Årsmån igen

Det känns som att jag än en gång måste förklara vad årsmån innebär. Årsmån är inte ett sätt att beskriva variationer i väder (eller klimat) mellan olika år. Precis som det står så betyder årsmån ordagrant samtliga variationer och skillnader i betingelser mellan olika år. Det avser allt som kan skilja mellan vilka två år som helst. Det är årets (årens) totala variabilitet som avses, inte enskilda detaljers variabilitet.

Som exempel kan nämnas att det är inte bara en fråga om vilken temperatur det är när äppelträden blommar, om det blåser eller regnar. Det är också en fråga om vilka pollinerare som är tillgängliga just då. För skördens utveckling spelar det också roll hur riklig blomningen är, beskärning, temperatur, nederbörd, näringstillgång, skadegörare med mera. Årsmån alltså.

Helhetsbegreppet årsmån är helt enkelt så mycket större än de enskilda detaljernas variationer. Allt förändras ständigt, inte i alla detaljer samtidigt, men tillräckligt för att man ska kunna hävda att status quo aldrig existera i naturen. Vi har därmed ingen anledning och ingen skyldighet att försöka upprätthålla en sådan.

Tyvärr verkar de flesta av de engagerade människor som med emfas larmar om klimathotet, biologisk mångfald eller andra frågor kring miljö inte förstå detta med årsmån, om de ens känner till uttrycket. Därför följer här en text jag publicerade om årsmån 2011-01-17, innan jag hade öppnat för kommentarer.

Årsmån och akademisk slump

I såväl klimatdebatten som den om biologisk mångfald saknas begreppet årsmån. Tydligen är det många debattörer som inte känner till denna gamla praktiskt formulerade visdom. Bland bönder och biologer är den dock välkänd. Hos Svenska Akademien däremot okänd, denna självgenererande grupp med ansvar för språkets vårdande i snille och smak. Jag har tillskrivit akademien och bett dem ta in ordet årsmån i sin ordlista. Bland annat för att det är ett väl etablerat och sedan länge brukat begrepp i svenska språket. Men även för att det skulle underlätta och moderera den pågående debatten om klimatförändring.

Svaret jag fick lyder: Det är nog lite för mycket fackterm (även om det också är ett gammalt fint ord) och dessutom har det inte någon oväntad eller svårrörståelig betydesle. Det gäller bara att sprida den.
Ju mer den förekommer i medier etc, desto mer känd blir den. Inte tvärtom.

Goddag yxskaft alltså. För att kunna använda ordet i debatter, utan att jämt och ständigt tvingas förklara det måste det finnas tillgängligt i ordlistor att slå upp för de intresserade.
Nå, jag gör ett försök att bringa klarhet, så får min blogg bli det uppslagsverk som akademien inte vill tillhandahålla.
Årsmån är den variation i livsbetingelser som uppstår mellan två år vilka som helst. Till dessa varierande livsbetingelser räknas, bland andra; temperatur, nederbörd, solstrålning, vind, atmosfärens sammansättning, havsströmmar, näringstillgång, konkurrens (inklusive predation), sjukdomar samt fördelningen av dessa betingelser och deras förhållande till varandra. Alltså inte bara hur mycket av var och en av dem som uppträder under ett år, utan även vid vilken tidpunkt och med vilken intensitet. I praktiken alltså en nära nog slumpmässig fördelning av allt.
För den som bor och verkar i asfaltsdjungeln kan det verka som om årsmån är ett irrelevant begrepp. Visserligen är det vissa år lite mer snö och lite fler istappar. Men på det hela taget ter sig livet för människan lika från år till år. På landsbygden däremot, där man är mer hänvisad till sin egen förmåga att klara skilda situationer, höjs kraven på förutseende och beredskap. Där är årsmån alltid en faktor att väga in.

