Vilka är libertarianismens viktigaste mål idag?

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark

Sveriges mest betydelsefulla frihetliga ideologi är idag libertarianismen. Den är principiellt och konsekvent frihetlig utan att därför vara utopisk i meningen: ”byggd på illusioner och därför utan kontakt med verkligheten”. Den ekonomiska delen av libertarianism – fri marknadsekonomi – är väl beprövad och skälet till dagens levnadsstandard. Många partier hyllar idag marknadsekonomi, men de flesta begränsar denna samtidigt och ibland allvarligt. De största skillnaderna jämfört med dagens socialdemokratiska, socialliberala och socialkonservativa partier ligger i att libertarianismen konsekvent upprätthåller individens alla rättigheter och inte accepterar socialistiska begränsningar.


Attityderna hos tidigare borgerliga partier har medfört, att samhällets politiska glidning åt vänster aldrig hindrats utan bara saktats ned under de rätt fåtaliga borgerliga regeringsperioderna – för att sedan fortsätta! Man kan mot detta ynkliga resultat fråga sig vilken meningen då är att rösta på partierna i den fd Alliansen. De kan idag alla betecknas som socialliberala med antingen vänster- eller centerorientering. M och KD kan kanske under vissa omständigheter bli mera frihetliga och lämna fållan, men det är oklart. SD säger sig vara socialkonservativt, men låter ibland som äldre tiders socialdemokrati. Det kan vara en fördelaktig taktisk position i dagens Sverige, men är i längden meningslös. Om man inte söker påverka människors attityder, vilka idag ofta är djupt kollektivistiska, genom att vara mera frihetlig i sin politik, kommer ett eventuellt reformarbete i framtiden lett av SD inte ändra mycket – bortsett från några områden såsom invandring.


De djupa problem och den beklagliga politik Sverige fört och för på många områden möts av de förment borgerliga partierna inte med en kraftfull ideologisk argumentation kombinerad med radikala reformförslag. Istället flyttar man bara runt möblerna, ger kanske några av dem nya överdrag och köper ett nytt soffbord i välfärdsstatens vardagsrum. Det är inte tillräckligt.


LIBERTARIANSK POLITIK
Den libertarianska rörelsen bör därför klart ange en ändrad inriktning i svensk politik. Främst på följande områden är det viktigt att man signalerar sin hållning:

Svensk utrikespolitik ska vägledas av frihetlig nationalism. Det innebär bland annat eliminering av Sveriges deltagande i all politisk globalism och återtagande av till EU överlämnade befogenheter och makt – bortsett från vad som är nödvändigt att upprätthålla ett europeiskt frihandelsområde – till nationalstaten Sverige. Deltagande i en federal EU-union ska inte ske.

Invandring till Sverige stoppas tills en folkomröstning skett gällande tillåten årlig volym invandrare av alla kategorier. Nya kriterier för urval av invandrare formuleras. Den libertarianska ideologin måste självfallet ibland väga olika rättigheter mot varandra. Medborgarna äger landet, deras rättigheter är mera grundläggande, och de har rätt att bestämma villkoren för invandring.

Avslutande av massindoktrineringen av svenskarna. Den skamliga vänsterinriktningen i offentliga media är bara en mindre del av denna hårda och kontinuerliga indoktrinering.

Det inledningsvis viktigaste inrikespolitiska målet är eliminering av kulturmarxismen i Sverige. Den politiska korrektheten/åsiktskorridoren förvrider och förgiftar svenskarnas verklighetsuppfattning och åsikter på ett otal viktiga områden. Stödet och uttrycken för kulturmarxism rensas bort i all offentlig förvaltning genom hårda och upprätthållna krav på politisk neutralitet liksom allmänt de uttryck för postmodernism, som strider mot förnuft samt logik och främst är uttryck för kollektivistiska/ socialistiska ideer.

Ett mycket viktigt mål på medellång sikt är reformering av hela det svenska utbildningssystemet. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för ökad kunskapsinhämtning; ett av delmålen är att hindra fortsatt indoktrinering genom vänsterns utnyttjande av all utbildning för detta syfte.

Innan hypotesen om global uppvärmning bekräftats i praktiken – och inte genom diskutabla modellsimuleringar – genomförs inga offentliga åtgärder orsakade av den hypotesen.

