Coronasmittan är luftburen!

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Idag 7/7, vill forskarvärlden att WHO skall erkänna att coronavirus är luftburet spridda. Prof. Björn Olsen sa idag i TV t.ex. att man säkert vet att SARS spreds  luftburet och att Covid 19 är mycket lika. Forskarnas budskap är alltså sannolikt trovärdigt.

För svensk del betyder detta att det blir än märkligare att Sverige konsekvent i offentliga sammanhang använder teknik för att maximera luftburen smitta och andra  luftburna, hälsostörande agens. Idag intervjuades Otto Cars i SR Ekot som mångårig ledare för organisationen Strama med uppgift att förhindra en annan pågående pandemi (Cars egen definition) , antibiotikaresistens, som tar långt flera liv än corona. Cars har i princip misslyckats och det beror till stor del på att Cars & co inte ansett sig ha vidare mandat än att studera handhygien och kläder. Förbiser man så elementära ting som lufthygien och byggnadshygien,  så bör man kasta in handduken.

Idag redovisade IVO sin studie av äldrevården. Jag bad IVO före studien att i sin studie ta fram data om äldrevårdens byggnaders sanitära installationer som förekomst av recirkulativ ventilation, förekomst av förberedda slussar för in- och utgång etc. Man vägrade med hänvisning till patientsäkerhetslagen, som inte förutsett att byggnasdshygien skulle ha hälsoeffekter. IVO vägrade alltså att förstå att Miljöbalken måste anses vara överordnad t.ex. patientsäkerhetslagen. Att medvetet som IVO inte pröva hälsovårdslokalens laglighet är i mina ögon tjänstefel absoluta. Dagens resultat bygger alltså på ett extremt osäkert underlag. 

Möjligen har regeringen förbjudit IVO;s professionella aktivitet för att förhindra att anhöriga till döda kan åtala för t.ex. framkallande av skada grundad på förekomsten av recirkulativ ventilation i strid med lag. Ansvariga Statsråd ligger i mina ögon extremt pyrt till! Endera har de underlåtit att kontrollera myndigheters profession eller själva styrt! Anhöriga kan hämta erforderlig data på kommunkontoret.

Pyrt till ligger också medias trovärdighet. Har man skrivit om dålig ventilation och sjuka hus under 40 år men tystnar, när det hettar till, så ligger man i mina ögon pyrt till som fristående granskare som inte tar i för andra känslig fråga. Covid 19 och närmare 6000 döda är kärande.

Coronahanteringen, antibiotikaresistensen och Strama är den perfekta beskrivningen av den offentliga sektorns funktionella blockering.

SVT Ekot började dagen med en intervju med prof. Otto Cars, mångårig chef för Strama, ett organ för att bekämpa antibiotikaresistens. En uppgift som inte redovisat framgång! Uppgiften handlar i grunden om att förhindra bakteriers onödiga kontakter med antibiotika för att undvika resistens. Det betyder t.ex. att ett sjukhus inte kan ha någon form av recirkulativ ventilations om  gör att samtlig personal efter en tid kommer att bära små mängder av på sjukhuset använd antibiotika. Personalen skapar därmed antibiotikakontakt med mängder av bakterier. Personalen blir i verkligheten antibiotikaresistensens mest kompetenta agenter. Det är t.ex. visat att onkologisk personal bär på cellgifter. De har varken druckit eller sprutat sig själva. Sannolikare smittats ur töcknet i luften över arbetsplatsen. 

Detta har Cars och Strama förbisett med förklaringen: ”Vi har inte mandat att belysa detta! ” Så obegripligt tokig och funktionellt blockerad är svensk offentlig förvaltning. Energimyndigheten noterade nyss att 42 % av alla vårdlokaler har recirkulativ ventilation av värsta sort, roterande värmeväxlare. Då kan man inte hantera vare sig corona, SARS eller bakteriella infektioner. Dagens stora nyhet är att hundratals forskare världen över upplyser WHO om att Covid 19 är luftburet. Svenskar är och bör under lång tid framöver inte vara välkomna, eftersom Sverige som nästan enda land i världen konsekvent arbetar med återluft = kontaminerad  luft i alla offentliga sammanhang. Inte p.g.a. av hygien utan av enkla pekuniära skäl. Gör man det rätta, d.v.s. rättar till genom att enligt lag separera till- och frånluft, erkänner man att man varit korkad, vilket antagligen är enda försvaret för underlåtenheten att agera.