Sett över långa perioder vet erfarenheten att vädret kan vara nästan vad som helst vilken dag som helst på året. Sannolikheten för ett visst väder är naturligtvis olika beroende på årstid. Det är denna sannolikhet, uttryckt som ett medelvärde med viss varians som kan sägas utgöra klimat. (Jag använder här uttrycket varians lite mer allmänt än jag skulle göra i matematisk statistik) Notera att vädret en given dag nästan aldrig kommer att vara exakt så som medelvärdet anger. Det kommer ofta att ligga inom gränserna för variansen. Men inte ens när det faller utanför de vanligaste gränserna är det något entydigt tecken på en klimatförändring. Det är bara ett exempel på slumpmässig fördelning, slumpens manifestation av ett stort antal variabler. Inte ens om vädret flera dagar i rad eller medelvärdet under flera år i rad avviker från det förväntade (sannolika) så är det något bevis på en klimatförändring. Ty så är det med slumpen, även dess fördelning är slumpvis. Det är det som är slump.

Klimatet kommer att ändras över tid. Det har det alltid gjort. Påverkat av allt från små variationer, till plattektonik och planeternas rörelser. Det enda rimliga vi kan göra åt saken är att ha en god beredskap för varierande årsmån. Klarar vi det så kommer vi även att successivt ha anpassat oss till ett förändrat klimat när det väl inträffar. Det vill säga kan avläsas i backspegeln.

Publicerat i Klimatbluffen, Miljö | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Vi accepterar inte någon överhets pekpinnar!

I de tidningar som alls refererat något från Climate Sense konferensen i Göteborg 16-17 februari, kallas deltagarna för klimatförnekare. Svenska Dagbladet som satsade mest av alla tidningar har dröjt ända till lördag den 3 mars med att publicera en artikel. Alltså har det tagit två veckor, trots deras ansträngningar och nedlagda kostnader för en skrivande journalist plus en fotograf, som båda rest från Stockholm och troligen även hade en övernattning förutom resa och traktamente.

Vid ett antal tillfällen, inte dagligen, men kanske var tredje dag, har jag letat efter om hon publicerat något om konferensen. Jag har då för enkelhets skull sökt på hennes namn. Vid ett av dessa tillfällen kom denna information upp på SvDs hemsida. Jenny Stiernstedt är inte anställd på tidningen! Hon har en egen firma vilken har i uppdrag att skriva klimatalarmistiska artiklar. Därmed har hon inte heller någon anställningstrygghet med uppsägningstider etc. En enda artikel som inte förmedlar det budskap hennes överordnade bestämt så åker hon ut på bar backe. Även om hon har andra finansiärer till sitt företag som betalar henne för att skriva klimatalarmistiska artiklar blir det svårt. Vad är dessa villiga att betala om hon inte längre har någon plattform att få sina alster publicerade på?

Hon har med andra ord det tydligaste incitament man kan tänka sig för att enbart och alltid skriva alarmistiskt. Skulle hon skriva något annat skulle hon vara totalbränd, i samtliga mediehus. Redo att ta hennes plats finns hundratals nya unga desillusionerade kvinnor (sk. snöflingor) villiga att spy ut sin förtvivlan över världens tillstånd. Etablerande sin ångest över klimathotet som likare för all opinion. Vad de unga flickorna mitt i sin naturgivna process att bejaka livet och därför sökande största möjliga trygghet inte ännu förstår är att utan risk har vi ingen chans.

Det är smart av SvD att ha Stiernstedt som underentreprenör, då kan de snabbt  vända kappan och skylla allt på Jenny om opinionsvinden trots hennes ansträngningar skulle vända till att bli klimathotsskeptisk.
Klicka på bilden för att förstora.

När hon väl skriver något om konferensen inleder hon med frågan, Hur tänker en klimatförnekare?  Sedan fortsätter det med insinuationer, halvkvädna påståenden, vantolkningar och förmedlande av alarmistiska budskap. Även rena faktafel om bränder, översvämningar och jordskred orsakade av koldioxidökningen får passera som relevant sanning i hennes faktarutor! Kul dock hon eller tidningen valde att ta ett citat från mig som rubrik för artikeln.

Som jag förklarade för henne så tror vi inte på auktoriteter i kraft av deras egen eller andras påstådda auktoritet. Inte heller tror vi på majoritetens auktoritet. Bara för att det till synes är en majoritet som tror på AGW idag, så blir det ingen sanning. Vi vill veta fakta och hålla fakta som underlag för både våra egna och våra politikers beslut. Finns det inget som entydigt talar för AGW så ska inte heller några som helst politiska beslut fattas med hänvisning till en inbillad nödvändighet framkallad av AGW. Sådana pekpinnar kräver vi att få vara utan.

