Klimat för vetgiriga

Jag skriver detta bland annat för dig @JohanOrdf socialdemokratisk lokalpolitiker med ansvar för arbetsmarknad och utbildning, dessutom polis i Boden som tror att sanningen om klimatet får man från IPCC. Johan är en flitig twittrare och försvarar klimathotsnarrativet och satsningen på grönt stål i Boden, synd att det leder till tokiga beslut för vår moderna civilisation. Naturligtvis får även andra som vill och behöver lära sig ta del av detta.

Vi börjar med grunderna.
Det alarmisterna påstår måste logiskt hänga ihop med redan känd naturvetenskap. Gör det inte det måste man utröna om alarmisterna funnit något nytt som gör att naturvetenskapens grunder måste ändras. Ännu så länge har de inte presenterat något sådant. Det enda de kommit med är vantolkningar av naturvetenskapen.
En av dessa grunder är att en vetenskaplig hypotes måste uppställas så att den kan falsifieras, det vill säga påvisas inte bekräfta den egna teorin. Sådan falsifiering inträffar till exempel när kända data visar att de alarmistiska påståendena konkret motbevisas av kända sakförhållanden i naturen. Ett av dessa enkla bevis är vetskapen att CO2-halten varierat kraftigt genom jordens historia, utan att temperaturen samtidigt uppvisat någon koppling till denna CO2-halt. Angående vetenskapsteorin om falsifiering hänvisar jag till Karl Popper.

Alarmistisk historieskrivning
Hela klimathotsnarrativet vilar från början på tre vetenskapsmäns forskning under 1800-talet. De tre är i tur och ordning fransosen Jean-Baptiste Fourier, engelsmannen John Tyndall och svensken Svante Arrhenius.
Fourier forskade om jordens temperatur och varför den var så påfallande jämn över tid. OBS! jämn, ingen oro för klimatkatastrof. Han var därvid mest intresserad av hur mycket jordens ursprungliga inre värme betydde för detta. Alarmisterna påstår att han upptäckte växthuseffekten. Det gjorde han inte. Dels använde han aldrig detta begrepp. Han gjorde dock en utvikning om schweizaren Saussures svärtade låda med ett glaslock, som denne använde för att mäta solstyrkan på olika höjd över havet. Fourier avfärdade alla likheter mellan atmosfären och Saussures låda. För att en sådan liknelse ska vara giltig, hävdade han, måste gaserna i atmosfären på någon höjd över jordytan övergå i fast fas och därmed hindra konvektionens kylande temperaturförflyttning. Det gör den inte, gaserna stelnar ej. Alltså finns ingen växthuseffekt, logiskt.

Tyndall påstås ha visat att koldioxidmolekylen absorberar infraröd värme, men inte ultraviolett. Det trodde han kanske också själv. Men modern fysik har visat att det var fel. Alarmisternas teori är att infallande ultraviolett solljus passerar koldioxiden i atmosfären och absorberas av jordklotets vatten, land, växter och byggnader, för att sedan strålas ut som infraröd värmestrålning. På den resan ut absorberas värmen av CO2 som behåller den en tid nära jordytan så att planeten värms upp. Tanken är felaktig eftersom den inte stämmer med termodynamiken, som bland annat visat att en kall molekyl inte kan värma en varmare. I detta fall en kall koldioxidmolekyl någonstans i lufthavet som värmer en molekyl vid markytan.

Fysikerna vet idag att CO2-molekylen inte kan behålla värmen mer än millisekunder innan de skickar den vidare i alla riktningar från den lilla sfär som molekylen kan liknas vid. CO2 utgör ingen broms för värmens utstrålning från jorden. Framför allt ett norskt nutida experiment har visat att Tyndall glömde kontrollera om koldioxiden omdirigerade värmen till experimentkärlets (ett långt glasrör) väggar. Det gör koldioxiden. Väggarna värms upp, men koldioxiden helt obetydligt. Utfallet gör också att den mottagare av värmestrålning som fanns vid rörets ände inte registrerade någon värmestrålning genom röret, för den hade omdirigerats till rörets väggar.

