Frågor till JK växthuseffekten

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Vi har en tendens i detta landet att sitta på våra kammare och gnälla eller möjligen informera varandra och dem vi tror skall ta till sig info. Se denna kria som ett försök att komma förbi den tänkta läsarens motvilja mot att ta till sig info ( i alla verksamheter är de utanför tältet inte trovärdiga, ”not invented hear”) genom att ställa frågan på sin spets. Land skall med lag styras. Detta kommer inte att ske om inte lagen efterfrågas. Alltså skall lagen och lagens utövande aktualiseras och det gör man sannolikt bäst genom att ställa frågan direkt till lagens övervakare. JK skall om jag förstår det rätt se till att den offentliga apparaten fungerar. Först när JK ställer frågan om eventuellt brott till berörd part bryr den sig sannolikt och om inte JK fungerar så lyfts frågan till nästa rättsliga nivå, EU. Vi saknar lite av USA:s ”åtalskultur”.

JK har, om jag förstår det rätt, uppdraget att inom lag tillse att personal inom stat, region, kommun samt myndigheter och av staten stöttad verksamhet som media agerar korrekt inom t.ex. grundlagens krav på objektivitet = oberoende och saklighet. Rätta mig om jag har fel!

Sverige lägger idag skattepengar i stor omfattning på klimatpolitik som bygger på en idé om växthusgaser och därmed på s.k. utsläpp. Begreppet växthusgas saknar enligt svenska akademier vetenskaplig grund. Se bilaga. Svensk politik förväntas bygga på vedertagen kunskap men förd klimatpolitik saknar alltså kunskapsunderlag. Begreppet växthusgas strider emot termodynamikens lagar, i synnerhet mot det mest elementära begreppet, enklast beskrivet som: ”Kallare kropp kan inte värma varmare kropp.

Planeten anses i sitt inre vara ca + 6000 oC. Den kan erbjuda temperatur för högre liv på ynka 15 % av sin yta (vid polerna råder permanent istid, i centrala delar av kontinenter -i öknar- är livstillåtande temperatur året runt normalt överskriden) om utstrålningen = energiexporten fungerar. Att planeten trots egen energiproduktion och inkommande energistrålning normalt erbjuder för högre liv acceptabel temperatur på nämnda 15 % förklaras inom termodynamikens grundbegrepp med att atmosfären normalt är kallare än planetens yta ( ca -50 oC) och tämligen fritt exponerad mot rymdens termiska nollpunkt -273 oC, vilket ger den energiexport som skapar för högre liv användbara ytor på ynka 15 % av planeten i ca tusenåriga cykler.  Människan har inga som helst resurser att styra eller nämnvärt påverka de enorma energisystem som planet och rymd kontinuerligt skapar. Förekomsten av en gud är kanske mera sannolik än att människan skulle styra tidvatten, tidjord, kontinentaldrift, vulkanism, solens instrålning, planetens inre atomenergihantering etc. Människan styr inte ens över etablerande av meteorologiska hög- och lågtryck. Vädertjänster spår omöjligen säkert längre än 5 dagar. Svenska torvmossar berättar om stora klimatvariationer i tusenåriga cykler från sista dominanta istid då människan ännu var en sällsynthet.

Jag har i två omgångar frågat svenska akademier som promoverar för doktorsgrad om någon naturvetare någonsin sagt att man kan kyla planeten genom att förtunna atmosfären och om växthusgaser finns! Ingen svensk akademi har ens antytt att så skulle vara i någondera fallet. På samma fråga till dansk och norsk akademi har ingen heller där erkänt kunskap om någon vetenskapare som vill förtunna atmosfären eller att man känner till växthusgaser. Enkelt förklarat: ” En nyfödd är expert på termodynamikens grundsats. Den nyfödde kryper mot moderns varma bröst! Aldrig tvärt om! Ingen akademiker vill framstå som dummare än en nyfödd.” Så sannolikt inte heller JK.

Sammantaget saknar dagens klimatpolitik förankring i vetenskap, vilket måste anses strida mot grundlagens krav på objektivitet! Utövare av politik och myndighet som agerar med utsläppsminskning = förtunning av atmosfären som mål arbetar omöjligen inom grundlagens krav på objektivitet = oberoende och saklighet. De begår i mina ögon brott som vilseförande, förskingring etc. Saklighet kan inte hävdas, om påståenden och utövanden strider mot validerad kunskap. Ingen inom politik eller media har så vitt känt egen forskning som ifrågasätter eller kullkastar termodynamikens grundsatser. Däremot försöker man fylla den politiska rymden med ikarosfigurer planeten runt.

