Politiska hädelser 2 – orsakade av individens rätt till det egna livet

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark


”ALLAS LIKA VÄRDE” BYGGER PÅ EN FELÖVERSÄTTNING, SOM SEDAN FYLLTS MED FALSKT INNEHÅLL
Uttrycket Allas Lika Värde (ALV) har blivit ett argument i många sammanhang, och anklagelsen att man bryter mot tesen verkar fruktas av de flesta svenskar. Diskussioner avslutas ofta, när någon säger, att motståndarens argument bryter mot ALV. Påståendet om ett lika värde baseras i grunden på en felöversättning av ordet ”dignity” i FNs allmänna rättighetsförklaring. Ordet ”dignity” översattes fel till ”värde” (ej värdighet, vilket betyder något annat). Man avsåg också främst medborgare, som levde inom nationalstater.


Innebörden av det universella människovärdet har traditionellt varit, att godtyckliga tvångsåtgärder och dylikt inte får ske mot någon (medborgare eller ej). Alla skyddas till liv och lem och oavsett ursprung. Stater, organisationer eller enskilda får inte begå illegala eller omänskliga övergrepp mot andra. Andra åtgärder, som kan kopplas till människovärdet, var av rätt tillfällig natur. Så det universella människovärdet innebar främst ett förbud att agera skadligt mot någon (1).


Att därifrån gå till dagens krav att just ALV ska innebära, att främmande länders medborgare ska tillåtas att invandra till Sverige, och att svenskar därefter ska tvingas arbeta för att betala invandrarens levnadskostnader och i alla avseenden behandla denne på samma sätt som en medborgare, är något helt annat. Det är förödande stora krav på att agera för någon, och andra nationer syns heller inte tolka människovärdet på det nya och extrema viset. Så – ett felöversatt ord har av politiska skäl fyllts med ett annat innehåll än avsett i syfte att nå ett politiskt resultat. Och detta respekterar svenskar!


RASISMEN I SVERIGE ÄR AV RINGA OMFÅNG OCH BETYDELSE
Av politiska skäl vill kulturmarxister utmåla svenskar som rasister, trots att rasistiska ord och beteenden inte är vanliga i vårt land. Det finns få områden, där människor så strängt kontrollerar och reagerar på andras uttalanden. Men vänsterns identitetspolitik, vilken ju innebär att politisk makt skapas genom att göra folkgrupper (i detta fall invånare mot invandrare) fientliga mot varandra, är tydligen så effektiv på området, att argumentet ändå utnyttjas.


Med ”rasism” menas numera inte nödvändigtvis människors ord och beteenden. Istället beror existensen på två parters ”makt”/ställning i samhället:
Den enes rasism bestäms då av (a) hans makt plus (b) fördomar. Och (a) en vit person påstås automatiskt ha mera makt än en invandrare, och många hävdar, att (b) han som vit a apriori är bemängd med fördomar mot invandrargrupper. Därmed är han självfallet skyldig till rasism… (2)


Den vita personen är således definitionsmässigt skyldig. Men att enbart göra frågan om rasism beroende av samhällsställning och hudfärg leder till, att påståenden om rasism blir en helt subjektiv anklagelse utan grund i några sakförhållanden. Anklagelserna förblir obestyrkta – och obefogade. Alla påståenden om rasism idag måste grundas på antingen individuellt beteende eller förekomsten av någon konkret politik, eftersom en påstådd offer-förtryckarrelation inte alls räcker. Allt fler vet ju nu, att den bara är en metod att vinna makt. Dessutom är metodiken i sig är rasistisk. Man påstår ju något djupt negativt just med motståndares ras som den nödvändiga utgångspunkten.

Rasism kan istället förekomma bland de påstådda offren: invandrarna, vilka ju ofta kommer från länder, där rasism är vanlig. Svartas klagomål på arabers attityder i MENA- länderna förekommer inte sällan. Och en negativ inställning till vita finns också – och uttryckes – av många invandrare. Men här gäller faktiskt regeln om full ömsesidighet. Vem det än är, som påstår negativa saker om någon annan just på grund av dennes ras, beter sig rasistiskt. Det finns inga undantag: försöket till undanflykt genom att hänvisa till invandrares påstådda offerposition är inget objektivt skäl.


