Sveriges roll i det nya Europa

Jag har läst Mark Brolins bok med samma titel som rubriken ovan. Brolin är en svensk ekonom och omvärldsanalytiker som varit bosatt länge i England. Naturligt nog är hans tankar och resonemang präglade av brexit, men där finns många goda poänger att hämta för svenskar och andra EU-medborgare.

Boken har 17 kapitel utformade som argument för ett mindre EU och/eller utträde ur unionen. Sist kommer dessutom ett faktakapitel som i korthet beskriver unionens historia. När man läser denna bok blir man både ledsen och arg för hur våra politiker till synes aktivt bedragit oss och våra MSM passivt underlåtit att säga sanningen. Boken är trots allt läsvärd, om än skrämmande. I sak är det bara hålla med.

Här är ett citat från inledningen av Argument 14, Det stycke som kanske bäst sammanfattar Brolins kritik av EU.

Många håller redan med om att EU har överexpanderat. Är då inte den mest naturliga slutsatsen att satsa på nedbantningsreform snarare än på utträde? Utträde är väl ändå onödigt drastiskt? Om bara ett antal förnuftiga människor sätter sig ner och resonerar med varandra så måste det väl gå att enas om nedskalning till en form som är mer i linje med såväl ursprungsintentionen som det demokratiska mandatet? Detta tankespår är, på grund av sin åtminstone teoretiska enkelhet, frestande att hålla fast vid. Problemet är att detta ideala sätt att åstadkomma nedbantning är omöjligt att realisera i den praktiska verkligheten. Varför?
Ett huvudskäl är att byråkratier alltid tenderar att leva ett eget tillväxtliv. Alla chefer och mellanchefer kräver så gott som alltid större anslag samt ett utvidgat mandat. Så är det normalt i alla organisationer eftersom det i en mening tillhör den egna uppgiften att satsa på eget område. I den privata sektorn finns alltid motkrafter högst upp i organisationen, ägare som är väl medvetna om att dessa personligen förlorar pengar vid resursslöseri. I den offentliga sektorn tillhör pengarna som krävs för att realisera önskningarna anonyma skattebetalare. Få eller inga chefer i statlig sektor resonerar att ”nu ska jag minsann spara pengar åt dessa anonyma skattebetalare genom att i år inte kräva högre anslag”. Tvärtom tenderar det att heta att just den egna verksamheten behöver prioriteras.

Brolins framställning hade vunnit mycket på en så enkel sak som korrekturläsning med rättning av framför allt syftningsfel och ofullständiga meningar. På flera ställen redovisar han ett tänkt resonemang hos EU-centralisterna, de han kallar federalisterna. Allt för ofta är det otydligt markerat när han lämnar sin egen ståndpunkt för att framställa en tänkt motståndares. Här får man alltså som läsare se upp.

Ännu svårare blir det när Brolin sätter sin egen tolkning av vad olika begrepp betyder. Låt mig ge exempel.

Nationalism, använder han inte som beteckning på viljan att behålla nationalstaterna, men i öppet samarbete över gränserna. Istället verkar han ha accepterat globalisternas syn på nationalism som synonymt med isolationism.

Internationalism, används av Brolin i stort sett synonymt med Federalism och kan liknas med vad många debattörer idag betecknar som globalism. Det är synd på minst två sätt. För internationalism betyder ordagrant mellanstatlighet och förutsätter för att vara en relevant beteckning att nationalstaterna finns kvar och har en suveränitet som grund för sina överenskommelser med andra stater. Federalism är i sin grundläggande betydelse liknande. Den federala nivån är en överstatlig nivå där de suveräna nationalstaterna frivilligt lämnat ifrån sig begränsad beslutsrätt. Den federala nivån har inte rätt att på egen hand ta beslutsmakt från nationalstaterna. Nationalstaterna förutsätts också kunna återkalla beslutsrätt om den federala nivån missbrukar sitt mandat.

Globalism, använder han inte en enda gång i boken. Synd!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Framtiden, elbil?