Ofta hakar skribenterna (gäller samtliga artiklar) även upp sig på att det är vita män i åldern 50-90 år som utgör majoritet av deltagarna. Detta faktum tycks i deras ögon utgöra relevant underlag för att döma ut deltagarna som mindre värda att ägna uppmärksamhet och lyssna på. Ska man tolka det som att pressen skulle anse det mer värt om deltagarna varit kvinnor i åldern 16-36 år, oavsett hudfärg, oavsett kunskaper? Som många läsare konstaterat innehåller tillgängliga artiklar inga sakliga referat av vad som sades på konferensen. Istället går journalisterna i polemik mot klimathotsskeptikerna för vad journalisterna uppfattar som svek eller kanske rent av hot mot rådande konsensus, dogm. Det vill säga, de kommer med pekpinnar. Vi accepterar inte media som den överhet media själv utnämnt sig till.

Att man aktivt, oftast genomgående, väljer att bruka tillmälet förnekare, istället för skeptiker eller mer korrekt klimathotsskeptiker, för att påskina omoraliska sympatier som exempelvis i uttrycket förintelseförnekare, visar på en underlåtenhet att söka fakta. Istället nöjer man sig med den mycket enklare hållningen ”guilt by association”, alltså tillvita skuld via sammanblandning. Det handlar helt enkelt om smutskastning och att försöka få smutsen att sitta kvar länge nog för att kunna paradera med den smutskastade till allmän bespottning.

Vid Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget ställdes ett antal tyskar till svars för sina gärningar under kriget. Domstolen accepterade inte försvarslinjen att man bara lydde order. De som såg och borde insett att det man gjorde var ett brott mot mänskligheten hade en skyldighet att vägra order eller rent av att söka stoppa olagligheterna.

De klimathotsskeptiska vita männen i övre medelålder och pension, de tillhör den sortens personer som i klimatfrågan säger vad som i ansvarsutkrävandet efter andra världskriget begärdes av dem som varit med vid förintelsen och kunde ha handlat annorlunda. För att inte av sin samtid eller eftermäle dömas för kollaboration med klimatdiktaturen säger de nej och de vägrar lyda order om att införa orättfärdiga diktat. När klimatdiktaturen en dag ställs till svars för sina gärningar är det dessa män som kommer att hyllas som sin tids hjältar. (Nej, de kommer fortsatt att svartmålas i det offentliga, medan man beklagar att de faktiskt hade rätt)

De som borde dömas, alla de vilseförande forskare och politiker som avancerade klimatdiktaturen, samt alla de nyttiga idioter i media som efterlyste mer klimatdiktatur och lurade allmänheten så gott de bara kunde, de kommer med något litet undantag att hållas fria från ansvar. Så illa är det nog tyvärr ställt med världen. Faktaresistensen lever i symbios med jantelagen. Auktoritetstro och prestige om den egna positionen trumfar verkligheten i dessa människors sinnen.

Klimatalarmismen är ett paradigm som griper över stora delar av samhället och skoningslöst kräver underkastelse. När det paradigmet faller kommer folket gnugga sig i ögonen och undra vilka andra paradigm som också måste störtas. Därför är makten så innerligt rädd för att klimatalarmismen ska falla.

Jenny Strömstedt hade en gäst i studion (TV4) samma dag som Jenny Stiernstedts artikel publicerades. De diskuterade fake news. Strömstedt sa med stor förundran att det finns människor som tror att staten påverkar media. Det avfärdade hon snabbt som osant. Men sändningstillstånd utgivna av staten, mer än 500 miljoner kr i presstöd utdelat av staten, journalistutbildning betalad av staten, det är påtryckningsmedel som fungerar. Staten behöver inte säga åt varje enskild journalist vad de ska publicera, det räcker med att ansvarig utgivare vet vad som krävs.

Kan vi få en omgång nya Nürnbergrättegångar tack! Nu med klimatalarmisterna ställda till svars.

