Kung Ingves livsfarliga experiment

Dagens gästskribent är Åke Sundström.

Vi lever i ett unikt tidevarv. För första gången någonsin, sen långt före vår tideräknings början, är det gratis att låna pengar. Man får till och med betalt för att låna! I reala termer (nominell ränta div med prisindex) är räntan negativ, d v s du tjänar på att låna (och förlorar, ännu mer, på att spara).

Exakt hur mycket beror på vilket prisindex man använder sig av för att bedöma inflationstakten. SCB:s KPI-index är definitivt odugligt för ändamålet. Det är just delindexet för boendet som är ”friserat”, bortdefinierat genom det osanna antagandet att de statligt kontrollerade hyrorna mäter den sanna inflationstakten. Med korrigering för enbart detta fel ligger inflationstakten idag på ca 4 procent (inte ca 1,5 som SCB påstår). Så bolånekunden (med en boränta på 1,5 procent) belönas i realiteten med en ”återbäring” på 2,5 procent av lånebeloppet. Tala om en upp-och- ner-vänd värld! Och en skuldbubbla av aldrig tidigare skådad storlek.

Särskilt anmärkningsvärt är det förstås att ha negativa realräntor i en högkonjunktur; det är ju en sådan som regeringen påstår att vi befinner oss i. När räntan då, enligt gängse och självklara principer, bör vara högre än normalt! Professor Lars E O Svensson, tidigare vice riksbankschef, tror sig kunna motivera denna dårskap, men han är bara en av många Keynesinspirerade modellnördar som helt saknar kontakt med realiteternas värld.

Överraskande nog bidrog faktiskt public-service-TV härförleden till att ta ner dessa scharlataner på jorden, i ett ovanligt sakligt och avslöjande program om världsekonomin. Men det var (givetvis!) ett inköpt program, det kunde knappast ha gjorts av SVT och reaktionerna blev de förväntade: fortsatt tystnad, även i ekonomipressen.

Stefan Ingves och hans fem kollegor skyller sin extrema politik på att de tvingas anpassa sig till räntorna i omvärlden, speciellt USA och EU. Den ursäkten har viss relevans visavi dollarn och euron, men det finns gott om länder som för en mer självständig ekonomisk politik, inte bara på räntesidan utan också på makroplanet (resursoptimering). Med klart positiva effekter för de egna medborgarna. Som Schweiz, ett av de bästa och mest närliggande exemplen. Vi var jämlikar på 60-talet, tillsammans i välståndspyramidens topp. I dag är Sverige den fattiga kusinen, med skillnaden i penning- och valutapolitik som en av de viktigaste delförklaringarna.

Räntans nyckelroll i en välfungerande marknadsekonomi, borde mana makthavarna till eftertanke, men Kung Ingves tycker annorlunda (jo, det är han som styr, inte finansminister Andersson).

Nackdelarna med negativa realräntor är väl kända: felinvesteringar (allokeringsförluster) och en kraftig omfördelning av inkomster och förmögenheter – till de mindre bemedlades nackdel. En inverterad Robin Hood-politik, som politikerna mycket väl vet, men gör allt för att förtiga.

Nollräntor lockar till illa underbyggda beslut, främst i byggsektorn. Dyra bostadsrätter produceras nu i frenetisk takt; det gäller att hinna utnyttja det gyllene tillfället innan bakslagen kommer. När så sker drabbas de nyinflyttade, inte byggfirmorna. Då är visserligen inte alla pågående projekt färdigbyggda, men lägenheterna är sålda, det är poängen.

I en sådan Klondyke-atmosfär kombineras stora och oförtjänta vinster för många, med smärtsamma förluster för i synnerhet unga familjer som tvingas köpa dessa nya bostäder till priser som i historiens ljus kommer att definieras som rent ocker, med riksbanken och regeringen som ansvariga.

För sparare i gemen och för egendomslösa ATP-pensionärer handlar det om att bli brutalt bestulen, i det senare fallet på betydande delar av sina utlovade pensioner. Med ”rörelsens” eget folk som de största förlorarna! Ett nogsamt nedtystat svek i solidaritetens besudlade namn.

När realräntenivåerna förr eller senare normaliseras blir förändringen i realränta cirka 6 procentenheter (från minus 3 till plus 3), en oerhört kraftig broms som leder till att byggboomen ersätts av ett investeringsras och sannolikt också av negativa BNP-tal. Då uppdagas det allra värsta fördelningssveket: framtidsimperialismen. Att vi på 2010-talet (och även tidigare) överkonsumerat på bekostnad av våra barn och barnbarn.

Vägen tillbaka till balans, normalitet och effektivitet blir lång och svår, inte minst därför att skuldbergen i västvärlden (plus många andra länder) måste bantas under en och samma tidsperiod. Hur detta skall gå till är det väldigt få som vill prata om, bortsett från ett antal domedagspredikanter, som sannolikt också är fel ute vad gäller de kommande krisernas förlopp och karaktär, vinnare och förlorare. Ett unikt läge, en situation som världen aldrig tidigare upplevt, är unikt svårt att diagnostisera.

Troligen (och förhoppningsvis) går det att undvika en ny global massarbetslöshetskris av 30-talskaraktär, dock bara genom att omgående stoppa skuldbergstillväxten och ta itu med uppgiften att genomföra de radikala systemreformer som krävs för att kunna försvara dagens välståndsnivåer. Det kommer sannolikt att ta 20-25 år innan en någorlunda sund samhällsekonomisk balans har återställts, både för Sveriges del och för västvärldens. Det blir en stagnationsperiod i stil med, men ännu längre och mer plågsam, än den som Japan redan genomgått.