Kemiprofessorn Svante Arrhenius önskade sig ett bättre (varmare) klimat i Sverige. Så han funderade på om man genom att förbränna stora mängder kol och olja skulle kunna värma upp jorden, främst genom att enligt Tyndalls experiment och kanske ett tidigt missförstånd om Fouriers inställning till växthusteorin förhindra instrålad värme att lämna planeten. Han gjorde inga experiment, endast beräkningar som han presenterade 1896. År 1900 visade emellertid den svenske fysikern Knut Ångström att Arrhenius räknat fel. Ångströms påpekande falsifierade Arrhenius teori. Efter ytterligare möda erkände Arrhenius 1906 att han dels räknat fel och att det dels inte skulle hjälpa att höja CO2-halten i atmosfären för att öka värmen på jorden.
Sedan dess har dock flera svenskar varit behjälpliga i att sprida det falska klimathotsnarrativet.

Amor imperare ger IPCC
Härskare och sådana som önskat bli härskare har genom alla tider sökt något som ger dem oinskränkt makt. En mycket gammal idé var att beskatta luften som alla behöver för att leva. Men av praktiska skäl lät det sig aldrig göras. Under slutet av 1800-talet intresserade sig rika industrialister för ”orörd natur”. De blev de första att skapa naturreservat vilket med politiken och statens makt snart blev nationalparker. Ganska snabbt förstod industrialisterna och så småningom även politikerna att dessa reservat var maktinstrument.

Efter andra världskrigets förödelse av både natur och människans skapelser väcktes en bevaranderörelse som ville rädda världen undan förstörelse, främst då undan mänsklig påverkan. Trots den både historiska, filosofiska och vetenskapliga insikten att status quo inte existerar i naturen, allt är ständigt i förändring, vill man stoppa dessa förändringar och helst skapa ett oföränderligt Eden. Miljörörelserna föddes, både folkliga och industrialisternas, som Romklubben och Jordens Vänner. Den ekonomiska elitens föreningar, som Bilderberggruppen och World Economic Forum insåg att miljö i olika förpackningar kunde användas för att få folk att köpa vilka pålagor som helst.

Med axiom som utgångspunkt

Till slut hamnade bollen hos FN som 1988 skapade IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, med uppdrag att redovisa hur människan påverkade (läs: förstörde) klimatet. Notera även att redan från start framgick av namnet det är en politiskt sammansatt grupp som ska använda klimatförändring som hävstång för politik, politiska beslut. Man utgick från det falska axiomet att koldioxid styr klimatet, som Arrhenius hoppats, men fått backa på. På den fanatiskt religiösa övertygelsen byggde man sina teorier om att människans på alla sätt försumbara utsläpp inom hundra år skulle orsaka en klimatkatastrof som skulle göra planeten obeboelig. Vetenskapen var redan från början gisslan i denna mångmiljardprocess.

FN och dess underorgan IPCC spelar falskt för att manövrera sig själva till toppen i ett globalt styre, helt utan demokrati och demokratiska friheter. Deras mål är bland annat kapitalismens död. FN har allt sedan starten i princip styrts av socialister, de flesta med kopplingar till socialistinternationalen. Romanen 1984 har alltså fungerat som manual för verksamheten.

Klimatforskarna
Det märkliga inträffade mycket snabbt att i stort sett de enda forskare som benämnes klimatforskare är de som redan från start har som uppgift att bekräfta det politiska uppdraget att samla all makt på en plats, för att rädda klimatet. Andra forskare, som; geologer, oceanografer, meteorologer, fysiker, kemister, biologer, arkeologer, historiker, filosofer och andra, vilka genom sina studier har kunnat dra viktiga slutsatser om klimatet under olika epoker av jordens historia, tillskrevs noll trovärdighet i klimatfrågan. Sålunda påstås flitigt att 96% ov världens klimatforskare är i konsensus om att det är människan och hennes utsläpp av CO2 som är den främsta (eller rent av enda) orsaken till klimatförändringar. Om hybris har ett ansikte så är det just denna propaganda. Här är en redovisning som avslöjar hur tre påståenden om konsensus varit oriktiga.

När man bara letar efter en på förhand bestämd beskrivning av verkligheten kallas det för bias och är inte riktig forskning. Ett axiom kan vara ett sådant bias, i synnerhet om axiomet inte är sant. En illustration till bias nedan.