Den samhälleliga politiken allmänt inklusive den ekonomiska ska inriktas för att främja en snabb och kraftfull vitalisering av samhället och marknadsekonomin. Konsekvensen är en orientering mot att i alla åldrar och på alla områden låta individer utvecklas maximalt utifrån sin kapacitet. Det realiseras på många sätt såsom exempelvis ändringar i utbildningssystemet, avregleringar, lägre skatter och avgifter samt konkurrensutsättning av den allra största delen av den offentliga sektorn (fortfarande med offentlig finansiering). Detta är ett första steg i arbetet att skapa en Civil VälfärdsStat (CVS).

På en mängd områden bör reformer ske i syfte att skapa ett mera frihetligt samhälle. Detta måste dock ske på ett överlagt sätt och i ett tempo, som inte orsakar nämnvärda temporära problem. De ovanstående åtgärderna är bara inledningen av byggandet av det goda frihetliga samhället – den Civila VälfärdsStaten.

NÅGRA KORTA KOMMENTARER GÄLLANDE FÖRSLAGEN
Frihetlig nationalism betyder att länder har rätt att beträffande alla viktiga frågor låta de egna medborgarna fatta de avgörande besluten. Det innebär också respekt för det egna landets särprägel och en vilja att skydda den egna nationens sätt att bygga det moderna samhället (1). Deltagande i politisk globalism ska undvikas (2). Beroende på bland annat EUs många brister, där kommissionens bristande demokratiska legitimitet och EU-parlamentets svaga ställning är några, samt unionens katastrofala val av politik på viktiga områden är deltagande i en federal unionen utesluten (3). Detsamma gäller FN, som utvecklas i riktning mot att bli en bestämmande global organisation. Att lämna FN är att föredra (4) där ett ytterligare skäl är karaktären av de flesta medlemsstater, som medför, att dessa inte kan tillåtas få inverka på svensk politik (5).


Några lämpliga riktlinjer för invandringspolitiken finns i följande artiklar (6).
Sedan 1940-talet har socialdemokratin byggt upp en massindoktrinering av den svenska befolkningen genom ett stort antal instrument, där bara några är massmedia; andra gäller skolmyndigheter och skolor, viss högre utbildning och studieorganisationer; det offentliga och privata kulturlivet; NGOs och folkrörelser; fackföreningsrörelsen och annat (7). Hur man kan börja att eliminera detta grepp beskrivs i en annan artikel (8).


Kulturmarxismen genomför idag ett totalangrepp på samhällets viktiga värderingar och institutioner (9). Grunden är då postmodernismen med dess koppling till marxismen. Politisk korrekthet (10) är bland annat avsett att vara ett hinder att kritisera kulturmarxismens djupt felaktiga åsikter och utgör ett direkt angrepp på åsiktsfriheten. Det hör därför hemma blott i diktaturer.
Skolsystemet är idag inte uppbyggt för optimal kunskapsinhämtning för individerna utan uppfyller främst krav utifrån vänsterinriktade utbildningsfilosofier. Arbetsbelastningen under skolans tolv år är exempelvis felfördelad liksom sättet att lära (ut) inklusive den bristande individualiseringen i lärandet. Bland svagheterna i universitetsutbildningen kan bara nämnas vänsterindoktrineringen av studenter inom vissa fakulteter och program.


Under de senaste åren har inga skäl tillkommit för att tro på hypotesen om global uppvärmning byggd på modellers simulering av världens temperaturutveckling. Verkliga och korrekta data har ännu inte bekräftat hypotesen. I stället har analyser av den tillämpade metodiken kraftigt ökat tvivlet på utnyttjade modeller (11).


I ett gott samhälle tillåts skillnaderna mellan människor att explodera i alla avseenden genom att dessa ges maximalt utrymme för att uttrycka sina ideer, kreativitet, intelligens och arbetsförmåga (12), och belöningssystemen ska stimulera sådana produktiva insatser. Det offentliga kan uppmuntra detta på olika vis (utformning av utbildningssystemen, skattesystem, avregleringar osv) och underlätta ett ökat nyföretagande pga dess samhälleliga betydelse. I kombination med den generella vitaliseringen och utbyggnaden av marknadssystemet och den ökade dynamiken i samhället sammanfaller det fria samhällets – och den Civila VälfärdsStatens – mål med både individernas och företagens (13).


