Regeringens fascistfasoner hör inte hemma i vår demokrati.

Dagens gästskribent är Bernd Stymer

Ett flertal gånger har jag informerat om att EU tvingat Sverige att efter 9 års vägran ge allmänhet medbestämmande i frågor som rör deras miljö enligt MKB-direktiv som gäller som lag även i Sverige och som därför ändrat Plan – och bygglagen i Riksdagsbeslut 21.6.2020 CU24 ”ett MKB-projekt som väntas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning”.

På fråga till regeringen svarar den att ändringen gäller även för vindkraftverk men att allmänheten inte får delta i den detaljplaneläggningen.

Man baxnar över den svenska regeringens fascistiskt oförskämda svar som naturligtvis inte får gälla i vår demokrati. Men den oförskämdheten har en verklig grund i den politiska vantolkningen att en klimatkatastrof orsakas av livets gas CO2. Hela den vanställda politiken om det ”gröna” samhället står och faller med utbyggnaden av vindkraftverk. Hela den politiken stoppas om vindkraftverk stoppas.

Regeringen vet, eller borde veta, att berörd befolkning motsätter sig vidare utbyggnad av vindkraftverk därför att de fått erfara den katastrofala skövlingen av deras natur med en mördad mångfald och närboendes skada på liv och hälsa.

En anmälan om brott mot EU-fördraget att ett direktiv både skall gälla och inte gälla kommer att lämnas. Under tiden måste den berörda svenska befolkningen fortsätta att hävda sin medverkan i kommunernas planläggning av områden för vindkraftverk.

V.g. skicka de svar ni får från kommunen som bevis för tillämpning av direktivet till

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

5 svar på Regeringens fascistfasoner hör inte hemma i vår demokrati.

 1. ivarandersson skriver:

  Vindkraftverk är en förorening i naturen och ska byggas i städerna som redan är förorenade med ljus och ljud.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Hjälp oss hitta rätt kanaler till myndigheter dit vi kan skicka besvärsskrivelser.
  Det lär finnas 250 dylika som kan ödelägga vårt Sverige, minst.

  • Göran skriver:

   Det är inte en fråga om KAN utan de HÅLLER PÅ och ödelägger.

 3. Claes-Erik Simonsbacka skriver:

  Kommunernas planprocesser

  Grunden för en vindkraftsetablering sätts i planprocessen som ska hantera såväl vindintressen som motstående intressen samt klarlägga kon-sekvenser av en vindkraftsetablering. På så sätt ska många olika intressen ges möjlighet att bidra i den processen. Kan tyvärr konstatera efter att ha granskat många svenska kommuners planprocesser, att sakägare med talerätt i områden som genom kommunerna i utställningshandlingar utpekat som lämpliga för vindkraft/vindbruk ytterst sällan deltar i kommunernas samråd till översiktsplaner och tematiska tillägg för vindkraft till översiktsplanen. D.v.s. sakägarna med talerätt ”vaknar” förs då de berörs av ett förestående vindkraftsetablering, som i praktiken är ett konkret faktum!

  Att ta fram en översiktsplan
  7 §   Innan kommunen antar en översiktsplan ska kommunen
     1. upprätta ett förslag till plan som uppfyller kraven i 3-6 b §§,
     2. vid upprättandet av förslaget genomföra ett samråd enligt 8-11 §§, och
     3. låta förslaget granskas enligt 12-18 a §§. La

  Planprocessen Plan- och bygglagen (PBL) är den lag som reglerar översiktsplanens innehåll och planförfarande. En översiktsplan ska samrådas och ställas ut (utställning) också tillägg till översiktsplan för vindkraft skall var föremål för samråd. Inkomna synpunkter under samrådet ska sammanställas och bemöts i en samrådsredogörelse varpå planförslaget arbetas om efter inkomna synpunkter och eventuell ny kunskap som tillförts. Beslut om samrådsredogörelsen tas exempelvis i samband med beslut om utställning av planen. Utställningstiden ska vara minst 8 veckor, längre om utställningen ligger över exempelvis sommaren. Efter utställningstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande, i utlåtandet ska framgå vilka synpunkter som kommit in och vilka ändringar i planen som föreslås. Ändras planen mer än redaktionellt efter utställningen ska planen ställas ut på nytt.

  Samråd om kommunens förslag
  8 §   När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

  Mvh,

  • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

   Man kan påverka och förändra:
   Jag deltog för första och enda gången som ombud via fullmakt vid ett möte i Järvträsk (Glommersträsk) beträffande Arvidsjaurs kommuns utställningshandlingar avseende ”Tillägg till översiktsplanen” inkl. ”miljökonsekvensbeskrivningen”. Lyckades efter några frågor tydliggöra för kommunens vindkraftssamordnare och ordföranden i Arvidsjaurs bygg-, miljö och hälsovårdsnämnd att många allvarliga formfel har begåtts under arbetet med framtagningen och den demokratiska förankringen av utställningsmaterialet.
   Förutom formfel i samrådsprocessen, påtalade jag bl.a. att sakägare i enlighet med sakägarbegreppet för miljöfarlig verksamhet, inte kallats/informerats, och åberopade även att jäv förelåg vid mötet.

   Det som jag framförde resulterade i att kommunens representanter redan under samrådet uppgav, att det berörda området ”Brattberget” kommer att utgå.

   ”Efter genomförda samråd och utställning under våren 2011 är nu förslag till antagandehandlingar upprättade. Dessa handlingar ska behandlas i kommunstyrelsen och slutligen antas av kommunfullmäktige 2011-10-31. Efter att kommunfullmäktige slutligt antagit handlingarna skrev man: Ett område, nr 34 (Brattberget) har utgått ur utredningen på grund av uteblivet samråd. Detta formella fel har därigenom rättats.”

   PS. Med största sannolikhet har flera formfel begåtts och begås under kommunernas arbeten med framtagning av översiktsplaner och/eller tillägg / tematiska tillägg till översiktsplaner inkl. ”miljökonsekvensbeskrivningar”, samt med den demokratiska förankringen av utställningsmaterialet.

   Mvh,

Kommentarer är stängda.