En debatt med Lennart Bengtsson

För en tid sedan bemötte jag Lennart Bengtsson i kommentarsfältet till en artikel han publicerat på Det Goda Samhället. Strax därefter publicerade jag ett gästinlägg av Åke Sundström här på Frihetsportalen (se länken nedan). Då flyttade Bengtsson fortsatt debatt hit.
När det gått ett tag valde han att fortsätta debatten via e-post där han inkluderade knappt ett tjugotal av sina bekanta. Jag svarade och inkluderade ett fåtal av mina bekanta på listan.
Nedan följer vår debatt, utan de kommentarer som andra på listan tillfogat. De var få och jag vill hellre renodla redovisningen än att blanda in fler personer. Jag har inte redigerat bort stavfel och andra skrivfel, inget tillagt eller borttaget. Har skrivit (ovan) på ett par ställen där det avsedda stycket tidigare återfanns nedan.

2019-06-06 09:40, Lennart Bengtsson
Mitt inlägg om försiktighetsprincipen på detgodasamhället för några dagar sedan var som den intelligente läsaren säkert insett de facto en kritik av denna princip och att den överutnyttjas av myndigheter, politiker och media för att belasta medborgarna med obefogade skatter vilket jag tydligt redovisade i fallet med nya flygskatten.

Sedan, som inte är ovanligt, urartade debatten där fossilkraft ställdes mot kärnkraft. Gösta Walin och jag har här olika uppfattningar och vi diskuterar detta på ett vetenskapligt och civiliserat sätt. Vi båda anser att den förnybara energin i Sverige och i det stora flertalet länder tills vidare är otillräcklig och dessutom har ett antal problem som fågel- och insektsdöd vid vindkraftverken liksom störande ljud från dessa. Den estetiska aspekten vill jag inte kommentera.

Åke Sundström och Mats Jangdal har nu jagat upp sig därför att de har fått för sig att växthuseffekten (förlåt uttrycket men jag råkar faktiskt känna till principerna för absorption av värmestrålning i gaser som vattenånga, koldioxid, metan, ozon mm mm) är fullständigt harmlös medan kärnkraften är farlig och oönskad. Det finns ingen skulle jag vilja säga välutbildad atmosfärfysiker som kan hävda att växthuseffekten inte existerar med det råder bland annat olika uppfattningar om graden av bidrag beroende på absorptionsspektra för vattenånga och koldioxid, då dessa återfinns i samma absorptionsband.
När det gäller kärnkraften finns det förvisso flera problem men dessa är hanterbara och har enligt min uppfattning överdrivits.

Tyvärr har den svenska klimat-och energidebatten urartad genom att frågan har kidnappats av amatörer, skolungdomar och kulturjournalister som faktiskt inte vet ett jota vad de pratar om. En del vet inte skillnaden på energi och effekt och andra har inte hört talas om naturlagarna som exempelvis Stefan-Boltzmanns lag eller liknande. En del vet inte ens vad klimat är för något.

Jag hoppas detta nu kan klargöra situationen vad beträffar min uppfattning som inte i grunden ändrats sedan min korrespondens med Olof Palme 1977 som är dokumenterad. Vi råkade i dessa frågor ha en liknande uppfattning.
Lennart Bengtsson

 

2019-06-06 22:14, Mats Jangdal
Hej, alla som får detta!

Jag förstår att Lennart blir ledsen av att bli emotsagd. Men det får han faktiskt tåla när han i sakfrågan om växthuseffekten velar så som han har gjort och inte kan säga klart och redigt till politiker och beslutsfattare att växthuseffekten inte är något att oroa sig för. Om det nu är det han anser.

Helt onödigt är det dock att skriva till vänner och bekanta för att berätta hur okunniga vi är som bemött honom. Vi hade en dialog både på DGS och på min blogg, där texten nedan (ovan) är den sista kommentar Lennart lämnat.

Vad Lennart skriver om mig och Åke och vår inställning till kärnkraft är fullständigt felaktigt. Han måste ha inbillat sig detta eftersom han fått mothugg i klimatfrågan och fått frågor främst från Åke, om hans inställning till klimatfrågan egentligen är en förtäckt kampanj för kärnkraft, om än inte formulerat exakt så.

