Vad innebär libertariansk politik?

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark

BAKGRUNDEN
Det finns flera skäl till varför behovet idag av den politiska ideologin libertarianism är stort. Orsakerna till den nuvarande politiska situationen i Sverige bildar en del, och utvecklingens resultat: vårt lands läge idag, en annan. De grundläggande skälen till den politiska utvecklingen samt de olika policies, som nu genomförs och de viktigaste effekterna av dessa, beskrevs tidigare i en artikel i Nya Dagbladet (1). Den utgör en bakgrund till nödvändigheten av svensk libertarianism, och varför dess ideer nu behövs. Det är därför önskvärt, att de bakomliggande skälen granskas, om man vill nå en full förståelse av dagens situation.

Slutsatsen i den aktuella artikeln beträffande de svenska riksdagspartierna (med ett undantag) var, att dessas val av katastrofal politik för vårt land i många avseenden medför, att de nu saknar existensberättigande. De är dessutom direkt skadliga för Sverige. Det gäller såväl vissa av deras politiska värderingar som den klimat- och därmed energipolitik mm samt den försvars- och utrikespolitik de genomfört. Avrustningen efter murens fall och hanterandet av EUs försvagning av svensk suveränitet är bara några exempel på katastrofala val.

Personer, som upplever Sveriges politiska liv och successiva förfall, känner sig ibland som förflyttade till ett främmade groteskt land, som konsekvent godkänner befängda och förvridna ideer och förslag samt genomför åtgärder, som bara kan leda till misslyckande. Brottet mot många decenniers uppbyggnad av vårt samhälle i syfte att förbättra människors liv byts mot åtgärder, som främst kan leda till brister, nöd och misär. Frånvaron av realism i detta borde kanske inte förvåna, eftersom grunden för dessa policies syns vara en alltmer kollektivistisk människo- och samhällssyn. Objektivitet, logik och kunnande baserat på erfarenhet förkastas till fördel för känslor, subjektivitet, vanföreställningar och utopier. Tyvärr har denna brygd också alltför mycket smittat borgerliga partier.

DEN LIBERTARIANSKA IDEOLOGIN
Grunden för libertarianismen är en helt verklighetsbaserad syn på vilka människans egenskaper egentligen är fysiskt och psykiskt; vad hon kan prestera i olika avseenden samt de historiska erfarenheterna av hur man bygger ett gott samhälle. Man bör i det senare avseendet ta sin utgångspunkt i historien för att förstå varför det tagit så långt tid att fastställa principerna för ett gott samhälle men också för att klarlägga sättet att bygga detta (2). Libertarianismens grundvärden kan därvid sägas vara fyra. Dessa gäller respekten för det mänskliga förnuftet, människans individuella värde och självständighet (individualism), rättvisa och medmänsklighet. Självfallet är bestämningen av begreppen mycket viktiga.

Efter att innebörden av ideologins förståelse av människans egenskaper är fastställd liksom den övriga basen för den individualistiska åskådningen, dras de politiska slutsatserna av detta i syfte att fastställa principerna för människans frihet och grunden för det goda samhället. Den första slutsatsen är då, att varje individ är unik, äger sig själv, är sitt eget ändamål, och har ett okränkbart värde. Detta skapar en Rätt till det Egna Livet (REL) för varje enskild människa, som innebär, att denne ska (med få undantag) få bestämma själv och över sig själv. Det betyder ett krav på självständighet (eller oberoende) för varje människa, vars grund bör vara landets erkännande av ett antal individuella rättigheter (3).

SAMHÄLLSSYNEN
Omfattningen av det offentligas verksamhet påverkas kraftigt av dessa rättigheter. Den libertarianska staten – den Civila VälfärdsStaten (CVS) – som har sin grund i dessa och ersätter dagens StatsVälfärdsStat (SVS) styrs bl a av följande grundläggande synsätt gällande samhället:

1) Individens fria val på basis av sina Individuella Rättigheter (IR) formar besluten gällande hennes liv och familjens. Det innebär en rad konsekvenser för exempelvis uppbyggnaden av sociala system, utbildning mm
2) Våld är med få undantag ej tillåtet för att ta värden från individer. Innehållet av IR är avgörande, och det fria samhället tillåter exempelvis inte särskilda inkomstutjämnande och betungande skatter för individer med resurser andra önskar att de hade.
3) Demokrati är nödvändigt för gemensamma beslut, men områdena för offentliga avgöranden är kraftigt begränsade jämfört med dagens situation. Där individen kan besluta, ska ju demokratiska beslut inte tillämpas. En av människans rättigheter (3) avser exempelvis utgiftsfrihet dvs rätten att själv välja leverantör beträffande alla nödvändiga offentliga tjänster, som inte definieras som skatter.

Beträffande utnyttjandet av folkomröstningsinstrumentet bör detta användas mycket frekventare än idag, eftersom det nu syns undvikas främst för att politikerna fruktar, att folket väljer ett annat alternativ än de. Folkomröstningar bör därför ibland utnyttjas gällande de allra viktigaste gemensamma frågorna liksom motsvarande kommunala omröstningar.

4) Marknader bör vara den huvudsakliga metoden att utbyta tjänster och produkter i Sverige. Bl a von Mises och F. Hayek har gett värdefulla beskrivningar av synsätten och metoderna lämpliga i ett fritt samhälle. Den fria konkurrensen är av ytterst stor betydelse, och dess existens ska naturligtvis skyddas. Kompiskapitalism och korruption bör motverkas på alla sätt. Konkurrenslagstiftningen är alltså av fundamental vikt, eftersom den påverkar maktförhållanden mellan människor och kommersiella organisationer. Ny och striktare lagstiftning bland annat innehållande hänsyn till den internationella konkurrensens inverkan på olika produkt/tjänsteområden bör därför utformas. Internationellt dominerande företags marknadsföring och företagsköp i Sverige bör därvid särskilt observeras.

Så länge staten vågade jämföra kostnaderna för administrationen av den svenska offentliga sektorn med utlandets, visade den svenska sektorn nämnvärt högre kostnader än andra. Där privatisering inte bör ske, ska privata företag användas i största möjliga utsträckning för att utföra olika funktioner finansierade och kontrollerade av det offentliga. Undantag gäller där verkliga konkurrerande anbud inte kan erhållas. Tjänsternas kvalitet vid outsourcing ska mätas noggrant och kontinuerligt.

Att vissa människor inte kan klara sig själva beaktas självfallet i ett libertarianskt samhälle. Stöd ges till behövande men får inte allmänt inkräkta på andra människors individuella rättigheter av olika slag.

IDAG SÄRSKILT AKTUELLA POLICYOMRÅDEN
Bara några få exempel på libertariansk politik kan presenteras nedan. Den politiska globalismen är allt aktivare, och WHOs förslag att få bestämma länders politiska beslut om åtgärder gällande nya pandemier är ett exempel. Men globala organ, där diktaturer har inflytande, får dock aldrig påverka svensk lagstiftning, så detta förslag är oacceptabelt. Beträffande kommande förslag från EU att få mera makt liksom att bli en federal stat, där Sverige ingår, kan sådana inte godtas. Skälet är att den demokrati, som därvid erbjuds Sverige, är undermålig (4).

Dagens politiker försöker alltmera kontrollera befolkningarnas uppförande och beteende. Exempelvis användning av banker för att på basis av falska skäl ej tillhandahålla banktjänster eller krediter till personer med frihetliga åsikter är ett exempel. Utvecklingen nu på många fält att införa olika kontroller av människor ska i sin helhet motverkas (5). Politisk korrekthet är också en metod att stoppa yttrandefriheten, och åsiktskorridoren i media och offentligt är oacceptabel.

Den svenska massinvandringen borde självfallet ha föranlett en folkomröstning. Det är en fråga, som förändrar Sveriges politiska struktur och innebär stora ekonomiska uppoffringar från svenska medborgare och öppnar för framtida faror. Den lämpliga libertarianska politiken gällande invandring vilar på dess syn avseende individuella rättigheter, där medborgarnas rättigheter vägs mot de potentiella invandrarnas. Slutsatsen av det är en mycket restriktiv syn (6).

Det finns olika sätt att betrakta Sveriges Nato-ansökan. Men med tanke på dess historiska betydelse är det självklart, att en folkomröstning i frågan borde ha skett. Att politiker undvikit en sådan beror sannolikt på, att de ville undvika debatt om sina tidigare katastrofala beslut att nedrusta, liksom att de tvivlar på att utgången av en folkomröstning passar dem. Men sådana liksom de offentligt presenterade skälen för beslutet att undvika folkomröstning är oacceptabla eller otilllräckliga. Folket bör avgöra.

 1. https://nyadagbladet.se/kronikor/darfor-blir-sverige-allt-samre/
 2. Se kap 13 i: http://vaknaupp.dinstudio.se/17/9/artiklar-och-lankar/ och där: Den libertarianska historiesynen del 1-4
 3. Se kap. IV i: https://www.contra.nu/contra-articles/libertarianismens-grunder/
 4. https://detgodasamhallet.com/2023/02/03/gastskribent-dan-ahlmark-problem-for-demokratin-i-dagens-varld/#more-67227
 5. https://newsvoice.se/2023/05/nya-varldsordningen-gulag/
 6. https://fridebatt.se/en-libertariansk-invandringspolitik/

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han publicerade år år 2017 boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Han arbetar idag som medborgarjournalist, vars publicerade artiklar också återfinns på hemsidan: vaknaupp.dinstudio.se

 

Det här inlägget postades i Frihet, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

5 svar på Vad innebär libertariansk politik?

 1. Jan Andersson skriver:

  Rätt väg att gå, men kanske aningen lång? Det blir svårt att övertyga ett helt folk om de libertarianska principerna när man som nu står helt handfallna och tomhänta och bara väntar på nästa vansinninga utspel från EU-parlamentet.

  Kanske kunde man börja med att vända på tankegången med att fråga: vad är bra i Sverige och vad är dåligt? Alla kommer att svara, gammalsvenskar från norr till söder, unga skolelever, nysvenskar och utlänningar i våra grannländer. Och utan handel fungerar ingenting och den ska förstås inte kontinuerligt försvåras utan gynnas och förenklas.

  Idag påstår man sig inte förstå varför kronan backar hela tiden och att byggandet avtar katastrofartat, fast vi behöver bostäder till minst 130000 nyanlända varje år framöver!

  Påminnelse: Inflationen/prishöjningar, osäkra elpriser, osäkra bränslepriser, hotande elbilstvång, invandring, klimathysteri, försvarsdebacle, stöttningen av Ukraina, världens största deep state, var för sig är de existentiella problem och alla på en gång är ett effektivt stridsvagnshinder vid generationsväxling och unga personers val av utbildningsväg och yrkesval. Något de får leva med hela livet när andra mer välskötta nationer går förbi, en förlust vi aldrig kan återhämta. Vi borde ha lärt oss den läxan redan under Olof Palmes katastrofregim under 1970-talet!

  Själv är jag nog mest intresserad av en regim som gynnar en pragmatisk verklighet och inte svävar i de blå rymderna, när man nu överhuvudtaget bryr sig om dess existens. Vad fungerar fortfarande, och hur gör vi för att hålla det igång och inte tappa det också? Alltså mest konservatism, om man nu måste kalla resterna av Sverige någonting.

  I dag är vi ett billigare alternativ än t. ex. Polen, något som andra bananrepubliker också överlever på.

 2. Dan Ahlmark skriver:

  Jan!

  Jag tror att varje avsevärd – och permanent ! – förändring av ett samhälle behöver en bakomliggande ideologisk förklaring. Annars har reformerna inte tillräcklig kraft. De nuvarande borgerliga ideologierna är bankrutta, då de är knutna till partier som godtar så många felaktiga policies. Libertarianismen är troligen en av få existerande ideologier, som kan ge den ideologiska grund som behövs. Naturligtvis kan kriser och missnöje skapa politiska förändringar, som leder till policyskiften, men snart är vi tillbaka till att varje permanent förändring kräver en form av gemensam syn på människor och samhälle. Bara en ideologi kan ge det.
  Den kan – om den är korrekt – samtidigt hjälpa oss att nå ”en regim som gynnar en pragmatisk verklighet och inte svävar i de blå rymderna”. Korrekt libertarianism förankrad i Individuella Rättigheter, som sedan påverkar samhällsuppbyggnaden, klarar just det.
  Vi står idag också inför en aggressiv globalism, som även är ett större hot ände Du beskriver. Jag tror att även detta kräver en robust och teoretiskt och praktiskt förankrad ideologi. Se min artikel från i början av augusti: https://newsvoice.se/2023/08/libertarianismen-varldssocialismen/

  • Jan Andersson skriver:

   Vi har redan ett svenskt under att beundra och begrunda: den makalösa välståndsökningen mellan ca 1870 till 1970 när vi lyfte oss i håret från ett fattigt och slitet bondesamhälle med stor utvandring efter nödåren runt 1860. Hur gick det till? Ändå härjade farsoter fortfarande, så sent som 1892 dog tiotusentals invånare bara i Stockholm i först influensa sedan kolera.

   Vi lyckades med en mix av slughet och tystnadskultur klara oss från båda världskrigen, under andra världskriget 1939-1945 levererade vi att inom järn och stål vi mäktade att producera till våra vänner i Tyskland, vilket höll oss utanför krigshändelserna, men kanske förlängde kriget med ett psr år…

   Idag är vi en federal stat inom EU och kan inte hävda vår särart, vilket kommer att leda oss i fördärvet; alla unga svenskars livsdrömmar, energi och entreprenörskap går om intet, vi har blivit en lydstat och kan inte själva bestämma vad som är bäst för oss. Och det redan innan en NATO-anslutning.

   Var man vänder sig ser man uppgivenhet och en trött resignation, ”Vi kan inte göra något åt utvecklingen”. Jo det är det vi kan och måste göra – nu. Om libertanismen kan hjälpa oss ur dilemmat så OK, men jag tvivlar…

 3. Göran skriver:

  ”Den libertarianska staten – den Civila VälfärdsStaten (CVS)”

  Vad ska det betyda? Det finns inget välfärdsstat eller välfärdsdamhälle inom libertarianism. Möjligen kan vi tala om välståndssamhället, men aldrig med ordet stat i ordet.

  Libertarianism är enkel och behöver inte krånglas till som i denna artiklar och för övrigt alla tidigare artiklar som Dan Ahlmark har skrivit på Frihetsportalen.

  Libertarianism utgår från några enkla principer, rätt till liv, rätt till ägande och icke bruka våld mot de två första principerna. Dessa används för att svara på frågor och inte för att bilda några övriga principer eller ideologier.

  Dessa principer svara enkelt och logiskt på de flesta frågor. Jag kan en fjuttig sak som hur en gurka ska se ut. Om någon hittar på hur min gurka ska se ut, då är min rätt till ägande kränkt. Hittar någon på att jag ska bötfällas för min typ av gurkor, då är det våld mot mitt ägande.

  Det behövs ingen tjock bok för att beskriva libertarianism. En sådan bok kommer att bli en följetong av böcker tills de kväver hela grundtanken.

  Skriv gärna en bok om hur libertarianism besvarar frågor.

  Historiskt kan vi mer eller mindre påstå att vi har gått från ett libertarianskt samhälle till lag- och regleringssamhället. Har det blivit bättre? Under min livstid har det tillkommit säkert miljontals lagar. Har de gjort mitt liv bättre? Nej. Tvärtom sämre.

 4. villvaraanonym skriver:

  Ahlmark skriver…
  ”Den svenska massinvandringen borde självfallet ha föranlett en folkomröstning. Det är en fråga, som förändrar Sveriges politiska struktur och innebär stora ekonomiska uppoffringar”

  … och:
  ”Det är därför önskvärt, att de bakomliggande skälen granskas, om man vill nå en full förståelse av dagens situation”.

  En folkomröstning om invandringen (”mass-” eller de billströmska (M, 2013) ’volymerna’ [*] är relativt) har aldrig varit möjlig, därför att en sådan har bedömts av Den politiska och kulturella Eliten som rasism/rasistisk…

  # –”På valdagen 1988 var det folkomröstning i Sjöbo om att ta emot flyktingar i kommunen. Nära 70% av kommuninvånarna röstade nej. DEN POLITISKA OCH KULTURELLA ELITEN TÄVLADE OM ATT TA AVSTÅND från händelserna [Dvs. RASISTSTÄMPLA människorna, de knappt 10.000 kommuninvånarna, och ÅSIKTERNA, Min anm.] i Sjöbo.”
  (— 2010-04-25 Sveriges Radio P3 dokumentär: ’Folkomröstningen i Sjöbo’.)

  … vilket fastställdes ånyo i Riksdagen knappt 10 år senare av dåvarande invandringsminister Pierre Schori (S):

  # 1997-05-21
  – ”Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas. Det går inte att i en demokrati hitta några ursäkter, till exempel att det är fel på invandrar- och flyktingpolitiken.”

  Väljarn hade därför inget val, om deras anständighet/medmänsklighet skulle förbli intakt.

  # 2015-09-01 Tobias Hübinette, blogg (en av stiftelsen Expos grundare):
  ”Att bli kallad rasist är att bli utskriven ur svenskheten”

  (2013-04-13 ’Skulden är inte min’ (feministisk blogg av ”en grupp värmländskor”)
  ”I rädsla för att kallas rasist…”
  – ”Det händer att när jag [”mina elever är 80-90 % kvinnor, invandrarkvinnor”] nämner något av ovanstående problem, och när personen mitt emot får veta att eleven är invandrare så finns det plötsligt inget att diskutera. För då är det bara så, för att de är invandrare.”
  – ”Skammen och rädslan inom mig att bli hopklumpad med rasisterna är så djup att jag hellre är tyst. För jag är för det mångkulturella samhället men inte för konservativa värderingar oavsett kulturell och religiös bakgrund.”
  – ”Och just nu är jag osäker på om det feministiska samtalsrummet verkligen lyfter detta eller om det också är rädda för att klumpas ihop med rasisterna och andra högerextrema vindar som blåser genom Europa.”)

  # 2022-08-18 Lars Åberg, Göteborgs-Posten Gästledare: ”Hela verkligheten har blivit diskriminerande”
  – ”… rasist är det värsta epitet [Diplomatisk formulering av en av de grövsta av anklagelser som kan riktas mot en medmänniska?, Min fråga] någon kan få i Sverige [—] skaffar sig den som slungar det ur sig ett moraliserande övertag [Över svensken, Min anm.].”

  (2023-06-19 Kristdemokratisk/KD-väljare, Twitter:
  – ”Den första gången någon kallade mig rasist var när jag delade ett inlägg från GAPF [Riksorganisationen ’Glöm aldrig Pela och Fadime’, Min anm.] på Facebook. Det var 2014-2015 någon gång.”
  – ”Det var en nära ”vän” sedan barnsben som drog rasistkortet. Inte nog med det hon tog bort mig från vänlistan och skrev det tidstypiska: ”Nu har jag rensat bort alla rasister och SD-anhängare från min vänlista.”
  – ”Tog många veckor innan jag loggade in på Facebook efter det, gjorde fruktansvärt ont.”)

  Dessutom var invandrarna så få att omröstningsfrågan inte var allmänt intressant, och ingen kunde se vad som skulle komma (de som tycktes kunna skönja framtiden, och varnade, stämplades som ’rasister’ av Etablissemanget): gradvis förändring, eller ”successiva förfall” (Ahlmark), skapar effekten ’grodan i grytan’.

  De politiska val som medborgaren hade/har, bedömdes/bedöms som rasistiska/rasism…

  # Wikipedia: ”Sverigedemokraterna bildades 6 februari 1988 i Stockholm. Bland partiets grundare och tidiga medlemmar fanns flera personer tidigare verksamma i högerextrema och nazistiska partier och organisationer som Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt (BSS). I partiprogrammet antaget 1989 skriver partiet ”Vi tror att en nationellt inriktad politik är lösningen på många av de problem som Sverige har idag”.”

  # Wikipedia: ”Partiet [Ny Demokrati, NyD, 1991–2000] krävde kraftigt minskad invandring och med tiden övergick retoriken i främlingsfientliga övertoner och välfärdschauvinism.”
  [fr.o.m. 2022-12-01 är ordet ”främlingsfientliga” borttaget]

  (Se Twitter-videon ”Varför vågar ni inte tala klarspråk” (@farbodjalali): SVT Valdebatt 1994, med NyD:s partiordförande Vivianne Franzén.)

  # Wikipedia: ”Nationaldemokraterna (ND) [2001–2014] var ett högerextremt, nationalistiskt politiskt parti i Sverige, bildat 2001 som en utbrytning ur Sverigedemokraterna”

  … som har skrämt svenskar så pass mycket att de inte ens har vågat rösta efter sin övertygelse…

  # 2016-01-27 Expressen Debatt
  ”Om kvinnor vågat åsiktsrösta som männen hade SD varit störst”
  forskare vid Göteborg universitet:
  – ”Hade kvinnorna vågat åsiktsrösta i lika hög grad som männen, utan att ta hänsyn till vad andra tycker, hade SD enligt gängse väljarmodeller med råge varit sverige största parti.”
  – ”Det visar sig nämligen att män och kvinnor inte alls skiljer sig särskilt mycket åt när det gäller inställning till invandring eller politiskt förtroende. Tvärtom visar undersökningar att kvinnor sympatiserar med invandringskritiska partiers budskap i samma utsträckning som män.”

  … som har lett till — utöver illegitima regeringar — ”katastrofal politik för vårt land” och dess ”successiva förfall” (Ahlmark), och som kan sägas ”förflyttade [Oss, och utlänningar] till ett främmade groteskt land”…

  # 2020-09-28 Dalarnas Studentkår till skolledningen (ur inledningen i brevet; ang. våldet, rånen, inbrotten, trakasserierna och otryggheten):
  – ”To experience its [Sveriges] rich culture and traditions, Dalarna is certainly a place for this. It is with this view that students enrol at Dalarna University.”
  – ”The first impression of every student both national and international is ’Oh! Where are We [Tjärna Ängar]? Is this Sweden?’.”)

  (Wikipedia: Tjärna Ängar, Borlänge: ”Området kallas ibland för Lilla Mogadishu på grund av den höga andelen invandrare från Somalia”)

  # 2023-04-22 Det Goda Samhället, Mohamed Omar:
  ”Arabisk tjej gör reklam för Malmö på Tiktok – känns som hemma i arablandet!”

  # 2022-12-11 Expressen Debatt: ”Vem ska lära barn svenska när det är slut på svenskar?”
  Hanif Bali (M):
  – ”I Malmö har enbart 32 procent av grundskoleeleverna två svenskfödda föräldrar, i Göteborg och Stockholm är motsvarande siffra 46 respektive 50 procent – och de blir färre för varje år.”

  # 2020-01-31 Aftonbladet ”Det här är Malmös vanligaste namn 2019 [på nyfödda]”:
  – ”… på namntoppens tredjeplats hamnar Mohamed”.

  … med påföljande kulturkrockar som resultat…

  # 2023-06-19 Aftonbladet Ledare ”Släng chefens foliehatt – låt kvinnor bära slöja”
  Noor Karim:
  – ”Det är inte Jimmie Åkesson som svarat på enkäten. Det är såhär en stor del av näringslivet ser på svenska medborgare. Rasismen finns mitt ibland oss.”
  – ”Släng den rasistiska foliehatten och låt slöjan vara.”

  # 2020-02-29 SVT: ”Läraren Naouel Aissaoui möter Loubna Stensåker Göransson (M): Slöjförbudet handlar om rasism”
  – ”[m]in tro som säger att det finns [en] gud som är större än Skurups kommun och det här beslutet.”
  LSG: –”Jag blir irriterad när jag ser små barn…”
  NA: –”Flytta härifrån om det irriterar dig! Flytta från Skurup eller från Sverige! Det är mitt land också! Det här är mitt land också. Det här mitt land också.”

  # 2020-10-28 Sveriges Radio
  ”Ovanlig dom: Kvinna döms för förolämpning”
  – ”Den kvinnan som stått åtalad för förolämpning mot en apoteksanställd i Jönköping döms till 40 dagsböter på sammanlagt 3.600 kronor och ska också betala skadestånd på 5.000 kronor.”
  – ”Receptarien har i förhör berättat hur ledsen och kränkt hon blev och att hon diskuterar gärna varför hon har slöja, men inte på det här sättet.”
  – ”DEN DÖMDA KVINNAN HAR NEKAT TILL ATT HA BEGÅTT NÅGOT BROTT.”

  # 2020-09-11 Dagens Nyheter: ”Järvas ledare manar till lugn när högerextrema vill bränna Koranen”
  – ”Den delen i den svenska grundlagen vill 15 MUSLIMSKA FÖRSAMLINGAR I STOCKHOLM nu ändra på.”
  – ”Nej, jag [Yusuf Abdalla, restaurangägare] visste inte det. Vi trodde att det var olagligt i Sverige att bränna Koranen och andra religiösa skrifter. NITTIO PROCENT AV ALLA SOM BOR HÄR TROR DET.”)

  … varför frågan om ett ”existensberättigande” (Ahlmark) — utöver gällande de ”svenska riksdagspartierna (med ett undantag)”, och apropå att ”massinvandringen […] förändrar Sveriges politiska struktur” — kan ställas angående Sveriges svenska karaktärs bevarande/framtid:

  Är vår tid mogen att söka svar, eller hindrar minnet av Bevara Sverige Svenskt-rörelsen (BSS)?

  # Wikipedia: ”Bevara Sverige Svenskt (BSS) var en rasistisk, högerextrem och nationalrevolutionär kampanjorganisation bildad under sommaren 1979 [upplöst 1986, Min anm.] med brittiska National Front som förlaga. Organisationen hade som mål att verka för begränsad invandring och för repatriering av i Sverige boende invandrare.”

  (Leif Ericsson, som var med och bildade Sverigedemokraterna, delade ut flygblad som skrevs under med ”Bevara Sverige Svenskt” (BSS): ”Intervju med Leif Ericsson”, Kulturbilder 2019-08-20.)

  Avslutningsvis, undrar jag om Ahlmarks bostadsort (ev. Malmö, där hans ursprung är i minoritet, ref. ovan) kommer i framtiden få honom att ändra uppfattningen att ”Folket bör avgöra” via bland annat ”kommunala omröstningar”?

Kommentarer är stängda.