IVO, som idag presenterat sin äldrevårdsundersökning i samråd med ansvarigt statsråd, vägrade t.ex. att i sin undersökning på mitt förslag ta reda på vårdlokalernas hygieniska förutsättningar. IVO ansåg i brevväxling med mig inte att patientsäkerhetslagen är underordnad Miljöbalken och i patientsäkerhetslagen ser inte IVO något om byggnadens eventuella roll i smittspridning. I mina ögon presenterades idag en icke trovärdig utredning. Det fanns ingen uppgift om förekomst av olaglig ventilation eller t.ex. avsaknad av fungerande sanitära slussar för in- och utpassage. Möjligen är förklaringen att om IVO klargör situationen kan en våg av skadeståndsmål öppnas av anhöriga till avlidna, vilket regeringen med alla medel vill förhindra. Förekomsten av olaglig ventilation är laglig grund för skadestånd (inrättande av fara för annan) utan bevisat samband med enskilt dödsfall.

Jag har sedan länge försökt få ansvariga myndigheter att förstå att den ventilationsteknik som humant används i Sverige inte är hygieniskt hållbar i normalfallet och ännu mindre i pandemi. I ett brev från Cars för många år sedan påstod Cars att hans och Stramas mandat inskränkte sig till att analysera handhygien och kläder. Han hade alltså inte mandat att analysera faktorer som t.ex. lufthygien och byggnadshygien. Han och hans organisation var och är alltså sannolikt fortfarande funktionellt blockerad från möjligheten att göra ett acceptabelt jobb. Bara ett exempel på att Sveriges offentliga förvaltning kännetecknas av funktionell blockering.

Det är t.ex. inte tillåtet för en myndighet att ha synpunkter på en annan myndighets underlåtenhet att t.ex. göra ett gott jobb om man inser att brister föreligger och att staten löpande sätts i strikt konsultansvar för idiotier. Om t.ex. Boverket ger byggnadshygieniskt felaktiga råd, kan inte annan myndighet som Folkhälsomyndigheten, MSB, Arbetsmiljöverket eller regional myndighet som Länsstyrelse med insikt i frågan agera. I det ljuset är dagens knäppa coronahantering, brist på beredskap etc. helt enligt plan. Sverige har snart 6000 döda totalt eller 52 döda /100 000 enligt plan medan t.ex. Norge redovisar 5, Finland 6 och Danmark 10 döda per 100 000. Det är t.ex. så tokigt att myndigheters verksamhet i princip är undantagen rättsvårdande myndigheters uppdrag. Trots att brottsutredning aldrig är en icke primärt rättsvårdande myndighets roll så utreder myndigheter själva innan de köper ut eller så småningom eventuellt överlämnar ärendet till polis och åklagare. Effektivitet och laglydnad är inte ledord i svensk förvaltning. I bakgrunden ligger den utpräglat vänskapskorruptiva förvaltning som i mina ögon kännetecknar Sverige.

Sedan 1998, i och med Miljöbalkens tillkomst, är svensk human ventilationsteknik olaglig. Arbetsmiljöverket har följt upp med en förordning som förbjuder återluft, d.v.s. svensk ventilationsteknik på arbetsplats. Arbetsmiljöverket har inte följt upp sin egen förordning. Inte ens idag, sex månader in i pandemin talar någon myndighet om nödvändigheten av att fastighetsägare skiljer till- och frånluft. Idag har Sverige i allt väsentligt oanvändbar ventilationsteknik i humana sammanhang, teknik som de facto är olaglig och inte ens tänkbar i animala sammanhang.

För att bättre förstå den svenska offentliga förvaltningens funktionella blockering är det bara att avläsa svensk media. Den har sedan 1980 skrivit spaltkilometer om sjuka hus och icke godtagbar ventilation utan att gå till kärnan. Nu, när det verkligen gäller och svensk framstår som paria i omvärldens ögon, går inte något medialt organ i närheten av frågan. Trovärdigheten eroderar för varje dag media ryggar för frågan.

© Sture Larsson

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

8 svar på Coronasmittan är luftburen!