Svenska politiker avser tvinga oss alla att köra elbil i framtiden, om vi vill resa icke-kollektivt. Vare sig dessa elbilar fungerar eller ej, vare sig de fungerar för oss eller ej. De vill tvinga oss, också i konfrontation med vetenskap och logik avseende Sveriges bidrag till utsläppen av ”växthusgaser”.

Den främsta reklampelaren för elbilar är Elon Musks Tesla. Men det är ett projekt kantat av bekymmer. Tesla har aldrig gått med vinst. De har ständigt krävt förnyat kapitaltillskott. I år bränner de pengar fortare än någonsin och de lyckas ändå inte leverera bilar som de lovat.

När ska svenska allmänheten vakna upp och säga ifrån till våra politiker? När ska media ta sitt professionella ansvar och informera korrekt om klimat och trafik?

Publicerat i Klimatbluffen, Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , | 22 kommentarer

Tillåts män sexualitet?

Ett byggföretag har i en hälsning till kunder och medarbetare tillåtit sig inkludera en kåserande text där man hyllar våren och hur det påverkar livssafterna hos män och kvinnor. För det får de utstå spott och spe för påstått unken sexism.

Kulturprofilen Arnault har tydligen i 20 års tid uppvaktat flera kvinnor andra än sin hustru. Osmakligt måhända, men ingalunda olagligt. Vid något tillfälle har han kanske, kanske inte, obevisat vilket, gått över gränsen för vad som kan vara ett övergrepp. Även sådana handlingar har preskriptionstid och vi allmänheten vet för lite för att kunna ta ställning. Det som kan väcka mer berättigade frågor om olagligheter är de ekonomiska förhållanden som rått och råder mellan hans hustru tillika akademiledamoten Katarina Frostensson och Akademien i sig.

I kulturprofilens fall rasar en feministisk opinion även mot Horace Engdahl för att han med en elegant formulering, som det anstår en ledamot av Akademien sagt att, ”Det är inte olagligt att leva ett vivörliv.” De kvinnor som förfasar sig över sådant leverne gör klokt i att erkänna att för att kunna leva ett sådant liv krävs det samarbete med kvinnor som uppskattar och kanske även uppmuntrar vivörens leverne.

I nyheter, konst och litteratur idag, pekas män som bejakar sin sexualitet ut som perversa snuskgubbar. Samtidigt visas kvinnor som lever ut sin sexualitet upp som föredömen.

Detta tillsammans med andra linjer i offentlig debatt gör att man undrar om män inte längre omfattas av FNs mänskliga rättigheter. Alla människor ska som bekant enligt dessa ha rätt till sin egen sexualitet.

Publicerat i Jämlikhet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Vi smiter från vår egen miljönota!

Dagens gästskribent är C-E Simonsbacka

På vems bakgård kan vi bedriva gruvverksamhet?

Svenska folkets rädsla, som jag menar bottnar i okunskap, för förutom kärnkraft, även för grundämnet uran är djupt rotad och detta ser ut att nu utnytjas i valrörelsen.

Centern, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern lovar, att förbjuda utvinning av uran, även som biprodukt.

Detta går stick i stäv med de berörda partiernas och regeringens klimatambitioner samt arbeten med utvecklingen av grön teknik, omställningen och uppbyggnaden av hållbara förnybara energisystem, miljövänliga fordon m.m., då den svenska berggrund är ganska rik på uranhaltig mineral.

Den polymetalliskt (multimineral) mycket rikliga svenska alunskiffern i Jämtland är för Sverige och EU av mycket stor betydelse för utvecklingen av den gröna tekniken och som bland annat används för tillverkning av batterier, magneter, komponenter, m.m.

Det går inte att utvinna utan, att också bryta uranhaltigt mineral. Förbjuds även utvinning av uran som biprodukt i Sverige tar vi inte själva något ansvar för utvinning och produktion av de energi- och batterimineraler som krävs för den gröna tekniken.

Vi överlåter hela miljöansvaret exempelvis på Demokratiska Republiken Kongo (DRC) och deras barnarbetare.

Då stora resurser lagts ner på att processa det gruvmaterial som deponerats i äldre avfallsdeponier, med i nutid ganska höga mineralhalter, är det hög tid för staten att prioritera/stimulera mineralutvinning genom omprocessing för, att minska framtida miljöbelastning.