Vidhåller Lennart dessa påståenden om min iställning till kärnkraft efter vad jag nu säger skulle jag vilja påstå att det är ren lögn. Jag har länge förordat neutral och lika beskattning av alla energislag och att marknaden får avgöra vilka som efterfrågas och kan bli lönsamma.

När det gäller kunskaper om fysik hävdar jag att jag har erforderlig grundkunskap för att förstå fysikaliska resonemang. Med utbildning dessutom i både idéhistoria och miljövetenskap kan jag säga att har läst och hört mycket som bör omgärdas med frågetecken.

När jag framför exempel på forskare och teorier som säger annat det Lennart tror på, avfärdar han det utan kommentar, men låter påskina att jag är okunnig och han är en auktoritet. Jag imponeras inte av sådant, snarare tvärtom.

Nåväl, ni får ta detta som ni vill och behöver inte svara. Jag önskar bara att ni hade läst kommentarerna på Klimatskojare Bengtsson och kommenterat där om ni vill delta.

Jag är så prestigelös att det gör mig inget att schavottera med min okunnighet, om det skulle visa sig att det är fallet. Då får jag helt enkelt ändra mig och inse vad som är rätt. Så förväntar jag mig också att mina medmänniskor är och eftersom jag vuxit upp i ett hem med en far som är disputerad ingenjör från KTH så gäller det i synnerhet forskare och andra som säger sig verka i vetenskaplig tradition.

Många vänliga hälsningar till alla!
Mats Jangdal

 

2019-06-07 06:51, Lennart Bengtsson
A Växthuseffekten
Mats Jangdal framhäver att växthuseffekten inte existerar. Jag visade för honom att så inte är fallet med följande enkla beräkning som även ett skolbarn borde förstå:
Jag är rädd att Du och Håkan Sjögren har fått  jordens växthuseffekt om bakfoten
Låt oss för enkelhets skull betrakta jordens strålingsbalans i globalt medelvärde för ett år
1 Den inkommande strålningen till jorden = 340W/m2 -100W/m2 (som reflekteras) = 240 W/m2
2. Det utgående värmestrålningen från jorden måsta vara densamma det vill säga  240 W/m2
3. Nu är jordytans medeltemperatur cirka +16°C vilket innebär att värmestrålningen R från jordytan  enligt Stefan -Boltzmanns lag =
R = sT^4;  s = 5.67×10^(-8);  T = (16 + 273) eller absoluta temperaturen vilket  ger R = 396 W/m2

4. Jordens växthuseffekt = 396 – 240 = 156 W/m2
5. En fördubbling av växthuseffekten = 3,7 W/m2  vilket motsvarar en direkt temperaturökning på 0, 7°C  enligt nedan
dR  = s 4xdTx T^3  eller dR/R = 4dT/T;  dT  = 1/4TxdR/R = 288×3,7/4×396;   dT =  0,7°C
Feedback med vattenånga förväntas fördubbla detta värde.

B Kärnkraften
Jag kan personligen inte förstå dent i min uppfattning obefogade rädslan för civil kärnkraft. Som med alla stora  energisystem finns det problem och möjligheter till olyckor och sabotage av galna aktivister och fanatiker kan självfallet inte uteslutas. Vidare är lagring av dagens kärnavfall besvärligt men på lång sikt kan detta avfall bli en oerhörd energitillgång eftersom endast en ringa del av kärnenergin använts. När det gäller olyckor och dödsrisker bör man jämföra med andra energislag som mer eller mindre utan undantag är problematiska. Sveriges energiförsörjning kan lösas på flera sätt till och med med förnybar energi men då lär man åtminstone få bygga ut de skyddade älvarna eller köpa el från utlandet eller reducera elförbrukningen. Man kan emellertid inte bara ständigt öka elförbrukningen och tro att man löser allt med solkraft och vindkraft eller vågkraft vid västkusten. Detta fungerar bara för de som ser elförbrukning som en ideologisk   postmodernistisk fråga. Goldsteins och Qvists nyutkomna bok ( finns på svenska) är läsvärd.
Sverige har under de senaste decennierna haft en utmärkt elförsörjning. Förstör inte denna genom ideologisk idioti. Eftersom elbehovet i landet vuxit genom den snabba befolkningsökningen som säkert kommer att fortsätta bör elproduktionen öka. Min uppfattning är att detta  bäst görs genom 1) återställa den nedlagda kärnkraften eller på sikt genomföra en mindre utbyggnad alternativt utöka elproduktion av naturgas. Kan man dessutom  2) omarbeta Sveriges politik gentemot Ryssland finns det såväl kärnenergi/kompetens som naturgas  att tillgå. Världens energiproblem ( om man vill minska den fossila delen+biomassa som nu uppgår till över 90% viket jag anser nödvändigt) lär man nog få inkludera kärnkraft.
Hälsningar
Lennart Bengtsson

 

2019-06-08 10:16, Mats Jangdal
Hej Lennart!

