller inte, för spioneri till fängelse i högst sex år.
Detsamma ska gälla, om någon i samma syfte obehörigen framställer eller tar befattning med skrift, teckning eller annat föremål som innefattar sådan uppgift.

6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grovt spioneri till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.
Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom eller henne.

7 § Den som, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, begår gärning som avses i 5 § döms, om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur, för obehörig befattning med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst två år.

8 § Är brott som i 7 § sägs att anse som grovt, skall för grov obehörig befattning med hemlig uppgift dömas till fängelse i högst fyra år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom.

9 § Den som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller röjer sådan uppgift som avses i 7 § döms för vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst ett år eller, om Sverige var i krig, till böter eller fängelse i högst två år.

Det är väl bland annat dessa paragrafer som gäller för Transportstyrelsens förra GD, Maria Ågren.

 

12 § Om någon utan regeringens tillstånd här i riket värvar folk till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst eller förmår folk att olovligen begiva sig ur riket för att taga sådan tjänst, dömes för olovlig värvning till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om riket var i krig, till fängelse i högst två år.

Hur många svenskar (av permanent eller tillfällig karaktär) är det som har sysslat med att värva några hundra krigare till IS?

 

13 § Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen eller regeringen att besluta om, döms för tagande av utländskt understöd till fängelse i högst två år.

Att få pengar från främmande makt för att bygga moskéer från vilka predikas sharialagar borde kunna vara straffbart enligt denna paragraf.

 

15 § Om någon, som med hänsyn till vad honom är veterligt, på grund av meddelad varning eller eljest bort inse att högförräderi, trolöshet vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift är å färde, medverkar till gärningen, dömes till ansvar såsom för medhjälp därtill; dock må ej dömas till svårare straff än fängelse i två år.

Kan det gälla både Anders Ygeman och Peter Hultqvist?

 

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.
Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

Maria Ågren igen. Här är också svenska folkets körkortsbilder en fråga att beakta.

 

3 § Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år.

Ågren igen.

 

4 § Den som har valts till sådant uppdrag hos staten eller hos en kommun med vilket följer myndighetsutövning får av rätten skiljas från uppdraget, om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver och han genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget.
Med uppdrag hos staten eller hos kommun likställs uppdrag hos styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, landsting eller kommunalförbund.

Anses en minister eller en kommunal nämndledamot vara vald? Det verkar så, även om de i så fall är valda per ombud.

 

5 § Utan hinder av vad som annars är föreskrivet får åklagare åtala brott varigenom följande personer har åsidosatt vad som åligger dem i utövningen av anställningen eller uppdraget:

 1. arbetstagare hos staten eller en kommun,
 2. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, landsting eller kommunalförbund,
 3. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,
 4. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller som annars fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
 5. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som avses i 1-4 utövar myndighet.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket ska dock gälla

 1. vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat och
 2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för gärning, för vilken straff är föreskrivet endast om den förövas av innehavare av anställning eller uppdrag som avses i första stycket.

Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får åklagare åtala brott mot sådan tystnadsplikt som gäller till förmån för enskild målsägande endast om denne anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Kan vi som fått våra körkortsbilder spridda på nätet begära att åklagare åtalar ansvariga? Blir vi tillräckligt många som anmäler torde åklagaren inte ha något annat val än att åtala.

 

Om åtal för brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget begåtts av riksdagsledamot, statsråd, justitieråd eller innehavare av anställning eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gäller särskilda bestämmelser.

Eftersom inte vanliga regler gäller för åtal mot dessa personer är det bra att en vaken opposition, när det är påkallat, ställer frågan om misstroende mot deras ämbetsutövning.  Den som är utan skuld har inget att frukta, det brukar ju vi vanliga få höra vid övervakning och kontroller.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 svar på Ur Brottsbalken (BB)

 1. Cavatus skriver:

  I Sverige kan politiker alltid slippa undan genom att påstå att man varit naiv = inkompetent.

  • Kgb35 skriver:

   Japp men en undersåte kommer inte undan en missad skatt eller avgift genom att förklara sig naiv.

 2. Göran skriver:

  Nu är du naiv Mats. Dessa lagar är skrivna för morbror Karl i Emmaboda och moster Ingrid i Ödeshög.

  Frånsett att vara lite ironisk – dock med ett stort allvar och sanning – är det solklart att Maria Ågren ska sitta i fängelse.

  Frågan är: Hur kommer det sig att inte hon åtalas? Var det inte så att SÄPO lades direkt under regeringen? Har vi svaret på min första fråga här?

 3. Carl Hermelin skriver:

  Tack för ett befogat uppmärksammande av gällande lag! – Enskilda befattningshavare ansvar som företrädare måste beivras. Mvh Carl H

 4. mats skriver:

  Lex ita potest dici de auctor. Lag gäller även den som skrivit den. Det gällde i Rom och gäller än i hela den civiliserade världen. Så borde det i alla fall vara.
  Om Sun Tzus gamla regel att ”Varje slag vinns eller förloras redan innan det utspelas” gäller, då kommer regeringen att falla. För de har både enskilt och kollektivt brutit mot svensk lag. Klarar inte oppositionen att spela upp den kampen i riksdagen och i domstolar, då har vi ingen demokrati och inget styre under lagarna kvar.

 5. Rikard skriver:

  Hej.

  Lagen är det medel med vilket folket styrs i Sverige, på samma sätt som i Kina.

  Ett Sverige där beslut fattats och lagar stiftats dels med en konstitution med tillhörande domstol som kontrollfunktion, och dels med medborgerligt bifall via folkomröstning, samt med val till offentliga chefstjänster (på respektive nivå) hade varit ett Sverige där politikerna har att föreslå saker för medborgarna samt utföra medborgarnas vilja.

  I ett sådant Sverige är lagparagraferna du räknar upp relevanta på det sätt du avser.

  I sjupartiregeringens Sverige är lagen ett medel att styra folket.

  ”Rule of Law” eller ”Rule by Law” – Sverige faller alltmer in under det senare.

  Väl tillräckligt många vågar tänka den tanken går alla vi foliehattar, konspirationsteoretiker och mörka krafter från att vara just det till att alltid ha varit framsynta realister – väl den bredr*vade massan svänger.

  Efter att länge ha läst Dagens Juridik kan jag konstatera att vad folket anser borde vara lag och praxis, och vad de lagkloke ordvrängarna och fariséerna som kallas advokater håller för vad lag och rätt är och borde skola vara är varandras motsatser. Attityden från lagkloke att vanligt folk inte fattar juridik eller skall få ha åsikter om domslut är legio.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 6. Samuel af Ugglas skriver:

  Lite vid sidan om kanske.
  Hur mycket skada har Maria Ågren förorsakat landsbygdsbefolkningen genom olagliga handlingar under sin tid på Naturvårdsverket?
  Om det visar sig att hon begått lagbrott under perioden 2009 – 2015 på ”Naturvårdsverket” så måste dessa förordningar snarast upphävas.

  • mats skriver:

   Vilket för oss till detta Citat av Sartre.
   ”Det finns två sätt att förstöra ett folk. Antingen fördömer man det som helhet eller också tvingar man det att förneka de ledare det har valt. Det sista är det värsta.”

   I Sverige förstörs alltså folket, demokratin, nationen, på båda dessa sätt!

Kommentarer är stängda.