Miljö- och hälsoproblematiken är i de flesta avseenden de samma för rena urangruvor som för järnmalmgruvor. Kostnaderna för efterarbetena skiljer sig inte nämnvärt från de som uppkommer när till exempel en sulfidmalmsgruva läggs ned.

Brytning och deponering av uranhaltig mineral och anrikningsrester medför normalt mindre skadliga miljö- och hälsorisker än till exempel brytning, utvinning och lagring av bl.a. arsenik- och kvicksilverrik sulfidmalm, som framförallt bryts och utvinns i Skelleftefältet, Västerbotten. Aitikgruvan i Norrbotten är Sveriges största sulfidmalmsgruva. Är det dags nu, att även förbjuda dessa gruvverksamheter?

För att kunna förverkliga våra svenska miljöambitioner kan vi inte parasitera på andra länders malm- och mineralresurser, utan använda de vi har i vår egen svenska berggrund.

Publicerat i Gästlistan, Miljö | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 94 kommentarer

Rättssäkerhet för alla

Akilovs rättegång är över, återstår domen. Under hela rättegången har hans advokat, Johan Eriksson, betonat hur viktigt det är med rättssäkerheten även för en terrorist, även en som erkänt, och att denne får ett försvar så att inte obevisade påståenden kan läggas honom till last. Det är gott och riktigt.

Men varför gäller inte denna välvilliga rättssäkerhet alla medborgare i Sverige? Fastighetsägare, oavsett vi talar om villaägare, ägare av strandtomt, jordbruk eller skogsfastighet, är utsatta för en kanonad av rättsövergrepp administrerade av statens tjänstemän. Dessa övergrepp, vilka kan sammanfattas som otillbörlig inskränkning i ägarnas brukanderätt av sin egendom, har pågått i decennier och bara blivit värre och mer omfattande. Regelbundna läsare av Frihetsportlen vet säkert vad jag syftar på, som strandskydd, biotopskydd, artskydd med mera, det vill säga brukandeförbud av olika slag.

Vid dessa administrativt utminuterade inskränkningar och straff på ägande erhåller ägarna ingen rättshjälp. Ärendena kan ofta nog inte ens prövas i domstol. Statens övergrepp på enskilda liknar på många sätt statsterrorism. Det är politikerna som stiftar lagarna och bestämmer gränserna för vad staten tillåts begå mot medborgarna. Eftersom dessa övergrepp tilltagit över tid och inga ansatser kan skönjas för att lätta på statens tunga hand över ägandet, måste man dra slutsatsen att det är så politikerna vill ha det. Är det så illa att eftersom medborgarna fortsätter rösta på dessa partier, så är det även så medborgarna vill ha det?

Den springande frågan för alla medborgare ett valår som detta är: Vilket parti som i grunden vill ända och ändra dessa sakernas tillstånd finns det att lägga sin röst på? En kontroll mot partiprogram och utfästelser visar att det bland nuvarande riksdagspartier inte finns något enda som uttrycker en önskan att återupprätta äganderätten till en rättssäker rättighet.

Publicerat i Äganderätt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Swexit – ja tack!

Dagens gästskribent är Ulrik Petersson

Svenska politiker har skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen, vilket innebär att det krävs två mandatperiods majoriteter för att ändra beslutet, innan man ens kan påbörja sitt utträde.

Sverige ska gå ut ur och lämna EU för det kostar Sverige 40 miljarder varje år. Det är bättre att satsa dessa pengar på fattiga länder och skola, vård och omsorg i Sverige.

Politikerna i Sverige måste våga utlysa nyval om EU för de vet att svenska folket kommer rösta nej till EU om det skulle vara val idag! När Sverige röstade ja till EU var det något helt annat än var det är idag!

Wallström varnar för brexit faller EU samman kan det innebära en katastrof för politikerlönerna i hela unionen. Jimmie Åkesson: EU har blivit ett monster

Det vi ska arbeta för är att det svenska folket ska själva bestämma över vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Vi måste stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen gått från ett mellanstatligt samarbete mot allt mer överstatlighet och federalism. Vi vill att svenska folket ska få ta ställning till det EU som vuxit fram i en ny folkomröstning.

