Klimathotet tillbakavisat

Det finns de som säger att tiden rinner ut, att klimatkatastrofen alldeles snart är över oss, stämmer det?

Domedagen är nära – tempus fugit (tiden flyktar, det hastar), det har i alla tider varit svindlarens främsta argument. Skynda dig att betala nu, innan katastrofen utplånat oss. Det är alltså inte sant såvida det inte tillstöter något fullständigt okänt som ingen har koll på. Men av det som är känt om klimatet finns det ingen anledning till oro.

I den korta versionen kan man säga att det där är ett geschäft som går ut på att skaffa dem som opererar bakom kulisserna makt och pengar. Men om den totala katastrofen strax är över oss, då kan jag lika gärna behålla mina pengar som att ge dem till profeterna. Skulle katastrofen utebli och jag gett bort mina pengar, då blir katastrofen min. Kommer det ingen katastrof och jag har mina pengar kvar, ja då uteblir katastrofen helt. Åtminstone för alla oss som inte låtit lura oss.

Den halvkorta versionen är att det prövats flera gånger tidigare i världshistorien, med varierande framgång, men det har aldrig varit sant. Googla gärna på domedagsklockan eller fem-i-tolv rörelsen.

Den halvlånga versionen är att miljö och klimat inte är samma sak. Miljöhot och miljöpolitik har inget med klimathot och klimatpolitik att göra. Det är ofta nog så illa att klimatpolitiken utgör ett miljöhot. Så låt ingen lura dig att blanda ihop dessa begrepp!

Den långa versionen är att om man vill förstå allt det där måste man sätta sig in i det på egen hand, ifrågasätta allt, söka fakta och kunskap, anstränga sig för att förstå. Det som jag och andra skeptiker försöker göra enklare för våra medmänniskor att förstå.

Varifrån kommer klimathotet?

Källan till klimathotet är teorin om AGW, antropogen global uppvärmning, En global uppvärmning med katastrofala följder för Jorden, en uppvärmning orsakad av människans utsläpp av koldioxid, CO2. Det exakta ursprunget till när teorin om klimathotet uppstod och vem som kastade fram hypotesen är lite oklart. Klart är dock att det alltid funnits undergångsteorier i människans historia. Som om vissa människor inte står ut med tanken på att framtiden kan bli ännu bättre, därför måste de skrämmas med något slags undergång. Det ligger också potentiellt stor makt i att kunna skrämmas med undergången, om man kan övertyga andra människor med påståenden om att man själv har lösningen, räddningen. Det gäller allt från Guds straff och avlat till detta klimathot.

I modern tid fick vi en stark dystopisk strömning i samhället efter atombomberna i Hiroshima och Nagasaki. Detta späddes på av Rachel Carsons osakliga boksuccé Tyst Vår. Kalla kriget bidrog också till denna undergångsstämning. Ett slags startskott för klimathotet är Stockholmskonferensen 1972. Ett tag varnade man för kallare klimat. Oljekriserna på 70-talet fick många i väst att vända sig mot sitt beroende av arabländernas olja. Detta med oljeberoendet är en viktig orsak till att just CO2 utpekas som den farliga substansen. Sedan lät FN 1988 Gro Harlem Brundtland presentera rapporten Vår Gemensamma Framtid, som var mycket dystopisk och föreslog överstatlig reglering i FNs regi för att rädda Jorden. Efter det bildades IPCC och klimathotet har varit på många verkliga och presumtiva makthavares agenda sedan dess.

Forskningen måste ha gjort framsteg sedan dess, varför har man inte kunnat enas på så många år?

När vi talar om tro på eller skepsis till klimathotet är det fortfarande denna teori om koldioxidens skadlighet som är det vi i grunden är oense om. Oense är vi för att ingen har lyckats visa eller göra sannolikt att teorin är korrekt, än mindre validera att det ingår i en korrekt beskriven fysikalisk verklighet. Notera att oavsett vi bränner olja, kol eller ved (biomassa) så är det kolväten vi bränner. Vid en perfekt och fullständig förbränning blir det endast koldioxid och vatten som blir resultatet, samt en liten mängd aska som egentligen är mineraler som funnits i det brännbara materialet, men som inte kan förbrännas. Detta betyder att ju mer koldioxid man får ut vid förbränning av 1 kilo kolväten, desto mer fullständig förbränning har man uppnått. Vilket i sin tur betyder att man dels fått ut mesta möjliga energi och dels fått minsta möjliga andra ämnen, som potentiellt är föroreningar. När politikerna bestämmer att bilar och industri ska minska utsläppen av både koldioxid och andra ämnen samt minska åtgången av bränslet, så är det en komplett omöjlig ekvation. Det vet alla ingenjörer och andra som läst på om detta. Men många spelar med, för det ger dem försörjning.