Nu blir jag arg på riktigt!
Du skickar med en skrift av Lacis och Hansen som är rena voodoo-science, för att låna ett uttryck från IPCCs Rajendra Pachauri.

Redan i abstract finns ett generalfel
The significance of the non-condensing greenhouse gases is that once they have been injected into the atmosphere, they remain there virtually indefinitely because they do not condense and precipitate from the atmosphere, and their chemical removal time is measured in centuries. 
Uppehållstiden för CO2 i atmosfären är i genomsnitt cirka 5 år. Antagandet om uppehållstid i sekler skulle ge en ackumulation som inte på något vis motsvarar vad som observerats.

På sidan 1 finns detta stycke, som du inte markerat:
Fourier concluded that much of the thermal radiation emitted by the Earth’s surface was absorbed within the atmosphere, and that some of the absorbed radiation was then re-emitted downward, providing additional warming of the ground, over and above the direct heating by solar radiation. 
Detta är en vantolkning av Fourier, som enligt andra källor jag läst uttryckligen menade att atmosfären inte kan liknas vid ett växthus, eftersom den liknelsen enligt honom förutsätter en solidifiering av gasen som ger en spärr för konvektion, likt växthusets glas.

Man kan inte räkna in återstrålningen (mot jordytan) utan att också räkna in den avkylning av jordytan som blir resultatet av utstrålad energi, den som till dels antas vända åter och värma Jorden en gång till.
Detta är som att ha ett snöre fäst i tiokronan och dra den upp och ner läskautomaten och hävda att man kan få oändligt många läskburkar ur automaten utan att det kostar något.

Detta är puckovetenskap av första ordningen och Hansen har ju vid flera tillfällen berömt sig av att vara en bedragare i sina kontakter med politiker. Hur någon kan referera till honom som en seriös forskare begriper jag inte.

Nikolov och Zeller mfl. hävdar att S-B lag, som du och andra gärna använder för att exemplifiera er modell, inte är användbar i detta sammanhang. För Jorden är inte en svartkropp. Kan du bemöta det istället?

Hur länge kan rena lögner och redan falsifierade påståenden om klimathotet användas och återanvändas?
/Mats Jangdal

 

2019-06-08 10:42, Lennart Bengtsson
Hej
Jag föreslår att Du sammanfattar Dina synpunkter om växthusgasfrågan och sänder en sådan artikel/kommentar för publicering. Det är det normala förfarandet. Jag är säker på att tidskriften Tellus kommer att svara samt om de anser befogat också sänder Din artikel för vederbörlig review. Du kan också sända Dina synnerligen kritiska observationer till huvudförfattaren Andrew Lacis. Jag är säker på att han svarar om han bedömer Dina synpunkter för berättigade.

Det kan ju också tänkas att Du har fel eller är felunderrättad men detta kommer efter lämplig kontakt, av det slag jag angivet, bli klarlagt.
För övrigt kan jag meddela att  av de nettoutsläpp av kol ( i form av koldioxid)  som gjorts under tiden 1750-2016 uppgår till 500 miljarder ton kol  där fortfarande 43% finns kvar i atmosfären. Detta kan mätas med hög noggrannhet.  Resten återfinns i ungefär lika delar i havet och i jordens biomassa. Att havet utgör en sänka framgår tydligt från mätningar av havens  PH-värde.
Med vänlig hälsning
Lennart Bengtsson

 

2019-06-08 11:54 Mats Jangdal
Nu börjar det likna goddag – yxskaft, Lennart!

Visst kunde det vara lämpligt att publicera klimathotet motstridiga uppgifter i någon vetenskaplig tidskrift. Men du vet lika bra som jag att dessa tidskrifter inte utgör någon garanti för saklighet och vetenskaplig korrekthet. De är sorgligt nog ofta drabbade av pal-review istället för peer-review. De har också refuserat bättre  meriterade personer än jag. Så tack, men det hjälpte inte och var inte ägnat att hjälpa.