Min förhoppning är att fler länder, även Sverige, på sikt kommer att följa Storbritanniens väg och kräva att makt flyttas tillbaka till de enskilda länderna. Och om detta inte sker, bör länder överväga att lämna unionen innan EU har blivit den fullskaliga federation som vissa vill. Handel och samarbete är en självklarhet, men utan politisk överstatlighet.

EU vill ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid! Swexit, ja tack!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 29 kommentarer

Bedragen

Sossarna lovar på första maj att de ska satsa ännu mer på pensionärerna kommande mandatperiod, precis som de gjort innevarande period. Säger de själva. Konstigt, de har lovat satsa mer på pensionärerna så länge jag kan minnas, åtminstone 50 år. Man kan ju tycka att dessa pensionärer skulle bli nöjda någon gång. Eller också så håller inte sossarna sina löften, om äldreboende till exempel.

Dikten nedan skrev jag för över 25 år sedan, i klarsyn och besvikelse över vad som kom ut av den tidens fastighets- och valutakris. Den verkar inte vara mindre aktuell nu. Sossarna har haft makten större delen av den tid som gått i mellantiden. De har inte gjort någon förbättring.

 

Skattelättnad

Vi trodde vår framtid var klar
att vi kunde fröjdas i alla våra dar
Våra föräldrar som slitit och deras före dem
arbetat flitigt och byggt upp ett folkhem

Vi sörjer för er, sa de vid maten
och jösses vad vi har betalat i skatt
Vi betalar det gärna och glatt
Det är pengar som vi har att fordra

Om någon utav oss blir utan på faten
förlorar sin hälsa eller sin slant
Då kan vi ropa på staten
Inte hade vi trott att staten oss skulle bedra
Inte fattade vi att vi var satta i pant

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Asylterrorism

FN varnar för en ”shitstorm” mot Europa. Det är David Beasley, chef för FAO, som varnar att det finns intressen i Sahelområdet i Afrika att skapa oro bland 500 miljoner människor, så att stora skaror beger sig mot Europa.

Nej, det är inte människorna som kommer som är ”shit”. Det är de terrorister som planerar att smyga med och oupptäckta ta sig hit för att sedan samla sig och skapa stort kaos i Europa. Medelst terrorism i olika former.

Har våra politiker mental beredskap för de beslut som kommer att bli nödvändiga? Har våra myndigheter resurser för att möta utmaningarna? Finns det någon fungerande samordning inom EU?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Bill och Bull i media

Visst har ni sett svenska journalister intervjua varandra? Ofta kallar den ena den andra för expert i ett ämne. På det viset behöver de inte fråga varken riktiga experter eller vanligt folk. De får de förväntade svaren som bekräftar den redan förutfattade åsikten. Nästa gång kanske de byter plats så den som ville ha rätt ifyllda svar får vara experten.

För några veckor sedan visade SVT agenda en intervju som Bert Sundström gjort med Russia Todays chefredaktör Margarita Simonyan. Det verkar som om han hade tänkt sig samma Bill och Bull charader som hemma i Sverige. Men tji fick han! Det visade sig att Simonyan var mycket bättre påläst och satte honom rejält på pottkanten. Att man ska behöva skämmas för svenska journalister utomlands nu också.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

 LÄNDER OCH CIVILISATIONER SKILJER SIG  –  OCH  VISSA ÄR BÄTTRE!

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark

Det är emot politiskt korrekt tal att säga, att olika civilisationer har olika värde. Kanske värre är att hävda bakgrunden till uttalandet: att vissa civilisationer (om vi med det menar de dominerande värdena samt systemen och sätten att leva i ett land eller region) är överlägsna andra dvs att de senare är underlägsna de förra bl a såsom allmänna levnadsmiljöer för sina invånare. Politisk korrekthet bannlyser omdömen om skillnader, såvida det inte gäller negativa omdömen om västländer. Men att nivellera olika civilisationers värde förekom inte tidigare t ex före Berlinmurens och Sovjetunionens fall. Då kämpade marknadssamhällena (blandekonomierna) i Väst på alla sätt mot det socialistiska blocket. Marxisterna i Väst (kommunister, socialister, radikala socialdemokrater osv) såg inte – som nu – det som viktigt att hindra jämförelser mellan olika samhällsformer. Skälet var då, att kommunisterna ansåg och sade, att de representerade den överlägsna samhällsformen, som så småningom skulle vinna över det underlägsna Väst.