Det är inte naturvetare som leder klimatdebatter. Det är inte naturvetare eller ens rimligt utbildade som företräder partier och media i klimatfrågor. Vår nu utpekade ”landsmoder”, Magdalena, en expert på ekonomisk gissning, omger sig inte ens med dokumenterade naturvetare på de uppdrag som hanterar beräkningsbara uppdrag, d.v.s. samhällets tekniska behov inom byggnad, energi, miljö, näringsliv etc. trots att Sverige står inför enorma naturvetenskapligt beroende utmaningar.

Ingen rädd om sitt namn skulle idag ens antyda tanken att vilja förtunna ozonlagret i atmosfären. Trots att koldioxid gör exakt samma sak, d.v.s. avvisar strålningsöverskott, agerar svensk politik och media för att koldioxidlagret skall förtunnas i strid med validerad kunskap. En svensk nationalekonom uppträder som expert på CO2-deponi i mark. Svensk skattekrona bekostar SMHI:s årliga mätning av instrålning. Den ökar sedan decennier med 0,4 – 0,7 % per år och enda förklaringen är en tunnare atmosfär. Den närmast till hands liggande förklaringen är att industriella processer, värmeproduktion, matlagning, vulkanism etc. sedan ca 60-talet sker med påtagligt lägre utsläpp. Länder ståtar med ”rostbälten”, d.v.s. områden där industrier lagt ner och utsläppen mer eller mindre försvunnit. Tunnare atmosfär betyder ofelbart högre temperatur. Förd politik är alltså kontraproduktiv, vilket jag tolkar som ett medvetet lagbrott fallande under JK:s jurisdiktion.

Den förda politiken innebär ett angrepp på biologisk mångfald, eftersom metabolt svavel för t.ex. flora och faunas vitaminproduktion är beroende av förbränning av svavelhaltigt material. Det enda klimatfolket lyckats med i någon mån är att förhindra förbränning av svavelhaltigt material som t.ex. fossila bränslen för att avbryta den livsnödvändiga svavelcirkulationen mark/atmosfär. Fossilfrihet kan också skrivas biologt sammanbrott. Utan insekter, utan fladdermöss och andra predatorkedjor är naturen och på sikt vi själva hotade. Problemet döljs för oss av produktion med svavelförstärkt mineralgödsel i kunskapsmedvetet lantbruk, vilket gör att flertalet inte förstår problemet än, trots att 50 % av insektsfaunan redan lär vara borta i vår del av världen. Storsatsningen på elfordon och vätgasindustri förvärrar skadan.

Den förda politiken har de mest förunderliga följder. Sannolikt 90 % av svenska publika hus är olagliga i kraft av förbjuden återluft. De är i princip oanvändbara i en situation med antibiotikaresistens och riskabel luftburen pandemi. De är i kraft av okunskap om vattenångans fysik på väg att bli s.k. sjuka hus med hela skadespektrat närvarande. Skolans stora problem är barn med snart hela alfabetet som neurodiagnoser till följd av luftföroreningar i arbetsmiljöer för fertila mödrar. Mögeltoxiner anses vara DNA-spjälkare =fosterskadande. Med >450 000 bergvärmebrunnar är svenskt grundvatten snart omöjligt som dricksvatten utan kostsam osmotisk rening. Det finns inga kommuner med teknik, kunskap eller pengar för att hantera det problemet. PFAS också i grundvattnet är ingen önskedröm. Bergvärmebrunnen gör hundraårig perkolation till frågor om enstaka dygn.   Sverige står inför att nyetablering och drivande av företag och verksamheter förhindras av elbrist samtidigt som elnätet skall bäras av sol- och vindenergi som inte kan skapa nödvändig reaktiv effekt. ”Landsmodern” saknar utbildning för detta och hon samlar demonstrativt icke nödvändig kunskap omkring sig. Hon har som de flesta politiker inte förstått att ledaren står och faller med medarbetarnas kompetens. Etc. Etc.