(1) https://nyadagbladet.se/kronikor/en-ny-nationalism-tar-form-i-europa/
(2) Se : https://nyadagbladet.se/kronikor/den-politiska-globalismen-sveriges-storsta-samhallsfiende-del-1/ och https://nyadagbladet.se/kronikor/den-politiska-globalismen-sveriges-storsta-samhallsfiende-del-2/
(3) https://www.nyatider.nu/varfor-skall-sverige-inga-i-the-united-states-of-europe-use/
(4) https://www.nyatider.nu/fn-ett-hot-mot-nationalstater-i-vast/ och https://nyadagbladet.se/kronikor/varfor-sverige-bor-lamna-forenta-nationerna/
(5) https://nyadagbladet.se/kronikor/fn-har-alltfor-manga-motbjudande-medlemsdstater/
(6) Se under rubriken Invandringspolitik i: https://nyadagbladet.se/kronikor/libertarianska-perspektiv/ samt beträffande invandrares värderingar och åsikter: https://nyadagbladet.se/kronikor/en-komponent-i-en-libertariansk-invandringspolitik/ Beträffande skador åsamkade det svenska folket se: https://www.frihetsportalen.se/2019/03/vilka-negativa-konsekvenser-orsakar-invandrare-for-svenskar/
(7) https://www.contra.nu/contra-articles/massindoktrineringen-i-sverige/
(8) https://www.contra.nu/contra-articles/hur-ska-massindoktrineringen-atgardas/
(9) https://nyadagbladet.se/kronikor/det-breda-angreppet-pa-sverige/
(10) https://petterssonsblogg.se/2018/03/20/vad-innebar-egentligen-politisk-korrekthet-pk/
(11) http://www.klimatupplysningen.se/2019/10/11/varfor-en-forskare-forkastar-klimatprognoserna/
(12) https://www.frihetsportalen.se/2019/06/vad-betyder-egentligen-individualism
(13) Se under rubriken Libertarianismens samhällsmål i : https://www.frihetsportalen.se/2020/01/varfor-valja-libertarianism-som-livssyn-4-nagra-viktiga-samhallsmal/

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav hösten 2017 ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

28 svar på Vilka är libertarianismens viktigaste mål idag?

 1. Jan Andersson skriver:

  Håller med om allt! Men om risken finns att svenskarna återigen blir överkörda av en mängd ändringar utan avstämning med folkviljan, så vill jag helst kalla mig konservativ. Det betyder för mig att ligga lågt med alla ändringsförslag till man vet säkert att folket vill ha ändringen gjord, och att den gagnar svenska folket långsiktigt. Exakt som man gör i alla välskötta företag.

  • Åke Sundström skriver:

   Men egentligen är libertarianismen i grunden liktydig med en väldigt konservativ hållning, i meningen “tillbaka till den sanna liberalismens guldålder 1865-1914”. Och det skulle räcka långt till en början återställa hälften av alla de frihetsgrader som gått förlorade sedan dess. Med rättsstatens återinförande som den viktigaste punkten.

 2. Stefan Eriksson skriver:

  Frågan om (specifikt) äganderätten borde vara en av de prioriterade ämnena i föreslagen politik.
  Likaså ett återinfört tjänstemannaansvar , men dessa frågor ryms väl under den libertarianska fanan.

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Har haft detta exempel på RESPEKT för folkets vilja ett antal gånger nämnt här men inte någon nappar.

  Abstimmungen und Wahlen Chur – Churer kürzen ihrer Regierung die Löhne

  https://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmungen/abstimmungen-und-wahlen-chur/churer-kuerzen-ihrer-regierung-die-loehne

  Skriv in i GRUNDLAGEN det MAXIMALA beskattningsuttaget och låt befolkningen i omröstning avgöra från fall till fall vid övriga äskande.

  OT. Vid senare tiders media framträdande har det socialistiska garnityret presenterats stående framför ett antal SVENSKA flaggor. Det mest vedervärdiga hyckleri svenska folket blivit utsatt för på länge. För en socialist existerar varken skam eller moral.
  Beundransvärt Dan att vi får en bild av hur Sverige borde fungera. Tack för det.

 4. Göran skriver:

  Den börjar bra denna artikel med en slags förklaringsmodell och beskrivning av partiernas placering på en vänster-höger-skala. Men sedan blir det mer eller mindre bara snömos i åtgärdsprogrammet.

  Ska det vara så svårt att kasta välfärdssamhället på sophögen. Ska det vara så svårt att säga att välfärdssamhället är en böldpest för ett samhälle.

  I ett libertariansk samhälle existerar ingen statlig eller skattefinansierad skola. Den är bara privat eller hemskolning. Skolan är ett av det enklaste att reformera. Lite lustigt att bland de största bolagen i dagens värld, är skapade av personer som hoppade av den statliga utbildningen när de insåg att den inte gav dem något. Och hur kommer det sig att många entreprenörer kallar skolan för ett bedrägeri.

  • Mats Jangdal skriver:

   Du kanske har hört mig definiera skillnaden mellan välfärdsstaten och vålståndssamhället som skillnaden mellan samhället där man röstar sig till annans egendom och samhället där man med eget arbete skapar det välstånd man önskar. Jag förordar det senare.

   • Dan Ahlmark skriver:

    Mats!
    Det är en utmärkt distinktion Du gör. Skälet för att jag istället för välståndssamhälle som motsats till StatsVälfärdsStaten (SVS) talar om den Civila VälfärdsStaten (CVS) är att jag vill vrida ordet välfärdsstat ur händerna på socialisterna. När de talar om välfärdsstaten och dess välsignelser, vill jag kunna säga: “Vilken välfärdsstat talar Ni om ?” och föra över diskussionen till de relativa fördelarna mellan två s k välfärdsstater, ett begrepp oerhört djupt etablerat i den svenska allmänheten. Så det var en anpassning av språket för att skapa förståelse för vad vi vill. Du och jag vet sedan att CVS överlämnar väldigt mycket av i dag offentliga aktiviteter till samhället, som då pga dessa aktiviteter blir ett verkligt välfärdssamhälle.

    • Göran skriver:

     Det kan vara en bra idé att stjäla vänsterns ord, men att omdefiniera välfärdssamhälle till något annat tror jag dömt att misslyckas.

     Att vänstern lyckas omdefiniera ord beror på att det inte kräver någon intellektuell ansträngning medan en omdefiniering av välfärdssamhälle till välståndssamhälle kräver en del intellektuell ansträngning. Jag tror att Netflix kommer att vinna i den kampen.

     • Dan Ahlmark skriver:

      Göran!

      Jag förstår inte riktigt Din invändning. Jag har inte försökt omdefiniera ordet “välfärdssamhälle”.
      Välfärdssamhälle eller välståndssamhälle är inga vanliga eller viktiga ord i den politiska debatten. Allt handlar där om välfärdsstaten och “hoten mot denna”. Därför koncentrerar jag mig på ordet välfärdsstat, där det är underförstått att CVS innebär att samhället tar hand om väldigt mycket mera än idag av nödvändiga funktioner i ett land.

   • Åke Sundström skriver:

    Men frågan är, Mats, om inte t o m ett ord som “samhället” bör undvikas eftersom det i nuläget används i den politiskt vinklade betydelsen “staten”. Vänstern gömmer sig bakom “samhället” när det är statens makt man vill stärka. Och vad är det för fel på entydigare alternativ som landet, nationen, folket, väljarna eller medborgarna?

    Andra exempel på indoktrineringen via språket att likställa orden “välståndet” och “välfärden”. Med det senare åsyftar Löfven socialförsäkringssystemet, en glidning som obegripligt nog godkänts även av de (förment) borgerliga partierna. Varje ifrågasättande av bidragssystemet kan därmed brännmärkas som en underminering av välståndet.

    Att låta Orwellspråket överleva är ett av Alliansens och den borgerliga kulturelitens mest fatala misstag. Total distansering rekommenderas!

    • Göran skriver:

     Mer tänkande individer skiljer på staten och samhället precis som du skriver. Vi säger statens misslyckande medan vänstermänniskor säger samhällets misslyckande.

     • Åke Sundström skriver:

      Fast tänkande individer i (vänster)politiken gör tvärtom: de önskar inget högre än att uppmuntra missförståndet (eller den medvetna lögnen) att stat och samhälle är två ord för samma sak. Mot staten finns nämligen en folklig misstro, därför föredrar folk med manipulativa avsikter ordet samhället, fast de i själva verket syftar på vad staten företar sig.