Sanningen är det nya hattalet, vi kommer att bli hatade, men vi kommer att vinna! ”I tider av globalt bedrägeri, blir sanningssägande en revolutionär handling” – George Orwell

”Först ignorerar de dig, sedan skrattar de åt dig, sedan kämpar de mot dig, sedan vinner du!” – Mahatma Gandhi

Publicerat i Frihet, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 59 kommentarer

Jag kom för att lyssna

Dagens gästskribent är Nils-Axel Mörner.

Jag kom för att lyssna, sa Jenny Stiernstedt

Men gjorde hon verkligen det?

Knappast ett enda ord om vad de olika föredragshållarna sa och visade med mycket väl underbyggda fakta – men mycket om vilka personer vi är eller snarare påstås vara (SvD 2 mars, sid 8-10). Detta varvades med mycket stor journalistisk skicklighet ihop med citat och hänvisningar till så kallade fakta hämtade från Klimatpanelen och SMHI, liksom med den lobbyistiskt mästerliga förvillelsen att ”97 procent av forskarna är överens”. Sanningen är att mycket få geologer och astronomer (kanske 10-20%) håller med, kanske 50% oceanografer, men troligen 80-90% meteorologer (som därmed bara backar upp den egna disciplinen).

Därmed blev artikeln inte ovänlig, men mycket missvisande. Journalistiskt imponerande, men faktamässigt verkligt uselt.

tycker

Nils-Axel Mörner

specialist på havet

 

Tillägg: Jag (Mats) kommer med en längre fundering över mediabevakning av Climate Sense konferensen på måndag.

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Trump vill bli omvald

De som tror att Donald Trump nöjer sig med att bli president en enda gång, bara för att komma med i statistiken och kunna sätta det på sitt CV, har helt fel. Donald Trump gör vad han kan för att bli omvald. Det vill säga att han gör inte vad en vänstervriden press kräver av honom, eller hånar honom för vad han inte gör. Han låter dem skälla under fel träd. I lugn och ro, utan särskild granskning, genomför han den politik hans väljare värdesätter. Skulle han lyckas med bara hälften vore det en stor framgång och en klar förbättring av hur USA utvecklats och infrastrukturfrågor handhavts de senaste 30 åren. Läget är mycket ljusare för Trump än vad svensk media låter påskina.

 • Skattereformen gynnar faktiskt vanliga löntagare med i genomsnitt 4000 dollar per hushåll årligen.
 • Arbetslösheten är den lägsta på decennier
 • Han undanröjer byråkratiska hinder för byggnation
 • Han får nu opinionssiffror över 50% på flera områden

En stor del i paketet är stimulans, inte komplett finansiering. Det är joint ventures och public private partnership som ska ge det stora lyftet. Han satsar på upprustning av infrastruktur på flera områden samt bredband på landsbygden med en  plan för infrastruktur som innehåller bland annat följande:

 • En federal satsning på 200 miljarder dollar för att samarbete med statliga, lokala, stammars och privata pengar ska ge 1,5 biljoner dollar till infrastruktur.
 • Nya satsning ska ske på USAs landsbygd, som blivit lämnade utanför allt för länge.
 • Beslutsrätt ska återföras till statlig och lokal nivå.
 • Regelverk som i onödan hindrar infrastrukturprojekt ska avlägsnas.
 • Infrastrukturprojekt ska hanteras skyndsamt av byråkratin.
 • Amerikanska företag och arbetare ska ges förtur.
Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer

Historielektion

För cirka femtio år sedan, när jag fortfarande var en ungdom, fick jag förklarat för mig av en äldre socialdemokrat vad som är den viktigaste skillnaden mellan kommunism och socialism. Förklaringen var relativt enkel. Kommunister är otåliga och vill förändra samhället tvärt genom att med våld om så krävs, ta de stora privata egendomarna och företagen. Socialisterna och därmed även socialdemokraterna, tänker tvärtom. De ger sig först på de minsta och svagaste. De enskilda löntagarna tvångsansluts. Småföretagare möts av allt svårare byråkrati som fördyrar och stänger dörrar. Facket och partiet verkar som hammare och städ för att smida nationen till socialism.