Många duktiga forskare samarbetade från början med IPCC. Men allt fler insåg att denna politiska organisation inte var intresserad av vetenskap eller sanning. Den var enbart intresserad av makt. Flera forskare lämnade under protest IPCC, andra blev avskedade för att de vägrade böja sig. IPCCs ledare hävdade att all litteratur de använt var disputerad forskning granskad i peer review process. Den kanadensiska journalisten Donna Laframboise avslöjade att det var långt ifrån sanningen. IPCC tog in i princip vad som helst som stödde deras narrativ, bara en tredjedel var av sådan kvalitet som IPCC påstod, men den blev ofta misshandlad och förvanskad i den politiska processen. En del material IPCC använde var av så låg kvalitet att det låg i nivå med gymnasieuppsatser och pamfletter från miljöorganisationer.

Några av forskarna i kärnan av IPCCs team upptäckte tidigt att verkligheten inte spelade med. De hävdade ju bland annat att det skett en kontinuerlig uppvärmning sedan 1800-talets mitt. Men ett par decennier i början av 1900-talet var det tydligt kallare än den mer eller mindre linjära uppvärmning man försökte skrämmas med. De började kommunicera med varandra om ”hide the decline”, göm nedgången – svackan. Michael Mann gjorde en falsk graf, den så kallade hockeyklubban, där han förenklat beskrivet blandade äpplen och päron, för att få till en graf som visade på en farlig utveckling. Det hela avslöjades och blev känt som researchgate och hockeyklubbstvisten. Flera forskare påpekade falsariet. Kanadensiske statsmeteorologen Tim Ball krävde att få se Manns underlag, datan. Det vägrade Mann och Ball sa i ett känt uttalande att Mann hör inte hemma på universitet Penn state utan i state penn, alltså i statsfängelse. Mann stämde Ball för förtal, men förlorade och fick betala miljonbelopp.

Media, eller Lügenpresse som en tysk journalist kallade sina kollegor
Det som kallas för Main Stream Media har unisont valt att braska på med mesta möjliga klimatalarmism. Det är inte så konstigt, när man känner till medias tunga vänsterlutning och därtill vet att pressens ägare är måna om att stödja detta narrativ. Här är en liten serie jag gjorde som motpol till ett synnerligen tendentiöst, för att inte säga direkt lögnaktigt inslag i en av de större lokaltidningarna.

Media världen över publicerar gärna rubriker om att den globala uppvärmningen är särskilt stark och besvärande lokalt just i dessa publikationers spridningsområde. Kan det verkligen vara värre än på andra ställen, på alla ställen samtidigt?

Flera som studerat den temperaturdata som används har upptäckt att äldre data flera gånger i efterhand fått sänkta temperaturer. Inte minst polarforskaren danske Ole Humlum som sparar alla data har visat på detta. Effekten av sänkta äldre temperaturdata, blir att uppvärmningen ser ut att vara stor och snabb. Något som utnyttjas i propagandan. Här har han avslöjat att temerpaturdata i efterhand ändrats för att ge stöd till IPCCs narrativ om stigande temperaturer.

IPCCs företrädare går sedan länge så långt att de när de konfronteras med forskning som visar att verkligheten inte alls ser sådan ut som de påstår, så säger de rent ut att det är inte data från verkligheten som gäller. Det är deras modeller som korrekt visar utvecklingen. Vilket de naturligtvis inte gör. Ingen av de som försökt sätta in verklig data i någon av deras hundratal modeller har lyckas få modellen att spotta ur sig ett resultat som liknar den kända verkligheten.

Kunskapen som säger emot IPCC

Du kanske tror att jag är någon som nyligen fallit offer för ”extremhögerns” propaganda mot ”etablerad konsensus”. Sanningen är att jag offentligt, i insändare, på forum och inte minst på mina egna hemsidor i över 20 års tid argumenterat mot klimatbluffen utifrån mina egna kunskaper om naturvetenskap, bondens kunskaper om natur och årsmån. Alltsammans granskat med logiskt tänkande så gott jag förmått. Men många lyssnar hellre på falska profeter och okunniga auktoriteter.

Mer kunniga forskare och vetenskapare har också i decennier med bästa kunskap och logik argumenterat emot IPCC och alarmisternas gravt osakliga propaganda. För numera tio år sedan skickade en grupp sådana kunniga personer en skrivelse till FN, EU, de nordiska regeringarna och SR/SVT, där de manade till besinning. All respons uteblev, förutom då mer propaganda mot ”klimatförnekare”.