Så till frågorna:

 1. Anser JK att det är korrekt och inom lag att myndighet som framgår av bilaga vägrar, avstår eller inte svarar som utlovat på frågor angående verksamheten?
 2. Anser JK att det är korrekt och inom lag att myndighet svarar på frågor om verksamheten på icke ansvarig eller kompetent nivå? Är t.ex. registrator på akademi rätt nivå för att hantera  termodynamikens teori? Anser JK att det är korrekt att inga myndigheter idag svarar på frågor på ansvarig nivå? Anser JK att det är korrekt inom grundlagens ram att som t.ex. länsstyrelsen i Skåne hävda att myndighetssvar inte skall vara undertecknat av person?
 3. Anser JK att det är korrekt att svensk akademi år efter år undervisar om frågor som enligt egen mening saknar vetenskaplig grund? En akademi som inte respekterar validerad kunskap skall väl inte vila på skattemedel?
 4. Anser JK att det är korrekt att svensk skola på alla nivåer undervisar om växthusgaser som faktum trots att de inte verifieras på akademisk nivå, vilket måste anses leda till framtida kontraproduktiv förvaltning?
 5. Anser JK med ledning av ovanstående och bilaga att politiker, m.fl. med offentliga uppdrag arbetar inom grundlagens krav på objektivitet = oberoende och saklighet, när de hävdar att växthusgaser som inte verifieras av akademi skall tillåtas förbruka skattemedel? Om JK stödjer växthusgasfenomenet tolkar jag detta som om JK själv anser att akademierna har fel? I så fall på vilken grund?
 6. Flertalet svensk, daglig media stöds ekonomiskt av skattebetalaren. Anser JK att det är tillåtet att t.ex. Sveriges Radio och SVT som public service dagligen marknadsför begreppet växthusgaser och utsläpp som orsak till de normala klimatförändringar som faktiskt uppträder av för människan opåverkbara skäl? Anser JK i så fall att public service lever upp till avtalet med staten som kräver objektivitet = saklighet och oberoende av public service?
 7. Om JK respekterar grundlagens begrepp om objektivitet och denna norm inte omhuldas inom nämnda verksamheter uppstår frågan om hur och när JK kommer att ingripa? Vi står t.ex. om fyra veckor inför ett val, där de sannolikt valda kommer att vara företrädare för icke validerad kunskap och därmed sannolikt kommer att i sin framtida verksamhet förfara vilseledande och därmed brottsligt! Debatten förs idag till stor del av redan valda som alltså skall uppträda objektivt. De flesta tycks inte ens ha en aning om att valda ombud är bundna av grundlagens objektivitet och därmed obundna av partitillhörighet.

När kommer JK att påminna nu aktiva politiker om att i demokratisk stat lagburen politik inte känner begreppet vi. Av folket vald företrädare är i demokratisk stat alltid enskild person buren av objektivitet = oberoende och saklighet. Att vifta med t.ex. partipiskan är icke tillåtet inom svensk grundlag. Ändå viftar varje partiledare nu dagligen i media med vi-begreppet, som i demokratisk mening är korruptionens inkörsport.

Jag emotser ett av politiska skäl icke fördröjt svar! Eftersom JK själv i tidigare brevväxling uppger sig vara utsedd av regeringen och alltså därmed varande ett politiskt organ och alltså icke ett oberoende rättsorgan, vilket som jag förstår strider mot EU;s rättsprinciper, kommer JK;s svar att underställas EU för senare granskning.

Mvh, Sture Larsson

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Frågor till JK växthuseffekten

 1. Benny skriver:

  Bra sammanfattning av läget! Frågan är bara hur man ska få ca 80% av befolkningen att förstå hur det verkligen ligger till? Kanske kan spridning av denna artikel hjälpa till men jag misströstar…Folk är mer intresserade av Pernillas nya frilla, vilken fikus som utmärker sig mest och vem som ska efterträda Sanna på allsången!

 2. Thomas skriver:

  ”grundlagens krav på objektivitet = oberoende och saklighet.”
  Vad är objektivitet?
  Vad är oberoende och saklighet?
  Svaret på dessa frågor beror på den enskildes egen uppfattning och därmed är det enbart maktens instrument..
  Därmed så kan man konstatera att kravet är uppfyllt!
  Med det resultat vi nu har….
  Debatten är meningslös.

 3. Göran skriver:

  Är det inte så att Justitiekanslern är regeringens jurist?

Kommentarer är stängda.