Denna politik syftar till att skapa få och stora samt helst anonyma företag. När tiden anses rätt kommer den sista striden när de stora företagen ska konfiskeras. Om denna förklaring var inspirerad av den då nya dogmen om funktionssocialism, som Gunnar Adler Karlsson beskrivit 1967 eller om Karlsson inspirerats av ett äldre resonemang som funnits en tid inom socialdemokratin, vet jag inte. I alla händelser sammanfaller det allt för bra i tid för att inte vara relaterat.

I Sveriges rödaste landsände, Norrbotten, där jag då bodde, vet jag av egen erfarenhet att många statliga tjänstemän efter 40-talet år av socialdemokratiskt styre ansåg sig vara folkets herrar. En del uttalade också tydligt att småföretagare var parasiter som skulle förgöras.

Jag trodde i min enfald att ett medlemskap i EU skulle skydda oss mot denna farsot. Men jag hade fel, socialismen har även en internationell agenda och är nu en väsentlig del i den globalism som sveper över världen. Mainstream media är redan så komprometterat att vänsteråsikter och vänsterpolitik anses vara det enda normala. Nyttiga idioter av alla kategorier och på alla områden gör sitt bästa för att göra slut på friheten.

Även om jag inte själv kan stoppa detta vansinne, kan jag i varje fall berätta för världen att jag ser dessa skändliga för vad de verkligen är. Blir vi tillräckligt många upplysta kanske det trots allt finns något kvar att rädda för framtiden.

Lars Bern hade nyligen en bra artikel som belyser en sentida förnimmelse av samma politik.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Bert Karlssons västgötauppror

Bert Karlsson har i Skövde Nyheter fått sitt manifest publicerat. Jag svarade i kommentarsfältet, men kommentaren togs bort. Här är länk till hans manifest. Jag skriver inte ut hela hans inlägg. Mina svar nedan är numrerade enligt hans lista. Kortfattade svar, jag vet, men det är avpassat för en kommentar på en tidningssajt. Ni som läser här ofta vet säkert ungefär hur jag tänker. Jag skulle även göra andra prioriteringar på en del aktuella frågor. Exempelvis äganderätten för jord och skog måste stärkas. Bygglov och andra regelverk kring hur ett hus får se ut måste ändras till att ge ägaren större frihet.

 1. Migrationsverket –

Det är hela kedjan som måste granskas, migrationsverket, sociala sektorn, polisen, gränskontroll och tull.

 1. Sjukvården –

Tvärtom, privatisera sjukvården! Låt flera aktörer konkurrera, spara skattemedel genom att pressa priser, spara genom att minska byråkrati. Visst är det väl märkligt att en som kallar sig entreprenör vill förstatliga verksamhet? Varför vill man göra ett lokalt uppror för att ropa på mer statlig styrning?

 1. Integrationen –

Varför skicka kriminella till små orter utan polis?

 1. Bankerna –

Problemet är FRB (fractional reserve ranking) och bristen på en värdebeständig valuta.

 1. SMS-lånen –

Det är bättre att lära folk leva efter den kassa de har. De flesta klarar det på egen hand, men några kan behöva hjälp.

 1. Gränskontrollen –

Har jag redan nämnt.

 1. Byggbranschen –

Ta bort byråkrati och minska fackets makt

 1. Bidragsbrotten –

Alla brott ska beivras eller lagarna skrivas om. Hittepåbrott som bara stjäl polisresurser ska inte finnas. De flesta brottsofferlösa brott kan avskaffas.

 1. Matsvinnet –

Trams! Det bästa ekonomiska incitamentet för att inte slösa är att inte köpa in mer än man kan sälja. Den föreslagna lagen kan få till konsekvens att kunderna blir utan vissa produkter och att handlarna tappar inkomster. Inte bra för någon.

 1. Energi/miljö –

Vi ska släppa marknaden fri och beskatta alla energiformer lika, eller inte alls. Den vansinniga klimatpolitiken måste få ett slut. Klimatet kan inte regleras med politiska beslut, tanken är befängd!

 1. Polisen –

Vi ska tillsätta alla statliga chefer på kompetens, inte bara poliser.

 1. Pensionärerna –

Pensionssystemet måste ändras, inte slänga in mer skattepengar i ett redan korrupt system.

 1. Nato –

Sverige ska stå utanför Nato. Att vara med är för dyrt och för ofritt.

 1. Skolan –

Mer privata skolor och tillåt även hemskolning.

 1. TBE/prostata –

Vi kan inte tvinga folk att testa sig eller söka viss vård, om det inte är epidemisk smittrisk. Men provtagnings- och vårdmöjligheten måste finnas där.

 1. Assistentlagen –

Är det lagen eller handläggarnas kompetens och vilja att följa lagen som ska ses över?

 1. EBO –

Säger han som äger boenden som migrationsmyndigheten hänvisar till. Visst är det bra om migranter betalar sitt eget boende och inte ligger skattebetalare till last. Men migranterna måste anmäla var de finns och finnas tillgängliga för kontakter med myndigheterna.

 1. Illegala arbetskraften –

Om man befriar arbetsgivarna – företagarna från fackets tvång så ordnar sig mesta automatiskt.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 kommentarer

Höghastighetståg på skattsedeln

Ni har säkert hört att Sverige ska begåvas med höghastighetståg, för att knyta ihop landet på ett miljövänligt sätt. Vid mottagandet av denna gåva väcks ett antal frågor.

Vem är det som betalar? Nej det är inte resenärerna i första hand. Vi får veta att det är staten som betalar merparten. Så generöst, var får den sina pengar ifrån, om inte från skattebetalare som du och jag? Övriga betalare är regioner och kommuner. En sådan kommun är Tranås kommun som ska betala 200 miljoner kronor och även bygga 500-2000 nya lägenheter. Så fint då, kommer höghastighetståget ens att stanna i Tranås? När en kommun bygger är det väl också med skattepengar, liksom när regionen betalar?

Vidare förutsätts fastighetsvärdena stiga längs med banan. Hur då, undrar man? Där banan drar fram utan att stanna kommer väl bullret och andra olägenheter snarast att sänka fastighetsvärdena. Den situationen kommer att gälla 90-99% av banans sträckning. Så fastigheterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping kommer att stiga i värde och ytterligare spä på den regionala obalansen. Bussigt värre! De som har någorlunda koll på fastighetsvärden, inte utredaren alltså, tror inte på höjda värden.

Hur blir det med det där att knyta ihop landet? Ett höghastighetståg kan inte stanna vid varenda mjölkpall, får då hinner det inte ens få upp farten så att det kommer upp i hög hastighet mellan stoppen. Stoppen kommer alltså att bli få och långt isär. I mina öron låter det som sämre service till människor i landsbygd och mindre orter. Men man kan ju stå där och beundra teknikens under när tåget susar förbi, allt medan man håller ett stadigt tag om hatten. Plånboken har man ju redan lämnat ifrån sig.

Höghastighetståg är status på många håll i världen, exempelvis i Kalifornien, en stat vilken precis som Sverige är genomsyrad av socialistisk tro på det gemensamma och nödvändigheten av att tvinga folket att åka spårbundet på tider och till destinationer överheten bestämt. Men precis som här så är det många som inte kommer att få del av nyttan, bara tvingas vara med och betala. De som hoppas på att få alla dessa pengar krumbuktar sig, bönar och ber på alla upptänkliga vis.

 

EDIT 7/3: nu kommer det nya dråpslaget mot höghastighetståg. Tidigare har Trafikverket dömt ut 320 km/h tåg som olönsamt. Nu visar en ny rapport det gäller även 250 km/h tåg!

Publicerat i Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 kommentarer

Claes Johnsons förklaring, min tolkning

Jag vill gärna fylla på med mina tankar och reflektioner till Claes Johnsons föredrag på Climate Sense konferensen i Göteborg. Han hävdar att IPCC och dess lojala forskarkader inte ens förstått den fysikaliska innebörden av Plancks lag. Jag är varken fysiker eller matematiker av den kaliber att jag säga att den ska förstås si eller så. Det enda jag kan redovisa är hur jag förstått den och hoppas att det är någorlunda korrekt, samt att det underlättar för andra att förstå.

En av de viktigaste förklaringarna IPCC erbjuder till att CO2 är en växthusgas som i ökad koncentration bidrar till global uppvärmning är något de kallar för forcing. På svenska skulle vi kunna kalla det förstärkning, av värmestrålningen.