Men olja är väl en ändlig resurs, som vi inte bör elda upp?

Kol är det femte vanligaste grundämnet i universum. Vi tror att det kan finnas liv på andra platser i universum, men vi tror inte att det finns liv överallt. Alltså måste det finnas kol som inte har organiskt ursprung, inte kommer från någon livsform.

Fossil är i geologisk mening ett organiskt material som blivit petrifierat, det vill säga att det fått sina organiska molekyler utbytta mot mineral. När man säger fossilt kol, så menar man implicit att det är kommet ur levande organismer. Det är inte ett rimligt påstående med tanke på kols vanliga förekomst i hela universum. Det är naturligtvis också ett orimligt påstående att kol, kolväten eller koldioxid är fossilt, när både kol, väte och syre är grundämnen. Därtill är alla tre med på topp 5 listan över de vanligaste i hela universum. Grundämne betyder att de fanns innan det fanns liv i universum

Vi kan inte ha vetenskapliga begrepp som betyder olika beroende på vem som använder dem. Därför är det mer rättvisande att säga petroleum om olja och gas vi hämtar i underjorden.

Sedan man började använda olja i mitten av 1800-talet har det som kallas Peak Oil förutspåtts ett 20-tal gånger. Det har inte varit rätt en enda gång. Man kan tillverka olja i laboratorium genom att efterlikna de förhållanden som råder i Jordens inre, där oljan bildas. Detta talar mot att olja är en ändlig resurs. Men hur fort den nybildas vet vi inte.

Vad är egentligen klimat?

FN och IPCCs definition av klimat är ett löpande medelvärde för 30 års väder. Definitionen är alltså skapad för att ge intryck av eller visa på en förändring. Den kan liknas vid en derivata, vars lutning ger ett värde på förändringens hastighet. När derivatan är noll är förändringen noll. Som av en händelse finns det en relativt tydlig trettiårscykel (bland många andra cykler som påverkar vädret). Det kan inte uteslutas att man skapade definitionen baserad på 30 för att man hoppades på en ständigt positiv derivata under 30 år och när den sedan vänder neråt kan man ta åt sig äran av att genomförda åtgärder gett avsett resultat.

Det är därför klimatalarmisterna är så innerligt rädda för uppvärmningspausen, för den visar på derivata noll, trots att inga avgörande åtgärder vidtagits. Alltså är en tillfällig uppvärmning inte orsakad av människan och människan kan därför inte heller göra något för att ändra eller rädda klimatet. Geologiska data visar också att klimatvariationerna tidigare i Jordens historia har varit både större och med snabbare svängningar. Vi lever just nu i en relativt lugn interglacial.

Varför lyckas klimtalarmisterna hålla sitt budskap aktuellt så länge?

Det finns flera viktiga förutsättningar för att kunna larma om klimathotet. Den ena är att negligera att Solen och dess varierande inverkan på Jorden utgör den enskilt överlägset största inverkan på klimatet. En annan är skapandet av begreppen växthusgas och växthuseffekt. Här hämtar man sin förebild i Svante Arrhenius experiment från 1890-talet. Men dessa har inte validerats vetenskapligt och kan därför inte tas för givna. Tvärtom, exempelvis Nikolov och Zeller har utifrån de data som NASAs rymdsonder hämtat från planeterna i vårt solsystem, visat att det är atmosfärernas densitet som är avgörande för respektive planets temperatur, i kombination med solinstrålningen förstås. Det handlar alltså om en atmosfärisk effekt och inte om en växthuseffekt. Denna slutsats är fortfarande kontroversiell, men den stämmer bättre med fysikens grunder.

En tredje är att det ger försörjning till så många människor, både i förvaltning, forskning och näringsliv. Även om de vet eller förstår att de har sin lön på falska premisser, så är det mycket bekvämare att fortsätta så än att avslöja bedrägeriet.

En fjärde är att människan är evolutionärt utbildad att se mönster. Ibland ser vi helt enkelt det vi vill se, för att vi tror. Tror vi på AGW, då tolkas alla förändringar eller oväntade situationer som bekräftelser på klimathotet.

Har du någon annan beskrivning av klimat?

Det naturliga klimatet och dess variationer beskrivs bättre av en samling max och min för ett antal parametrar. Men vi måste vara ärliga och säga vi inte har fullständiga instrumentdata för dessa parametrar. Vårt vetenskaps-, industri-, och instrument-samhälle är helt enkelt alldeles för ungt för det. Vi har inte tillräckligt långa mätserier via instrument för att säga något med någon större säkerhet. Det vi har är det urgamla svenska begreppet årsmån, som säger att variationer är naturliga och övergående. Ibland slår de si och ibland slår de så och däremellan passerar de något slags normaltillstånd som vi inte har definierat och förmodligen inte kan definiera.

Det vi skulle kunna säga, som ungefärliga värden, är att inom den ena eller andra epoken slår vädret inom ett visst intervall, vilket skulle kunna sägas motsvara en beskrivning av klimatet under epoken. Men i slutänden måste vi tillstå att vilket verkligt väder som helst, oavsett hur extremt det kan tyckas vara, är fullständigt normalt i kraft av att det faktiskt förekommer på Jorden. Det är sådan verkligheten är.

Menar du att IPCC inte består av världens främsta klimatforskare som samlat den bästa kunskapen?

Helt klart är det så! FN-organet IPCC består av politiker, politiska tjänstemän och så kallade ideella organisationer (med politiska agendor). De beställer den forskning de vill ha och sedan förhandlar de om vad de ska sprida för budskap om klimatet, vilken politik de anser att klimatet kräver. Det är klimatpolitiken som är hotet mot mänskligheten.

IPCCs förre ordförande, Rajendra Pachauri var ingen forskare av något slag. Ändå hävdade han att vetenskapsfrågan var avgjord, science is settled. Han påstod att allt deras underliggande material var publicerat i peer granskade vetenskapliga tidskrifter. Detta visade sig var gravt falskt. Vissa underlag var rena önskelistor från amatörer i naturräddarföreningar.

UNFCCCs förra ordförande Christiana Figueres sade under sitt ordförandeskap att klimatalarmismen inte är till för att rädda Jorden från en klimatkatastrof, den är till för att avskaffa kapitalismen.

NASAs förre chefsklimatolog, James Hansen, sa som svar på varför deras modeller inte ens kommer i närheten av korrekta prognoser när de matas med uppgifter ur verkligheten, där man kan kontrollera träffsäkerheten mot redan kända värden; att inom klimatvetenskapen jobbar de inte med verkligheten, de jobbar bara med modeller och teorier. Detta är uppenbarligen ett forskningsfält där ingenting är färdigt ännu.

Flera ledande personer inom klimatalarmismen har uttryckt önskan om att göra avsteg från demokratiska och frihetliga principer för att tvinga världen till underkastelse. Dit hör förutom de ovan nämnda, Hans Joachim Schellnhuber, rådgivare till Angela Merkel, Al Gore, Ban Ki-moon, Anders Wijkman, Johan Rockström, Pär Holmgren, mfl.

Det stora hotet mot hela mänskligheten och alla de samhällssystem vi byggt upp, oavsett hur bra eller dåliga de är, är just det att några anser sig ha rätt att med stöd av sin tro tvinga alla oss andra att efterkomma deras krav. Vi skeptiker anser det vara orimliga krav. Särskilt i detta fall, i ljuset av vad jag tidigare beskrivit.

This entry was posted in Klimatbluffen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

21 Responses to Klimathotet tillbakavisat

 1. Samuel af Ugglas says:

  Tack Maestro! Varför låter sig medborgaren i utplundras på sin egendom för så tvivelaktiga ändamål som politikernas fördumning. När man kallar petroleumenergi för “fossila” bränslen t.ex?

  • Göran says:

   Medborgarna förstår inte att de är de som skapar värde utan tror att är staten och politiker som skapar värden.

   • Samuel af Ugglas says:

    Den är på pricken Göran, men varför släpper medborgarna ifrån sig de “värden” de framställer med glädje som t.ex. Mona Sahlin?
    När politikerna väl upptäcker att “dom” inte kan krama ur medborgarna “värden” för att tillfredsställa sina egna behov i första hand och medborgarna i andra hand. Där befinner vi oss nu.

    • Göran says:

     Av någon konstig anledning verkar de flesta som vill betala skatt och försvarar skatt säga att det behövs skatt för skola, vård, och omsorg. Ja, men allt annat skit som pengarna går till?

     Det finns ingen i Sverige som blir upprörd över det sanslösa utgifter som skattepengarna går till.

     Utsugningen kommer att öka tills det blir en total kollaps i ekonomin. Undrar sedan om det går att vrida tillbaka klockan, för vi en kollaps lär nog alla kreativa människor i Sverige – de som fixar jobb till andra andra – flytta från Sverige.

     • Åke Sundström says:

      Jo, kollapsen smyger sig på, men jag tror inte på din tes att folk i gemen lever i tron att välståndet skapas av staten/politikerna. Även pragmatiska sossar vet bättre. Problemet är att varken socialdemokratiska eller borgerliga väljare har någon möjlighet att påverka skeendet, eftersom skutan bakom ryggen på väljarkåren rattas av två i nästan allt samstämmiga partier: S och M. Demokratin är död, bevisat av att DÖ visserligen formellt annullerats men likväl lever, även i Kristenssons regi.

      • Åke Sundström says:

       PS Kristersson heter han, den senaste moderatledaren. Medansvarig för Alliansens kollaps, men en skickligare kommunikatör än företrädaren. DS

 2. Ivar Andersson says:

  Klimathotet är en nästan religiös verksamhet. Klimathotstroende predikade först att koldioxiden orsakade uppvärmning men när uppvärmningen avstannade så ändrade de troende utsagan till att koldioxiden orsakade klimatändringar dvs det kan bli varmare eller kallare. Är det varmt på ett ställe beror det på klimatförändringar orsakade av koldioxiden och är det kallt på ett annat ställe så är det naturligtvis bara väder. Klimatpredikanten Johan Rockström är vad jag vet agronom och inte klimatexpert men det har tydligen ingen betydelse bara han har rätt tro.

 3. Mats Persson says:

  Tack Mats för en mycket bra översikt och sammanfattning av klimatfrågan. Jag har lagt ut den på FB.

  Hälsningar………..Mats P

 4. Oljan kan naturligtvis drabbas en sorts peak. När oljan uppmärksammades, i Baku med omnejd, så bubblade den upp ur backen utan hjälp. Nästan samma var det i USA när det begav sig… Idag tycks det gå trögt, men så länge tekniken finns så kommer oljan. Eller gas… Kol finns det gott om, även i forna oljelandet USA. Och med vettiga priser på kol och olja så kan säkert andra typer av energikällor blomma… Tydligen finns det andra ekonomiska intressen bakom klimatköret, som vattenkraftsintressen. Planer på minst 3700 stora kraftverksdammar litet här och där i världen ligger i planeringen. Mycket pengar tror jag… detta kommer att påverka världens miljö mer än något vi hittills varit med om. Det räcker med att se hur vattenkraften påverkat Östersjön på ett radikalt sätt och där vi ännu bara ägnat oss i debatten åt symptomen varför det funkar som det gör… Men troligen går det den vägen det gör. Vad det nu innebär…

  • mats says:

   Vattenkraft och kärnkraft inte att förglömma. Vattenkraft är riktigt olämpligt på vissa ställen, som i lösa bergarter eller jordar som ger mycket sediment.
   De riktiga miljöbovarna vind och solkraftindustrin har ju sina särskilda skäl att driva på klimathotet.

  • Göran says:

   Den enda peak oljan kan drabbas av är av teknisk natur, dvs. att vi tillfälligt inte har teknik att komma ta fram oljan. Annars lär det finnas olja till en komet krockar med jorden och släcker ut det mänskliga livet.