Danske solforskaren Henrik Svensmark har visat hur solen påverkar klimatet. Där finns konkret naturvetenskaplig fakta om hur variationerna uppstår. Variationer som inte på minsta vis har människan som upphov. Variationer som vi inte på minsta vis kan påverka. Det är kosmos, både vår Vintergata och framför allt det nära kosmos i form av Solen som styr klimatet.

Den danske ekonomen och statistikern Björn Lomborg tillhör de som tror på människans inverkan på klimatet via våra utsläpp av CO2, men så är han ekonom och inte naturvetare. Han har inte ansträngt sig att granska påståendena om global uppvärmning.  Han har istället i flera artiklar och böcker visat att den måttliga uppvärmning som pågår inte alls är skadlig och inte orsakar stora kostnader. Han har visat att däremot klimatpolitiken, både det som redan genomförts och än mer det som föreslås och planeras är mycket skadligt för världens utveckling, både ur ekonomisk och demokratisk synpunkt.

Geologen Roger Higgs presenterade i juni i år en lista på 33 punkter som han menar styrker påståendet att det är solen som styr vårt klimat och våra utsläpp har ingen betydelse. Här och här två tidningsartiklar om Higgs punkter, och här är Higgs egna ord.

Flera forskare har genom åren haft invändningar mot uttrycket växthusgaser och deras påtådda växthuseffekt. De kallar det istället Gravito-termal temperaturgradient och visar att det är andra krafter som jämnar ut temperaturen. Det gäller till exempel Maxwell, Loschmidt på 1870-talet, svenske Hans Jelbring på 1980-talet, och Ned Nikolov, Karl Zeller på 2000-talet.

 

Logiska slutsatser

När geologiska data visar på stora variationer i såväl jordens temperatur som atmosfärens CO2-halt, men ingen korrelation finns mellan dem, då måste man logiskt konstatera att CO2 inte på något sätt styr temperaturen. Utan korrelation – ingen kausalitet. Därmed är det uteslutet att människans utläpp av CO2 påverkar klimatet.
Notera att trenden med sjunkande CO2-halt pågått i miljontals år, medan trenden för temperatur tycks variera kring ett medlevärde något högre än dagens.
Alltså har vi inte en pågående klimatförsämring orsakad av människan.

Den över 5000 år gamla ismannen Ötzi, som hittades på marken till hälften infrusen i en glaciär i Alperna bevisar att det redan för länge sedan i nuvarande interglacial var minst lika varmt som idag, utan antropogena utsläpp av CO2. Naturlig variation helt enkelt. Ötzi har också kompisar i norr. Minskande glaciärer i Norge har avslöjat att de i hundratals år ruvat på vikingatida handelsvägar. Rutter som nu avslöjas. Alltså har vi inte en pågående klimatförsämring orsakad av människan.

Klimatfrosseriet fortsätter, enorma pengar i skattemedel satsas på att hålla klimathotsnarrativet igång Ett av många exempel här. Det påstås att pengarna går till klimatforskning, men sanningen är att det mesta går till propaganda eller åtminstone forskning som ska bekräfta propagandan (vilket kan sägas vara samma sak). Alltså har vi inte en pågående klimatförsämring orsakad av människan.

Den som påstår att vi måste ställa om vårt samhälle radikalt har hela skydligheten att bevisa varför och hur, samt att de föreslagna åtgärderna ger avsedd effekt med rimligt minmal skada. Än så länge är inget av detta bevisat. Alarmisterna har bara sina modeller. Men modeller är inget bevis, i synnerhet inte när modellerna inte stämmer med verkligheten. Alltså har vi inte en pågående klimatförsämring orsakad av människan.

Judit Curry är en kvinna som forskar om klimatet. Precis som Elsa Widding har hon fått utstå mycket osaklig kritik för att hon är kvinna och vågar utmana auktorieter. Men hon håller fast vid vad vetenskapen visar, nämligen att de naturliga variationerna vi nu upplever inte utgör någon katastrof.

Masshysteri går lätt att ordna, men kan den avblåsas?

Minns också Gustave Le Bon:s ord (1841-1931), i The Crowd: A Study of the Popular Mind, “The masses have never thirsted after truth. They turn aside from evidence that is not to their taste, preferring to deify error, if error seduce them. Whoever can supply them with illusions is easily their master; whoever attempts to destroy their illusions is always their victim.”