Du som är vetenskapare och har obegränsad tillgång till publicerade rapporter och avhandlingar, varför kan du inte ens lämna referens till de källor som påstår vad du nedan (ovan) skrev om koldioxidens rest om 43% i atmosfären?

Har du kollat med Gösta Walin det där om pH-värde?

Varför bemödar du dig inte om ett enda litet svar på min referens till Nikolov och Zeller, de är ju trots allt publicerade?

Enligt Gösta Pettersson ansåg Världsmeteorologiska organisationen åtminstone fram till 1960 att det inte fanns någon växthuseffekt, men att atmosfären var av betydelse. Du har ju verkat inom det området. Där har alltså funnits ett avbrott i uppfattningen om växthuseffekt under tiden från Arrhenius till IPCC. Hur långt var det avbrottet? Var det flera? Vad är det som får bedömningarna att skifta? Politik?
/Mats

 

2019-06-08 18:07, Mats Jangdal
Hej igen Lennart!

Jag försöker på en annan bog.

Som du sannolikt förstår så utmanar jag dig på duell. En duell avsedd att klargöra vilket budskap om klimathotet som bör framföras till politiker och media.

Du menar (har jag läst) att växthuseffekten med nuvarande anledning inte ger anledning till oro, samt att de scenarios IPCC sprider och ur vilka Greta valt de mest alarmistiska för sitt omhuldade budskap, är helt osannolika. Men hela tiden fördunklar din kunskap och ditt budskap.

Jag menar att det finns inget vetenskapligt stöd för IPCCs påståenden om en förestående klimatkatastrof och inte ens något stöd för att vi genomlever en global uppvärmning orsakad av antropocena utsläpp av CO2. De klimat- och vädervariationer världen upplevt de senaste 150 åren faller inom normala variationer mänskligheten upplet upplevt flera gånger tidigare, utan utsläpp av CO2. Jag kallar dem ofta årsmån.

Utanför Antarktis och Grönland finns inga glaciärer äldre än 4000 år. Det vill säga när vår innevarande interglacial nådde sitt optimum.
Aktuell forskning visar att koldioxidhalterna varierat mycket mer än man först antog när man började få värden från Mauna Loa.
Den så kallade Keelingkurvan är en ogiltig ihopskarvning av Mauna Loa och Siples data.
Havsnivåerna stiger inte mer än de genomsnittligt gjort sedan istiden upphörde.
Korallerna mår bra, med tillfälliga undantag beroende på andra orsaker än försurning eller uppvärmning.
Isbjörnarna mår bra och ökar i antal.
Arktis istäcke ökar sedan 2013.
Antalet kraftiga oväder har sjunkit sedan 1900-talets första hälft.
Jorden grönskar tack vare den lilla uppgång som skett i atmosfärens CO2-halt.
Jag har säkert glömt något.

Med insikt om vad jag ovan nämt, vågar du då gå ut och i tydliga ordalag tala om för politiker och media att:
sluta tro på det oriktiga budskapet från IPCC och dess svans av ”världsförbättrande” miljöorganisationer?
sluta omhulda den okunniga Gretas falska undergångsbudskap?
sluta kasta pengar på klimatpolitik?
sluta lagstifta om ett klimat människan inte påverkar?

Jag vågar! Jag har tjatat om detta i minst femton år.

Vi är båda pensionärer och behöver inte längre krusa någon för vårt dagliga bröd.

Vågar du ta bladet från munnen och sluta gömma dig bakom halvkvädna utsagor om klimatet?
Vågar du säga att klimatkejsaren (IPCC) är naken?
Vågar du säga ifrån?

Kommer inskriptionen på din gravsten att läsa; han teg när han borde ha talat?
Jag vågar riskera att det på min står; han talade när han borde ha tigit.
Men för allt i världen jag älskar, friheten, demokratin, vetenskapen, mitt land, framtiden för vårt släkte, kan jag inte hålla tyst när jag ser hur dessa saker missköts.

Det är vad duellen gäller.

Vänligen, Mats Jangdal

 

2019-06-08 19:05 Lennart Bengtsson
Bäste Mats
Kan jag i all vänlighet be Dig att inte sända detta till alla personerna på listan. Varken de eller jag är intresserade att fortsätta denna dialog
Lennart

 

2019-06-08 20:16 Mats Jangdal
Ingen duell alltså, som du vill!
/Mats

 

Efter detta har Bengtsson meddelat att han om några månader utkommer med en bok i ämnet och ber mig läsa den. Jag tolkar det som ett sätt att be mig hålla tyst. Vilket jag alltså inte gör.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

21 svar på En debatt med Lennart Bengtsson

 1. Jan Andersson skriver:

  Mauna Loa? Är inte det en aktiv vulkan? Som spyr ut koldioxid? En annan iakttagelse är att under svältåren i Sverige för 150 år sedan var koldioxidhalten i atmosfären ovanligt låg.

  Min främsta invändning mot alla klimatteorier och klimatalarmister är att vi inte har iakttagit några klimatförändringar än! Men att de kommer på lång sikt är jag övertygad om, det förklarade skolläraren 1956 i folkskolan när han berättade om istiderna på jorden .

  Men allt för många har satsat enorma skattepengar och därmed sin prestige och eftermäle på förhastade varningsrop och ibland rent idiotiska förebyggande åtgärder, som att bygga fördämningar mot stigande havsnivåer på orter där landhöjningen är flera gånger större än (den naturliga) höjningen av vattennivån.

  Det måste skapas ett politiskt system där makthavarna inte längre kan kasta bort skattepengar på meningslösa klimatprojekt. Hammarö och Karlstads kommuner har bränt en miljard på totalfloppen vindkraftverken på Gässlingegrund i Vänern. Jo då, fattigpensionärerna är med och betalar.

  Näringslivet skall skötas av näringslivet, som lärt sig att pengar inte är en obegränsat resurs.

 2. Dandersan skriver:

  Växthuseffekten kan nog bekräftas. Men hur stor är den vid en tillförsel av 3,7 W/kvm?
  https://wattsupwiththat.com/2019/06/08/radiation-versus-temperature/

  Snarare är den mindre än 0,7 grader när mätningar jämförs med verkligheten.
  0,38 grader får Willis E den till!

  Vi har en ökning av vår medeltemperatur på 1,8 grader på ca 40 år.
  Det kan helt förklaras av ökad instrålning av solenergi.
  På 40 år har vi fått 17% fler soltimmar och 10% större globalinstrålning och sambandet mellan sol och temperatur är tydligt även på årssiffrorna!
  Ett första försök att visa detta , något SMHI inte ville hjälpa till med!
  https://minfil.com/4fY8Mfu8n0/Diagram_Temp_mot_Str_lning_doc

  • Göran skriver:

   Växthuseffekten är en teori, vilket Lennart Bengtsson bekräftar i korrespondensen, och den är inte bevisad i praktiska experiment.

   Beräkningar på det du skriver om ökad solinstrålning borde göras. Willie Soon har gjort en jämförelse mellan solens aktivitet och temperaturen i flera kanadensiska städer och det visar sig att när solens aktivitet ökar då ökar temperaturen i städerna och när solens aktivitet minskar då minskar även temperaturen i städerna.

   Om jag förstår det hela rätt borde vid en växthuseffekt Willie Soons grafer över solens aktivitet och städernas temperatur visa att över tid ökar temperaturen lite mer än vid tidigare ökad solaktivitet eftersom växthuseffekten har ökat via högre halter koldioxid och när solen aktivitet avtar borde temperaturen inte sjunka lika mycket som tidigare när solen aktivitet avtagit. Något sådant redovisar inte Willie Soon.

   Vad jag har har förstått existerar inte solen aktivitet i IPCC:s alla klimatmodeller. Där råder bra ett förhållande mellan temperatur och koldioxid.

   • Mats Jangdal skriver:

    Som jag förstår så ingick Solens variationer inte i modellerna från början. Har hört påståenden om att man nu försökt väga in solaktiviteten i modellerna. Men det är obekräftat. Vi kanske får besked när AR6 kommer.

  • Jan Andersson skriver:

   Där jag bor har jag upplevt 36 grader minus såväl som 36 grader plus. Vad som är klimatförändringar och vad som är årstider/årsmån kan jag inte skilja på. Alltså har jag inte märkt av några klimatförändringar eftersom de om de finns är försvinnande små i sammanhanget.