  • Åke Sundström says:

   Förvisso, Thomas, finns det ekonomiska intressen bakom “klimatköret”. Men det är för svenskt vidkommande framför allt kärnkraften som gynnas av de orimliga straffskatterna på kol och olja, inte vattenkraften som du antyder. Jag har tidigare själv hävdat att allt i praktiken handlar om ett kommersiellt krig mellan de två huvudaktörerna: kärnkraftsmaffian och oljebolagen, där de senare hittills dragit det kortaste strået, i hög grad under svensk medverkan, med Bert Bolin som S-märkt organisatör i FN-kulisserna. Och med moderaterna som påhejare främst i initialfasen när Gösta Boman och andra tyckte det var helt i sin ordning att hjälpa ASEA-Atom på traven, enligt den GM-inspirerade (men falska) maximen att vad som är bra för ASEA måste vara bra också för Sverige.

 5. Stefan Eriksson says:

  Fablerna om CO2 och dess “förödande” inverkan på i stort sett allt som vi vant oss med är i sig ett hot mot vår miljö. Så mycket av resurser alkoleras till klimathypen så annat arbete för att t.ex. förbättra tillgången till rent vatten får stå tillbaka.
  Oroliga tider väntar, då främst på grund av konflikter som underblåses av kamp om naturresurser.
  Då spelar det mindre roll om halten CO2 i vår gemensamma atmosfär stiger med 2 ppm.
  “Livsmiljön” blir skit på grund av att vi gör vad vi kan för att slå ihjäl varandra.

  • Göran says:

   Först måste de fattiga bli gröna. Sedan kan de få energi och välfärd så de slipper leva i fattigdom och tanka mediciner på grund av bristande hygien.

   Som sagt vad. Alla klimatskatter borde användas till att skänka fattiga lite kapitalism så de kan börja försörja sig själva.

  • Åke Sundström says:

   Instämmer! Vill i synnerhet understryka det korrekta i formuleringen att “det nog ofta är så illa att klimatpolitiken utgör ett miljöhot”. Fast meningen vore ännu sannare utan det förmildrande “ofta”.

   • mats says:

    Roligt att se dig här igen Åke!

    Sjätte stycket nerifrån avslutade jag med orden: “Det är klimatpolitiken som är hotet mot mänskligheten.”

 6. terra non firma says:

  Klimathotarna uppfyller alla kriterier för sekt.
  IPCC uppfyller alla kriterier för pseudovetenskap.

  Det är som att återuppleva tvisterna mellan Kyrkan och Upplysningen.

 7. I ett vanligt sovrum finns 35 liter koldioxidgas när du går och lägger dig i ett utvädrat rum. Saknar rummet ventilation under natten är det över 3 kubikmeter på morgonen – från din egen andedräkt.

 8. Rutger says:

  De styrande har alltid skrämt folket för att kunna styra dem. Idag i den till stor del sekulära västvärlden måste man ha ett nytt hot och som du skriver om kan man nog inte hitta på något bättre än klimathotet för ingen del av världen ska ju slippa undan. Hotet är alltomfattande.

  Ska det inte bli varmare så kan det bli torrare av regnbrist, blötare av mer översvämningar, stormigare med mer orkaner, vattenstigande hav runt om på jorden och tom kallare på sina ställen när man hotar med att golfströmmen ska stanna av. Djur och växter kommer att utrotas i rekordfart. Ingen del av världen ska slippa undan.

  Förr i tiden var det Guds evighetslånga straff med plågor där vissa religioner tycks vilja vara värre än andra med att skrämma folk. Värst av alla är väl koranen som hotar med sina helvetesplågor. De otrogna kan inte slippa undan och de ska till helvetet och där ska de få dricka kokande vatten, stekas i eld och när deras hud har förstörts ska de få ny hud i den takt deras gamla brinner upp så att de kan fortsätta att plågas, de ska plågas av hunger och äta vämjeliga frukter. Sura 4:56. Alltså Allah ska i helvetet göra ett jättestort skapararbete med att ersätta huden hos dem som ideligen får sin hud uppbränd så att han fortsätta att plåga dem. Det måste väl vara ett “rymdmonster” som de i själva verket beskriver och inte en gud. Och detta “rymdmonster” förutom klimathotet ska vi i vårt land ta alltmer hänsyn till.

  • mats says:

   Jo, de har satt avbitartången mot pekfingrets yttersta led och hotar klämma till ytterligare och sedan fortsätta med led efter led om vi inte lyder (betalar).

Comments are closed.