Vad händer när alarmisterna inser att larmet är kraftigt överdrivet?

Hur ska vänsterglobalisterna vrida sig för att slippa bli hängande på kroken de själva kastat ut, när IPCC:s nye ordförande Jim Skea avslöjar att det inte är någon panik med parisavtalet och någon klimatapokalyps är inte förestående? Han säger rent av att en del ledande företrädare för FN och IPCC har representerat vetenskapen om klimatet på ett falskt sätt. Om ett halvår kanske han rullar tillbaks klimathotet helt och hållet, om han får leva så länge. För tro inte annat än det är enormt mycket makt och pengar som hänger på att klimathotets investerare får fortsätta bedrägeriet.

Svenska sidor att besöka

Gösta Petterssons Falskt Alarm är nog fortfarande den bästa svenska vetenskapliga sammanfattningen om varför klimathotet är falskt.

Klimatsans frivilliga kamp mot dårskaper och överdrifter om klimatet, https://klimatsans.com/

Stockholmsinitiativets sida där vanligen forskningsmeriterade personer rapporterar om kunskapsutvecklingen på klimatområdet, https://www.klimatupplysningen.se/

Titta gärna på någon av Elsa Widdings youtubeinslag. Hon avfärdar inte heller hela IPCCs beskrivning av hur klimatet fungerar, men hon är starkt kritisk till den propaganda och de förslag som förs fram för att ”åtgärda” klimatet.

Utländska sidor

Via Clintel.org har över 1500 undertecknare med vetenskaplig utbildning och erfarenhet undertecknat ett upprop mot klimathotsnarrativet och propagandan.

Polarforskare Ole Humlums sida med konkret beskrivning av egen och andras forskning, https://climate4you.com/

De norska klimarealistenes sida https://www.klimarealistene.com/

Anthony Watts sida en av världens mest citerade sidor om klimatet. https://wattsupwiththat.com/

The Global Warming Policy Foundation med ursprung i UK samlar och sprider information om klimatet och lämpliga politiska policys, https://www.thegwpf.com/

Den australiska kemisten Jo-Anne Novas sida, https://joannenova.com.au/

Har du kommit så här långt hoppas jag att du insett att det moderna samhället måste stoppa klimatbluffen innan den politik den kräver förstör vår civilisation. Jag har här bara skummat på ytan av all information som berättar hur falskt och omfattande bedrägeriet är. Vill du veta mer kan du fråga. Kan inte jag svara lovar jag ta hjälp av andra för att besvara seriösa frågor. Fortsätt gärna leta granskande fakta på egen hand, och sprid kunskapen!

Om du gillar denna och och framför allt illustrationerna, och vill spara den, ladda då ner den som PDF istället för att bara spara länken. För internet rensar alla mina artiklar från illustrationerna, ävan mina privata bilder som bara jag har rätt till.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

14 svar på Klimat för vetgiriga

 1. Ivar Andersson skriver:

  Vädret har alltid varierat vilket förnekas av de klimathotsreligiösa. Att förneka historiska data har ingenting med vetenskap att göra.

 2. Pingback: Klimat för vetgiriga | ulsansblogg

 3. Benny skriver:

  Ja, nu påstås det på fullt allvar från klimatskojarna att de medeltida kyrkliga krönikörerna måste ljugit om det milda klimatet och att man därför bör bortse från dessa samtida vittnesmål? Hur falsk får man egentligen vara och smutskasta tidigare skribenter? Varför skulle de ljugit om klimatet som knappast hade någon bäring för deras kyrkliga tro utan enbart var till hjälp för munkarnas odlingar och anskaffande av föda för klostren? Samtidigt så låtsas man som om vikingarnas bosättningar på Grönland knappast existerat trots arkeologiska bevis och skriftliga källor! Det är skrämmande hur man förvränger historien för att få den att passa klimatgalenskapen som media sprider.

  • Mats Jangdal skriver:

   För de mest förhärdade är sanningen oväsentlig. Det är pengarna och makten som räknas, inget annat!

   • Jan Andersson skriver:

    Det är naturligtvis så att många inom näringslivet tjänar pengar på klimathotet. Det är främst miljörörelsen som anammat teorierna på allvar, av diffusa skäl eftersom klimatet och skadorna på våra livsmiljöer visserligen har beröringspunkter men i stort sett tekniskt och praktiskt tillhör skilda världar.

    Miljörörelsen har gjort stor nytta genom att sätta fingret på många närmiljöproblem som nu knappast existerar längre (i Sverige) men som ibland skapat nya problem som kan vara svårare att lösa. Det övriga samhället har lärt sig att låta miljöfantasterna hållas och tjänat pengar på omställningar, och kommer att tjäna nya pengar en dag på återställningen. Kom ihåg att pengar inte luktar. Inga protester från ansvarigt håll, de som tjänar pengar inom allsköns myndigheter genom att hålla käft.

    Till slut börjar erfarna tekniker som gått i pension att beskriva hela processen om vad som är sant eller inte. Här finns klokskap som endast lång erfarenhet kan ge och ingen tystnadskultur råder. Men fåfängt, ingen lyssnar på en föredetting. Och vill man ta bort jobben från de nystartade verksamheterna? Nej, verkligen inte, med det finbs fortfarande mängder av olösta miljöproblem som inte beaktas, och som endast nya eldsjälar ser en möjlighet att lösa.

    Men ack, klimatethotet är nu ojämförligt störst och tar effektivt bort alla incitament att ta tag i de verkliga problem vi kan lösa om vi bara vill. De flesta människor på jorden är inga eldsjälar utan överlever alla missförhållanden genom att hålla käft och gilla läget.

    Men vår nästa bil om så där fem år kanske blir en lastbil, eftersom sådana måste få finnas även i åtminstone den nära framtiden eftersom ingen har lyckats svara på hur ett åkeri med etthundra ekipage ska kunna ladda etthundra elektriska lastbilar varje natt med el motsvarande 60 mil med 4-5 liters dieselförbrukning varje mil, dvs. 1000 kWh styck, totalt 100000 kWh.

    • Benny skriver:

     Ja, det är ju så att dessa elbilsfanatiker lever i en drömvärld! Och man undrar ju var alla jobbare är som ska dra fram nya kraftigare elkablar som är nödvändiga om alla ska ladda elbil runt om i kommunerna? Men det är nog tänkt så att vanligt folk inte ska ha råd att ha bil…problemet löst! Frågan är varför det är så tyst från politiskt håll om detta? Det är väl bara MP som inte hycklar i denna fråga, de anser att vanligt folk inte ska ha bil även om de lindar in budskapet i floskler!

     • Göran skriver:

      Ja, det kan vara som du skriver. Ingen panik med att bygga kärnkraftverk eller mer elledningar, för få kommer att ha råd med elbil.

 4. tompas skriver:

  Tack Mats för en faktaspäckad text.

 5. Benny skriver:

  Sverige är ett extremt land på många vis! Det är inte bara massimporten av folk från Mena och Afrika som utmärker det är också den allmänna klimathysterin som upphöjts till sanning. Vanvettet i trafikpolitiken är också extrem…Du får bara köra en ”APA”-traktor i 30 km/t men du får köra med en eldriven enhjuling i 40-50 km/t bara du har hjälm? Trimmade sparkcyklar och elcyklar utan fartspärr som gör långt mer än 30 är en daglig syn och så finns det en variant som ser ut som en liten el-hoj med mycket breda små hjul som framförs av dårar i ansenliga hastigheter. Är det MP som som påverkat den annars så strikta svenska trafikpolitiken till att bli en sorts vilda västern?

 6. Samuel af Ugglas skriver:

  Varför lägger myndigheterna locket på om denna olycka?
  Övergången till elbilar är dömd att misslyckas – Stefan Torssell i Swebbtv Vetenskap 79https://swebbtv.se/w/ud2bgftQhL6cWR9SJefZKP

 7. Jan Andersson skriver:

  Man undrar om inte det idiotiska klimathotet nu kommit till vägs ände efter att så många tunga namn dementerat det mesta, och att tiden löper utan att några klimathot förverkligats. Man undrar därför om det inte finns ett samband mellan 1) Världens allt rikare oligarker 2) Västvärldens prisnivå som slagit i taket vid global handel 3) Den medvetna förflyttningen av enkel industriproduktion till Sydostasien som nu övergått till avancerad industriproduktion 4) Milleniernas ointresse att lösa problemen?

  Vad ska vi jobba med i Västvärlden, speciellt i länder som måste importera alla råvaror, inklusive energi? Det finns fortfarande högteknologi kvar, men kundkretsen är begränsad (man måste tjäna pengar som företagare, annars är all strävan fåfäng och meningslös). Dessutom ökar Sydostasiens nivå och utbud snabbt. Elbilshysterin visar att Kina anpassar sig snabbare än någon kunde ana, och har tyvärr haft den oönskade effekten att den tagit död på Västvärldens pärla, nämligen vår totala dominans inom fossilbilsproduktion (med god draghjälp av Japan).

  Om Kina och snart Indien i beslutande kretsar identifieras som det största hotet, så kan klimatkampanjen vara konstruerad för att programmera våra små hjärnor att köpa allt mer klimatsmarta produkter, annars… tar Sydostasien över all produktion och vad ska vi då leva av? I Sydostasien har man ju inte ännu samma fokus på ”hållbarhet”, så det måste vara våra västliga producenter som levererar ”hållbart” och priset spelar ingen roll bara Världen räddas. Politikerna är lydiga disciplar och ställer upp på sin kant med lagar, förbud och tvång (och det finns skatt att tjäna). EU:s konkurrenslagstiftning har stoppat många genomtänkta och lysande affärssammanslagningar genom åren, så varför tillåts nu ett enda jättestort fossilraffinaderi i Lysekil att sätta sina egna priser? Var det inte exakt sådant som EU skapades för; att stoppa monopol? Är det för (vad jag misstänker) goda saken att oligarkernas misslyckade taktik som inneburit nedläggning av bilindustrin i Västvärlden måste få litet draghjälp i elfte timmen? Allt som händer nu bara i Sverige kan sammanfattas i det kärnsvenska uttrycket (sagt sakta och lågmält men med stort eftertryck): ”Fy Fan”.

  Så falskdebatten i Väst fortsätter ett tag till fast slaget är förlorat. Kriget i Ukraina har skapat en tillfällig uppryckning med stor efterfrågan på ”gratis” krigsmateriel, som knappast Kina har lust att skänka bort, men de övriga tunga problem vi har skaffat oss kommer att sänka vår levnadsstandard i generationer framåt. För Sveriges del skulle vi kunnat klara oss utmärkt väl om vi sluppit EU eftersom vi har gott om framtidssäkra råvaror med vår skog och vår malm ur Jordens äldsta berggrund.

  Nej, nu måste jag jobba litet igen fast det är söndag; räkningarna måste betalas.

 8. Dan Ahlmark skriver:

  Detta är en utmärkt och värdefull genomgång av skälen till varför IPCC:s propaganda är
  falsk och inte på något vis i överensstämmelse med korrekt vetenskap dvs sådan som är empiriskt förankrad. Att så få personer kommer att läsa uppsatsen är djupt beklagligt, men låt oss ändå hoppas att ett antal klimattroende kommer i kontakt med den och stimuleras till att börja tänka rationellt.

  • Jan Andersson skriver:

   Det finns en stor grupp äldre människor i Sverige med livslång erfarenhet av praktiskt arbete inom jord- och skogsbruk, bygg av hus, vägar och järnvägar, gruvdrift och fabriker innan personalen började sitta blickstilla i åtta timmar vid en bildskärm. Jag har känt många av dessa och vet att de fnyser åt allt som vetenskapsmän säger, därför att inget som sagts därifrån har hittills stämt med jobbarnas verklighet. Själv är jag irriterad på klimathysterin, men dessa gubbar bryr sig inte. Det blir som det blir, det kan ingen göra något åt, skulle något drastiskt hända så får vi väl se vad vi kan göra då, i så fall. De har inte hört eller läst något specifikt om klimathotet, och vet bara att solen går upp och ner varje dag, ibland kan man se den och då är det fint väder och kärringen hänger tvätten ute.

   • Göran skriver:

    Det är en anledning till att inte läsa nyhetsblaskor och andra fack- eller vetenskapstidningar. Det de skriver inträffar sällan.

    Samma sak med politiken. Inget de säger inträffar. För det mesta blir det tvärtom.

    Kloka ord från Dana White ägare av UFC:

    https://www.youtube.com/shorts/QkscTxW9nKk

Kommentarer är stängda.