VÄNSTERNS UPPFATTNING OM DEMOKRATI ÄR HELT FELAKTIG
Den traditionella synen på demokrati är, att alla intresserade får framföra sina ståndpunkter i olika frågor, få dem diskuterade och i val accepterade, ignorerade eller förkastade. De, som hävdar den synen, kallade Marika Formgren i en viktig artikel 2014 för Åsiktsfrihetsdemokrater (3). Dessa personer står i motsättning till andra som hävdar en ny syn på demokrati, vilken innebär att personer, som vill delta i den offentliga diskussionen måste dela en gemensam ”värdegrund”. Annars bör de inte delta i debatten utan ska helst ignoreras och inte ha tillgång till politiska fora och olika medier (vilken censur också genomförs genom Politisk Korrekthet/åsiktskorridoren). Dessa ”Värdegrundsdemokrater” torgför alltså en för Sverige ny syn på vad demokrati betyder. De drivande är naturligtvis kulturmarxister och utnyttjar postmodernistiskt metoden att omdefiniera begrepp på ett sätt, som innebär en stor förändring av samhällets grundvalar.


Den värdegrund, som man bör hålla med om, innehåller inte ståndpunkter gällande rent ekonomisk politik (det skulle skrämma bort för många, som minns östblockets sammanbrott). Men det innebär inte att den i övrigt är neutral. Istället har dess åsikter ofta kontakt med identitetspolitik med dess gruppering av människor i offer och förtryckare. Och själva utgångspunkten: åsikten att den fasta basen för demokrati inte är fri offentlig diskussion om samtliga politiskt intressanta och viktiga ämnen, är från frihets- och demokratisk utgångspunkt helt förkastlig. Utan åsiktsfrihet och fri kommunikation har man ingen verklig demokrati (4).


Eftersom media och mycket offentlig diskussion styrs av politisk korrekthet (5) upplever Sverige redan censur, vilket är ett diktatoriskt inslag i samhället. Om ingen kraftfull motaktion sker, kommer vi så småningom antagligen uppleva att värdegrunden radikaliseras och åsiktskorridoren smalnar. Presentationen av Politisk Korrekthet som snällhet och hänsyn mot medmänniskor är falsk; PK är bara inledningen till en allt hårdare censur och så småningom ett mycket brutalt åsiktsförtryck i kombination med en alltmer reducerad personlig frihet. Borgerliga partier, som medverkar till detta, har inget existensberättigande.


FASCISMEN VAR AVSEDD SOM EN FÖRBÄTTRING AV SOCIALISMEN
Fascismens ledare i Italien – Benito Mussolini – skrev 1932 en grundläggande programskrift, i vilken han beskrev ideologin och dess politiska konsekvenser. Den var dock huvudsakligen spökskriven av Giovanne Gentile, som var en av Europas ledande filosofer under seklets tre första decennier men numera är helt ignorerad. Gentilis ideologiska arbeten ledde till att han blev kallad ”Fascismens Fader”.


På samma sätt som Mussolini var Gentili marxist och tidigare aktiv socialist, men ville utveckla detta ide´system, då klasskampen inte visat sig vara tillräcklig för att leda till revolution. Han fann lösningen i nationalismen, som han insåg kunde skapa starkare band till medborgarna väl kombinerad med marxism. Författaren Dinesh D´souzas slutsats beträffande Gentiles ideologiska syn är:”Fascists are socialists with a national identity”(6). För Gentile var:“ fascism… nothing more than a modified form of socialism, a socialism arising not merely from material deprivation but also from an aroused national consciousness..”(7).


Klasskampen nedtonades genom nationalismens krav och syn på landet som ett harmoniskt folkhem. I det fascistiska samhället underkastar sig människorna frivilligt – precis som i det marxistiska – dess representanter, och individens handlingar är helt inriktade på att tjäna samhället dvs i praktiken staten. Överensstämmelsen på så många områden med socialismens utopi är påfallande. Nationalismen fick sedan en mot andra nationer aggressiv inriktning.