Frågan om jämförelser mellan samhällsformer/civilisationer är väsentlig för alla intresserade av frihet. Att fria samhällen allmänt utvecklas snabbare och har bättre ekonomier och allmänna levnadsförhållanden dvs att frihet medför välsignelsebringande verkningar i oerhört många avseenden för hela samhället, är viktigt för fria staters överlevnad. Underlaget för att säga, att vissa civilisationer är överlägsna andra måste naturligtvis vara empiriskt. Historiskt finns många exempel på, hur frihet medfört uppseendeväckande resultat gällande mänsklig kreativitet och utvecklingskraft i länder tillsammans med en oerhörd seghet och militär styrka. Idag kan man objektivt mäta tillståndet i de flesta avseenden i ett land och kan då t ex konstatera att gällande de allra flesta kriterier västdemokratierna generellt visar mycket bättre värden än t ex socialistländer. Om kriterierna är väl valda och täcker de för människor väsentligaste livsområdena, kan underlaget sedan användas för att uttala sig om olika länders/regioners/civilisationers värde – utifrån de valda aspekterna. Och om kriterierna verkligen täcker de fundamentala förutsättningarna för att kunna leva fritt, utvecklande och välmående, är sådana bedömningar om relativa värden hos olika civilisationer rimliga och intressanta.

Ett exempel på mätsystem är FNs Human Development Index, som är mycket bredare än enkla BNP-mätningar per capita. Sedan täcker sådana index inte alla aspekter, men vilka uttalanden och omdömen gör det ? Om tvivel finns, låt oss då mäta förslagen om ytterligare kriterier och se, om de betyder något! Ifall man gör sådana mätningar beträffande ekonomiska och sociala förhållanden, kan man fastslå, att västdemokratierna generellt är överlägsna de system, som bygger på socialism, eller andra politiska ideologier med stark och intervenerande statlig ekonomisk planering (alternativt kraftigt påverkande lagstiftning, som hämmar det ekonomiska livet). Argentina har under nittonhundratalet varit ett exempel på det senare.

Väst är också överlägset regioner, som präglas av en stark religiös inriktning, vilken tillåts påverka staternas politik på ett djupgående sätt. Den typen av samhällen kanske inte alls har detaljplanerade ekonomier, men staten har ofta stor betydelse för den ekonomiska verksamheten genom vissa monopol, olika etableringshinder alt. andra hinder för konkurrens, stark favorisering av vissa aktörer dvs kompiskapitalism osv. Sådana samhällssystem t ex i Mellanöstern uppvisar också en mycket hög frekvens av politiskt våld mot sina invånare vid sidan av att de dessutom orsakar en hög frekvens av krig mellan regionens stater. Det är länder utan nämnvärd politisk pluralism utan istället ett auktoritärt styre t ex diktaturer med varierande grad av detaljerad samhällskontroll och brutalitet mot oppositionen. En konsekvens är då ofta fysiska övergrepp mot oppositionella samt långvariga och brutala straff för motståndarna. Kontrollerade media, en stark politisk polis och ett helt partiskt ”rättssystem” är delar av upplägget. Det interna politiska våldet kompletteras kanske också av annan typ av stark samhällelig kontroll inkl våld genom stam- och klanlojaliteter kombinerat med en auktoritär patriarkal struktur med stor makt över familjemedlemmarna (och särskilt de kvinnliga). Mätsystem bör utformas för att även fånga in denna typ av förtryck, som så kraftigt påverkar individers handlingsfrihet och upplevelser av ett gott liv.