 1. Jan Andersson skriver:

  Forskare som inte får komma fram till vissa av sina upptäckte slutsatser? Det låter värre än det hittills värsta som alla totalitära galna ledare hittat på. Att smittan är luftburen är en intressant vinkling, om den bara inte stöttats av WHO som är rena lögnfabriken och saknar allt existensberättigande.

  Men hur går det det till rent praktiskt? Hur kan ett virus lämna en organisk vävnad för att på egen hand börja flyga omkring i rummet? Om man som experiment blåser med tryckluft på en smittad vävnad skulle mängder av små vätskedroppar kastas upp i luften, och om de innehåller virus när de förångas skulle som en arbetsmodell viruset kunna bli kvar luftburet. Men kan det behålla fukten och överleva torrt på egen hand? Hur stor är en vattenmolekyl i förhållande till ett coronavirus? Kan det leva i vattenånga?

  Alla vet att små salivdroppar sprider viruset när vi hostar, nyser, pratar högt eller skrattar, men dessa salivdroppar är ändå mycket stora och landar inom två meter på något, som förmodats. Och torkar inom några sekunder eller minuter. Skulle då viruset ändå kunna bli kvar på bordet eller händerna för att vid en vindpust dras med och kunna smitta en anban individ? Eller kan utandingsgaserna, bland annat vattenånga alltså vara smittbärare?

  Då skylle det knappast räcka med visir och munskydd, och alla som skött en covid-19-patisnt skulle vara sjuk. Rymddräkt och med andningsluft i gastuber hade varit nödvändigt.

  Sture, förklara gärna närmare!

  • Mats Jangdal skriver:

   Dimma är små vatten droppar som svävar i luften. När de är så många, med sådan täthet att du ser dimman är det mycket många. Men sådana fuktpartiklar finns alltid i luften.
   Du har också exemplet med kondensationskärnor som vi talat om klimatfrågan, så visst finns möjligheter för mycket små partiklar, som viruset att vara svävande länge i luft.

   • Jan Andersson skriver:

    Luft innehåller alltid mer eller mindre mängd vattenånga, även vid minusgrader. I torra ökenområden (som därför är) utan växtlighet är halten mycket liten, därför har till exempel kameler och även människor som utvecklats evolutionärt i dessa områden en förhöjd förmåga att återvinna fukten i utandningsluften. I stora delar av Afrika är luften däremot mättat fuktig och evolutionen har därför inte behövt ge människor och djur där den egenskapen. Man kan lätt se skillnaden på näsans/nosens storlek.

    Frågan gällde om vattenångan i luft kan bära med sig virus eller andra mikroskopiska partiklar, eller om dessa mikropartiklar klarar att hålla sig svävande i luft på egen hand längre eller kortare perioder.

    Det finns naturligtvis vetenskapspersoner som vet exakt hur det förhåller sig med detta, och det vore högst intressant att ta del av deras kommentarer eftersom alla ansatser att hitta kunskap om hur coronavirus uppför sig är välkomna just nu. Om det till exempel finns ett samband mellan halten vattenånga i luft och antalet smittade i olika landområden, så kanske det går att hitta trender för kommande forskning. Möjligheterna är just nu unikt stora på grund av pandemins utbredning.

    Om inga sådana trender kan fastställas kanske coronaforskningen kan styras in på viktigare områden, efter principen att lösa det viktigaste först.

    Det finns svenska luftreningsföretag som bygger apparater som hettar upp ventilationsluft momentant för att omedelbart återvinna värmen igen. Då förbränns skadliga ämnen/gaser i luft som kan skada elektrisk och elektronisk utrustning, oftast i inre fabriksmiljöer. Men luftbehandlingsaggregaten borde enkelt kunna döda även virus. Värmen är inte helt förspilld, nio månader om året behövs den ändå i Sverige för lokaluppvärmning.

    Men innan sådan teknik kan motiveras, måste vi veta att den gör nytta.
    Jag vill mycket gärna veta mer om förutsättningarna och fysiken och mekaniken för att virus ska kunna förflytta sig i luft.

 2. Jan Andersson skriver:

  Det finns gott om motiv att dumpa många av våra 220 myndigheter, och här fick vi ännu fler.

 3. Dandersan skriver:

  Dax att sluta cirkulera samma luft.
  Kanske även dags att fundera på UV ljusets betydelse.
  Skulle en UV lampa hinna med att sanera ett tilluftsflöde.

Kommentarer är stängda.