   Vi har andra problem i samhället som är helt uppenbara för alla varje dag, men de förnekas av samma politiker som ”för klimatets skull” måste göra en ”grön skatteväxling” läs ”höja skatterna” motiverat av ett problem som ingen har märkt något av än.

   Är det konstigt att jag föraktar dessa små människor för deras totala avsaknad av heder och samvete?

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Det är skattesystemens, sätten att plundrat befolkningen som gör att vi kan hylla olika storheter inom klimatdiskussionerna. Mats misstänker jag överlever långt fler verklighets situationer. Hade vi inte haft ett perverst skattesystem hade nog inte Lennart Bengtsson överhuvudtaget existerat i nuvarande form och fason. Det är för övrigt värt att ifrågasätta vem akademikervärlden tjänar, det svenska folket eller en socialistisk ”elit” med vidhängande svans?

  • Åke Sundström skriver:

   Bra fråga i den sista meningen. Ingen ärlig människa kan tveka om svaret, när det gäller solklara systemfel som klimatdoktrinen, energipolitiken och även den ekonomiska politiken i allmänhet. Det är en stor kader av fuskande eller tigande – och skatteavlönade – ”forskare” som förråder sina egentliga uppdragsgivare: skattebetalarna. Att vi dessutom också har en borgerlig press som inte bara tiger, utan aktivt stöder sovjetliknande, planekonomiska lösningar är än mer häpnadsväckande. Ytterst är det folkstyret, demokratin, som är satts ur spel.

   Sverige går mot fortsatt sjunkande välstånd och krympande folkstyre, både absolut och framförallt relativt, om inte alla dessa krishärdar elimineras. Ju förr dess bättre. Tyvärr verkar 7-klöverpartierna helt eniga om motsatsen: att fortsatta i utförsbacken, rulla tummarna och värna sina egna sinekurer högre än alla löften om att vara sina väljares lojala tjänare. Mest att beklaga är de fattigpensionärer och den övriga nya underklass som drabbas värre än andra.

   Och att väljarkåren har sig själv att skylla, via sitt röstande, är i huvudsak osant, eftersom de borgerliga har varit väl så goda kålsupare som sossar och vänsterpartister, och inte minst i miljö- och klimatfrågor agerat mot bättre vetande, utan det stöd av ”forskningen” som man så falskt åberopat.

   • Jan Andersson skriver:

    Jag vill helst inte minnas talmannen Andreas Norléns förljugna brösttoner om demokrati med mera på Skansen under nationaldagsfirandet, eftersom det knappast är något som våra folkvalda hyllar i sitt intensiva folkutbytesprojekt i Sverige, med tillhörande propagandaapparat.

    Stalin, släng dig i väggen! Här kommer di svenske med ett nytt försök.

   • Göran skriver:

    Folk tror i allmänhet att vetenskapsmän, professore, forskare eller liknande på något sätt skulle ha någon moral som skulle vara högre än vanliga människors moral. Jag skulle nog våga påstå motsatsen.

    Statligt avlönade forskare, professorer eller forskare levererar oftast det som deras herrar vill höra. Till det kan läggas att många har lagt så mycket enskilt kapital i sina arbeten att de vägrar ändra ståndpunkt även när de motbevisas, och även om de vet att dras felaktiga ståndpunkt är skadlig för människor eller miljö.

    Det finns vetenskapsmän, professorer eller forskare som tjänar miljoner på att promota företags produkter även om de vet att det är helt åt skogen.

    Ta bar meteorologen Per Holmgren. Han kan tjäna bra på att vara meteorolog, men han kommer att bli mångmiljonär på att vara klimatalarmist. Kan någon klandra honom?

    När Al Gore slutade som vice president i USA hade han en förmögenhet på 2 miljoner dollar. Idag har är hans förmögenhet 300 miljoner dollar.

    Så, Mats och alla via andra. Borde vi inte sadla om börja tjäna pengar på att varna för klimatförändringar? Trots allt kan vi kanske behöva lite pengar så vi kan betala alla avgifter för att rädda klimatet.

 4. splintved skriver:

  Mats, Insiktsfull sammanfattning. På grundval av allt jag studerat håller jag med dig till kanske 95 %
  Beträffande L. B. har jag alltid haft svårt att begripa var han egentligen står. Alltid svävande från gång till gång. Man får väl se i hans kommande bok, om det kanske framkommer en välgrundad uppfattning. Tveksamt.
  Det , som jag är tveksam om i dina uttalanden, är uppfattningen att istiden är avslutad. Jag skulle hellre skrivit att senaste glacial har avslutats. Vad jag förstår föreligger fortfarande istid. Sedan hur länge , 3 miljoner år eller kanske 35 miljoner år vill jag dock låta var osagt. Välgrundad Definition av istid efterfrågas tacksamt.
  Synnerligen intressant är ditt påpekande om ihop-skarvningen av Keeling-kurvan. Denna kurva är ju basen för alarmismen, och ändå är den ju synnerligen diskutabel genom manipulation och även avslöjande dåligt korrelerad med temperaturen.

  • Mats Jangdal skriver:

   Korrekt! Jag borde skrivit glacial, men valde det mer allmänna istid. Vi vet ännu inte om vi kommit ut ur den pleistocena istiden eller om ännu en glacial väntar om hörnet.
   Den pleistocena perioden är väl cirka 2 miljoner år om jag minns rätt. Istiden 500.000 år med fem isitider någorlunda jämnt fördelade och mellanistider om cirka 10.000 år.

   Enligt Gösta Pettersson har man parallellförflytat Siplekurvan 80 år framåt i tiden för att ansluta till 1958. Därmed trollar man bort den uppgång i CO2 som kom före vår stora användning av fossila bränslen.

 5. splintved skriver:

  Tillägg ang. Keeling
  Uppfattning om antropogena bidraget är ytterst osäkert och skiftande. Enligt alarmismen närmre 100 %..Enligt andra helt trovärdiga forskare obetydlig.

  http://theinconvenientskeptic.com/2011/08/curious-about-the-latest-co2-paper/

 6. Göran skriver:

  Willie Soon har visat att jordens medeltemperatur och brevporto i USA följer varandra.

  Frågan blir då: Kan Posten i USA rädda jorden genom att sänka portot?

  Kan Greta rädda jorden genom att skolstrejka, så varför skulle inte Posten i USA kunna rädda jorden?

 7. Åke Sundström skriver:

  Vore intressant om Gösta Walin och Gösta Pettersson ville kommentera LB:s kalkyl grundad på Boltzmanns lag, den 7/6. Godkänna eller modifiera? .

  • Åke Sundström skriver:

   Inga bidrag från Gösta och Gösta, vilket överraskar eftersom Bengtssons kalkyl, såvitt jag förstår, inte alls besvarar debattens antropogena huvudfråga: vad är människans roll och vad är naturliga variationer. Hans ekvationer bekräftar ju bara vad ingen har ifrågasatt, att det blivit varmare sen medeltiden.

   Kan sådana god-dag-yxskaft-svar få passera obemötta i ett seriöst forum som detta? Eller är det något jag feltolkat?

   Notera också Bengtssons lilla trix att tala om strålningen, utan prefixed SOL. Och om nu solen är den avgörande klimatfaktorn, varför då supportera en politik som förtiger den saken? Allt påstås ju vara människans och koldioxidens fel.

   Vad återstår av LB:s trovärdighet? Att han inte skäms – men det är kanske just det han gör och därför vägrar anta Mats´ duellutmaning.

 8. Jan Andersson skriver:

  Vi bör nog inte göra annat än att vänta och se.

  Överbefolkningen tar nog kål på de flesta av oss långt innan klimatet gör det.

 9. Jan Suhr skriver:

  Det finns en del som nu menar att det inte är växthuseffekten som håller jordens marktemperatur på en behaglig nivå utan atmosfärens tryck mot jordytan som leder till den temperatur vi har. Gravitation och luftens massa alltså.

  • Jan Andersson skriver:

   Det är genom sin enkelhet en högst trovärdig teori, och förklarar varför småfåglar såg likadana ut för 100 miljoner år sedan. Atmosfärens densitet (och temperatur) har varit ungefär densamma fast gasblandningen har varierat. Fåglar lade nog ägg på den tiden också så tempen kan inte ha varit extremt högre eller lägre.

  • Mats Jangdal skriver:

   Ja, det är bland annat det som svenske Hans Jelbring har hävdat länge och Nikolov och Zeller nu visat gäller i hela solsystemet.

Kommentarer är stängda.