Gällande länder, som tidigare befann sig på en likartad låg ekonomisk nivå, har vissa under efterkrigstiden lyckats starta en snabb ekonomisk utveckling och bygga upp anständiga samhällen. Man behöver bara nämna Singapore, som från en liknande utgångspunkt som många utvecklingsländer nu placerat sig extremt högt på Human Development Index för stater. Vi vet numera, att länder i realiteten egentligen själva väljer sin utvecklingstakt och sin utvecklingsnivå. Det sker genom deras val av utformningen av sina institutioner och av deras politik i många avseenden. Grundläggande för framgång är då politisk pluralism och demokratiska rättigheter i kombination med ekonomisk frihet: frihet att etablera och driva företag på marknader ej nämnvärt påverkade av monopol, staten eller kompiskapitalism, utan vilka tillåter konkurrens. Ett legalt system, som skyddar personers och företags äganderätt och är opartiskt i tvister kompletterar näringsfriheten. Skattesystemet ska samtidigt inte straffa framgång genom tung beskattning osv. I särskilda fall har asiatiska länder lyckats att förena ekonomisk frihet med politisk ofrihet t ex Kina, men vi vet inte hur varaktigt ett sådant system egentligen är.

Länder, som fortsätter att kräla på en låg utvecklingsnivå har tidigare gjort felaktiga val i många avseenden. Men det kan ändras, om man till slut ändå beslutar sig för att reformera landet och omforma politiken i en utvecklingsvänlig riktning. Men man kanske i realiteten väljer att kvarstå på botten, eftersom man inte är villig att dela den politiska makten, tillåta konkurrens på viktiga marknader och eliminera kompiskapitalism eller att säkerställa ett rättssystem, som hindrar konfiskationer, korruption och godtycklig utsugning av framgångsrika företag. De valen är varje nations, och de avgör graden av dess utvecklingstakt och snart dess utvecklingsnivå.

Ett exempel är en unik FN-rapport från 2002 (1) gällande Mellanösterns utveckling (Israel inkluderas ej) och som analyserade skälen till den regionens efterblivenhet. I sitt arbete använde man bl a ett breddat Human Development Index (HDI). Rapporten fann, att politisk maktkoncentration, kompiskapitalism och frånvaro av utvecklingsincitament; efterblivna sociala strukturer med bl a kvinnoförtryck, låg utbildningsnivå osv lade stora hinder i vägen för utveckling. I Mellanöstern är det läget speciellt svårt att övervinna, eftersom många förlegade institutioner och otidsenliga missförhållanden är osedvanligt starkt förankrade i ländernas kulturer och – i slutändan – en helt dominerande religion. Beträffande politik kan noteras, att regionen inte ens kunde godta FN-deklarationen om Mänskliga Rättigheter utan utformade pga religionen sin egen rättighetsförklaring, som främst då bara bevarar missförhållanden.

Senare utveckling förändrar inte bilden. Arabländernas sammanfattande indexvärde (gäller det vanliga HDI) överstiger bara (1) subsahariska Afrika, (2) gruppen små ö- eller kuststater på (främst) södra halvklotet, samt (3) länder i kontinentala Sydasien (vid sidan av Indien och några mindre länder främst de stora muslimska staterna Pakistan, Bangladesh och Iran). Inom arabländerna ligger de nordafrikanska arabstaterna utanför Mellanöstern – med undantag för Marocko – över HDI-värdet för Mellanösterns länder, som alltså visar särskilt låga värden.

På basis av en samlad bedömning av en rad objektiva kriterier kan man alltså säga, att demokratierna i Väst generellt representerar en överlägsen samhällsform jämfört med vad man finner i t ex Mellanöstern. Människorna i många arabländer syns ha allmänt insett, att deras regeringar inte klarar av (eller ens önskar) att skapa en modern samhällsstruktur, som möjliggör goda livsvillkor. Bl a massinvandringen till Europa, som bara delvis orsakas av krig, är ett tecken på det. Men fortfarande inser nog bara en minoritet det klara sambandet mellan dåliga (ibland usla) levnadsförhållanden och landets civilisation. De är fortfarande förblindade på liknande sätt som många av våra politiker, som talar om fördelarna av bl a kulturell berikning genom invandring.

(1) Arab Human Development Report 2002 (AHDR):
http://www.merip.org/mero/mero072602
http://www.meforum.org/513/how-the-arabs-compare

Publicerat i Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer