Den Libertarianska historiesynen del 4/4

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark

SVERIGES UTVECKLING SOM TYPISK FÖR VÄLFÄRDSSTATENS
I Sverige började socialdemokratin redan under 30-talet bygga det s k ”folkhemmet” och blev under decennierna efter andra världskriget ansett som världens ledande välfärdsstat. Den svenska socialdemokratin fick därvid ett högt anseende för skötseln av ekonomin, vilket dock beror på ett djupt missförstånd (1). Socialdemokratins marxistiska rötter ledde till en massindoktrinering av svenskarna, som fortgått sedan slutet av 1940-talet (2). Demokrati är också ett system, som kan förtrycka frihet, ifall man inte noga definierar och tar hänsyn till människans rättigheter. Sverige har aldrig haft en rättsligt skyddad rättighetsförklaring, eftersom en författningsdomstol inte existerar, vilket är avsiktligt. Svensk socialdemokrati har aldrig velat ha sin politiska handlingsfrihet begränsad. Man har godkänt en vacker scendekor, men vill inte realisera den i verkligheten. Även den nya författningen från 1974 hade nämnvärda brister. En stor sådan är, att den tillåter den politiska makten i Sverige att vara extremt centraliserad. Några motvikter mot denna finns inte. Genom medias förfall finns i övrigt få motmedel mot godtycklighet. Den svenska demokratin är ett exempel på, att demokrati inte garanterar stor frihet. Institutionen är en nödvändig, men absolut inte tillräcklig förutsättning för riktig frihet.

Den politiska situationen i vårt land blev inte mycket bättre efter murens fall, eftersom de borgerliga partierna missade möjligheten att politiskt utnyttja det partiella sammanbrottet för socialdemokratins delvis marxistiskt influerade ideologi. Bristen på borgerlig frihetlig ideologi och de borgerliga politikernas partiella acceptans av demokratisk socialism hindrade det. Främst kollapsen för den socialistiska ekonomiska modellen lämnade ett ideologiskt tomrum i det socialdemokratiska partiprogrammet. Detta fylldes då istället bl a av radikal socialliberalism och nysocialism dvs postmodernismens samhälleliga yttringar (kulturmarxism).

I några artiklar har visats hur misskötseln av Sverige numera drabbar medborgarna (3). Massindoktrineringen av medborgarna i kombination med en allmän Politisk korrekthet och en smal Åsiktskorridor i media understödjer socialdemokratins rigida kollektiva samhällslösningar, vilka begränsar människors handlingsfrihet. Den verkliga åsiktsfriheten i landet demonstrerades under 2000-talet genom behandlingen av människor, som exempelvis opponerade sig mot massinvandring eller den svenska COVID-politiken. Sådana begränsningar kombineras med ett av de högsta skattetrycken i världen, som också försvagar individers oberoende av staten. En försämring av den för alla mycket viktiga skolan har skett genom en försämrad arbetsmiljö där och nedgång i elevernas kunskapsnivå. Och på område efter område har det offentligas prestationer i Sverige försämrats för medborgarna under 2000-talet.

Genom inflytandet från EU och globala organisationer följer idag även borgerliga regeringar irrationella och sakligt ogrundade policies. Det gäller t ex den globala klimatpolitiken, vars hittills allvarligaste konsekvens är en avfossiliserad energipolitik, som nu börjat att negativt påverka den svenska levnadsstandarden. Ännu värre är att en kommande eventuell överföring av beslutsrätt till ett federalt EU i så fall medför, att den relevanta delen av svensk demokrati avslutas (4), och att Sverige i praktiken blir en tysk-fransk provins. Slutet på vårt nationella oberoende innebär ett stort hot mot friheten. Rättigheterna för medborgarna kan då helt bero på en europeisk författningsdomstol, som det inte finns några avgörande skäl att ha förtroende för. De flesta beslut fattade av ett federalt EU blir troligen sämre för svenskarna – och kanske mycket sämre – än nationella beslut fattade i Sveriges riksdag. Möjligheten att nå svenska lösningar på politiska problem försvinner i stort inkl möjligheten att kraftigt förändra vårt samhälle till ett, som passar den produktiva och personligen ansvarstagande människan.

Så Sveriges uppmärksammande ställning som välfärdsstat innehöll och medförde egenskaper, som successivt undergrävde vårt land. Och en välfärdsstat, vars tillväxt kontinuerligt kraftigt understiger andra jämförbara länders (som Sveriges jämfört med Schweiz) är bara av det skälet inte särskilt intressant som just välfärdsmodell.

De borgerliga partierna misslyckades också under hela efterkrigstiden fram till Sovjetunionens sammanbrott att – annat än helt kortfristigt – hindra vänsterglidningen i det svenska samhället. Därefter misslyckades man att stå emot nysocialismen i kulturmarxismens gestalt och accepterade – ja, uppmuntrade – bl a en massinvandring med stora negativa konsekvenser för de svenska medborgarna. De svenska borgerliga partierna har därför genom sin politik förlorat sitt existensberättigande. De fyller ingen väsentlig funktion för borgerliga väljare, som har någon ansats till frihetlig syn.

FRIHETEN SOM IDEOLOGI
Efter andra världskriget ersattes liberala partiers klassiska liberalism i många länder av socialliberalismen, som successivt godtog ett allt större inflytande på samhället från den demokratiska socialismen. Konservativa partier sökte sig från ren konservatism till en mer pragmatisk tro på personlig frihet, vilken ofta var påverkad av klassisk liberalism, men som så småningom också vek för socialliberalismen. I USA började dock på 1950-talet olika källor för nytänkande gällande frihet uppträda, och vilka så småningom gav upphov till en frihetsrörelse, som kallas libertarianism. Ett tidigt bidrag gavs av A. Rand, som skapade en helt sekulär individualistisk filosofi baserad på människans inneboende rätt till frihet, total rationalism och stark förankring av samhällets utformning i filosofins uppfattning om människans egenskaper. Ett flertal teoretiker exempelvis R. Nozick, har utvecklat den libertarianska ideologin, och i von Mises, F. Hayek och M. Friedman har dess ekonomiska syn funnit ett stöd i många frågor.

Ett amerikanskt libertarianskt parti bildades i början av 70-talet, men fattade flera beslut av strategisk betydelse (invandring, narkotika), som medförde, att partiet inte av väljarna sågs som ett allvarligt alternativ. Felet var, att man inte förstod vikten av att kunna väga olika frihetliga principer mot varandra. Orimligheten att till en välfärdsstat med generös social välfärd tillåta fri invandring erkändes inte, och man gjorde misstag i vägningen av de olika frihetliga principer, som aktualiseras av frågan. Samma svaghet visades på andra områden.

Stor frihet kräver stort ansvar, och de flesta medborgare i den moderna StatsVälfärdsStaten har en av kollektivism indoktrinerad och mycket begränsad syn på vad som är individens ansvar i samhället. Libertarianismens syn är, att människan ska kunna ta ett eget ansvar och inte överlämna viktiga levnadsbeslut till det allmänna. Det innebär ett oberoende i andligt och materiellt avseende. Som visades i Del 3 är den politiska vänster-högerskalan helt felaktig, eftersom den förfalskar och döljer samhörigheten mellan olika auktoritära eller totalitära ideologier. I ett diagram där x-axeln anger grad av ekonomisk frihet (liten – stor) och y-axeln frihet i andra avseenden (liten – stor), samlas de totalitära åsikterna (kommunism, fascism och nazism) nere i vänster hörn. Libertarianism ligger jämfört med andra etablerade ideologier närmast det övre högra hörnet (5). Ideologier, som i frihetens namn helt orealistiskt förnekar behovet av lagar och överhuvudtaget demokratiskt fattade beslut, kan anses ligga överst i det sistnämnda hörnet.

Denna representation visar hur det historiska löftet om individens fulla frihet äntligen kan realistiskt infrias av en politisk rörelse – libertarianismen. Från ett förflutet, som ofta innebar extrem kollektivism i samhället och djup ofrihet för individen, har vi nått så långt man realistiskt kan – med bevarande av ett gott och tryggt samfund – i definitionen av ett samhälle byggt på empirisk kunskap, individualism och människans fulla handlingsfrihet. Denna frihet gäller individens valfrihet i allt: sättet att leva och mål att eftersträva, alla former av åsikter och samlevnad, religion eller dess frånvaro, samt stödet av olika samhälleliga initiativ och deltagandet i samhället. Utvecklingen har hittills bara fört oss en bit på vägen till det Goda Samhället, och den avancerade StatsVälfärdsStaten har utvecklats till ett klart hot mot vidare framsteg.

StatsVälfärdStaten har genom sin indoktrinering av individer ända sedan skolan bibringat dem felaktiga föreställningar och värderingar i många avseenden. Realism måste därför självfallet tillämpas gällande förståelsen av medborgarnas kapacitet idag att förstå behovet av eget tänkande, egna värderingar och mål och bli fullt medvetna individer förmögna att leva som fria människor. Eftersom libertarianismen är en human ideologi och realistisk gällande människans förmåga, beaktas detta självfallet, vilket leder till att förändringar i samhället ska ske steg för steg. Övergången till individuellt ansvar och realiserandet av alla rättigheter och skyldigheter dvs full personlig frihet i den Civila VälfärdsStatens form (6), kommer att ske i den takt, som är möjlig med hänsyn till medborgarnas förmåga. Personer, som snabbt vill utnyttja de nya förutsättningarna och reglerna, kommer att kunna göra det på vissa områden.

(1) https://www.contra.nu/contra-articles/viktiga-krafter-bakom-sveriges-utveckling/

(2) https://www.contra.nu/contra-articles/massindoktrineringen-i-sverige/

(3) https://newsvoice.se/2022/05/socialdemokratisk-politik-misslyckats/,
https://newsvoice.se/2022/10/dagens-stora-ideologier-del-1/ och
https://newsvoice.se/2022/11/det-svenska-exemplet/

(4) https://www.epochtimes.se/Kronika-Kulturmarxismen%C2%A0-%C2%A0hotet-mot-nationalstaten—Del-1-av-2

(5) Ahlmark, Dan (2017). VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten, s. 38-41. (Realia Förlag); numera Kindle.

(6) Ahlmark, Dan , a.a., s.155–222.

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav tidigare ut boken ”VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Han arbetar nu som medborgarjournalist.

 

Detta var sista delen i Dan Ahlmarks serie. Jag vill tacka honom för denna gedigna genomgång och är glad att den finns här på Frihetsportalen som referens.

Det här inlägget postades i Frihet, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

25 svar på Den Libertarianska historiesynen del 4/4

 1. ivarandersson skriver:

  Folkhemmet var ett bra alternativ till fattigstugan och tiggeri. Men folkhemmet har byggts ut med alldeles för många rum och blivit väldigt dyrt..

 2. Thomas skriver:

  Så fort någon hänvisar till Ayn Rand så faller allt… (För det gjorde Annie Lööf en gång).. men OK..
  Den svenska situationen bygger på en svensk kultur, det som kallas ”Förakt för svaghet”! (Helt i Ayn Rands tradition)
  Om man inte ser sig själv så förstår man inte andra heller…
  Allt enligt ”att se grandet i sin grannes öga men missa bjälken i det egna ögat.. (I den egyptiska traditionen så är ögat själens spegel, den egna moralens spegel…
  Fascismen är därmed en svensk kultur, fast det är ju inte så PK att påpeka det…
  Den egocentriska kulturen som nu styr och dominerar i väst är därmed slutet för denna kulturella epok som texten i ovan inlägg utmärkt beskriver!

 3. Dan Ahlmark skriver:

  Man kan inte bedöma en artikel utgående från en historisk hänvisning gällande en av många källor till en ideologi. Om man skulle bedöma von Mises eller F Hayeks skrifter efter något man finner oaptitligt eller fel i dem, handlar man på samma sätt irrationellt. Man bör naturligtvis bedöma som i detta fall varje artikel eller artikelserie självständigt efter deras innehåll. Det avgörande är om artikeln är förenlig med existerande kunskap och är logisk och rationell?

  Det är också skälet till att inte skåpa ut allt det du skriver pga av en dumhet. Och vad betyder exempelvis det generella omdömet ”fascismen är..svensk kultur”? Nästa sak Du skriver kan ju vara vettig, och då får man vara öppen för den. Så bedöm mina artiklar rationellt och sakligt efter deras innehåll och inte utifrån historiska hänvisningar, som du regerar på som en av Pavlovs hundar.

  • Thomas skriver:

   von Mises och Hayek levde väl ungefär efter sina egna principer, men det gjorde inte Ayn Rand…
   Att predika egocentrism och sedan inte acceptera när man själv drabbas negativt av sina egna tankar blev ju Ayn Rands öde..
   Då är tankarna värdelösa för de har då inget värde.
   Ja… det är litet skrämmande om nu fascismen är en ”svensk uppfinning”..
   Iofs, fascismen är en utmärkt ideologi – så länge det finns medel till allas behov.. Men nu, framöver, tycks kassan tryta.. och då blir det de svaga som offras. Ett sådant samhälle överlever inte!

   • Dan Ahlmark skriver:

    Du har återigen helt fel när du säger: ” Iofs, fascismen är en utmärkt ideologi”. Fascismen är en socialistisk ideologi, där kollektivismen och den individuella människans totala underkastelse under staten är styrande. Inget värdefullt anses finnas utanför staten.

    Fascismens grundare – Giovanni Gentile – en f d marxist såg fascismen som den mest utvecklade formen av socialism, eftersom man till andra komponenter adderade nationalism. .Dess totalitära karaktär är lite lägre än kommunismens och nationalsocialismens, eftersom individer som hade mot fascismen fientliga åsikter men höll tyst om dem, lämnades i fred. Allt detta framgår av DEL 3 i min artikelserie. Hur kan du i dagens Sverige vara så okunnig om fascism ?

    • Mats Jangdal skriver:

     Innan ni råkar i luven på varandra.
     Dan har rätt i att fascism officiellt inte är den ideologi som styr Sverige.
     Thomas (liksom flera andra) vet erfarenhetsmässigt att flera sektorer av det svenska samhället styrs på ett sätt som är mycket likt och för den enskilde definitivt känns som fascism. Det gäller inte minst jordbruket och i övrigt allt som gäller landsbygden.
     Jag brukar skylla det på den socialdemokratiskt skapade Funktionssocialismen, som faktiskt ligger fascismen nära.

     • Thomas skriver:

      Jo, det är nog som Mats menar…
      man måste ha känt den kalla vinden inpå skinnet…
      Att dela upp makten i olika ideologier innebär bara att allt slutar i samma resultat…
      Makten framför allt!
      Men att det bara svenska krusbär finnes kan ju stämma…men hur var det nu?
      Bladmögel slog ut allt av ”svenska krusbär” och numera är allt importerat, buskar som bär..
      Så, Nuders begrepp, som nog måste vara genuint svenskt,- ”Köttberget”, tycker jag passar väldigt bra in i det svenska fascistbegreppet.. för så betraktar man inte de äldre någonstans än i ”Välfärdsstaten”…

      • Thomas skriver:

       Jo, angående Ayn Rand…
       Hon och Marx är två olika sidor av samma mynt..
       och om man ser det så är det litet lättare att genomskåda A Rand.

      • Dan Ahlmark skriver:

       En sak jag inte förstår är varför just fascism förknippas med extrema övergrepp och våld. Jämfört med socialism i rysk tappning och nationalsocialism var Italien helt underlägset i grymhet. Beträffande våldsnivån mellan nazism och rysk socialism kan man ha olika åsikter; däremot står det klart att antalet dödade människor genom politiskt våld är mycket högre i Sovjetunionen.

       Grymheterna under utrensningarna på 30-talet är svåra att slå. Det skulle i så fall vara grymheterna efter revolutionen: ”Vi står för organiserad terror – detta borde öppet vidkännas”, sade Tjekans förste chef Felix Dzerzjinskij 1918, och bolsjevikernas rituella dödande inkluderade korsfästelse av prästerskapet; ryssar, ester, letter och ukrainare som stektes i ugnar; offers huvuden placerades i skruvstäd, som vreds åt tills kraniet exploderade, och i Odessa kokades officerare i kittlar. Ofta brändes den femuddiga röda stjärnan in i pannan. Tjekistfunktionärer sprättade upp magen på sina offer, spikade fast tunntarmen vid en stolpe och manade på de olycksaliga under piskslag medan innanmätet ringlade ut – vilket bland annat omtalas av den sovjetiske författaren Maxim Gorkij, samt nämns i Sergej Melgunovs bok Röd terror i Ryssland, från 1924 (från artikel denna vecka i kulturdelen s. 22 av Epoch Times, Sverige).