Priset för Ingves experiment kommer således att bli mycket högt, inte tal om annat. Allt medan finansministern helt fräckt påstår att ”nu går det bra för Sverige”. Och Alliansen instämmer – som dumma får kan tyckas, men logiskt i så motto att även de borgerliga partierna fört i stort sett samma politik och därför är medansvariga.

En annan betänklig aspekt är att Ingves och hans kollegor i praktiken har överprövat och underkänt det förnuftiga riksdagsbeslutet från 90-talet att göra riksbanken självständig. För ingen tvekan kan råda om att banken återigen låter sig styras av påtryckningar från Rosenbad och därför medverkar till att äventyra den långsiktiga välståndsutvecklingen. Fast troligen behövs det inte ens några viskningar från högre ort, Ingves vet ändå vad som förväntas av honom och han tänker leverera. Mot bättre vetande.

Ett tungt medansvar vilar också på de så kallade ”möjliggörarna”, våra tigande eller i enstaka fall mumlande ekonomiprofessorer – men också experter i andra discipliner som historia och statistik. Nollräntan och framtidsimperialismen hör (liksom klimatpolitiken) till de tydligaste tecknen på en djup intellektuell och etisk kris, främst inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna; ett långt allvarligare problem än aldrig så många lättsinniga beslut på Helgeandsholmen.

Så, vad kan då göras, mer konkret? I ett första steg bör Riksbanken fråntas rätten att styra de kortsiktiga räntorna. Den så kallade styrräntan slopas. Alla räntor kan och bör bestämmas på en fri marknad, inte bara som nu den långa 10-årsräntan. Det enda styrinstrument som behövs är en instruktion om att penningmängden (sedlar, mynt och lån) inte får öka i snabbare takt än reala BNP (2-3 procent). Riksbankens personalstyrka kan reduceras med 80 procent, som en positiv bieffekt. Och utlokaliseras från sitt prestigefort på Brunkebergsåsen torg till Rinkeby eller vilken svensk småstad som helst. Som för att markera att dess tid är ute.

Detta är samma recept som en gång skapade den tunga D-marken och möjliggjorde Tysklands snabba återhämtning efter det senaste världskriget. Metoden har i nutid praktiserats även i grannlandet Estland, även där med stor framgång, men skrotades tyvärr när de baltiska staterna gick med i dagens besinningslöst sedeltryckande EU. Tysklands allt starkare ställning är en produkt av strukturvinster som den strikta hårdvalutapolitiken skapade och underhöll.

I dagsläget ökar den svenska penningmängden med cirka 10 procent år. En helt ohållbar situation! Om den trendmässiga BNP-ökningen ligger på 2 procent (som man har skäl att befara) så är ökningstakten fem gånger snabbare än normalt.

Parentetiskt kan nämnas att inflationstakten grovt kan skattas som skillnaden mellan penningmängdens och produktionens ökningstakt, d v s för närvarande cirka 6 procent. Det skulle inte alls förvåna om detta också är en mer korrekt inflationssiffra än min försiktiga skattning (4 procent). I så fall förstärks tidigare slutsatser om realräntan och om den svenska penningpolitikens negativa konsekvenser.

Med riksbankens styrränta avskaffad och med penningmängden i fokus kan återgången till ekonomisk balans och ett kraftigt bantat skuldberg klaras av på betydligt kortare tid än 25 år, särskilt om även andra effektivitetshöjande strukturreformer genomförs, som fri hyresmarknad och skrotad klimatpolitik. Och inte minst ett avgörande men alltför senkommet farväl till fattigdomsunionen i Bryssel, ett Swexit i Brexits kölvatten.

Från det politiska etablissemanget kommer inga svar i dessa ödesfrågor. Inget parti har något program för hur skuldberget skall hanteras och ekonomisk balans återställas. Partistrategerna tycks anse det omöjligt att samtala med väljarna om vägarna ur denna självgillrade ekonomiska fälla. Sittande regeringar tiger i förhoppningen om att kunna vältra över ansvaret på sina efterträdare, med båda blocken medskyldiga i ungefär samma grad. Det är en process som nu kommit till vägs ände.

Ett decennium med extrema lågräntor har inte hjälpt och inga andra lösningar har aktualiserats i den demokratiska processen. Ett stort vacuum är följden, ett tomrum men samtidigt ett tyst medvetande om det svåra vägval som måste göras när en reträtt från Palmes (och den borgerliga vänsterns) starka stat blir en tvingande nödvändighet, såvida inte partiapparaterna föredrar en ny omgång devalveringar och en lång period av nolltillväxt. Det är i det senare fallet ett mycket dystert arv som dagens generation överlämnar till sina efterkommande. Och en person har större ansvar för detta predikament än alla andra: Stefan Ingves.

Föregångaren Görtz, han med nödmynten efter Karl XII:s kostsamma krigande, avrättades – orättvist säger historikerna eftersom han inte hade något val i det pressade läget. Ingves har tvärtom haft både makt och möjlighet att välja en annan och förnuftigare politik men avstått från att agera. Likväl kan han se fram mot en trygg pensionärstillvaro på de förrådda undersåtarnas bekostnad. Så olika falla ödets lotter.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

43 svar på Kung Ingves livsfarliga experiment

 1. mats skriver:

  Ett tämligen uttömmande inlägg där det är svårt för en amatör lägga till något. Men en grundläggande fråga som jag undrat över, är ränta (pris-) inflationsdrivande, eller är det en konsekvens av obalans i fundamenta som tillgång, efterfrågan, produktionssätt?

  • Stefan Eriksson skriver:

   Mats. Är det inte så att ”obalans” råder i penningpolitiken ? Det ”trycks” ju ”nya pengar” utan att gamla därför makuleras i rask takt.
   30-talets Tyskland i minne!
   Infrastruktur föreslås ju på fullt allvar kunna finansieras med något de kallar ”eurobongs”, någon typ av obligationer vad jag kan förstå.

  • akesundstrom skriver:

   En relevant undring. Räntan styrs – som alla priser på fria marknader – av utbud och efterfrågan. Den är inte i sig inflationsdrivande utan tvärtom prisstabiliserande. Före 1914 var inflation ett närmast okänt begrepp, eftersom alla valutor var bundna till guldpriset, kunde växlas till guld till en på förhand känd kurs.

   Men med dagens pappersvalutor och politiskt styrda centralbanker sätts marknadsmekanismerna ur spel, inte helt men i huvudsak. Därav de djupa obalanserna och den tunga vägen tillbaka till normalitet. Ett avgörande bekymmer är att fackmännen, ekonomiprofessorerna, ofta är aktörer i det politiska spelet och ger sken av att vi lever i en rimligt välfungerande marknadsekonomi. Trots att såväl krediter, hyror och energipriser (tre mycket viktiga delmarknader) i Sverige styrs enligt planekonomiska principer.

   Utan korrekta, marknadsstyrda priser blir också BNP-statistiken starkt missvisande. Inte ens förtecknet (plus eller minus) går att lita på. Således är det mesta av våra förmenta ekonomiska problem i grunden kopplade till intelligentians maktlojala tystnad och sveken mot forskarens plikt att söka sanningen och ”ingenting dölja eller förtiga”. Ett intellektuellt mörker snarare än oöverstigliga ekonomiska utmaningar.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Inflationsberäkningar har genom den Statistiska (Socialistiska) Central Byrån (SCB) alltid varit en källa till för att förvirra synbarligen enkla frågeställningar för svenska folket. Bara en så enkel fråga som den att kostnaderna för denna hord av anställda på SCB, finns den med i inflationsberäkningen?
  Är den faktiska kostnadsutvecklingen för ”det offentliga” med i inflationsberäkningar som allmänheten har en chans att bedöma? Taxehöjningarna för t.ex. kommuners vatten & avlopp och sophantering, finns de med inflationsberäkningarna eller skall dessa fenomen när de uppstår som fördyrande för konsumenten behandlas som ”den svenska kronans” försämrade köpkraft?
  Den enklaste formen att bedöma kronans köpkraft är kanske att be SCB om statistik för brev befordran i Sverige. Den ger nog en del medborgare rysningar, om de vågar sätta sig in i frågan.
  Tack Åke för en utomordentligt fin redovisning hur ”Svenska Kronan” hanteras!
  Om folk bara visste!

  • akesundstrom skriver:

   Vad gäller ”det offentliga” är svaret nej. Utan marknadspriser går det inte att bedömda det sanna värdet av sjukvård, utbildning, eller annan statlig eller kommunal service. I stället gör SCB det helt godtyckliga antagandet att värdet är lika med lönesummorna i dessa sektorer. Att t ex värdet av SCB:s statistik skulle kunna vara lika högt som de anställdas löner får betraktas som uteslutet. Här skulle en fri marknad göra tummen ner och halvera personalstyrkan, minst.

   När det gäller vatten, avlopp och eldistribution är problemet ett annat: att taxorna under hela efterkrigstiden varit alldeles för låga. Med stöd i kommunallagen, har man utgått från en kommunens så kallade självkostnad. Vilket felaktigt tolkats som det historiska anskaffningsvärdet. Inte – som man bör – som anläggningarnas ÅTER-anskaffningsvärde. Därför har inflationen i dessa sektorer starkt underskattats.

   Detsamma gäller f ö all kapitaltung industri. Bolagens bokförda vinster överskattar, ofta mycket grovt, de sanna, reala vinsterna, men i det fallet kan man säga att missvisningen i praktiken korrigeras via konkurrenstrycket på fria marknader. Men okunniga aktiesparare vilseleds av årsrapporternas överdrivna vinstsiffror.

   Såväl inflationsstatistiken som nationalräkenskaperna hör hemma i papperskorgen, men tilldelas roller som viktiga riktmärken. Ingen ekonomisk statistik går att förlita sig på, som mängder av fackmän vet, men tiger om.

   Håller med dig, Samuel, om att mycket skulle förändras ”om folk bara visste”.

  • akesundstrom skriver:

   Temat ”om dom bara visste!” äger sin giltighet, men bör inte tolkas alltför defaitistiskt, även om det är sant att de flesta inte har en susning om i vilken grad de bedras av sina politiska ombud på Helgeandsholmen.

   Men många reagerar, kanske mer instinktivt än insiktsfullt, för visst är det ett hoppfullt tecken att var fjärde väljare nu säger sitt stöda SD, trots partiets mindre ärorika historia. Detta är i huvudsak proteströster, inget bejakande av bruna ideologier. En signal som borde få Alliansledarna att ta sig samman, kliva upp ur sandlådan att börja regera!

   Demokratins kreatur, talade Palme om, med rätta och med syfte på Sovjetunionen. Men är inte Alliansen (nu i synnerhet centern och folkpartiet) samma andas barn som det gamla ledargarnityret i Kreml? Att förment liberala partier förvandlar Sverige till en veritabel vänsterdiktatur är så ofattbart skamligt att man inte riktigt orkar tro sina ögons och örons ovedersägliga vittnesbörd.

   • mats skriver:

    Diktaturens kreatur, sa Palme. Men jag tycker du har rätt i att även demokratin har sina kreatur.

 3. Ola Thor skriver:

  Precis

 4. Tege Tornvall skriver:

  Bra definition av inflation. Precisering: skillnaden i den takt som penningmängden resp. produktionen utvecklas (de kan ju både öka och minska).

  Det enda rättvisande måttet på svensk ekonomisk politik är egentligen detta:

  Efter andra världskriget låg stora delar av Europas industri i ruiner, medan Sveriges var intakt med en behövande marknad att sälja till. Då stod kronan ungefär i paritet med Västtysklands nya D-Mark, nederländska Gulden och schweizerfranc. När Euron infördes 2002 var de värda 4-6 gånger mer än kronan, som flera gånger fick konstgjord andning genom devalveringar.

  Kommentarer överflödiga!

  • akesundstrom skriver:

   Jo. Kronans ständigt sjunkande värde är det avgörande underbetyget! Men orsakerna är förstås kopplade till regimskiftet efter 1968 års studentrevolt, Palmes ”starka stat” som riktmärke (även för borgerliga regeringar). Enpartistaten är ingen dynamisk motor utan raka motsatsen, en veritabel bromskloss.

 5. Jan Andersson skriver:

  Se filmen ”Ebberöds bank” igen.

 6. Göran skriver:

  När marknaden inte sätter räntan uppstår en konsekvens av obalans i fundamenta som tillgång, efterfrågan, produktionssätt? Och även antalet investeringar. Det är svaret på din undran.

  Jag har försökt att förklara detta, men inser att det blir en väldigt lång text efter som det ena leder till det andra.

  • mats skriver:

   Jag tänkte väl det, att när Riksbanken sätter priset så blir det teoretisk lika för alla, oavsett marknadssituation. Gissar att socialister tycker det är rättvist. Det låter ju bra att fattiga inte ska missgynnas. Men det funkar ju ändå inte så.

   Kan man uppfatta Riksbankens styrränta som priset på att äga pengar? Med negativ ränta kostar det, med positiv ränta ger det en intäkt. Kostnaden för att låna pengar är dock högre.
   Bäst är alltså att ha varken kapital eller skulder, inkomsten spenderas omgående. ”I don’t give a damn about the greenback dollar, spend it as fast as I can”. Om inbördeskrigets nödmynt som blev permanent.

 7. Kgb35 skriver:

  Intressant, och väl så intressant är väl vad den lille människan kan göra för att få behålla sova pengar? Några idéer?

  • akesundstrom skriver:

   Köpa guldmynt, t ex. Guld och silver är de ultimata värdesäkrarna, i synnerhet när andra tillgångsvärden, t ex fastigheter är på väg att passera en tioårstopp och troligen rasar ganska rejält den närmaste tiden. Inte bara här, utan även globalt. När skuldbergen skall bantas ligger denna sektor särskilt illa till.

   • mats skriver:

    Så det gamla familjesilvret kan vara värt att behålla, även om det är fult och opraktiskt.

    • akesundstrom skriver:

     Fast jag gissar att aktier i en silvergruva eller i en fond kopplad till silverpriset förräntar sig bättre än ditt gamla bordssilver. Många analytiker tror att silverpriset i denna fas lyfter snabbare än guldpriset. Annars är ju guld den mer välkända flykthamnen.

     • Göran skriver:

      Det finns tolv gånger mer silver än guld. Således borde silver vara värt en 1:12-del av guldets värde.

      Ungefärligt pris för guld och silver per gram:

      Guld: 329,56 kr
      Silver: 4,27 kr (borde vara cirka 27 kr)

      En förklaring till att silver kan öka bra i värde. Silver är dessutom mycket mer efterfrågat än guld eftersom det används i industriell skala mycket mer än guld.

      • akesundstrom skriver:

       Lite för enkelt att använda relativ malmtillgång som prisprognos. Bättre att utgå från den historiska prisrelationen mellan guld och silver. Även den metoden pekar mot silver som en just nu bättre investering än guld, men tro inte på någon hausse upp emot 27 kronor per gram inom överskådlig framtid. En fördubbling vore bra nog.

 8. Samuel af Ugglas skriver:

  Lite nyfiken på hur de kloka ekonomerna resonerar kring de s.k. betalkorten och påverkan på värdet av den svenska kronan.
  Ett typexempel är regionernas justering a befordringsavgifterna på bussarna. Taxehöjningar som kan ske utan att passagerare har en aning om det eller för delen bryr sig.
  Alla åtgärder som är till för att avleda medborgarnas uppfattning om pengars värde är typ betalkort, Swish och andra möjligheter. Dessa bidrar till att medborgarna tvekar att ställa politiker till ansvar,
  tack vare möjligheten att manipulera ”röstsäljarna” är allt för uppenbar. Det är den absolut största anledningen till politiskt missbruk efter möjligheten att plundra medborgaren på egendom. (skatter)

  • akesundstrom skriver:

   Minimal påverkan, förmodar jag. Kronans värde bestäms i huvudsak på räntemarknaden och i relation till i första hand dollarn, euron och pundet. Vårt stora exportöverskott stärker kronan, den extremt låga styrräntan trycker ner den. Ändringar i dessa två parametrar avgör kronkursens utveckling. Annat, t ex de aktiviteter du nämner, är av marginell betydelse.

 9. mats skriver:

  Stefan Molyneux jämför stockbrokers med climate scientists.
  https://www.youtube.com/watch?v=3QmkHr0W5Vk

 10. Lars Lindeberg skriver:

  Ekonomi är ingen vetenskap det är konstaterat, det är rena humbugget, bedrägeriet det vet vi det också!
  Ändå finns det ett Nobelpris i Ekonomi! He he he
  Jag, vi glömmer ju aldrig när Milton Friedman, juden ni vet fick priset, över en natt blev svenska folket grundlurat, så grundlurat att det står sig än idag!

  ”ALLT SOM GÅR MED VINST SKALL PRIVATISERAS OCH ALLT SOM GÅR MED FÖRLUST SKALL SOCIALISERAS!” LÖD BUDSKAPET!

  På det att alla båtar kommer att lyfta samtidigt! He he he Idioterna väntar fortfarande på LYFTET! Ha ha ha

  Med påföljd att Sverige har blivit utplundrat, våra tillgångar sålda för en spottstyver och de som gjorde det hat skott sig så in i Helvete som aldrig tidigare i Sveriges historia!

  Skiten håller på dag som idag är!

  Vad är där att ta av lusen mer än smällen! Ha ha ha

  Judarna är bra sluga! Nu skall de lugga oss rejält på våra sista kronor!

  • Göran skriver:

   Jaha, så där kom då ett nationalsocialistisk inlägg som ska förklara vad som kommer att gör allt bra i världen.

   Till att börja med existerar det inget Alfred Nobels Pris i ekonomi. Det finns ett pris i ekonomi som heter ”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne”.

   Ekonomi är inget humbug eller bedrägeri. Allt som sker i världen vad gäller mänskligt handlande är ekonomi. Hur kan du vara så ignorant att du inte förstår det? I och för sig har nationalsocialister väldigt svårt att förstå det. De diskuterar inte ens det och det går inte att föra en diskussion med en nationalsocialist om ekonomi och dess fundament.

   Nationalsocialister vill ha en Riksbank, för de tror att det går att styra ekonomi centralt. Det är humbug. Det går inte. Har aldrig gått. Kommer aldrig att gå. Hur kommer det sig? Alla människor på jorden eller ens i ett land handlar inte på samma sätt, har inte samma incitament, har inte samma preferenser och beter sig långt ifrån rationellt i allt sitt handlande.

   Sverige har inga tillgångar som tillhör oss alla. Tillgångar tillhör den som skapar dem.

   Privat verksamhet kräver vinst. I annat fall kan vi kräva att arbetarna i en privat företag ska anpassa sina lönekrav efter den privata verksamhetens försäljning. Ingen försäljning av det som produceras en viss månad ska inte heller ge någon lön. Vilka arbetare vill ha det på det viset? En vinst gör att den privata verksamheten kan jämna ut toppar och bottnar i verksamheten. Den gör även att den privata verksamheten kan leva vidare, få finansiering, förbättra sin verksamhet, tillfredsställa sina kunder mer, osv.

   Går en privat verksamhet med förlust ska den inte överlämnas i offentlig regi utan likvideras. Det finns ingen offentlig verksamhet som inte kan skötas privat.

   Sist. Vilka är det som går till valurnorna och väljer de skurkar som rånar folket på deras egendom?

   Det enda tragiska är att vi som inser detta inte får kliva av båten utan tvingas segla vidare på den med hjälp av våld eller hot om våld.

   • mats skriver:

    Tack för det svaret Göran!
    Jag kommer att vara på jobb hela dagen idag, hoppas inläggen klarar sig till kvällningen.

   • akesundstrom skriver:

    Inlägg som Lindebergs, med fokus på judehat, hör väl knappast hemma i ett seriöst forum som detta. Eller vad säger du, Mats? Även om vi kan vara överens om att Sverige blivit ”rånat av skurkar”, kanske t o m ”utplundrat”, är det ett grovt övertramp att utmåla Palme, Fälldin, Reinfeldt m fl som sionistiska hantlangare. Det är illa nog, snarast ännu värre, att bli bedragen av tyskbaltisk adel (Palme) eller av en f d MUF-are som en gång gisslade det sovande folket och deras dåvarande makthavare. Men sen i egen maktposition kopierade samma dopingupplägg med ännu större doser av framtidsimperialism.

    • Lars Lindeberg skriver:

     Läs detta och begrunda!

     Mitt inlägg blev genast påhoppat av Sayanim! Det absolut farligaste som drabbat mänskligheten någonsin!
     En Femte Kolonn innanför ditt lands gränser!
     Den största spionorganisation världen känner!

     Sayanim

     What Is A Sayanim ?

     The Sayanim is any Jewish person, that can be called on to assist another Jew in any cause. Since birth, the Jewish people have been taught of their superiority… and need for cohesion. The Sephardic Jews are the upper level of the race, and the Ashkenazim, which constitute 95% of all Jews, are the worker parasites of the race. Since the Sephardics first converted the AshkeNAZI, they brainwashed them into the idea that the world is their enemy and their fellow Jew is a ”Quiet Guardian”.

     Who Is A Sayanim?

     Every Jewish person is expected to be a potential agent (spy/sayanim), in varying degrees.

     What Will They Do?

     If the Jewish people sense a potential threat, the Jewish Sayanim is authorized to commit anything from simple harassment to business ruin, and even multiple murders. The Columbine Massacre was a perfect example. The police knew there were seven people involved, but five students, two sets of parents, one employer and psychiatrists, provided alibis and corrupted evidence.

     Examples:

     Your Jewish accountant will relay any private bookkeeping info to a Jewish competitor, your friendly Jewish pharmacist will assist your Jewish doctor to poison you, a clerk at VISA will supply your private credit information to anyone, the list is endless.

     Sayanim Indoctrination Starts At Childhood:

     Family Life:

     Jewish children rarely are allowed to play with the gentiles. Around the house the child is constantly bombarded with the word Goy. .
     Goy (goyim means cattle/animals), relates to menial occupations. The family maid, nannies, gardener, plumber, etc are referred to as ” The Goy or goyim ”.

     Grammar School:

     A public Jewish school will receive grants, and the best teachers are put in the district. 6th graders at these ”Magnet schools” are the equivalent of an 8th grader at a normal school. Jewish kid’s will always be eligible for the ”Gifted Programs”.

     Exceptional Jewish children are turned over to the Rabbi for future guidance.

     High School:

     In heavily Jewish communities the public schools will always have a ”Gifted program”.
     For those with the resources, they will attend exclusive schools.

     Colleges & Universities:

     Here is the big payoff. Entrance into the finest schools is assured. All the larger Universities have Sayanims placed in key locations from the Dean to the Admission Officers, to the loans, and the scholarship personnel. Societies, such as Hillel, will shepherd a young Jew throughout his college career.
     Jewish professors will always favor the Jewish student. Jewish students make up 30% of the Ivy League, which they credit to their extraordinary IQ’s, which is a myth. Law schools, such as Yale, can have an enrollment of 60% +.

     Business World:

     In any Jewish controlled company, a Jew is given first preference in job interviews.
     If a Jew is a businessman, he gets preferential treatment on contracts where another Jewish person is involved.
     Getting a bank loan is a cinch if he is a Jew.

     Government:

     Jews have lined all government’s offices around the planet with their people. (parasitic infestations) !

     Student loans get erased if they are a Jew or Jewess. A non-Jew business competitor can have a regulatory agency put on him by these parasites. The Judicial is 40% Jewish and another 35% are minorities they control.

     So What Is Expected Of A Sayanim?

     The standard Sayanim routine is basically favoring other Jews in ordinary transactions, but the sayanim can be called on to protect any criminal enterprise. From the traffic court Judge to an Appellate Judge – fellow sayanims receive special treatment. The special Sayanim (200,000 of them worldwide but there are probably a lot more now) will be expected to cooperate in any Israeli Mossad (Israel’s Secret Service) enterprise including murder, sabotage and any form of Fifth Column activity (does 9/11 ring a bell?). A division of the Mossad ( Katsas) keeps records, and stays in active contact with this group, the Mossad.

     The Sayanim (sleeping cells who spy/act for Mossad in the host nation they live in, sometimes pretending to be Christians, Moslems, Israelites, etc.)

     ”The individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists”. J. Edgar Hoover, FBI Director 1924-1972, quoted in The Elks Magazine (August 1956).

     ”All Jews are provocateurs in Peacetime, saboteurs in Wartime, and subversives all the time.”

     Lägg särskilt märke till detta uttalande av J Edgar Hoover!

     ”The individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists”. J. Edgar Hoover, FBI Director 1924-1972, quoted in The Elks Magazine (August 1956).
     Folket tror inte att det existerar! Men det gör det i allra högsta grad

     Lägg särskilt också märke till detta!
     Hatet, som de beskyller alla andra för när hatet kommer från judarna!

     ”We must hate. Hate is the essence of Communism [Judaism].” –Vladimir Lenin, a Jew and Leader of the U.S.S.R. !!!

 11. Göran skriver:

  Vi ska inte glömma bort eller kanske upplysa om att Riksbanken håller på att skapa en optionsbubbla. Den får större konsekvenser för ekonomin än bostadsbubblan när de spricker.

  Riksbanken köper upp våra kommuners skulder. Kommunernas skulder ökar dessutom hela tiden. Det är bra en tidsfråga innan i stort alla kommuner i Sverige har budgetar som går med underskott som finansieras via pengar från staten eller via lån som sedan Riksbanken omvandlar till obligationer, som med tiden inte kommer att var värda många ören.

  • akesundstrom skriver:

   Optionsbubbla? Du menar väl obligationsbubbla? Den senare är en hotfull realitet, det är sant, men en del av den stora gemensamma skuldbubblan.

   Lösning: Förbjud underbalanserande budgetar, både statliga och kommunala.

 12. Lars Lindeberg skriver:

  Återigen läs och begrunda!

  Att vi är utsatta för judens tryck och att det är planerat sedan länge är juden Åke Bonniers väg inom svenska kyrkan belägg för! De ateistiska kommunisterna har tagit över svenska kyrkan, det vet vi!
  De är livsfarliga! De har placerat en massa homosexuella i ledande positioner! De har inget berättigande i svenska kyrkan!

  Åke Bonnier, född den 11 december 1957 i Stockholm, är sedan den 26 augusti 2012, biskop för Svenska kyrkan i Skara stift. Åke Bonnier tillhör den kända förlags och publicistsläkten Bonnier och innehar en förmögenhet på 2 miljarder kronor. Han var 2011 en av Sveriges rikaste personer och hans syskon har toppositioner inom Bonnierkoncernen.

  Åke Bonniers foto har de blockat!

  Nu är inte tanken med detta inlägg att fokusera på Åke Bonniers stora förmögenhet utan på det faktum att Åke Bonnier är en av många skenkristna judiska marraner (en representant för kristenheten) inom det svenska samhället vilka har lyckats uppnå höga positioner genom infiltration och genom pengarnas makt.

  Det gemensamma för de judiska infiltratörerna oavsett vilka områden de har infiltrerat och infiltrerar (för inte så länge sedan lyckades de infiltrera SD och har numera tagit över detta parti) är att de bekänner sig till den politiska ideologin ”Sionismen” och har kabbalismen (ockultism, satansdyrkan) som sin religion.

  Så här skriver den judiske författaren Arthur Koestler i sin bok ”den trettonde stammen” angående marranos (kryptojudar):

  ”Efter massakrerna 1391 och 1411 som svepte fram över (iberiska) halvön gick lågt räknat minst 100.000 judar med på att döpas. En betydande del av dem fortsatte dock att utöva sin judiska tro i hemlighet. Dessa kryptojudar, marranos, blev rika, vann höga poster vid hovet i den kyrkliga hierarkin och gifte in sig i aristokratin.

  Sedan alla obotfärdiga judar fördrivits från Spanien (1492) och Portugal (1497) betraktades marranos med tilltagande misstänksamhet. Många brändes i inkvisitionen, de flesta utvandrade på 1500 talet till länderna runt Medelhavet och till Holland, England och Frankrike. Så fort de var i säkerhet (marranos efter att ha utvandrat från Spanien) återgick de öppet till sin tro och grundade tillsammans med dem som fördrivits 1492-1497 de nya sefardiska samhällena i dessa länder”

  Under 1700 talet började dessa marranos att dyka upp i Sverige. De lyckades smälta in väl bland befolkningen och blev ofta mycket förmögna och inflytelserika som bland annat släkten Bonniers. Deras lojalitet har dock alltid varit till dem själva och till judendomen (inte till de kristna och till de kristna samhällena) och de är måna om att bibehålla sina starka familjeband.

  Några familjeband har de emellertid aldrig varit måna om att stärka och bevara när det gäller värdbefolkningarna hos vilka de slagit sig ner. Bland andra folk och grupper har de, tvärtom, gjort allt för att förorsaka söndring, splittring och kaos och gör så fortfarande med hjälp av massinvandring och den laglöshet denna för med sig samt genom att förvanska den kristna läran och uppmuntra till all slags omoral.

  http://experimentlandet.blogg.se/2016/february/den-skenkristna-biskopen-och-miljardaren-ake-bonnier.html

  https://youtu.be/UYKyp1e_jYc

  • mats skriver:

   Lars, jag tar inte bort dina kommentarer, du vet att du ansvarar själv helt och hållet för dem.
   Men jag kommer att ta bort liknande haranger om du fortsätter.
   Vill du skriva seriöst om judar gör du det på svenska och med fullständiga källhänvisningar. Det skickar du till mig för påseende, så kanske jag publicerar det som ett gästinlägg.

   • Lars Lindeberg skriver:

    Javisst Mats jag tar helt ansvar för mina kommentarer 100%! Det är därför jag visar helt öppet vem jag är, hade jag kunnat satt dit ett foto av mig skulle där vara ett!
    Du kan få min adress och telefon också om du vill!
    Jag är inte rädd för sanningen!
    Jag är 100% seriös i mina inlägg! Det gäller ju svenska folkets framtid och Sveriges! Sådant skämtar man inte om!
    Har du större krav på mig än du har för de andra?
    Jag har alltid källhänvisningar då jag anser det behövs!
    Men om du inte vill ta in mina kommentarer så står det dig fritt!
    Om jag skall göra en liknelse!
    Pandoras ask är öppnad! Stormvindarna går inte att stoppa!
    ”Something got to give”
    Det är på gång!
    Det är bara en tidsfråga!

    Ha en bra dag Mats!
    Ditt förnamn är allt jag vet om dig,

    PS Jag uppskattar att du tog in den siste! DS

    • mats skriver:

     Jag uppskattar att du läser och kommenterar. Men frågan om judars inflytande här eller där, är mer kontroversiell än frågan om klimathotets vara eller icke vara. Därför blir det så viktigt med källhänvisningar att det inte alltid räcker med att lämna sådana när du själv känner för det.
     Dessutom har dina kommentarer varit så långa att de i omfattning passar bättre som inlägg så att kommentarerna kan ägnas åt att kommentera ditt inlägg, istället för att kommentarerna till Åkes inlägg ska spreta onödigt mycket.

     • Lars Lindeberg skriver:

      ”I got you”!
      Problemet är ”källor” försvinner helt plötsligt som av en osynlig hand! På nätet! Tyvärr så är jag inte så bra på datorn, men jag skall lära mig hur man downloadar ner på hårddisken!
      Ack där är mycket källmateriel som har försvunnit för mig!
      Ytterst är det ju en kamp för vår existens!
      Jag vill inte mina barnbarn skall leva under kommunismen eller islam!