(1) https://nyadagbladet.se/kronikor/mantrat-allas-lika-varde-ett-ingrepp-pa-manniskors-rattigheter/
(2) https://www.frihetsportalen.se/2019/02/den-nya-rasismen-i-sverige/
(3) http://magasinetneo.se/artiklar/demokrater-for-asiktsfrihet-och-demokrater-emot/
(4) https://nyadagbladet.se/kronikor/vardegrundsdemokrati-ar-ingen-riktig-demokrati/
(5) https://petterssonsblogg.se/2018/03/20/vad-innebar-egentligen-politisk-korrekthet-pk/
(6)https://assets.ctfassets.net/qnesrjodfi80/15IS7l6mUeGYoIqi6awMkS/af6a902f97b4f0a5c3e8c4112d8bd8d0/dsouza-is_fascism_right_or_left-transcript.pdf
(7) https://www.dineshdsouza.com/news/fascisms-karl-marx/

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav hösten 2017 ut boken ”VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

20 svar på Politiska hädelser 2 – orsakade av individens rätt till det egna livet

 1. Jan Andersson skriver:

  Är felöversättningarna gjorda med vilje eller av ignorans? Eller en blandning? ”Äsch. Folk fattar ändå inte skillnaden”. Jag har så småningom insett att det är en stor skillnad på att utan problem kunna läsa eller lyssna på ett främmande språk som engelska, och sedan verkligen förstå exakt vad som framförts. När svenska språket inte längre var obligatoriskt i finska skolor så dröjde det inte länge förrän representanter från finska företag, som ofta besökte oss och tidigare alltid varit svensktalande, endast kunde kommunicera på engelska. Ingen såg det som ett problem, eftersom i stort sett alla svenskar också talade bra och vårdad engelska på mötena. Men det visade sig snart att ingen, varken svenskar eller finnar, hade förstått hela innebörden av de beslut som hade fattats. De finska leverantörsföretagen öppnade svenska kontor eller försvann efter några år.

  • Mats Jangdal skriver:

   Det är svårt att veta om felöversättningen beror på okunnighet eller är avsiktligt gjord. Klart är i vart fall att från svenskt håll varit medveten om felet under flera årtionden, men har valt att strunta i det. Den officiella åsikten är att skillnaden är betydelselös!

   • Åke Sundström skriver:

    Nej, Mats, det kan väl inte vara svårt att veta. Självfallet är ”felöversättningen” avsiktlig, med sin tydliga anspelning på jämlikhet och solidaritet. Värde och värdighet har väldigt olika innebörd, som även grundskolelever känner till. Vilket magnifikt självmål är det inte när borgerliga partierna accepterar kommunistiska signalord. Skyll dig själv, Kristersson!

    Lika anmärkningsvärt att inte heller våra statsvetare eller språkexperter högljutt protesterar. Återigen denna förödande intellektuella prostitution, som varit en av de avgörande faktorerna bakom den snart sekellånga socialdemokratiska hegemonin.

    Skäms språkrådet och alla andra medskyldiga!

    • Mats Jangdal skriver:

     Du menar att det fanns en socialdemokratisk önskan att peka på värdegrunden redan 1945? Var ens sossarnas värdegrundspolitik framtagen då?
     Du kan ha rätt, men jag minns ju hur dåliga svenskar var i engelska ända fram till 80-talet. De engelskalärare jag hade på 60-talet skulle inte ens få godkänt slutbetyg i engelska från grundskolan idag.
     Hanlons razor, tillmät inte illvilja till det som kan förklaras med dumhet.
     Jag kan ha fel, men uppfattar det som om den svenska formuleringen kom till av dumhet/okunnighet, men omhuldandet av denna dumhet har absolut skett av illvilja!

     • Åke Sundström skriver:

      Jo, jag är ganska övertygad om att vänstern tänkte i dom termerna redan på 40-talet, om än inte så tydligt formulerat som nu. Och vad, Mats, är poängen med att hänvisa till dåliga engelsklärare, när det är innebörden av välkända svenska ord vi pratar om?

      Och varför inte heller någon kommentar om den största skandalen: den förmenta intelligentians halvsekellånga tigande inför denna vänsterindoktrinering? Eller om borgerlighetens pinsamma tigande, även sedan trixandet blivit uppmärksammat. Varken du eller Dan kan väl anse den fadäsen förlåtlig?

      F ö gör sig väl Hanlons tes lika bra – eller t o m ännu bättre – i omvänt skick: skyll inte på dumhet när det handlar om illvilja.

    • Tege Tornvall skriver:

     Det är tveksamt om dagens grundskoleelever vet skillnaden mellan ”värde” och ”värdighet”. Tveksamt även om deras lärare gör det.

  • Tege Tornvall skriver:

   Brittiske premiärministern Harold Macmillan menade sig tala franska och envisades med att förhandla med Charles de Gaulle på franska. Men de Gaulle bjöd inte på något, utan förhandlingarna rasade snabbt samman. De återupptogs med tolkar.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Vad hade kommunisten Jonas Sjöstedt gjort utan UTPLUNDRADE SKATTEPENGAR? Att lägga pengar till frivillig lokal församlingskollekt i ”kyrkan” eller till en samhällsomstörtare av Sjöstedts format måste väl ändå vara en vattendelare? Tala om för oss när han under sin destruktiva politikergärning skyddade en enskild svensk medborgares rätt till LIV?

 3. Åke Sundström skriver:

  Intressant att det tydligen var Mussolini som var först med att gifta ihop marxism och nationalism. Inte Hitler, som väl varit den förhärskande uppfattningen, eftersom den senare lade beslag på varumärket nationalsocialism, medan italienarna föredrog att kalla sig fascister. Samma andas barn, även om Hitler och hans hejdukar tog priset i barbari och brutalitet.

 4. Göran skriver:

  Det spelar egentligen ingen roll hur en översättning tolkas. Socialdemokraterna gör ändå som de vill och tolkar som det behagar och passar dem, vilket även de övriga partierna också gör.

  I deklarationen om de mänskliga rättigheterna står bland annat att föräldrarna bestämmer över deras barns utbildning. Det är bara två länder på jorden som obstruerar mot det: Sverige och Tyskland. Till och med de så kallade liberala människorna i Folkpartiet är stenhårda på att det ska vara en plikt att sända sina barn till en statlig skola. Ingen som reagerar på att det faktiskt innebär en form av slaveri?

  I lagen om sjukvård (vet ej vad den egentligen heter och har inte stå står betydelse för denna illustration) står att behandling ska ske på vetenskap och beprövad erfarenhet. Någon här som lägger märke till att det står OCH och inte ELLER mellan vetenskap och beprövad erfarenhet?

  Detta tolkas så gott som uteslutande på sådant sätt att beprövad erfarenhet kan inte ske om det inte samtidigt är vetenskapligt, men att vetenskap går bra utan att vetenskapen har stöd i beprövad erfarenhet.

  I tysk sjukvårdslag heter det vetenskap ELLER beprövad erfarenhet. Således har Tyskland en bättre sjukvård än Sverige eftersom deras lag öppnar upp för fler alternativ än svensk inskränkt sjukvård.

  Sist avslutar jag med en liten sak att fundera på:

  USA: Health care
  Sverige: Sick care

  Fast jag tror mer att Sveriges definition stämmer mer med verkligheten, dvs. sjuk vård.

  • Mats Jangdal skriver:

   Så jänkarna ägnar sig egentligen åt friskvård!

   Har också reagerat på att man i Sverige säger vetenskap OCH beprövad erfarenhet. Detta är svårt att uppnå samtidigt/parallellt.

   Bestickande är även att på det andra ställe i deklarationen om mänskliga rättigheter där ordet ”dignity” förekommer, där har man fått det rätt på svenska!
   I artikel 23 p3, finns uttrycket ”human dignity” på engelska och på svenska ”människovärdig”.

   • Göran skriver:

    Nja, det är nog ingen friskvård i USA, utan de är lika pillertokiga som i Sverige.

    Det finns inget incitament från de styrande att ha en frisk befolkning. Hur många friska dör av covid-19? Troligen ingen. De som dör är redan sjuka, och de är inte på väg att bli friska utan är i ett kronisk sjukdomsstadium.

    Om frisk mot sjuk är en skala på 10 befinner sig de friska mellan 0-2, de med typ cancer 9-10 och från 2-9 gradvis sjukare.

    Fråga vem som är ansvarig var på skalla man befinner sig? Jag hävdar individen. Staten kan belastat för dålig information.

    Jag hittade en bok med titeln ”Långtidsfrisk”. Kostens roll berörs med typ 10 meningar i hela boken. Boken är skriven av en läkare, en biolog och en journalist. Det finns ett foto i boken på dessa tre och de befinner sig inte i närheten av 2 enligt min skala ovan utan mer åt 5 eller över.

    Vad sagt med detta? Jo, att tanken att det man stoppar in i kroppen påverkar en verkar vara helt utanför den dagliga tankesfären hos etablissemanget.

   • Åke Sundström skriver:

    Verkligt avslöjande – om den korrekta översättningen i artikel 23. Vad mer behövs för att bevisa en konspiration mot sanningen och mot de svenska väljarna? Ett av de otaliga inslagen i mordet på demokratin. som inte heller våra statsvetare verkar så särskilt bekymrade över.

    • Thomas skriver:

     Enligt Torsten Nothin i hans bok ”Från Branting till Erlander” så avslutade Nothin med att ”svenskarna kommer att inse att de offrat sitt välstånd på den falska solidaritetens altare..” (Det var 1955. Så förutseende…!)

    • Mats Jangdal skriver:

     Jo, jag har tjatat om den felaktiga svenska tolkningen sedan 70-talet. Men ingen bryr sig. Den enda reaktion jag fått är folk som tycker jag ska sluta vara besserwisser!
     Det är först de senaste 10 åren som vi börjat bli flera som på allvar påpekar felet och de felslut det leder till.

     Bra att du ger Dan och mig stöd för att fortsätta ”besserwissrandet”!

   • Jan Andersson skriver:

    Det är kanske var en reklambyrå som fick uppdraget att sälja in budskapet. ”Värde” lät klatschigare än ”värdighet” som när det används i svenska språket oftast betyder ”att inte övereagera på varken positivt eller negativt, men ändå tydligt visa att man är berörd” . T. ex.” Hon tog emot dödsbeskedet med värdighet.”

    En trana kliver också omkring på ängen med värdighet, sagt mer på skämt, eftersom fågelns enda syfte är att inte skrämma iväg bytesdjur med häftiga kroppsrörelser. En häger står blick stilla, och begreppet värdighet kan inte användas då. Ingen kan ju veta om den sover eller står på helspänn, två saker man inte kan utföra med värdighet.

    Sedan kan ju både tranor och människor dansa ibland, men det är då mycket sällan som någon skulle påstå att det sker med värdighet – snarast raka motsatsen.

    Men jag jag sett ett åldrigt par i Portugal dansa tango, mycket skickligt, mycket sakta och med stort allvar och värdighet, men det kan definitivt inte alla göra lika.

    • Mats Jangdal skriver:

     Snyggt resonerat Jan, värdigt!

    • Åke Sundström skriver:

     Men du försvarar väl inte språkvetarnas tigande om skillnaden mellan värde och värdighet?

     Inte alls säkert att någon reklambyrå var inblandad, det räckte nog med att partiets egna propagandaexperter fick ett ord med i laget, som de nästan alltid får är när viktiga ståndpunkter skall finslipas.

     • Jan Andersson skriver:

      Om man söker på orden VÄRDE och VÄRDIGHET i SAOL, SO och SAOB så blir man ganska förvirrad eftersom de kan betyda så skiftande saker. Kanske det bästa ordet är AKTNINGSVÄRD? Inte helt korrekt i detta sammanhang det heller, men kan kanske bli?

      • Åke Sundström skriver:

       Strunt i SAOLs förvirring. Orden ”värde” och ”värdighet” kan omöjligen vara synonymer. Och frasen ”människors lika AKTNINGSVÄRDIGHET” är givetvis lika otänkbar.

       Inga ursäkter duger, Jan. Ren och skär manipulation är vad det handlar om. Som alla lydigt tigande språkexperter, statsvetare och chefredaktörer förstått och fortfarande förstår. Utan att ha kurage att protestera mot den påstått demokratiska statens Storebror i skepnad av 7-klöverns partiledare. .

       Så är vi då eniga om att de berörda experternas tystnad inte går att försvara? Utan bör fördömas som intellektuell prostitution?. .

Kommentarer är stängda.