       Fascismen har aldrig nått den skala och dessa höjder av mänsklig grymhet. Precis som beträffande vänster-höger skalan lyckades vänstern placera negativa saker hos ”högern” som de sade fascismen tillhörde. Precis som vi inte ska acceptera den skalan, bör vi heller inte använda ordet fascistisk för att beteckna extremt våld. Låt oss rätteligen kalla det för socialistisk. Enda skälet till att vi inte
       gör det är faktiskt den svenska indoktrineringen, som socialdemokratin
       genomfört sedan 50-talet.

       • Thomas skriver:

        Exakt…
        Fascismen är/var en variant av svensk socialdemokrati..

       • Mats Jangdal skriver:

        Jag tror det är så enkelt som att det är det totalitära styret som får folk att sammankoppla fascism med övergrepp. Det spelar för den bedömningen ingen roll om övergreppen sker med paragrafer eller med pistoler.

       • Mats Jangdal skriver:

        Det är inte hur många liv respektive ideologi släckt som är intressant. Det är inte lätt att hålla reda på, och konkreta siffror är alltid ifrågasatta av någon.
        Det är hur många idéer, livsprojekt och friheter ideologierna förstört som avskräcker. Där kan fler förenas i sin avsky för fascismen.
        Eftersom vi är ense om att fascisterna ser sig som socialismens arvtagare och med praktiska erfarenheter av hur socialismen fungerar, kan vi på goda grunder påstå att socialismen är protofascistisk.

 4. Jan Andersson skriver:

  Mycket bra historisk genomgång! Men hur mycket av historiska framsteg och misstag tillåts idag att styra i Sverige (som berör mig och min familj) alltså: hur mycket av denna historia kan dagens makthavare i praktiken relatera till?

  Vi har flera djupt frihetsbegränsande principer i Sverige, och flera kom från ingenstans när EU började breda ut sig på allvar. Att dessa inte finns på dagordningen varje timme i svensk förvaltning är skrämmande och tyder på att alla makthavare faktiskt tror att vårt enda alternativ är medlemskap i olika internationella mer eller mindre aktivistiska samfund, trots att vi har både styrkan och resurserna att klara oss bättre alliansfria eller hellre, i allians bara med våra likasinnade grannländer (eftersom våra ekonomier passar såpass bra ihop).

  Men det började ännu tidigare: när det till exempel gäller skolan, så visste våra gymnasielärare fullt väl vad nyordningen som föreslogs 1966 skulle innebära och strejkade till och med i september för att hindra dess genomförande. Det hjälpte inte men de fick helt rätt.

  Sveriges välstånd relativt vår omvärld lever i stort på vår export, och exporten är långsiktigt beroende av fasta regelverk och förutsebara kostnader. Inrikes är exportföretagen i sin tur beroende av leverantörsföretag i ned till fem led för varor (allt oftare importerade) och tjänster, och det är denna symbios som håller i gång Sveriges ekonomi långsiktigt. Handeln omsätter höga summor men det är bara i princip befintliga pengar som redan är intjänade på annat som byts mot varor, alltså vi tvättar varandras skjortor. Skatter och avgifter är ofta begränsande, men också en förutsättning för att ovanstående ordning ska kunna bibehållas över tid (infrastruktur, vård, skolor, brottsbekämpning).

  Men extremt viktigt är att ovanstående i praktiken utförs med viss fingertoppskänsla för det väsentliga och att inte drastiska förändringar införs som på kort tid förändrar förutsättningarna för allt näringsliv för då är i stort alla i landet förlorare. Sådant har EU med flera varit duktiga på att skapa, och deras till hundra procent aktivistiska politik idag är något varje ansvarig svensk borde kunna avslöja och avvärja.

  Men tyvärr, vi sitter nu rejält i fällan, och inga historiska referenser hjälper mot synnerligen kortsynt aktivism typ EU, FN, WEF och NATO. De vill helt enkelt ha våra pengar och inget annat, och vad väntar vi oss av dem i utbyte? Bara mer pengar som lämnar landet för gott är det enda vi kan förvänta oss.

  Vi behöver i Sverige en större ekonomi just nu, när vi har släppt globalisterna alldeles för långt och det kan vi bäst skapa genom en allians med våra närmaste grannar (där de mest nödbedda är de mest värdefulla). För vi sitter nu i samma fälla, samma båt.

  • Thomas skriver:

   Det är klart att Ukrainabråket tycks ju utvecklas till en nordisk allians för vår del.. Eller?
   När skattetrycket på låga inkomster hamnar under existensmininivån så hamnar folk i bidragsberoende som samhället måste hålla på med…
   Det gäller inte bara Sverige utan är ett faktum i t.ex. USA där miljoner invånare är helt beroende av SNAP för att överleva…
   För svensk del så blir då frågan: Hur backar vi ur ett industrisamhälle som lider av överbeskattning?
   (Att återgå till 1960-talets skattetryck på sådana som jag var då, en dräng som hade ”fritt vivre”, mat och husrum plus litet kontanter innebar – ingen skatt alls. Idag blir det nog knappast skattefritt – för så litet är det inte meningen att någon skall tjäna… Som sagt.. går det?)

   • Jan Andersson skriver:

    Näringslivet, läs exportindustrin, måste få framförhållning och stabila förhållanden både för att finnas kvar på samma nivå och helst expandera. De ska INTE behöva att flytta ur landet för att behålla villkoren för sin existens. Ökande personalvolymer innebär automatiskt möjliga ökade skattvolymer, och om makthavarna anstränger sig att hålla igen på annat så borde det innebära minskat skatteuttag per capita.

    De allmänna kostnaderna har nog ökat, inte minst inom sjukvården som numera kan bota mycket mer än förr, men att hålla folk friska längre borde vara lönsamt och många pensionärer jobbar kommerisellt och betalar skatt, inte för att de måste utan för att de vill och kan.

    Om inte fundamentala system för att skapa ökat välstånd fungerar långsiktigt, förlorar vi välstånd på den nivå som vi har vant oss vid. Det vore en skön utmaning för varje regim framöver att få hem alla de företag som en gång flyttade ur Sverige, kanske skulle man börja med IKEA som ändå är en symbol för Sverige i hela världen.

    Varför måste just Sverige ligga i skattetoppen år efter år, när vi har så stora resurser att ta till? Aktivistisk misshushållning! Marxism! Socialism! Man kan inte plåga en framgångrik näringsidkare hur mycket som helst, till sist drar han ut till ett samhälle där man prioriterar verkstad framför snack.

    Japan har inga egna råvaror, allt måste importeras, Sverige badar i välskött skog, malm och fertil åkermark.

    Norge, har nyss på klassiskt vänstersätt infört nya förödande skatter på näringslivet och privata förmögenheter (investerade i företag). Vi får se hur det går, och om industrin stannar eller flyttar. Alla som inte köper bara grön el skall avvecklas…

    Irland, för femtio år sedan ett av de fattigaste länderna införde några års skattefrihet för de som ville flytta sin verksamhet dit. Nu ligger de tvåa efter Schweiz, som utan råvaror lyckats höja sin ekonomi nio (9) gånger över Sveriges sedan sjuttiotalet.

    En norsk investerare frågade på ett möte: —Vi har i Norge hundra procents kompetens inom fiskodling, men noll procents kompetens när det gäller tillverkning av elbilsbatterier. Så varför ska norska staten stötta batteritillverkningen och inte fiskindustrin?

 5. Thomas skriver:

  Om jag skall ha en principiell kritik mot en randiansk liberalism så är hennes egen upplevelse som innebar att hennes älskare hittade en mer attraktiv kvinna och det var uppenbarligen en prövning för henne, men det borde det inte varit därför att älskaren gjorde precis det hon predikade, han agerade själviskt och betraktade även kärlek som en frihetlig konsumtionsartikel.
  Så, att bedriva egocentrisk frihet kan nog en minoritet syssla med, men om majoriteten gör så faller samhället ihop totalt…
  om man tänker efter.

  • Mats Jangdal skriver:

   Jag provade efter tjat från omgivningen att läsa Rand. En tjock bok, det var nånting om stålverk mm.
   Orkade bara 100 sidor, sedan gav jag upp. Tyckte framställningen av människor var så fördomsfull, för alla personliga egenskaper kunde avläsas i personernas yttre, deras utseende helt enkelt. Riktigt rasbiologiskt tänkande inom en ras.
   Det är en av väldigt få böcker jag inte orkat läsa igenom.

   • Thomas skriver:

    Hur hennes teorier funkat i verkligheten kan man fundera över då en av hennes elever hette Greenspan…
    hon tycks även vara väldigt populär som ideolog i Silicon Valley… hur är det med Bill Gates? jag vet inte riktigt vad som påverkat honom mest, Rockefeller eller A Rand.?

    • Jan Andersson skriver:

     Bill Gates är en datanörd som i ett ögonblick av inspiration såg möjligheten i en dator i varje hem, istället för en dator i varje land…

     • Thomas skriver:

      Nja… Bill Gates var nog inte en enkel datanörd… det var däremot en snygg fasad.

      • Göran skriver:

       Bill Gates har nog inte skrivit en enda rad kod i hela sitt liv. Bill Gates var inte ensam om att skapa företaget Microsoft utan hade studentkompisar som skrev kod. Bill Gates stod för affärsdelen i det nya företaget Microsoft.

       Att sedan Microsoft blev dominerade är IBM:s förtjänst som stoppade in Microsofts operativsystem i sina datorer.

       Sagan är även att IBM valde mellan två olika operativsystem där skaparen och ägaren av det ena alternativet, som var bättre än Microsofts, inte hade tid att träffa IBM för han skulle ut och fiska. Därav fick Microsoft kontraktet.

       Synd att Microsoft fick kontrakten eftersom Microsoft inte har varit speciellt innovativa utan hämmat utvecklingen, dels genom att försöka monopolisera marknaden, vilket de delvis har lyckats med.

       Och, det var inte Microsoft som hittade på ”fönster” som gränssnitt för program mellan användare och operativsystemet, utan det var Hewlett-Packard.

  • Dan Ahlmark skriver:

   Jag skrev om libertarianism, där objektivism är en av många källor. Klassisk liberalism är – kan man säga – den huvudsakliga, om man tänker på helheten idag. Att en källa är angiven betyder inte att alla dess framförda åsikter accepteras som policy eller överhuvudtaget. Beträffande socialpolitik har jag behandlat det ämnet i andra sammanhang.

 6. Göran skriver:

  Att nuvarande socialism i Sverige skulle kunna övergå till ett libertariansk samhälle i Sverige på rationell basis finner jag omöjligt även med små steg. Den intellektuella bas som behövs finns inte i Sverige och vi spottar hela tiden ut indoktrinerade socialister via utbildningssystemet.

  Dessutom kommer invandringen att medföra att den intellektuella basen minskar i förhållande till nya socialister.

  Frågan är om vi kan bygga upp ett nytt Sverige med libertarianska idéer om Sverige totalt kollapsar i sådan omfattning att mer eller mindre vartenda myndighet i Sverige upphör att existera?

 7. Göran skriver:

  Vill ni se ett land förstöras av socialism, håll ett öga på Brasilien. Svensk media hyllar valförlusten för Bolsonaro, vilket skedde med valfusk, vilket är odiskutabelt.

  Nya presidenten, Luiz Inácio Lula da Silva, kommunist, har satt igång en process mot fattigdom som sägs vara 10 gånger snabbare än förfallet i Venezuela. Kommer vi att få höra något av det i svensk pk-media?

  • Mats Jangdal skriver:

   Lula borde enligt brasiliansk lag inte ens ha fått ställa upp i valet, eftersom han är dömd för korruption. Men en domstol undanröjde det hindret.
   Då vet man hur ruttet det är.
   Men SVT berättar aldrig det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *