MRRS: Gör det inte svårare att ändra grundlagen – ännu

1970-talets grundlagsreformer bakade in den demokratiska socialismens paternalism i sina paragrafer, och innan vi gör det svårare att ändra i dem, måste vi först få till en regeringsform värdig ett modernt och frihetligt land, skriver företrädare för Medborgarskapsrörelsen i Sverige.

För en tid sedan kom en grundlagsutredning i Sverige (SOU 2023:12) där man bland annat föreslår att man ska försvåra ändringar i de svenska grundlagarna och särskilt regeringsformen (RF). Det ska bland annat finnas två tredjedels majoritet vid andra omröstningen av samtliga ledamöter närvarande efter ett mellanliggande val. Förutsättningen för att detta försvårande av ändringar av grundlagen ska vara av godo är förstås att vi har en grundlag som på allvar värnar de grundläggande mänskliga rättigheterna, som yttrandefrihet och egendomsrätt, samt har sådana skrivningar om maktdelning, likhet inför lagen, meritokrati, kontrollinstanser av den politiska makten samt skydd av medborgarnas frihet och egenmakt att den är värd att försvaras mot icke-frihetliga ändringsförslag.

Läs även: DEBATT: Grundlagen är som en osäkrad handgranat

Tyvärr möter vår nuvarande grundlag – vi avser i första hand Regeringsformen/RF – inte de rimliga krav man kan ställa på en frihetlig och medborgartillvänd konstitution. Som bekant så planerades och tillkom RF i slutet den socialdemokratiskt styrda statsmaktens tillväxtperiod då den ”demokratiska socialismen” (socialism via successiv lagstiftning – enligt principen ”de små stegens tyranni”) stod i zenit. Den nattväktarstat vi hade i början av 1900-talet kom att bli en paternalistisk överhets- och socialstat (medborgaren skulle tas om hand av det offentliga ”från vaggan till graven”). Staten gick från ett skatteupptag på cirka 10 procent vid 1900-talets början till över 50 procent som mest och nu runt 42 procent av BNP, och med en samtidigt tillväxt av myndigheter och offentliga byråkrati till tidigare aldrig skådade nivåer.

Orsaken var inte och är inte att avhjälpa akut nöd och misär utan att bygga ett omhändertagande, det vill säga paternalistisk, ”välfärdssamhälle”, där staten via regering och riksdag (den politiska klassen) tar rollen som alla goda gåvors givare. Marknadsekonomin som en rättvis fördelare av inkomst genom talang, arv och meriter underkändes och begreppet ”social rättvisa” infördes istället vilket i praktiken innebar och innebär att regeringen godtyckligt avgör vilka grupper som ska få behålla större delen av sina inkomster, vilka som ska få bidrag, och vilka som ska betala en större procentuell del av sina inkomster till staten.

Man kan med goda skäl kalla detta den på den demokratiska socialismen byggda paternalistiska socialstaten. När denna stod på sin höjdpunkt i början av 1970-talet (och genererade ett så högt skattetrycket att stora företag som IKEA flydde landet), beslöt den politiska klassen att genomföra en radikal grundlagsreform.

1970-talets grundlagsreformer innebar bland annat att den på maktdelning baserade tvåkammarriksdagen skrotades till förmån för en enkammarriksdag och att regeringsformen skrevs om och fylldes med den nya socialstatens olika värden och påbud. Ett typexempel på sistnämnda är 2 § i 1 kap. RF:

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

Visst kan staten genom att värna frihet, rättstrygghet på gator och torg, ett rimligt skattetryck samt meritokrati skapa förutsättningar för människor och företag att blomstra i sina respektive strävanden, men att den offentliga verksamheten ska ha medborgarnas personliga kulturella och ekonomiska välfärd som mål (definitionen av vad denna välfärd innebär och är inriktad på känner bara varje individ och den utvecklas dessutom över tid) är hårresande i sin närmast totalitära förmynderiattityd.

Tyvärr har den nuvarande grundlagsutredningen inte tagit upp de olika icke-frihetliga inslagen i RF trots att den tillsattes av en moderatledd regeringen. Dess huvudfokus ligger istället dels på formerna för grundlagsändringar och dels på en ökad självständighet för domstolsväsendet. Detta visar tyvärr hur djupt rotad den i grunden socialdemokratiska socialstatstanken sitter även i förment ”borgerliga” politiker.

En annan anmärkningsvärd klausul i RF är generalklausulen emot äganderätten: ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan” (2 kap. 15 §). Denna skrivning har tyvärr gett miljöaktivister och funktionssocialister möjlighet att på ett närmast absurt sätt inskränka äganderätten till tomtmark, vilket bland annat innebär att förfoganderätten till ens ägda mark begränsas drastiskt genom införande av strandskydd på upp emot 300 meter (!) från strand, där i princip inget får göras av ägaren trots att marken ingår i taxeringsvärdet.

Förfoganderätten, som borde vara en naturlig del av äganderätten, utan vilken den i praktiken blir meningslös och nullifierad. (För en fördjupad insikt i detta rättsliga moras se skriften Strandskyddet – så fungerar det i praktiken.)

Läs även: Heidbrink: Regeringskrisen visar att Sverige behöver en ny grundlag

En oerhört viktig sak i ett frihetligt samhälle är dels meritokrati, dels den med den sammanhörande likheten inför lagen. I RF har dock en kollektivistisk identitetspolitisk och anti-meritokratisk kvoteringsparagraf skrivits in (2 kap. 13 §):

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet [alltså procentuell likhet i könsdelar definierat som ”rättvisa”, vår anm.] mellan män och kvinnor.

Detta betyder i praktiken att även om en person är lika eller bättre meriterad för en uppgift än någon med ett annat kön så ska denne, enligt regeringsformen, ändå diskrimineras om det motsatta könet anses ”underrepresenterat”. Detta är förstås ovärdigt en frihetlig grundlag i ett civiliserat och på flit och färdighet baserat samhälle. Den strider dessutom mot 12 Kap 5 § som stadgar att vid anställningar i staten ska ”avseende fästas endas vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet”, vilket visar hur illa det är ställt med konsekvens och stringens i nuvarande RF.

Ytterligare en defekt är skrivningarna on det kommunala självstyret. Trots att det i RF: portalparagraf står att landet ska styras genom just kommunalt självstyre har man genom 14 kap 3 § dödförklarat den paragrafen genom att skriva in att kommunala självstyret kan inskränkas, även om en sådan inte ”bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den”. Har man ett ändamål (som exempelvis att ta skattemedel från välskötta kommuner och ge till misskötta) så är det fritt fram. Här har centralismen således upphävt den sista resten av verklig vertikal maktdelning.

För fler exempel på kvarvarande paternalistiska, centralistiska och kollektivistiska restprodukter i RF se vår promemoria till regeringen som länkas in nedan.

Grundlagsutredningen fallerar alltså på sin viktigaste punkt. Bortsett från de goda förslag som finns i utredningen i övrigt, som att stärka domstolarnas oberoende, så bör man antingen införa verkligt frihetliga reformer i RF och sedan införa en försvårande process för ändringar, eller också avvakta med just ändringsförslaget till dess att man fått de frihetliga reformerna på plats. Man bör även utreda en återgång till tvåkammarriksdag för en visare lagstiftningsprocess (se boken Omstart Sverige för ett komplett recept för detta!), säkrad ägande- och förfoganderätt och lokalt självstyre.

Samt, vilket är en grundlagsbesläktad åtgärd, införandet av verkliga personval så att medborgarna på allvar kan välja på upplevd kompetens och förmåga hos individer med efterföljande ansvarsutkrävande och inte bara serveras färdiga listor med partiledningens anonyma kollektiv/knapptryckarkompanier. Till detta hör också att partierna måste bli medlemsfinansierade och inte som nu ha fri dragningsrätt till skattemedel.

Medborgarrättsrörelsen i Sverige (MRRS) har med anledning av ovanstående skrivit och skickat in en promemoria till regeringen med förslag på grundlagsändringar som skulle medge just en sådan påbörjad reformering av vår Regeringsform, som efter genomförande skulle berättiga till ett starkare skydd mot både anti-frihetliga, anti-meritokratiska, centralistiska, äganderättsfientliga och nationellt splittrande förslag och skrivningar.

Denna skrivelse kan hittas >>här. Ännu finns det tid att göra en rejäl frihetlig och medborgartillvänd överhalning av RF innan nästa val. Det vore ett stort och fatalt misstag att inte ens försöka.

Läs även: Lidström: Ett på lagar svältfött folk

Leif V Erixell, ordförande i Medborgarrättsrörelsen i Sverige (MRRS)
Bengt Holmgren, vice ordförande MRRS
Gunilla Edelstam, jur.dr. och styrelsemedlem i MRRS.

Debattinlägget har varit publicerat i Bulletin.

Det här inlägget postades i Frihet, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

23 svar på MRRS: Gör det inte svårare att ändra grundlagen – ännu

 1. Jan Andersson skriver:

  IKEA som inte är börsnoterat, skulle som alla privata förmögenheter på den tiden ha drabbats av en arvskatt om Ingvar Kamprad hade fallit ifrån som det absolut inte fanns pengar till på den tiden. Det hade betytt försäljning eller nedläggning. Att börsnotera var inte aktuellt så det vara bara att dra någon annanstans där man kunde hantera sina bästa företag med förnuft och eftertanke. Ingvar Kamprad själv tvingades att flytta till Schweiz av samma skäl, fast han inte ville.

  Och han var inte ensam, det behövdes bara en ogrundad misstanke om att man nog skulle försöka att trixa med skatten så började klappjakten i kvällpressen. Många företag lades ner, bland annat de svenska varven. Och LO-facken skulle successivt ta över det som fanns kvar via Löntagarfonderna.

  Men dra förresten ingen suck av lättnad utan se upp, nu är det samma retorik igen som för femtio år sedan om fackens roll i samhället; arbetarna måste få mycket större del i vinsterna, men självklart inte betala förlusterna eller ta några som helst affärsrisker. Det tar i genomsnitt tio år att bygga upp en lönsam verksamhet och betala av sina lån; undrar bara om jobbarna kan tänka sig att jobba gratis då?

  Säger man idag att IKEA varit ett nederländskt företag sedan sjuttiotalet, stirrar folk några sekunder och sedan: ”Nä, svenskt, det syns ju på att husen är målade i gult och blått”.

  • Göran skriver:

   Hade löntagarfonderna blivit av hade alla större industriföretag i Sverige flyttat från Sverige. Planerna för det fanns redan i företagen och var bara att aktivera.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Apropå ”grundlagen”?
  Har vid oräkneliga tillfällen påpekat att den största olyckan som drabbat svenska folket är nog det VULGÄRSOCIALISTISKA uttrycket A L L E M A N S R Ä T T. Tyvärr är det näst intill omöjligt att förklara vad ordet betyder och hur man kan binda en laglig handling till densamma för det är ju bara socialister som kan åberopa den.
  Tids nog kommer samma socialister att använda uttrycket för att inskränka enskild EGENDOM fullständigt och i slutändan den naturliga rätten till L I V. Djuren åtnjuter för tillfället större och mer omfattande SKYDD än människan.
  IKEA nämns i olika sammanhang och personligen anser jag att Ingvar Kamprad har gjort mer ekonomisk nytta än alla duktiga företagare som finns innanför landets gränser tillsammans, VARFÖR?
  Köp ett paket med ex ”Billybokhyllor” på ett svenskt Ikeavaruhus.
  Packa upp, skruva ihop det där hemma och placera det där du tänkt. Beundra ”bokhyllan” i ditt sköna hem och fråga dig själv. Hur mycket skatter avgifter och övriga kostnader har jag FÖRHINDRAT socialisterna att plundra mig eller arbetsgivaren på i allt det arbete jag gjort själv?
  Det kallar jag för RÄTTFÄRDIGT svenskt tänkande.
  Empati, solidaritet och andra ev KÄNSLOTANKAR och yttringar skall ingen annan försöka övertyga mig att de har BÄTTRE RÄTT TILL!
  Att min GRANNE skall kunna med hjälp av en ”sketen” röstsedel kunna stjäla min egendom är socialism/fascism.
  Din artikel ovan är alldeles utmärkt. Tyvärr är nöden ännu inte allvarlig nog i Sverige för att medborgarna skall inse allvaret. Kommer kanske snart nog nu när ”socialisterna” gjort medborgarna till måltavla för ”ryssen”? Politiker måste kunna SPARKAS vid förräderi!

  • Benny skriver:

   Jag tror inte att ”ryssen” är speciellt intresserad av att straffa vanligt folk i västvärlden när operationen i Ukraina är avklarad utan det är den politiska eliten som kommer att få se upp. Vi kommer nog att inom en snar framtid se västpolitikerna som paria och efterlysta i den stora världen utanför väst och de kan bli gripna för sina brott om de lämnar västvärlden…Som man bäddar får man ligga!

   • Ivar Andersson skriver:

    Befolkningar i de Sovjetiska lydstaterna jublade inte när ryssarna förtryckte lydstaterna. Upproren i Ungern och Tjeckoslovakien slogs ned med våld. Polen trotsade Sovjet och hela järnridån rostade sönder.

    • Benny skriver:

     Nu var väl också ryssarna förtryckta av Sovjetstaten! De flesta Sovjetledare var inte ens ryssar…De borde verkligen läsa på innan du postar! Den värsta, Stalin var Georgier och hyllas fortfarande där…Säger väl allt?

     • Ivar Andersson skriver:

      Gjorde ryssarna motstånd mot Sovjetdiktaturen? Sovjetunionen var bolsjevikernas kommunistiska statsbygge efter ryska revolutionen med huvudsäte i Moskva. 5-årsplaner och kolchoser skulle visa att kommunism var lösningen på alla problem som kapitalismen orsakade.

      • Benny skriver:

       Du har uppenbarligen inte läst historia? Det var inbördeskrig i Ryssland innan bolsjevikerna tog makten och nog kämpade även ryssarna mot Trotskijs röda trupper i åratal. Lenin var för övrigt bara rysk till 25% han var 25% svensk också förutom tysk och judisk! ”How little they know”

       • Ivar Andersson skriver:

        Fantastiskt att ryssarna kämpade mot Trotskijs röda trupper och Lenin i åratal utan att besegra kommunisterna så att enpartistaten, Sovjet, kunde bildades 1922.

     • Ivar Andersson skriver:

      Enligt Wikipedia
      Vladimir Iljitj Lenin född 22 april 1870 i Simbirsk i Kejsardömet Ryssland, död 21 januari 1924 i Gorki (utanför Moskva) i Sovjetunionen (i nuvarande Ryssland), var en rysk (sovjetisk) politiker och marxistisk teoretiker, revolutionsledare samt grundare av leninismen. Han var ledare för bolsjevikpartiet och kom efter oktoberrevolutionen att bli ordförande i Folkkommissariernas råd i Ryska SFSR 1917–1924, som tillsammans med tre andra sovjetrepubliker bildade en socialistisk union av enpartistater 1922; Sovjetunionen. Lenin lade grunden för den sovjetiska enpartidiktaturen.

      • Benny skriver:

       Tja, Lenin och den svenska bankiren Aschberg snodde ju även den ryska kejserliga guldreserven efter boljsevikernas seger i inbördeskriget där många länder från väst deltog på de vitas sida mot marxisterna. Marxismen hittades på av en jude bosatt i London som bekant!

      • Göran skriver:

       Wikipedia ska man inte använda som referens när det gäller politik, eftersom Wikipedia är kapat av socialister och kommunister.

       • Ivar Andersson skriver:

        Helt rätt: kommunisterna har kapat Wikipedia och styrt innehållet om Sovjet, Ryssland med flera marxistiska stater.

 3. Mjölner skriver:

  Min första kommentar här.
  Detta att försöka praktiskt montera ihop delarna (IKEA) till ett fungerande objekt efter enkla anvisningar har det politiska patrasket inte kunnat ta till sig. Det brister i den kognitiva medvetenheten att ett paket delar går att montera ihop till en fungerande enhet.
  Vår grundlag är väl det mest våldtagna, av sosseriet, näst efter våra kvinnor, islameriet.

  • Samuel af Ugglas skriver:

   Tänk vilka astronomiska belopp som gått deras stöldbegärliga tankevärld förbi,
   ett spår som befolkningen i Sverige borde solidariskt utveckla mycket bättre.

   • Jan Andersson skriver:

    Jag är fullständigt övertygad om att vi både kan och vill leda utvecklingen vidare i Sverige om bara inte det fanns så många som försöker stoppa och bromsa av skäl som är så långsökta att man inte först tror att det är sant. Det finns ett reellt globalt behov att sluta kretsloppen för avfall och se till att västländernas sopberg tas om hand bättre, men det har inget alls med klimatet att göra. Varför tar vi inte tag i det som är möjligt och struntat i allt som vi inte kan påverka?

    Nu swischar påståenden och trender kors och tvärs genom samhället hur som helst och alltid är det några som hakar på även det mest långsökta utan att tänka efter det minsta.

    Våra media fladdrar med och många tror att att om det står i tidningen så måste det vara sant. De verkliga ledarna ler tacksamt utan att förstår att det faktiskt är deras förbannade ansvar att klarlägga och hantera de olika missförstånd som grasserar.

    • Samuel af Ugglas skriver:

     Jan,
     Vi har inte PERSONVAL i Sverige. Vi kan inte i allmänna VAL sparka KORRUPTA politiker och s k tjänstemän.
     Inte ens de s k riksdagsmännen är FOLKVALDA, de som ingår i de ”GÄNGKRIMINELLA”!
     Muhammedanerna har fattat hur det går till att skaffa sig ”makt” i Sverige. Hemskt, förfärande eller ej, det är verkligheten,

     • Benny skriver:

      Det är partistyrelserna som ser till att partidiktaturen upprätthålls. Och en av orsakerna till korruptionen är det väl tilltagna partistödet som partierna givit sig själva för att kunna upprätthålla sin maktbas. Medlemmarna i partierna är inte många längre och lätta att styra så partistödet infördes. Man slapp en massa besvärliga medlemmar som ställde krav och hade själva tillgång till pengarna. I Sverige är korruptionen så systematiserad att ingen ens längre tänker på att det är korruption!

      • Samuel af Ugglas skriver:

       Vad gör vi åt det?
       Det går knappt att föra ett logiskt resonemang inom FAMILJEN längre.
       ”Vaccinhelvetet” tar ju knäcken på vem som helst. Kanske meningen?

    • Göran skriver:

     Avfall i västvärlden? Då har du ingen aning om hur mycket avfall det är i de så kallade utvecklingsländerna. Vad tror du att de gör med sina sopor?

     I huvudsak gör de två saker. De tippar dem i en flod eller tänder de eld på dem. Eldningen av soporna ingår nog inte i någon statistik över länders produktion av koldioxid.

     Således, ska svenska ingenjörer inte hålla på att förstöra Sverige med tokiga gröna projekt som inte bidrar till någonting. Svenska ingenjörer ska bygga lösningar för att ta hand om sopor i utvecklingsländer och se till att det skapas energi av soporna.

  • Göran skriver:

   Kanske en skillnad mellan socialister och frihetliga person som jag anser mig vara. Jag slänger bort IKEAs montagebeskrivning medan socialisterna behöver en pekpinne för att få något gjort.

 4. Göran skriver:

  Vad jag kräver av en grundlag bland annat:

  1. Personval. Vi måste kunna rösta på skickliga personer och inte som idag på en grupp av pöbel och klegg mer eller mindre.

  2. Korruption, dvs. lagar som gör korruption mer eller mindre omöjligt inom offentlig förvaltning och ordentliga straff för de som åker fast.

  3. Alltid faktiskt majoritet vid beslut. Faktiskt majoritet innebär att de som röstar för något alltid måste vara en majoritet eller mer av antalet röstberättigade och inte en majoritet av de som röstade. Ta EU-valet som exempel. Den faktiska majoriteten vara bara 44 % (har jag för mig) av antalet röstberättigade. Svenska folket har således aldrig röstat för medlemskap i EU.

  4. Alla beslut ska formuleras så att det endast kan bli godkända enligt punkt 3. Detta innebär att de som inte vill godkänna beslutet inte ens behöver rösta utan deras röster blir automatiskt nej. Den som vill genomföra en förändring måste således kunna övertyga den majoritet som behövs.

  5. Majoritet måste vara mer än 51 %. Det är ingen skillnad på 50-50 eller 49-51. Det är fortfarande för många som är emot.

  6. En absolut äganderätt. Inget ska kunna inskränka den. Ingen expropriering för det allmännas bästa. Det existerar inget allmännas bästa över tid. Det går alltid att hitta andra lösningar. Det finns ingen naturlag som säger att t.ex. en gruva måste anläggas nu. Den kan lika bra anläggas om 50 år, 100 år eller 500 år.

  Vi talar ofta om våra gemensamma resurser. De existerar inte. Dels ta vi bort framtida resurser när vi gör något idag. Inga gemensamma resurser med kommande generationer således. Resurser tillfaller den som skapar dem. Malm i berget är ingen resurs utan blir en resurs när någon förädlar malmen, någon som satsar pengar och tid för att förädla den.

  7. Flertalet så kallade institutioner ska skiljas från den regerande makten. En sådan är polisen. Polisen ska vara helt fristående och folket väljer vilka som ska vara poliser. Polisen ska vara en institution för folket och inte för staten eller makten.

  Samma sak med försvarsmakten. Ingen påverkan från regeringsmakten hur försvaret ska organiseras. Det bestämmer folket.

  Det finns mer att tillägga men jag bromsar för denna gång. Det finns en sak att tillägga. Frihet skapar välstånd och överförmynderi skapar fattigdom. Det är min sak att slåss för frihet eftersom den saken innebär att vi kan ha en dräglig tillvaro.

 5. villvaraanonym skriver:

  Med facit i hand… Vad spelar det för roll vad som anges i en Grundlag (eller en religiös urkund), om folk och politiker/makthavare inte (helt) känner till dess innehåll, och som dessutom tolkar detta olika, från en generation till en annan, och från situation (behov) till situation?

  Till exempel (facit A–D):

  A.
  Covid-19-situationen, i vilken tolkningen av vad som angivits var både godtycklig och föremål för justering i realtid, motiverat av nöden/behovet.

  B.
  Situation Sverige, där mångkulturens införande ansågs som en moral-juridisk självklarhet/krav, och bekämpandet av den förmodade (därmed utomrättslig) svenska rasismen ansågs prioriterad framför…

  … DEN nationella gemenskapen/sammanhållningen…

  1. 2021-02-08 Fokus.se: ”Ekot-medarbetare känner sig uthängda: VI ÄR TA MIG TUSAN INTE RASISTER”
  Nina Solomin (vik. kulturredaktör, Regeringskansliet):
  – ”Nyligen var det återigen liv i spalterna kring det Black Lives Matters-inspirerade uppropet ”Vems SR – Ett upprop för representation och mot rasism på SR”.”
  – ”Fokus har pratat med anställda på Ekot som ger en kompletterande bild till vad som hittills kommit fram. DE UTTALAR SIG MOT LÖFTE OM ANONYMITET.”

  (2013-04-04 Socialdemokraternas kongress, installationstal
  fd. statsminister Stefan Löfven (S):
  – ”… och RASISTISKA TANKESÄTT visar sig i samhället [Hos svenskar i allmänhet/över allt, MIN ANM.] – till och med i regeringen – då ska vi agera. Vi ska ta krafttag mot den strukturella rasismen, och även SE DEN I OSS SJÄLVA.”
  – ”Det är dags att intensifiera arbetet mot diskriminering och förtryck. Oavsett var den finns, i SKOLOR, på TORG, på ARBETSPLATSER eller arbetsförmedlingar, eller I VÅRA EGNA FÖRDOMAR OCH BETEENDEN, ska rasismen BELYSAS, BEMÖTAS och BEKÄMPAS. Det är socialdemokratisk politik!)

  2. Hört på skolor om svenska barn och ungdomar: ’svennejävel’, ’rasist’, ’hora’ (svenskars ordval är ’fi–a’).

  … OCH prioriterad framför yttrandefriheten…

  1. – ”… rasist är det värsta epitet [Diplomatisk formulering av fördömande, exkludering/diskriminering?, MIN FRÅGA] någon kan få i Sverige […] skaffar sig den som slungar det ur sig ett moraliserande övertag [Över svensken, MIN ANM.].”
  (— Lars Åberg, Göteborgs-Posten Gästledare 2022-08-18: ”Hela verkligheten har blivit diskriminerande”)

  2. – ”På få andra ställen har det varit så nära [Diplomatisk formulering?, MIN FRÅGA] till rasist- och fasciststämpeln.”
  (— Johan Hakelius, Fokus.se (blogg) 2020-02-10)

  3. – ”Personal i stadens tjänst har ’ifrågasatt utbildningsinsatser inom staden då de anser att hedersfrågor inte är ett verkligt problem’ och anklagat kollegor för att vara RASISTER när de lyfter hedersfrågor.”
  [ang. rapporten ’Finns det en TYSTNADSKULTUR i Göteborg Stad?’]
  (— Göteborgs-Posten Ledare 2021-08-11: ”Så åt sig rädslan in i Göteborg”)

  … OCH prioriterad framför den demokratiska processen:

  # 2016-01-27 Expressen Debatt
  ”Om kvinnor vågat åsiktsrösta som männen hade SD varit störst”
  forskare vid Göteborg universitet:
  – ”Hade kvinnorna vågat åsiktsrösta i lika hög grad som männen, utan att ta hänsyn till vad andra tycker, hade SD enligt gängse väljarmodeller med råge varit sverige största parti.”
  – ”Det visar sig nämligen att män och kvinnor inte alls skiljer sig särskilt mycket åt när det gäller inställning till invandring eller politiskt förtroende. Tvärtom visar undersökningar att kvinnor sympatiserar med invandringskritiska partiers budskap i samma utsträckning som män.”

  C.
  Europeiska unionen (EU)…

  (som är en internationell samarbetsorganisation med en församling [endast nationer har parlament] där stadgar och regler [endast nationer kan stifta Lagar och Grundlagar] fastställes)

  … är… skall vara,…

  (liksom andra globala/multi/internationella sammanslutningar, t.ex. Bank for International Settlements (BIS) där Sverige via Riksbanken är medlem, och Förenta nationerna (FN: IMF, IPCC, WHO) där EU inte är medlem)

  … på grund av/tack vare demokratin, underställd… demokratin, vilken AVGRÄNSAS av nationens geografiska gränser, domsrätt och framför allt dess folks kultur (Här: samhällssyn och sociala normer: grunden för Lagar och Grundlagar).

  (U.S.A. är en federal nation [med ett eget fotbollslag], EU är det inte [och utan ett].)

  D.
  Digitaliseringen:

  # 2021-11-18 Östersunds-Posten (ÖP)
  ”Debatt: PRO: Äldre ska inte diskrimineras i kollektivtrafiken!”
  Elsy Sandbom, konsumentansvarig PRO-distriktet Jämtlands län:

  – ”IRENE, 85, steg på stadsbussen för att åka mot stan fick hon inte betala med varken bankkort eller kontanter. När hon sedan bad busschauffören om hjälp att ladda ner appen för att köpa biljett den vägen så blev hon avslängd.”

  – ”Att kräva att alla som vill åka buss har en dyr smartphone med en specifik app, eller först har tagit till sig informationen på busstationen för att över huvud taget få tag i ett busskort – det är att exkludera en stor och viktig kundgrupp, och att svika sitt uppdrag mot medborgarna.”

  (2022-01-22 Nya Dagbladet, Isac Boman: ”ANALYS: BankID-expansionen väcker allvarliga frågor om demokratins framtid”)

  ’GRUNDLAG 2.0b(eta)’:
  RF, 1 kap. 1b§: ”Demokratin garanterar medboraren analogt deltagande i och tillgänglighet till samhället.”

  Eller, är detta nya (!) samhällssystem (’Digikrati’?, där förledet ersatte ’demos’) en ny AVGRÄNSNING av demokratin?, där kravet (enl. ’GRUNDLAG 3.0’) på medborgaren kommer att vara…

  … EN MINIMINIVÅ av tekniskt kunnande (datorkunskap)?…
  # 2021-11-18 Östersunds-Posten (ÖP) ”Debatt: PRO: Äldre ska inte diskrimineras i kollektivtrafiken!”

  … OCH TILLRÄCKLIGA ekonomiska resurser?…
  # 2018-05-05 Aftonbladet: ”231500 ’fattigpensionärer’ – och snart kan de bli ännu fler”

  (Apropå mångkultur ovan…
  # 2019-08-05 Sveriges Radio: ”Fler äldre med behovsprövat stöd”
  – ”Ökningen beror till stor del på att till exempel ANHÖRIGINVANDRARE födda 1938 och senare inte längre automatiskt får en hel garantipension efter tio år i Sverige”)

  … OCH KRAVET att medborgaren godkänner (utomnationella?) tredjeparters användarvillkor — vilka uppdateras godtyckligt, utan förpliktelse att informera kunden/användaren — för att få (hand[_*_])datorns operativsystem och applikationer att fungera/bli användbara?:

  # Google Chrome’s (webbläsare) användarvillkor (PDF): 21 sidor.

  # Microsoft Windows (operativsystem): Tycks vara fler än 10 sidor:
  (– ”Om du inte godkänner villkoren kan du VÄLJA [har t.ex. IRENE, 85, ovan något val?, MIN FRÅGA)] att sluta använda produkterna och tjänsterna och avsluta ditt Microsoft-konto före 30 september 20[XX].”)

  SCENARIO: Vårdcentralen, eller banken, uppgraderar datorsystemet — för säkerhetens och den personliga integritetens skull —, vilket kräver att medborgaren uppdaterar (webbläsar)applikationen (och ev. godkänner nya användarvillkor), vilket kräver att operativsystemet uppgraderas… under den förutsättningen att hård/maksinvaran (datorn) inte har blivit (likt IRENE, 85, ovan) föråldrad, vilken var fallet för MS Windows 8 (om jag minns rätt).

  Eller: hon blev rånad av ett invandrargäng. (Svenskar har väl (ännu?) inte inspirerats av denna kultur och själva börjat ’arbeta’ i flock?)

  RESULTAT: t.ex. IRENE ’får’/kan välja mellan att köpa en ny (hand[_*_])dator eller köpa julklappar till barnbarnen och/eller betala tandläkarbesöket. Eller besöka kommunens socialkontor.

  — VAD kommer då att anges i ’GRUNDLAG 3.0’? — Rätt till God man (med datorkunskaper)? Och ’gratis’ dator (Microsoft eller Apple/Samsung?) till alla?

  [_*_]
  Mobiltelefonen (äv. ’smartmobil’) är ingen/inte längre en telefon men en dator med, bland mycket annat, en telefonfunktion.

  PS
  2022-03-20 Dala-Demokraten: ”Insändardikt: Du har tappat din kod”

  Du har tappat din kod till ditt lösenord,
  Du gamling i nutida livet.
  Så sitter du åter vid datorns bord
  Och grubblar så översiggivet.
  Vad var det för kod – var den lång eller kort,
  Var den bra eller illa skriven?
  Tänk efter nu – annars deletas du bort
  Du gamling i nutida livet
  — Thorild Jonsson, Ludvika, fritt efter Nils Ferlin

Kommentarer är stängda.