I ett hav av motsägelser

Dagens gästskribent är Åke Sundström

 

Professor Lennart Bengtsson tackar nej till en duell med Mats, men traskar i andra fora vidare i ett hav av svajig logik och motsägelser. Han möter mer förståelse hos Patrik Engellau än här, så hans val av arena är inte så överraskande.

Men låt oss ändå, utan LB:s medverkan, granska några av de svar han häromdagen (20/6) leverade i ett inlägg på DGS och i repliker till ett par frågeställare.  I något som påminner om en sammafattning, skriver han till E B Rasmussen:
————-
”Min tanke var att kunnigt folk måste ta tillbaka initiativet från aktivisterna. Min uppfattning är att en fortsatt ökning av växthusgaskoncentrationen är ett potentiellt problem som inte kan negligeras. Jag är övertygad att detta är lösbart men en lösning måste ske inom ramen för tillgängliga tekniska och ekonomiska resurser och i internationellt samarbete och kan därför inte hetsas och improviseras fram utan måste ske stegvis och över tid.
Som det nu är har aktivister kidnappat klimatfrågan med hjälp av media genom att systematiskt överdriva problemen. Detta har skett i några länder och dit hör Sverige. Tanken att Sverige skall ta något slag av ledning är närmast komiskt utan initiativet bör överlåtas åt världens huvudnationer som exempelvis USA och Kina som därtill kan komma att drabbas negativt av ett varmare klimat. Detta är knappast fallet i Sverige som snarare har fördelar av ett varmare klimat. Sverige är snarare ledande när det gäller att på olika fiffiga sätt beskatta medborgarna. Detta kan med fördel i stället exporteras.
———-
1. Min första fråga blir då: varför låsas LB vilja ta tillbaka initiativet från aktivisterna? När det är han själv och alla än mer maktlojala ”forskare” som för länge sen tog detta initiativ, släppte ut anden ur flaskan, och dessutom med näbbar och klor försvarat sina hotbilder? Sponsrade som de varit av FN-pengar och andra mer eller mindre villkorade belöningar.

2. För det andra: Varför skyller han den havererade diskussionen på pressen och andra media? När dessa i huvudsak ägnat sig åt att okritiskt förmedla beställningsforskarnas hotbilder? Och än värre, systematiskt refuserat inlägg med andra budskap. Maktens lakejer i stället för dess granskare. DN och SvD som lika goda kålsupare,  en pinsamhet i synnerhet för den senare, förr så seriösa och sant konservativa tidningen.

3. Till bilden hör också att LB, mig veterligt, aldrig bemött de kritiker som på Lars Berns blogg (Antropocen) uppmanat honom att kommentera/förklara sin roll som författare till KVA:s första klimatrapport, den som var en enda lång hyllning till IPCC och deras slutsatser.  KVA:s godkännande fungerade som ett genombrott för klimatnojan – och åberopas ännu av växthusspökets många vänner, som givetvis tiger om att KVA sedermera gjort en helomvändning i sak (fast LIKVÄL fortsätter att stödja den förda politiken!). Huvudansvaret för KVA:s trixande vilar förstås på akademiens presidium.

4. I dag beskriver LB klimathotet som ett potentiellt problem, i positiv motsats till andra svenska klimatmånglare, som tvärtom beskriver hoten som högst akuta. Fossilfri trafik år 2030 är dagens motto från Helgeandsholmen. Har LB protesterat? Icke så. Han låter tystnaden tala och det uppfattar hans läsare som ett godkännande. Akut eller potentiellt hot: ett jättelikt gap, som LB inte bryr sig om att förhålla sig till.

5. Men LB har inte fel i allt: Han förlöjligar numera med rätta vår svenska gå-före-politik genom att kalla den ”närmast komisk”. Fast han vägrar tillägga att den givetvis också gör Sverige fattigare, helt i onödan. Som naturvetare kan han genmäla att den bedömningen ligger utanför hans fackområde, men nu finns det ju dessbättre kollegor att tillfråga. Är det bara en ren lapsus att han inte utnyttjat dessa informationskällor? För även KVA hyser ju ett antal ekonomer, fast dessa är kanske kunniga nog för att inte vilja skylta med sina namn i detta genanta sammanhang, men inte heller tycks ha kurage att inom KVA anmäla sina avvikande meningar.

6. Sent omsider medger LB nu att ett varmare klimat är en fördel för ett land som Sverige. Bra, men varför så länge tyst om det tema som kollegan Gösta Walin predikat i decennier? När bytte han fot? Efter hemkomsten från prestigejobbet Berlin? Han må vara förlåten för att i den positionen tvingas hålla tand för tunga, men nu finns inga ursäkter längre.

7. En kritisk vinkel har också LB:s avslutande och smått skämtsamma kommentar om att Sverige ”snarare är ledande när det gäller att på olika fiffiga sätt beskatta medborgarna”. Men återigen: inte ett ord vad den slängen betyder i den svenska verkligheten. För om klimat bara är ett potentiellt hot, hur kan han då försvara (med sin tystnad) de nära nog prohibitiva svenska klimatskatterna?

8. Och om nu hotet en dag skulle bli verklighet, som LB själv inte vill utesluta, hur bör det då bekämpas? Jo, med hjälp av en satsning på kärnkraft, svarar han.  Detta är de falska skeptikernas huvudtes, både LB:s och Stockholmsinitiativets. Men både diagnosen och medicineringen är feltänkt, som jag här tidigare visat i flera inlägg. Notera dock: helt feltänkt, givet att man utgår från kravet (det återigen självklara) att omställningen bör ske till lägsta möjliga kostnad, d v s så att medborgarnas välstånd påverkas i så ringa grad som möjligt. Det innebär bl a att energibeskattningen måste göras konkurrensneutral, t ex i form av en särskilt energimoms på förslagsvis 50 procent, lika för alla miljöpåverkande energislag.

9. Alternativ tes, som LB är välkommen att kommentera: I ett land som vårt, med stora tillgångar på vattenkraft och biobränslen, platsar varken vindkraft eller kärnkraft, troligen inte heller kol. Välståndsoptimeringen via neutrala energiskatter innebär att elförbrukningen sjunker med ca 20 procent, därför att elvärmen slås ut och felsatsningen på ett fåtal extremt elslukande processindustrier får sina givna dödsdomar. Detta är bästa och billigaste lösningen eftersom alternativet – fortsatt användning av fossila bränslen – är långt billigare för folkhushållet än den felvalda mix som skapats av vår helt bisarra klimat- och energipolitik. Och som på intet sätt bidrar till någon global klimatkatastrof, även om en sådan mot förmodan skulle kunna skönjas om ett halvt sekel eller så.

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

20 svar på I ett hav av motsägelser

 1. Jan Andersson skriver:

  Jag förstår fortfarande inte varför el skall beskattas överhuvudtaget. Vem tjänar på att begränsa konsumtionen av el? Inte är det Sverige som nation, dess ledande företag eller dess invånare! Det är en extremt viktig nyttighet för alla medborgare och borde levereras till lägsta möjliga kostnad så som det alltid varit tidigare i Sverige och möjliggjort de (extremt) energikrävande industrier som nästan ensamma byggt upp Sverige till ett ledande industriland. Försvinner storföretagen så försvinner merparten av småföretagen också, som tillkommit i syfte att serva storföretagen direkt eller indirekt eller andra sådana småföretag och alla dessas anställda och deras familjer. Samt den offentliga sektorn som tillkommit för att serva de sistnämnda.

  Skall elvärmen fasas ut finns bara ett alternativ: fjärrvärme från fastbränslepannor som eldas med sopor och skogsavfall (grot), men fjärrvärme är dyrt att anlägga och kan endast åstadkommas i större tätorter.

  Men hälften av alla svenskar bor på småorter som knappast ens har en hastighetsbegränsning på genomfartsvägen. Fundera på om alla dessa skall tvingas installera ved- eller pelletspannor. För inte skall väl oljepannorna tillbaka, som sker i Tyskland? Eller kolkaminerna tillbaka i storstugorna?

  Om status quo skall förbjudas så är det en dödsdom för Sverige, redan uttalad av våra ursäkter till politiker och dess nyttiga idioter. De flesta diskuterar att emigrera, få kommer att göra det. Kommer Sverige (som många befarar) att bli ett u-land, en toppstyrd diktatur, ett nedkylt Sibirien?

  Eller kommer det sunda bondförnuftet att återigen få råda, som förr i tiden?

  • Åke Sundström skriver:

   Har du glömt, Jan, att vi diskuterat detta tidigare och att jag svarat att det är den OLIKA beskattningen, diskrimineringen, som är problemet. Att fossila bränslen belastas med långt högre skatter än elkraften. Med klimathotet som falsk förevändning, eftersom klimathotet är en bluff, vilket ”alla” egentligen vet men tiger om. Det är detta som leder till väldigt stora s k allokeringsförluster, genom att konsumenterna styrs i riktning mot att använda energislag som för AB Sverige (medborgarkollektivet) är betydligt dyrare än de fossila bränslen som man utan bärande skäl straffbeskattar.

   Vore klimathotet sant, skulle däremot miljöskäl kunna åberopas för en högre skatt på olja och kol än på elkraft producerad utan fossila inslag. Allt enligt den s k PPP-principen, ”förorenare betalar”.

   Du överskattar också elkraftens roll. Den är ingalunda ”extremt viktig” för vårt välstånd. Om företagen och hushållen väljer att använda el, olja, biobränslen eller något annat är en ren prisfråga.

   Det för landet och välståndet viktiga är att detta val får göras på en fri marknad, utan statlig inblandning, dock med ”sanna” miljöskatter som möjliga undantag. I praktiken finns det, som sagts, ingen grund för att straffbeskatta de fossila bränslena. Då ligger det faktiskt närmare till hands att belägga kärnkraften med en miljöavgift, p g a riskerna för katastrofala härdsmältor. Osannolika, men förödande om det osannolika skulle hända.

   • Stefan Eriksson skriver:

    ”Möjliga undantag” med ”sanna” miljöskatter är precis vad jag kallar motsägelsefullt i ett resonemang om en fri oreglerad marknad för handel med energi i en hanterbar form.
    Å andra sidan är ju infrastrukturen för energihandel av den karaktären att gemensamma (statliga) lösningar är av fördel i rent uppenbara skäl som vinster i stordrift.
    El, som den energiform där gemensamma nät för leverans är en klart fördelaktig lösning, jämfört med om var och var annan skulle parera svängningar i produktionen på egen hand.

    Jag skulle väl kunna tänka mig att Svenska kraftnät äger och upprätthåller den infrastruktur som ställs marknaden till förfogande för handel med den begärliga varan energi.
    Ungefär som att staten tar ett övergripande ansvar i övrig infrastruktur likt vägar och järnvägar, sjöfart, luftfart osv.

 2. Mats Jangdal skriver:

  När LB vill reservera debatten för kunnigt folk får man känslan att menar sådana som tycker som han. Och enbart sådana.

  När det gäller el till uppvärmning vet jag att man förr kallade el för högvärdig energi som borde reserveras för motorer och belysning. Den skulle inte få användas till värme, där lågvärdig energi kan användas.
  Jag tycker det synsättet är förlegat. Kan vi producera el billigt och med god miljö är det inget som hindrar att vi använder det till uppvärmning. Det är rent och praktiskt.
  Å andra sidan riskerar vi att få ett sopberg som ingen sopsortering i världen kan trolla bort. Modern sopförbränning kan ge både värme och el på ett rent sätt. Om det blir lite dyrare än annan energiproduktion kanske vi ändå kan rättfärdiga den kostnaden som en del av kostnaden för att upprätthålla en god miljö.

  • Åke Sundström skriver:

   Sant att det skulle kunna vara motiverat med en skatterabatt för värme och el från sopförbränning. T ex via en lägre skatt än på annan energiproduktion. En logisk, fast omvänd, tillämpning av PPP-principen.

   Sopsorteringen kostar mer än den smakar, som t o m en f d chef på Naturvårdsverket konstaterade för långe sen, men en åsikt som redan då var lika tabu som att ifrågasätta klimatnojan. Återigen, rent godhetshyckleri med alla dessa biltransporter fram och tillbaka med sopor, vars värde som slutprodukt sällan eller aldrig når upp till vad de dyra sopsorteringsanläggningarna kostar.

   Se där, ännu ett systemfel som naggar välståndet i kanten och faktiskt försämrar miljön i stället för att rädda den.

   • Göran skriver:

    Soporna kan med fördel eldas upp eller bara läggas på hög eller producera värme. Att lägga soporna på hög är bara en tillfällig förvaring tills vi har utvecklat teknik som kan ta han dom dem på ett rationellt och ekonomiskt sätt.

  • Åke Sundström skriver:

   Ett PS: Håller med om att elkraften måste ges en chans att på lika villkor konkurrera med olika bränslen, men det kommer nog aldrig att lyckas, av det enkla skälet att det krävs 3 kWh värme för att producera 1 kWh el. Den kostnadsnackdelen för elbaserad värme är extremt svår att överbrygga, när nu moderna värmepannor har verkningsgrader på över 90 procent. DS

 3. afugglas skriver:

  Under punkt nr. 7
  Så länge politikerna kan tillskansa sig rätten till frukten av andras arbete och i slutändan plundra oss på alla våra tillgångar blir det ingen ändring i Sverige.
  “Sverige snarare är ledande när det gäller att på olika fiffiga sätt beskatta medborgarna”.
  Gillar inte den reflektionen av en väl utbildad akademiker, det är en nedlåtande syn på dem som betalar deras existens. Det är precis det förakt socialisterna alltid har visat de lägsta befattningshavarna, de med lägst lön i det svenska samhället. Kanske tomma mathyllor i ”templen” under en kortare period kunde korrigera den inställningen?

  • Åke Sundström skriver:

   Ursäkta, men varför skulle den citerade meningen vara ”nedlåtande”? Den är i vilket fall sann och speglar en politiskt cynism som jag föreställde mig att även du ogillar. Gissar att det är någon språklig otydlighet som spökar.

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Punkten 8 Åke.
  Vi har ju diskuterat förslaget på en konkurrensneutral energimoms (50%) tidigare och jag tror mig förstå er argumentation i denna fråga. Det är således en förutsättning att energisektorn (alla aktörer) först befrias från ALL beskattning av skilda slag, och sedan belastas med en ”rak” moms istället.
  Rätt så,,,, eller?
  Då är min fråga:
  Kommer jag under dessa förutsättningar komma att behöva deklarera min energianvändning (vad avser uppvärmning) då jag åker till skogen och röjer ur lämpliga bestånd och konventerar det till värme för mitt hushåll? (eldar med ved).
  Kommer industrin att acceptera att jag eldar med ved utan att därför beskattas med 50 % moms månne?

  Sedan en fråga angående ”miljöpåverkande energislag”:
  Finns där något ”energislag” som inte nyttjas/brukas/konventeras/levereras/konsumeras utan en påverkan på miljön i den vi lever?

  Vore det inte bättre att enbart använda begreppet energislag utan att behöva lämna tolkningen om vad som påverkar miljön i en eller annan utstäckning att uttolkas av aktivister som kostar oss en massa tid och resurser.

  • Åke Sundström skriver:

   Rätt tolkat. Stefan, om du med ALL beskattning menar alla former av skatt på energi; vanliga inkomstskatter går ingen fri från. Men uttag från egen skog är skall givetvis vara skattefria i min lösning – däremot vet ju ingen vad Andersonskan eller Borgs arvtagare kan hitta på.

   Sant också att det vore enklare att beskatta all energi på samma sätt, med en 50 procentig moms. Men jag hör till PPP-principens försvarare och vill så långt som möjligt respektera dess innebörd: att avgiftsbelägga föroreningar, ingenting annat. Och som i svaret till Mats, kunna ge energislag med positiva miljöeffekter en uppmuntrande rabatt.

   Fast visst är detta ett onödigt finlir, din rakare lösning har fördelar, millimeterrättvisa går ändå aldrig att åstadkomma. I det stora hela är detta en pytteliten bisak. Låt oss börja med att skrota de STORA och förödande systemfelen.

 5. splintved skriver:

  Follow the money gäller även beträffande klimatfrågan.
  USA´s ” Riksbank” är ju privatägd liksom många övriga centralbanker, och i toppen sitter deep state och globalism-elitister. vilka även tronar över klimatfrågan, läs aktuell bok.
  Banker utför endast det de endast kan,…..Låna ut money och införskaffa ränta.
  Sedan länge börjar USA nå skuldtaket, varför bankerna brett ut sin verksamhet över världen i övrigt , även innefattande dollar-baserade IMF-rövarlån..
  När utvecklingsländerna och övriga ej kan hantera sina lån, inträder fasen med långivarnas övertagande av säkerheterna, vilket ingått i planerna, och som f.ö. även Kina tillämpar som långtidsplan.
  Hur klimatfrågan på liknande sätt hanteras föreligger sålunda litteratur om.
  Klimatfrågan handlar inte om vetenskap längre, kanske inte ens från början,, utan om makt, anseende och ekonomi.

 6. splintved skriver:

  Hur mycket mindre och mindre har IPCC-mötena genom åren handlat om vetenskap?

 7. G Eklund skriver:

  derivera faktamängden

 8. Göran skriver:

  Om elproduktion ska vara konkurrensutsatt är det inte några skatter, subventioner eller liknande som ska hjälpa till med det utan varje konsument ska betala det pris som varje produktionsslag kostar. Vill man vara miljömupp och väljer vindkraft, då ska man betala det pris som det kostar att producera vindkraften. Väljer man kärnkraft så betalar man det produktionspriset.

  Slutar det att blåsa får de som valt vindkraft, gå över till valda alternativ B, C eller D. Vill de inte det får vindkraftbolagen köpa in el till sina kunder till det pris som B, C eller D bestämmer helt själva.

  • Åke Sundström skriver:

   Inte förstått? Att PPP, en allmänt erkänd princip, betyder att ”förorenaren betalar” och att en miljöavgift kan vara motiverad, eftersom kostnaden för att reparera miljöskadan i normala fall inte ingår det pris som de berörda företagen debiterar sina kunder. Hur vilsen kan en läsare av denna utmärkta blogg vara?

   Jo, jag vet att Mats haft synpunkter på PPP-principen, som dessa har inte handlat om principen utan om tillämpningen. Där kan det finnas utrymme för trixande, det är sant. T ex att kalla livets gas (CO2) för en förorening och därför belägga användningen av fossila bränslen med prohibitiva skatter, som ibland får rent konfiskatoriska bieffekter.

   Ett exempel är kolkraftverket i Värtan som nu till höga kostnader måste byggas om för att kunna eldas med enbart biobränslen. Denna dubbla enfald! Dubbel eftersom kolverket redan från början var en felinvestering (för att hjälpa ASEA att testa en ny teknisk lösning) och nu blir en ännu större sådan, för att göra 16-åriga Greta och hennes manipulativa föräldrar lite gladare.

   Moderaterna i Stockholm fortsätter att vara sina väljares värsta fiender, nu i maskopi med MP. Kan det bli värre än så?

 9. Stefan Eriksson skriver:

  Hur väl stämmer denna grafik med verkligheten?
  https://pbs.twimg.com/media/D92yn1iWkAAI0k4.jpg

  I alla fall ett bra diskussionsunderlag.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Skiiiit, Jag har tydligen inte webbläsare att se den själv.
   Ni får kolla om det går.

Kommentarer är stängda.