      • akesundstrom skriver:

       En respektabel grundsyn, i sista meningen. Men judarna har definitivt inget medansvar för islamsk extremism, det i dag helt dominerande hotet, nu när Sovjetstaten har imploderat. Varför äventyra din existensiella kamp genom att blanda in helt ovidkommande aspekter??

       • Lars Lindeberg skriver:

        Jag skall svara dig respektabelt Åke!
        Är du inte klar över Barbara Spectres uppgifter och vem som står bakom hennes påstående om att vi svenskar och Europa inte klarar oss i framtiden utan islam!
        Det är den svenska regimen med Göran Persson som ligger bakom henne och PAIDEIA!
        Denna videon är talande!
        Hela islam är extremism från början till slut!
        Underkastar du dig inte villkorslöst så dödar de dig!
        Jag känner dess historia väl!

        Med all respekt!

        https://www.youtube.com/watch?v=UYKyp1e_jYc&feature=youtu.be

        • akesundstrom skriver:

         Grundsynen, OK, men för dina resonemang är det svårare att känna respekt.
         Nu visar du en rörig och osammanhängande videosnutt med skränande israeler och sen säger du att det är Göran Perssons som ligger bakom Spectres påstående om att Europa inte klarar sig utan islam (fast du menar väl muslimer?). Men många fler än godsägare Persson säger väl liknande saker och vad har det med en antydd judisk konspiration att skaffa?

 13. akesundstrom skriver:

  Till Lars, i en ny tråd: Jo, jag har tagit del av dina länkar, men där finns absolut inget svar på den fråga jag ställde, om Göran Perssons medansvar för ”Spectres påstående om att Europa inte klarar sig utan islam”. Inga andra argument heller. Du verkar inte intresserad av seriösa samtal, bara av dina egna entoniga skrönor. Ditt tal om respekt visade sig vara tomma ord.

  Synd att du är så enögd, för annars finns det ju kopplingar mellan min egen text och din hotbild. Det är ju Stefan Ingves gratispengar som skapat den artificiella ”högkonjunktur” (i BNP-termer) som i sin tur bl a leder till vakanser i vårdsektorn och uppmuntrar föreställningen att ökad invandring behövs för att klara omsorgen om våra gamlingar.

  Men i grunden råder fortfarande massarbetslöshet, den döljs bara genom att Riksbanken – med stöd av en totalt vilsen borgerlighet – ägnar sig åt en extrem framtidsimperalism, som skickar notan till barnbarnen och samtidigt krattar manegen för tokvänsterns och PK-pressens lägesbeskrivningar. DET – Alliansens svek mot sina väljare och mot folkstyrets grundprinciper – kan motivera en misströstan om vart Sverige är på väg, men att diskutera biskop Bonniers ärvda pengar är ett ofruktbart sidospår.

  • Lars Lindeberg skriver:

   Ja Åke!

   Att Göran Persson har varit den drivande kraften vet vi! Bara det att (((någon))) sopar ingen alla spår som är komprometterade!
   Men detta står kvar konstigt nog! Skrivet av Lasse Wilhelmsson! Han har skrivet många bra saker i ämnet varpå jag rekommenderar dig att läsa hans alster!

   ”I Sverige finns för närvarande ett europeiskt institut för judiska studier som heter Paideia. Det bildades år 2000 och har fått 40 miljoner kronor i startbidrag från svenska staten. Verksamheten är omfattande och sker inom ramen för Judiska centralrådet i Sverige. ”

   Hela artikeln kommer här!

   https://lassewilhelmson.wordpress.com/2011/06/16/paideia-for-alla-eller-bara-de-utvalda/

   Du är den siste som skall tala om hederlighet och respekt!
   Precis som detta med vår ekonomi är något nytt fenomen!
   Det har pågått länge!
   Riksbanken ägs inte av svenska folket den ägs av judarna Rothschild!
   Likasom Federal Reserv i USA!
   Därifrån kan du härleda alla våra problem!
   Banker skall ju inte vara privatägda! Det har pågått sedan 1913! Federal Bank!
   Den är inte mer Federal än det jag sitter på!
   Att det kan hålla på är p.g.a. den enorma korruptionen som pågår!
   Korruptionen kommer också från (((dem)))! Så har de alltid gjort!
   Där är tonvis med källor!
   (((De))) har ju också blivit utslängda minst 109 gånger från våra samhällen! Tror du att det beror på alla andra?

   Eftersom du hela tiden är provocerande ohederlig så avslutar jag ”debatten” med dig!
   Den leder ingenvart då du kommer med halvsanningar och rent ljug!

   PS Under 3 år guidade jag grupper i Auschwitz. Hela historien ”förintelsen” är rena bedrägeriet!
   Bedragaren Göran Persson var ju drivande där också! ”Om detta månde vi berätta”! Ett enormt skojeri!
   Där har han en sak ihop med muslimerna! Den får inte ifrågasättas!

   Jag är både judespecialist och muslimspecialst!
   Väldokumenterad!

   Vem är du?

   • akesundstrom skriver:

    Ursäkta alla ni andra, att jag mig förledas Lars´ tal i går kväll om att ”svara respektfullt”.

   • mats skriver:

    Lars, varför går du till personangrepp på en människa som i stora delar håller med dig?
    Tigger du om att få dina inlägg borttagna?
    Var saklig och hövlig i tonen, så går det nog bra.

Kommentarer är stängda.