   • Jan Andersson skriver:

    När jag växte upp fick man ibland höra “arbetet först, nöjet sedan”. Det var som man uppfattade det viktigaste i vuxensamhället. Sedan införde Olof Palme till min förvåning “nöjet först, arbetet sedan, om du orkar”. Man fick ett tag sjukpension om man bara pekade på ryggen.

  • Åke Sundström skriver:

   Jo, detta är den svagare delen av Dans i övrigt utmärkta argumentering. För visst bör skolplikten skrotas och fri konkurrens tillåtas mellan skolor med olika inriktningar och ägare. Fast en kommunal grundskola kunde även 1800-talets liberalkonservativa acceptera, så det borde nog även vi kunna. I glesbygder – som vi har så gott om – är fritt val mellan olika grundskolor ingen given succé.

 5. Åke Sundström skriver:

  I Dans exposé saknar jag framför allt kravet på en ny grundlag, som kan göra Sverige till en REELL demokrati och ersätta dagens missfoster, det som bäst kan beskrivas som en parlamentarisk diktatur med partiapparaterna vid makten och med de egna gräsrötterna förpassade till åskådarplats.

  En sådan nystart för folkstyret kräver bl a inrättandet av en författningsdomstol och krav i grundlagen på LIKHET INFÖR LAGEN, d v s strikt likabehandling av alla medborgare. Detta skulle sätta stopp för partistödet och för alla andra selektiva subventioner till företag, organisationer eller enskilda. Och kort sagt innebära marknadsekonomins återkomst – den mest effektiva styrelseformen och den som de borgerliga hyllat i sina högtidstal, men ägnat det senaste halvseklet åt att underminera, inte minst när de själva innehavt regeringsmakten.

  Därför kan man nog inte heller förvänta sig att dagens politiska partier kommer att medverka till en sådan renässans för folkstyret. Bekväma sinekurer är till för att försvaras! Så det åligger nu de libertarianska småpartierna, KLP, MED och några till, att formera sig till strid och tillsammans med resterna av vår en gång så starka borgerliga kulturelit köra Helgeandsholmens storebrorsvänner på porten. Vilket förstås skulle underlättas om de alltför passiva väljarna inser att det är barnbarnens framtid allt nu handlar om.

 6. Göran skriver:

  “Vilka är libertarianismens viktigaste mål idag?”

  Det är att börja utföra libertarianismen praktiskt och inte diskutera några löjliga skattesänkningar hit eller dit eller någon utopisk teori om att förändra skolan. Det kommer aldrig att ske politiskt.

  Det kommer aldrig att gå att diskutera fram något libertarianska samhälle. Det måste skapas ett sådant, som visar resten av fårflocken vad som fungerar bäst. Således måste de som vill leva efter libertarianska principer börja tala med varandra om att ta aktion för en praktisk lösning. Går det att ordna i Sverige? Går det att skapa ett område som sedan mer eller mindre kan peka finger åt Sveriges lagar. Invandrarna håller på med det i sina utanförskapsområden. Kan libertarianer göra samma sak i Sverige.

  Kan alternativet vara att hyra ett område, typ Hong Kong, av något land och skapa ett libertariansk samhälle där?

  • Åke Sundström skriver:

   Jag tror att du underskattar medborgarnas förstånd, när du dömer ut chanserna att påverka politiskt. Det Bert & Ian klarade – liksom Jimmy Åkesson – har dagens pretendenter än större chanser att klara, eftersom situationen nu är ännu tydligare än då. Samtidigt som ingen rimligen kan ha förhoppningar om att omskola SD till fulländade libertarianer.

   MEN SD stöder ju många av de radikala förändringar som krävs för att skapa ett frihetligare Sverige och samarbetar hellre med libertarianer än med SAP – som Jimmy på goda grunder beskriver som arbetarklassens förrädare. Ett valtekniskt samarbete mellan SD, KLP och MED (eller mellan de två senare och t ex KD) skulle också räcka för att skapa ett drägligare Sverige. Så Mats kan, som styrelseledamot i KLP, bli en nyckelperson på vägen mot den avgörande brytpunkten. Om nu bara polletten till sist trillar ner hos hans tydligen mer trögtänkta partivänner.

   • Mats Jangdal skriver:

    Ett förtydligande är på sin plats.
    Jag har varit på KLP:s listor till Sveriges riksdag och EU-parlamentet. Men jag har aldrig haft och har inte något annat uppdrag, ej heller styrelseledamot, för KLP.

    • Åke Sundström skriver:

     Tyckte jag såg ditt namn i styrelsesammanhang, men kan nu inte hitta den källan. I vilket fall har du hört till den mest aktiva skaran under ett par års tid och toppat listan till EU-valet.

     Rätt eller fel, så är säkert fler än jag nyfikna på hur du ser på mina kartellpropåer? Min positiva vinkel är ju att Sverige inom drygt två år vara på väg att helt byta skepnad, om bara KLP och MED bestämde sig för att genomföra allt de säger sig vilja. Och trotsa de falska gråterskornas jämranden om det anstötliga i att använda SD eller ens KD som bräckjärn för att rädda det arma fosterlandet. .

     • Mats Jangdal skriver:

      Jag kan helt klart se en stor poäng med att få in en fot i riksdagen. Om det samarbetet sedan fortsätter mer än en period, blir en varannangångsverksamhet, eller språngbrädan in i hetluften får man se vad det lider.
      Är man på plats så syns man och då finns man!

      • Åke Sundström skriver:

       Hoppas du får gehör för den hållningen! Utan en fot i riksdagen finns man inte!!

      • Åke Sundström skriver:

       Kommentera gärna också min bedömning att ett kartellsamarbete med t ex SD eller KD, är den enda chansen för KLP att inom rimlig tid göra skillnad. Kristersson lär inte vara road, hans gäng tror fortfarande att de är landets rättmätiga ledare, trots det populistiska vänsterarv Reinfeldt lämnade efter sig.

       • Mats Jangdal skriver:

        Möjligheten att ens få samtala med SD eller KD bedömer jag som liten.
        Att det i dagsläget vore den bästa chansen att komma in håller jag med om.
        Men som sagt, chansen att få den chansen bedömer jag som liten.

        • Åke Sundström skriver:

         Bra att vi är eniga om “bästa chansen”. Vore den då inte värd att testa? Och vice versa: att inte ens sondera intresset liknar i mina ögon rent tjänstefel. Enbart denna chans att komma in i debatte kan vara guld värd. Och få chansa att, vid en nej tack, utmåla nejsägarna som Löfvens lakejer och det borgerliga systemskiftets värsta fiender.

   • Göran skriver:

    Det kommer aldrig att gå att påverka politiskt att få till ett libertariansk samhälle. Det måste ske praktiskt. Det är först när folket ser ett bättre alternativ som de kan bli påverkade.

    Du kan börja med att få riksdagen att avskaffa skolplikten. Det kommer att vara ett evighetsjobb. Till och med moderaterna vill ha sina barn i en socialistindoktrinerande skola.

    Låt säga att det går att påverka politiskt. När inträffar då en liten libertariansk anda som får t.ex. 10 % i riksdagen? Om 100 år, 250 år, 500 år…

    Hur många i Sverige känner t.ex. till hur Botswana har utvecklats ekonomiskt från andra plats på de fattigas lista till att vara snabbast växande ekonomin i världen och orsaken till det? Inte har det varit socialdemokraternas råd och dåd som skapat det i alla fall (då hade de nog varit nummer ett på listan över de fattigaste länderna nu).

    • Mats Jangdal skriver:

     Jo, det är jätteviktigt att få till et praktiskt exempel, helst på en plats (kommun), eller i en större fråga.

    • Åke Sundström skriver:

     Lite trist med din omotiverade pessimism, Göran. Att avskaffa skolplikten tar 100 år, påstår du. Jag tror tvärtom att det kan gå ganska snabbt, om någon, t ex KLP, kraftfullt driver frågan.

     Det är knappast sant att “moderaterna” vill ha sina barn i en socialistindoktrinerande skola, däremot är den en skandal att den moderata partiledningen avstår från att lyssna på sina gräsrötter. Dessa vill givetvis ha tillbaka gamla tiders utmärkta skolor.

     Och du har ingen synpunkt på det väldigt konkreta förslaget att KLP m fl libertarianska partier redan i nästa val går att rösta på, via ett tekniskt valsamarbete med SD eller KD.

     Det är i riksdagen förändringsbeslut måste fattas, att bygga liberala enklaver är inte genomförbart, eftersom det kommunala självstyret är en myt. Lokala enheter är så gott som helt bundna är riksdagens lagar och förordningar.

Kommentarer inaktiverade.