Den allmänna ekvationen för matematisk analys (eng. calculus) beskrivs som: om funktionen av x, F(x) är en primitiv (ursprunglig) funktion till f(x) så kan derivatan av F skrivas dF/dx = f. Man brukar även ange inom vilket intervall a till b som villkoret gäller, exempelvis b=101 och a=100.

Den primitiva funktionen för b minus den primitiva funktionen för a, ger då F(101) – F(100) = 1.

Detta är matematik, men inte nödvändigtvis fysik. För matematiskt kan man låta funktionen gå åt andra hållet, alltså få ett negativt värde. Men tiden går inte bakåt och värme rör sig inte från kallt till varmt.

Strålningsflödet från en varm kropp mot en kallare är integralen av Plancks spektrum med frekvensen (v) i det intervall som ges av differensen mellan de respektive kropparnas temperatur mätt i grader Kelvin, °K. Med hjälp av Stefan-Boltzmanns lag kan man skriva.

Man kan tolka F(T) = sT4 som envägsstrålningen från en kropp med temperatur ut i en omgivning utan temperatur, 0°K. IPCC missar förståelsen att det är skillnaden mellan två separata flöden ut i en nollgradig (K) omgivning. Med det missförståndet eller felaktiga antagandet skapar man bilden av en förstärkning som inte finns i verkligheten. Den som vill läsa mer utförlig matematisk förklaring besöker lämpligen Claes Johnsons blog, dock på engelska.

Denna förstärkning kan sedan ges olika värden beroende på hur starkt man vill att alarmklockan ska ringa. Det är voodoomatematik och voodoovetenskap utan verklighetsanknytning. När man sticker nålar i voodoodockan har det ingen effekt på den som dockan föreställer. Den enda effekten är viss tillfredsställelse hos den som sticker in nålarna.

Andra exempel. Vi kan tänka oss strålningsflödet som två vattenledningar med olika tryck. Om vi kopplar samman dem fortplantar sig trycket från ledningen med det högre trycket till den med lägre. Är det sammankopplade systemet öppet så att flöde kan ske, sker flödet från det högre trycket till det lägre.

På en balansvåg kan vi placera två föremål med samma volym. Om det ena föremålet har större densitet än det andra kommer vågskålen med det första föremålet att tyngas ned. Om vi har två föremål med samma densitet men olika volym, kommer föremålet med den större volymen att tynga ned sin vågskål. För att få omvänt resultat måste vi vända gravitationskraftens riktning. Det kan vi enkelt göra i en matematisk formel, men den beskriver då inte längre verkligheten.

Här är en äldre bild som förklarar jordens strålningsbalans. Notera att lika mycket energi som kommer in går också ut. Någon uppvärmning kan alltså inte ske den vägen. För alla bilder gäller att de förstoras om man klickar på dem.

Här är en nyare bild från amerikanska Climate Science report 2017. Här har man genom att blanda ihop mätningar från olika tidsperioder och med olika metoder sammanställt en schematisk bild som visar att det blir lite värme kvar på planeten. Men det är mer ett bevis för förmågan att klippa och klistra än på riktig vetenskap.

Slutligen ett exempel från Grönköpings Veckoblad 2011 om återbruk av el. Stolligheternas förnämsta tidning beskriver med sin satir kanske bättre än alla torra fakta och vetenskapliga resonemang varför klimatalarmisterna hamnar så fel. Klicka på bilden så förstoras den.

 

Edit 28/2, illustration till Rutgers kommentar.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Hur mycket undersåtefiering tål svenskarna?

Ibland hänvisas till svenskens ”rätt att sig själv beskatta”, när det ska läggas dimridå över vårt höga skattetryck. I verkligheten är det mycket värre. Skattemyndigheten anser att svenskarna är ”obegränsat skattskyldiga” och har säkert fått riksdagens godkännande för detta genom ett undantag från grundlagens 1:a kapitel, 2§ andra stycket: Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Den enskildes alltså, inte den generella välfärden. Så den enskildes välfärd är inte en fråga främst för oss själva?

I RF 2:a kapitel Skydd mot diskriminering står det:

12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408).

13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. 

I klartext, män får man diskriminera. Inte konstigt att så sker öppet idag.

Paragraf 15 inleds med orden: Vars och ens egendom är tryggad…. men resten av texten i de fyra styckena beskriver tämligen utförligt att egendomen inte är tryggad.

I grundlagen används för det mesta begreppet det allmänna, mer undantagsvis används det offentliga. Men vad som utgör det allmänna är dåligt definierat, inte minst var gränsen går mellan enskilt privat, ett civilt kollektiv, myndigheter och förvaltning. I första kapitlet 1§ står att: Den offentliga makten utövas under lagarna. Men den allmänna makten då, var kommer den ifrån?

I första kapitlet 2§ talas mycket om vad det allmänna ska göra. Bland annat:

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Vilket allmänna är det som ska främja en hållbar utveckling? Är det civilsamhället, det som inte är den offentliga makten. Är det sossenära organisationer? Är det skattebetalarkollektivet? Vad är hållbarhet för det allmänna?

Varför ska det allmänna tvinga principen om majoritetsbeslut (demokrati) på enskildas privatliv och deras familjeliv? Som jag ser det ska inte staten eller någon allmänhet lägga sig i hur vi fattar beslut i min familj. I synnerhet ska inte staten eller någon allmänhet bestämma hur jag ska leva mitt liv, genom hänvisning till att de tagit ett demokratiskt beslut i saken.

Jag tror jag förstår en av deras tankar, de behöver skydda allmänheten mot sådana som undertecknad. Vi behöver en ny grundlag och vi behöver en författningsdomstol värd namnet.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 kommentarer

När kunskapen tar slut

Vad händer när all utbildning bara handlar om postmodernt flum? När ingen längre utbildas i jordbruk, ingenjörskunskap eller medicin. Det går ett decennium eller i bästa fall två, medan de som kan något jobbar sig mot slutet av sin karriär. Men när det inte längre finns någon som kan något, som kan ta över, vad händer då? Är det inte oundvikligt att civilisationen då brakar samman?

Visserligen finns det nedskrivet en massa om hur det ena eller andra fungerar eller hur man gör, men vilka ska läsa det och träna sig under handledning så att de faktiskt kan göra jobbet? Hur lång tid tar det att återvinna kunskap?

Å andra sidan har vi ett överflöd av pappersmeriter till ingen nytta. Det handlar inte minst om offentlig verksamhet som när de är beställare kräver av företagen att de ska kunna visa papper på att deras anställda har gått kurser i allt mellan himmel och jord. Det anses vara att kvalitetssäkra. Men är det verkligen det? Vad tillför kurser i genusvetenskap, klimatångest, med mera, egentligen för kvalitet?

Det finns en enorm förväntan på flera håll att många som tar universitetsexamen är viktigt för samhället, för nationen. Eller att man idag måste ta universitetsexamen för att få jobb, åtminstone om man vill ha bra jobb. Eller att universitetsexamen innebär en kvalitetsstämpel, en klassresa, att höja sig över mängden. Men är det verkligen så?

För varje årskull född 1955 och senare har fler kvinnor tagit universitetsexamen än män Från början låg de rätt lika, cirka 14% av en kull, medan det idag är 35% av kvinnorna och drygt 20% av männen som tar examen. Om det är så bra med universitetsexamen borde det ju synas i exempelvis lönestatistiken. Men kvinnokollektivet har fortfarande någon procent lägre lön, utan att de är diskriminerade. Skillnaden verkar istället bero på vad man valt att läsa på universitet, alltså vilken yrkesbana man valt.

Humanistiska och samhällsvetenskapliga yrken ger generellt lägre lön än naturvetenskapliga och tekniska yrken. Vilka är vanligast på universiteten och vilka har en övervikt kvinnliga studenter? Jo, de som ger sämre lön, ofta även sämre än vad yrkeskunniga arbetare får. Så vad skulle vinsten för samhället vara med många som tar en universitetsexamen? Avspeglas inte värdet även för samhället i den lön de får?

När en doktorsavhandling kan handla om att räkna antalet nautiska termer i Evert Taubes visor och sätta det i relation till hans uppväxt på Vinga, eller när man kan vända begrepp som skeptiker och auktoritetstroende till sin motsats, då har högre utbildning tappat sin roll som skapare av bättre kunskap. Det har blivit en tummelplats för nonsens, indoktrinering och propaganda.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 25 kommentarer